G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomo¶ci z Podkarpacia

13 czerwca 2014 godzina:21.45
:: Jak co roku Festiwal w Górnie ::
Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Samorz?d Województwa Podkarpackiego, Gmina i Miasto Soko?ów Ma?opolski oraz Zak?ad Mi?sny „Smak Górno” zapraszaj? na VII Targi ?ywno?ci Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”. Impreza odb?dzie si? w niedziel? 16 czerwca br. w godz. 10.00-19.00 na terenie KS „Górnovia” w Górnie. To coroczna impreza, przyci?gaj?ca ponad stu wystawców oraz kilka tysi?cy zwiedzaj?cych. Festiwal jest miejscem, w którym mo?na przekona? si? jak wygl?da tradycja kulinarna województwa podkarpackiego.High quality the best and most fashionable rolex replica watchesreplica watches online of the replica watches store. Co wa?ne oprócz stowarzysze? i kó? gospody? wiejskich coraz cz??ciej pojawiaj? si? tutaj firmy, których produkcja opiera si? o jako?? i tradycj?. Nowo?ci? wprowadzon? w tym roku ma by? Aleja Podkarpackich Smaków, czyli miejsce w którym tradycyjnych produktów b?dzie du?o wi?cej ni? zwykle. Kolejn? atrakcj?, która pojawi si? w tym roku, b?dzie wielkie grillowanie. To okazja do zaprezentowania si? firm produkuj?cych dodatki do mi?s, ale te bez konserwantów. A potrawy z grilla serwowa? b?d? znani politycy i znane postacie z regionu.
Tradycyjnie festiwalowi towarzyszy? b?d? wyst?py zespo?ów artystycznych z Podkarpacia. B?dzie m.in. Bandoska oraz zespo?y z dwóch miejscowo?ci o nazwie Górno, które le?? jedna w województwie ?wi?tokrzyskim, a druga w lubelskim.
Gwiazd? imprezy b?dzie zespó? Classic, a zako?czy ja zabawa taneczna ze zespo?em Erato ze Stalowej Woli.
¬ródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

13 czerwca 2014 godzina:21.43
:: Wystawa Malarstwa w Muzeum w Kro?nie ::
Ma?e ojczyzny - Malarstwo Tadeusza Marsza?ka w Wie?y Farnej Muzeum Rzemios?a w Kro?nie zaprasza od 12 czerwca do 17 sierpnia do Wie?y Farnej (ul. Pi?sudskiego 5), w której mo?na zwiedzi? wystaw? malarstwa Tadeusza Marsza?ka zatytu?owan? "Ma?e ojczyzny". Spotkanie z autorem odb?dzie si? 26 czerwca 2014 roku o godz. 18.00.

Tadeusz Marsza?ek urodzi? si? w 1949 roku. Mieszka i tworzy w po?o?onym niedaleko Krosna Kro?cienku Wy?nym. Jest cz?onkiem krakowskiego Oddzia?u Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i kilkunastu indywidualnych. Swoje malarstwo prezentowa? w galeriach i muzeach w kraju i za granic?. Wielokrotnie uczestniczy? w plenerach polskich i mi?dzynarodowych. Krytycy uwa?aj? go za mistrza nastroju i to w?a?nie poetycki nastrój i liryczno?? s? wyró?nikami jego malarstwa.
Oko?o roku 1960 wraz z fal? strukturalizmu wobec s?abn?cych nurtów my?li egzystencjalnej wraz z za?amaniem si? poetyk abstrakcyjnych i kierunków awangardowych, rozpocz?? si? nowy, do dzi? aktualny okres dla sztuk plastycznych zbie?ny z now? epok? historyczn?, któr? nazwali?my postmodernizmem.
Nowa epoka broni warto?ci masowego spo?ecze?stwa wobec skali warto?ciowania w tradycji humanistycznej, akceptuje wszelkie zagro?enia i ca?e ryzyko cywilizacji technologicznej, odrzuca rozwi?zania ogólne na rzecz fragmentarycznych i eklektycznych.
Wyst?puje w obronie stylu ?ycia, które nie stanowi kontynuacji poprzednich zwyczajów.
Dlatego tak wa?nym czynnikiem dla wspó?czesnego twórcy jest stworzenie w?asnych zasad i regu?, tak istotnych w procesie twórczym.
Sztuka w jej idealnym rozumieniu jest prób? znajdowania prawdy o naszej rzeczywisto?ci, a j? wyznacza miejsce i czas naszego bytowania, wszelkie zapo?yczenia z innego miejsca i kultury b?d? ka?dorazowo wizerunkiem nieprawdziwym.
W obecnym czasie wa?nym czynnikiem wydaje si? by? sumienie i moralno?? twórcy. W tym aspekcie twórczo?? Tadeusza Marsza?ka zmierza w kierunku dobra i pi?kna, twórca nie stara si? kreowa? nowych bytów, on dostrzega to co w otaczaj?cym go ?wiecie, w jego ma?ej kro?nie?skiej ojczy?nie jest istotne, bardzo bliskie, zas?uguje na uwag? gdy? wyzwala emocje.
W twórczo?ci Tadeusza dostrzegam ?cis?y zwi?zek z miejscem w którym ?yje i tworzy, a za spraw? w?asnego warsztatu malarskiego, kreuje utwory malarskie w których rodzaj kompozycji i rytm stanowi figuracje bardzo pogodn? i urokliw?. Pi?kno miejsca i czasu jest doskonale widoczne i ?wiadczy o jego stosunku do otaczaj?cej go rzeczywisto?ci, jest przez to jako artysta i cz?owiek prawdziwy i przekonywuj?cy, pe?en pozytywnej energii która emanuje zarówno w dzia?aniach twórczych, jak w ?yciu codziennym, jest cz?owiekiem czynu, osobowo?ci? o du?ej kulturze osobistej, otwartym i ciep?ym w kontaktach mi?dzyludzkich.
W sposób mistrzowski w swoich utworach malarskich panuje nad ?wiat?em i jednako z nim barw?, ta spójno?? wynika niew?tpliwie z umiej?tno?ci obserwacji i korzystania z w?asnych do?wiadcze?, co jak twierdzi Maria Rzepi?ska w swoim dziele pt. „Historia Koloru” jest dla twórcy najistotniejsze.
Kolorystyczne rozwi?zania Tadeusza w sposób doskona?y wp?ywaj? na nasze odczucia gdy barwa w tych utworach wyra?a emocje, tworz?c harmoni? przez kontrast której symbolizuje umi?owanie ?ycia, prawdy i pi?kna.

Roman Kurzawski
¬ródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

05 wrze¶nia 2012 godzina:22.03
:: Okiem Galileusza, p?dzlem Wyczó?kowskiego, planem Kwiatkowskiego... ::
CO NOWEGO W MUZEUM PO WAKACJACH?

Bardzo ciekawie i ró?norodnie zapowiada si? jesie? i zima w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wielkie malarstwo przeplata? si? b?dzie ze wspania?? histori?, nie zabraknie te? atrakcji dla mi?o?ników astronomii i... archeologii. Swoje miejsce znajdzie w Muzeum nowoczesna grafika. A ?wietna muzyka i unikatowe filmy pojawi? si? podczas otwarcia wystaw. Cz??? oferty ekspozycyjnej wychodzi na zewn?trz i funkcjonuje w przestrzeni miasta.

O nowych wystawach rozmawiamy z dyrektor Lucyn? Mizer?:
–Sko?czy?y si? wakacje, czy to oznacza wi?cej pracy tak?e dla Muzeum?
–Muzeum ca?y czas pracuje na pe?nych obrotach. Podczas wakacji pokazali?my kilka nowych wystaw, w tym niezwykle udan? retrospektyw? Grzegorza Rosi?skiego. Obecnie mo?na jeszcze ogl?da? urokliwe rze?by Micha?a Batkiewicza w ogrodzie muzealnym oraz w salach wystawienniczych, gdzie oprócz fantazyjnych przedstawie? animalistycznych znalaz?y si? tak?e powa?niejsze tematy – m.in. makieta projektu pomnika smole?skiego. Kto jeszcze nie widzia?, ma ju? niewiele czasu – do 16 wrze?nia. D?u?ej zostan? tylko monumentalne anio?y na dziedzi?cu.

–A na co mog? wybra? si? uczniowie w nowym roku szkolnym?
Mamy dla nich co? szczególnego. Po raz pierwszy prezentujemy wystaw? z dziedziny astronomii: „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”, ze zbiorów Uniwersytetu Jagiello?skiego. Ekspozycja jest dost?pna do ko?ca wrze?nia w budynku przy ul. Sandomierskiej. Wyj?tkowo w niedziel? 23 wrze?nia otwarte Spotkanie z astronomi? odb?dzie si? przy Hutniczej 17, w ramach Pikniku Industrialnego. Wyk?adowi naukowca z UJ towarzyszy? b?dzie demonstracja u?ycia galileoskopów, a tak?e pokaz filmów popularnonaukowych o tematyce astronomicznej. Tego dnia wst?p na spotkanie, wystawy przy Hutniczej i na ekspozycj? lunet w budynku g?ównym jest bezp?atny.

–Muzeum znane jest z wystaw sztuki. Jakie nazwiska znajdziemy na plakatach w tym sezonie?

Ju? od 22 wrze?nia zapraszamy na wystaw? Leona Wyczó?kowskiego. Kilkadziesi?t obrazów z ca?ej Polski przybli?y dorobek tego wielkiego artysty w 160. rocznic? jego urodzin. Wystaw?, która potrwa do 2 grudnia, przygotowa?a Anna Król z krakowskiej Mangghi, wi?c i tym razem nie zabraknie na ekspozycji w?tków japo?skich.
Na tym nie koniec prezentacji koryfeuszy polskiego malarstwa w tym roku. W po?owie grudnia rozpocznie si? wystawa: „Józef Brandt i monachijczycy”.

–To oferta na skal? krajow?, a przecie? jeste?my w Muzeum Regionalnym... Co nowego w tej dziedzinie?

–Oczywi?cie, nie zapominamy o tym, co najwa?niejsze dla naszego regionu. Tego roku przypada 75-lecie Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Obchody tej rocznicy w Muzeum odb?d? si? 29 wrze?nia, na terenie ekspozycji COP dla przysz?o?ci przy ul. Hutniczej 17. Przypomnimy to wielkie przedsi?wzi?cie gospodarcze II RP na ró?ne sposoby. W programie tego dnia mamy spotkanie z prof. Marianem Markiem Drozdowskim, jego wyk?ad i promocj? dwóch ksi??ek, wydanych przez Muzeum, now? wystaw? fotograficzna po?wi?con? historii COP i Stalowej Woli (w plenerze, przed kinem Ballada), grafik? Kuby Woynarowskiego, artysty pochodz?cego ze Stalowej Woli, inspirowan? histori? COP-u. Opraw? muzyczn? tego wydarzenia b?dzie koncert wybitego m?odego akordeonisty Marcina Wyrostka z zespo?em Coloriage. Zapraszamy te? kiermasz ksi??ek o tematyce COP-owskiej i artdekowskiej,

–Sze?? nowych wystaw czasowych w najbli?szych czterech miesi?cach – to bardzo du?o!

–Nie sze??, lecz osiem. Bo jeszcze nie wspomnia?am o ekspozycji archeologicznej „My?liwi, rolnicy i pasterze epoki kamienia”, która potrwa od po?owy pa?dziernika do grudnia. To wystawa przygotowana od pocz?tku do ko?ca przez naszych pracowników. A jeszcze we wrze?niu poka?emy na dziedzi?cu Muzeum kolejn? plenerow? wystaw? fotograficzn? „Potrzeba wody w Sudanie” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

–Mówimy o wystawach prezentowanych w muzeum w Stalowej Woli. Ale jest te? druga strona medalu...

–W?a?nie. Nasze wystawy goszcz? w ró?nych miastach Polski i Europy. Ekspozycj? designu pt. „Unpolished” poka?emy jesieni? w Bukareszcie i we Lwowie. Pami?tna, wyj?tkowa wystawa po?wi?cona Stefanowi Norblinowi od pa?dziernika b?dzie prezentowana w Wilanowie. Retrospektywa Rosi?skiego ju? w po?owie wrze?nia trafi do Krakowskiej Mangghi, a pod koniec roku poka?e j? Muzeum Narodowe w Kielcach.

–Muzeum postrzegamy przede wszystkim poprzez wystawy, ale praca muzelaników to nie tylko urz?dzanie ekspozycji...

–Tak, przecie? ka?dej z ekspozycji towarzyszy oferta edukacyjna: lekcje, warsztaty, zaj?cia plastyczne. Wielkim powodzeniem ciesz? si? wycieczki po mie?cie z przewodnikami z muzeum. Poza tym prowadzimy dzia?alno?? wydawnicz?. W tych dniach uka?? si? wznowienia czterech naszych ksi??ek, do ko?ca roku wyjd? trzy nowe publikacje. Ca?y czas funkcjonujemy w Internecie, prowadzimy na bie??co facebook, mamy sklepik (realny i wirtualny) z ofert? ksi??ek, plakatów, pami?tek. To wszystko wida? na zewn?trz, nie wida? natomiast codziennych prac organizacyjnych, d?ugookresowych projektów badawczych, naukowych itd. Nie mo?emy tego zaniedba?, je?li chcemy, ?eby Muzeum rozwija?o si? i by?o wci?? dla spo?eczno?ci lokalnej (i nie tylko) instytucj? wa?n?, potrzebn?, ch?tnie odwiedzan?.


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
www.muzeum.stalowawola.pl
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

05 wrze¶nia 2012 godzina:22.02
:: Toczenie dzbanków w skansenie ::
Muzeum w Kolbuszowej zaprasza na kolejne zaj?cia z cyklu „Idzie Grze? przez wie?” (dla rodzin z dzie?mi w wieku 4-6 lat) oraz „Do ETNOdzie?a!” (dla dzieci powy?ej 7. roku ?ycia, m?odzie?y i doros?ych). Podczas obu warsztatów uczestnicy poznaj? tajniki dawnego rzemios?a – garncarstwa. Zarówno najm?odsi – 9 wrze?nia, jak i starsi – 15 wrze?nia, poznaj? gliniane naczynia wykorzystywane dawniej na wsi oraz spróbuj? w?asnor?cznie utoczy? swoje dzbanki, miski i inne przedmioty. Rodzinne zaj?cia to tak?e czas na gry i zabawy…
„Idzie Grze? przez wie?” – 9 wrze?nia, godz. 10.30-11.30, wst?p 5 z?
„Do ETNOdzie?a!” – 15 wrze?nia, godz. 11.00-14.00, wst?p 10 z?
Zapisy pod nr tel. 17 2271296 lub 17 2271071 lub na adres mkl@pro.onet.pl.
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

28 sierpnia 2012 godzina:13.11
:: IX GALICJA BLUES FESTIVAL ::
Serdecznie zapraszamy na koncerty Galicja Blues Festival! Dla wielbicieli bluesa b?dzie to prawdziwa muzyczna uczta. Bilety ju? w kasie RCKP!

Kro?nie?sk? imprez? zainicjowa?o w 2004 roku dwóch bluesmanów: Robert Lenert i ?ukasz Gorczyca. Teraz GAlicja posiada ju? ugruntowan? pozycj?, a atmosfera panuj?ca podczas festiwalu jest doceniana tak?e poza granicami Polski. O renomie Galicji ?wiadczy fakt, i? zg?osze? do festiwalu z ka?dym rokiem przybywa, a poziom wykonawczy mo?na spokojnie okre?li? jako profesjonalny.

Dodatkowo zarówno wykonawcy, jurorzy jak i zaproszeni go?cie bardzo ciep?o wyra?aj? si? o samym festiwalu, podkre?laj?c najcz??ciej doskona?e przygotowanie organizacyjne. Wielkie uznanie zyskali akustycy i o?wietleniowcy RCKP. To daje organizatorom si?? do dzia?ania i mo?liwo?? zaproszenia wykonawców bluesowych z najwy?szej pó?ki polskiej, a tak?e ?wiatowej. Na kro?nie?skiej scenie pojawia?y si? takie nazwiska, jak Tadeusz Nalepa, S?awek Wierzcholski, Irek Dudek, Jan Litecky Sveda czy Griff Hamlin, co samo w sobie powinno wystarczy? za rekomendacj? Galicja Blues Festival.

Tegoroczna, IX edycja, odb?dzie si? w dniach 12 – 16 wrze?nia i oprócz przes?ucha? konkursowych b?dzie obfitowa?a w wykonawców du?ego formatu.
Na go?cinnej scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza pojawi? si? m.in.: m?ody i utalentowany syn s?ynnego Garry’ego Jack Moore, charyzmatyczny Dave Herrero czy „Ambasador Boogie Woogie”e Silvan Zingg.
Atrakcji podczas Galicja Blues Festival z pewno?ci? nie zabraknie. Mamy tak?e nadziej?, ?e Pa?stwa równie? i licznie przyb?dziecie, by przy dobrej muzyce wspaniale bawi? si?.

PROGRAM

12 wrze?nia 2012, 20.00
NIEME KINO Z TAPEREM "Gabinet doktora Caligari", muzyka Andrzej Serafin
bilet 10 z?.

13 wrze?nia 2012, 18.00
PRZES?UCHANIA KONKURSOWE
CHEAP TOBACCO
NIE STRZELA? DO PIANISTY
bilet 20 z?.

14 wrze?nia 2012, 18.00
PRZES?UCHANIA KONKURSOWE
LOS AGENTOS i GO?CIE
bilet 20 z?.

15 wrze?nia 2012, 18.00,
PRO MUSICA GRAND STANDARD ORCHESTRA
LAUREACI FESTIWALU
JACK MOORE & ?UKASZ GORCZYCA BAND (UK-PL)
DAVE HERRERO & THE HERO BROTHERS BAND (USA)
bilet 40 z?.

16 wrze?nia 2012, 19.00
SILVAN ZINGG (CH)
bilet 30 z?.

Po wszystkich koncertach jamy w klubie festiwalowym "Bar Monika".

Bilety ju? od 22 sierpnia w kasie RCKP!!!
13-4321898 w.159.
¬ródło: RCKP KROSNO Autor: Admin
Wydrukuj tekst

28 sierpnia 2012 godzina:13.00
:: RDLP w Kro?nie: VII Regionalne Zawody Drwali – Dynów 2012 ::
Regionalne Zawody Drwali organizowane tradycyjnie przez Zarz?d Kro?nie?skiego Oddzia?u Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Le?nictwa i Drzewnictwa pod honorowym patronatem Edwarda Balwierczaka, dyrektora kro?nie?skiej RDLP tym razem odby?y si? 24 sierpnia na terenie Nadle?nictwa Dynów. Udzia? w nich wzi??o 23 drwali reprezentuj?cych 22 nadle?nictwa z terenu RDLP w Kro?nie.
Rozegrano pi?? konkurencji: ?cinka drzew, okrzesywanie, sk?adanie pilarki, przerzynka kombinowana na koz?ach i przerzynka na dok?adno??. Ostatecznie wygra? Miros?aw Toma?ski, który zgromadzi? a? 1306 punktów, co jest nowym rekordem imprezy. Drug? lokat? zaj?? Jan ?uc z Nadle?nictwa Brzozów a trzeci? Jakub Kowalski reprezentuj?cy Nadle?nictwo Koma?cza. O poziomie zawodów najlepiej ?wiadczy fakt, ?e a? 11 uczestników przekroczy?o próg 1000 punktów. By? mo?e to efekt puli nagród, która dzi?ki sponsorom by?a rzeczywi?cie imponuj?ca. By?y to m.in. pilarki, wykaszarki, le?ne akcesoria, tasaki, siekiery, wysokiej klasy ubrania robocze, zestawy upominków od organizatorów i sponsorów.
Nagrody wr?czali: Marek Marecki zast?pca dyrektora RDLP w Kro?nie, Zenon Szkamruk przewodnicz?cy ZO SITLiD i nadle?niczy Adam Pilch, gospodarz imprezy.
Zawody swoj? obecno?ci? zaszczycili Marek Owsiany, zast?pca dyrektora Podkarpackiego Oddzia?u ARiMR, Zygmunt Franczak, burmistrz Dynowa, Marek Kot, dyrektor Wydzia?u Rolnictwa Podkarpackiego Urz?du Marsza?kowskiego, Aleksander Urban, komendant Posterunku Policji w Dynowie.
W?ród sponsorów by?y firmy: Husqvarna, Makita, Stihl, Motip Dupli Group, Odzie? BHP Nawigator, Nadle?nictwo Dynów, Zak?ad Obs?ugi Le?nictwa w Tarnobrzegu, Us?ugi Tartaczne Henryk Grzyb, Drewokapital, PPH Adam Szybiak, Wood Styl, Bo?ena i Jan Kocaj, Jan Dziura, Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Le?nictwa i Drzewnictwa. Odr?bne nagrody ufundowa? te? Urz?d Marsza?kowski i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronuj?cy imprezie dyrektor Edward Balwierczak ufundowa? pilark? zdobywcy II miejsca.
- Tegoroczne zawody to wielki sukces organizacyjny – zaznaczy? Zenon Szkamruk, przewodnicz?cy Oddzia?u SITLiD w Kro?nie. – To bardzo wa?ne, ?e przywrócona przed kilku laty tradycja zmaga? drwali staje si? imprez? integruj?c? ?rodowiska le?ników i us?ugodawców le?nych. Wspó?zawodnictwo, jakkolwiek bardzo zaci?te, jest te? doskona?ym pretekstem do propagowania zasad bezpiecznej pracy w lesie i doskonalenia le?nych umiej?tno?ci.
Uroczyste zako?czenie odby?o si? w obiektach edukacyjnych le?nictwa szkó?karskiego w Nadle?nictwie Dynów.
Tekst i zdj?cia: Edward Marsza?ek
¬ródło: Lasy Krosno Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.56
:: W zagrodzie w Mucznem urodzi? si? m?ody ?ubrzyk ::
W zagrodzie w Mucznem urodzi? si? m?ody ?ubrzyk
W minionym tygodniu ?ubrzyca Tjili przebywaj?ca w zagrodzie pokazowej w Mucznem urodzi?a m?odego ?ubrzyka. Male?stwo zosta?o zabrane od matki z uwagi na fakt, ?e ta nie mia?a mleka, by je wykarmi?. Od kilku dni ?ubrzyk znajduje si? pod opiek? le?ników i korzysta z mleka od krowy.
- To by?a do?? niespodziewana sytuacja, gdy? matka ma dopiero trzy lata – mówi Jan Mazur, nadle?niczy Nadle?nictwa Stuposiany. - W lutym przyby?a ze Szwajcarii i w dokumentacji nie by?o ?ladu, ?e mo?e by? brzemienna. Dopiero obserwacje z ostatnich tygodni da?y nam do my?lenia – ?ubrzyca trzyma?a si? osobno, cz??ciej zalega?a w najdalszym, niewidocznym zak?tku wybiegu. Poród odby? si? w nocy i nad ranem nasz pracownik dostrzeg? ma?e ciel? le??ce obok matki.
M?ode jednak, jak zaobserwowano, nie ssa?o mleka matki i nie podnosi?o si? samodzielnie na nogi, dlatego po konsultacjach ze specjalistami zdecydowano o zabraniu go i karmieniu w warunkach, jakie ma hodowlane ciel?. ?ubrzyca, mimo ?e nie mog?a karmi? swego m?odego, nie dopuszcza?a do niego ludzi i szar?owa?a przy próbie podej?cia. Dopiero po kilku godzinach le?nikom uda?o si? odebra? oseska, znale?? karmi?c? krow? i poda? mleko, tzw. siar?, która postawi?a ?ubrzyka na nogi. Na razie wci?? jest karmiony z butelki. Gdy tylko osi?gnie on zdolno?? samodzielnego pobierania pokarmu, zostanie przywrócony do stada w zagrodzie i do swej matki.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
¬ródło: Lasy Krosno Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.55
:: Imprezy w Przemysle - Wrzesie? ::
Program imprez
Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu
Wrzesie? 2012

1 wrze?nia (sobota), godz. 9.00 – 20.00
Fina? akcji „Tornister pe?en u?miechów”- koncerty oraz pokazy z udzia?em przemyskich zespo?ów i powszechnie znanych artystów. Wyst?p zespo?u Varius Manx jako gwiazdy wieczoru. Szczegó?y na afiszach.
(Rynek Starego Miasta)
Org.: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Urz?d Miejski w Przemy?lu i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

5 wrze?nia (?roda), godz. 19.00
Z cyklu „Przemyska scena artystyczna” - koncert zespo?u Krzysztofa Iwaneczko „Funkyou!” w sk?adzie: Krzysztof Iwaneczko – wokal, Jozef Rusinowski – piano, Artur Szczerbinie – inst.. klawiszowe, SFX, ?ukasz Kasperski – gitara, Konrad Kie?basa – bas, Kuba Madejowski – perkusja.
(Klub „Nied?wiadek”) – bilety 10 z?
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

7 wrze?nia (pi?tek), godz. 19.00
Otwarcie wystawy malarstwa autorstwa Tomasza Króla (absolwenta Wydzia?u Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego), pt. „I Wojna ?wiatowa”
(„Piwnica Artystyczna pod Nied?wiadkiem”) – wst?p wolny
wystawa czynna do 21 wrze?nia br.
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

11 wrze?nia (wtorek), godz. 18.30
W ramach Festiwalu Galicja- prezentacja multimedialna, pt. „Merkury we Lwowie - o lwowskich targach, sklepach i rzemie?lnikach” autorstwa Tomasza Kuby Koz?owskiego z Domu Spotka? z Histori? w Warszawie
(„Piwnica Artystyczna pod Nied?wiadkiem”) – wst?p wolny
Org.: Fundacja „Dziedzictwo” i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

14 wrze?nia (pi?tek), godz. 19.00
Z cyklu „Blues nad Sanem” - koncert Special Project, „Jack Moore & ?ukasz Gorczyca Band”
(Klub „Nied?wiadek”) – bilety 20 z?
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

15 wrze?nia (sobota), godz. 16.00
W ramach Festiwalu 3Gr „Groza, Groteska, Grabi?ski” - projekcja filmów „Kochanka Szamoty” i „Ultima Thule” na podstawie opowiada? Grabi?skiego. Spotkanie z ich re?yserem, Holgerem Mandlem z Berlina
(„Piwnica Artystyczna pod Nied?wiadkiem”) – wst?p wolny
Org.: Towarzystwo Przyjació? Nauk w Przemy?lu i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK


17 wrze?nia (poniedzia?ek)
Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
Przedstawienie wyjazdowe w Mielcu

28 wrze?nia (pi?tek), godz. 19.00
Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – spektakl „Podkarpacka masakra pi?? mechaniczn?”
(sala widowiskowo-baletowa przy ul. S. Konarskiego 5 w Przemy?lu) – bilety 20 z?
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

29 wrze?nia (sobota), godz. 19.00
Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – spektakl „Podkarpacka masakra pi?? mechaniczn?”
(sala widowiskowo-baletowa przy ul. S. Konarskiego 5 w Przemy?lu) – bilety 20 z?
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

30 wrze?nia (niedziela), godz. 16.00
Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
(sala widowiskowo-baletowa przy ul. S. Konarskiego 5 w Przemy?lu) – bilety 10 z?
Org.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

¬ródło: PCKIN Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.54
:: Wydarzenia organizowane przez Muzeum Rzemios?a w Kro?nie ::
1. 23.08. (czwartek), Piwnica PddCieniami, Rynek 5
Koncert Maciej Fortuna Trio,19.00 - wst?p biletowany
oraz finisa? wystawy: "Granice. Wystawa malarstwa Marcina P?oszaja" - godz. 20.30 - wst?p wolny
Przypominamy, ?e 23 sierpnia, w czwartek, o godz. 19.oo, w Piwnicy PodCieniami odb?dzie si? wyj?tkowy koncert jazzowy: Maciej Firtuna Trio. Bilety do kupienia w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej (Rynek 5, tel. 13 432 77 07).
Wi?cej o koncercie: http://muzeumrzemiosla.pl/podcieniami/index.php?page=3
Zobacz jak muzycy Maciej Fortuna Trio zagrali na koncercie w Trójce: http://www.polskieradio.pl/9/200/Artykul/501882,Maciej-Fortuna-Trio-w-Trojce-%28wideo%29
Wi?cej o wystawie: http://muzeumrzemiosla.pl/podcieniami/index.php?page=2

2. 30.08 (czwartek), sale wystawowe w Wie?y Farnej (ul. Pi?sudskiego 5)
Wernisa? wystawy: Plakat. Miros?aw Rymar, godz. 17.30 - wst?p wolny

3. 31.08 (pi?tek)
Wernisa? wystawy premierowej 7. Mi?dzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2012, godz. 17.30
sale BWA w Kro?nie (ul. Kolejowa 1)

Serdecznie zapraszamy!
Organizator
¬ródło: Muzeum Rzemios?a Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.53
:: Kolbuszowa - Skansen na weekend 25-26 sierpnia ::
1. sobota
Gotuj w skansenie
Kto ma ochot? posmakowa? smaków kuchni regionalnej i w?asnor?cznie je przygotowa??
Skansen w Kolbuszowej zaprasza na kolejne zaj?cia kulinarne z „Gotuj z babci? Janin?”. Tradycyjnie odb?d? si? w ostatni? sobot? miesi?ca, czyli 25 sierpnia o godz. 12. Tym razem podstaw? gotowanych potraw b?d? ziemniaki. Dlatego te? nie obejdzie si? bez kapusty ziemniaczanej czy kacapo?ów.
Na zaj?cia obowi?zuj? zapisy pod nr tel. 17 22 71 926/17 22 71 071 lub na maila mkl@pro.onet.pl. Wst?p 20 z?.

2. niedziela

Spacer po skansenie

Niedzielna wizyta w kolbuszowskim skansenie to ju? ostatnia szansa na spotkanie z kuchni? regionaln? i twórczo?ci? ludow? w tym roku w ramach wakacyjnego cyklu „Co niedziel? w zagrodzie”.

W?ród atrakcji znajd? si?: kiermasz z zabawkami, naczyniami glinianymi i obrazami olejnymi, mo?liwo?? zwiedzania zagrody z przewodnikiem oraz posmakowania tradycyjnej kuchni w lasowiackiej zagrodzie, a tak?e k?cik starych zabawek utworzony z my?l? o najm?odszych turystach.
Wst?p: 9 i 6 z?, 25 bilet rodzinny, dzieci do lat 7 wst?p bezp?atny.


Kontakt:
Katarzyna Dypa
tel. 17 2271296, w.35
promocja.mkl@o2.pl
Autor: Admin
Wydrukuj tekst


Kulturalni tury?ci w lasac... (Czytań: 6418)
FESTIWAL KULTUR POGRANICZA... (Czytań: 6433)
Najlepsze produkty wojewód... (Czytań: 4495)
16 wrze?nia - Pilzne?ski F... (Czytań: 4406)
Podkarpacie na trzecim mie... (Czytań: 4253)
Pierwszy nabór grantów zak... (Czytań: 4165)
D?bina uprz?tni?ta i monit... (Czytań: 4234)
Niedzielne tête-à... (Czytań: 4072)
Szlak Podkarpackiego Jad?a... (Czytań: 4453)
Zagroda w Mucznem uroczy?c... (Czytań: 4377)

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z list± newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga go¶ci
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJˇCE
         
         
Jeżeli jeste¶ zainteresowany współprac± z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs