G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Mapy turystyczne województwa podkarpackiego

Dzia? ten powsta? z my?l? g?ównie o tych osobach, które wybieraj? si? na Podkarpacie w celach turystycznych. S? to zarówno osoby uprawiaj?ce turystyk? piesz?, rowerow? jak i konn?, narciarsk? czy kajakow?.
Aby ?wiadomie móc zwiedza? i poznawa? region, w który si? wybieramy, musimy zaopatrzy? si? przynajmniej w kilka wydawnictw, które pomog? nam w pó?niejszym poruszaniu si? po terenie. S? to w?a?nie mapy, przewodniki lub te? informatory wydawane przez zarz?dców atrakcji turystycznych, Parki lub Lasy Pa?stwowe (coraz cz??ciej ostatnio spotykane broszury). Poni?sze dzia?y prezentuj? dost?pne wydawnictwa kartograficzne, z którymi mo?emy si? spotka? w ksi?garniach i kioskach.
Mamy nadziej?, i? nasze pobie?ne przybli?enie ka?dego z nich pomo?e Wam wybra? map? najlepsz? dla Waszych potrzeb.
Na samym wst?pie radzimy zapozna? z dzia?em "Zanim kupisz map?...", w którym przedstawiamy kilka istotnych uwag, pomocnych podczas wyboru mapy.
I jeszcze jedna nasza pro?ba: je?eli znajd? Pa?stwo ewidentne pomy?ki lub nie?cis?o?ci na mapach prosimy o zg?aszanie tego do nas. Postaramy si? przekazywa? Wasze sugestie i uwagi do wydawców.


MAPA PODKAPRACIA ONLINE - TYLKO U NAS!


www.mapy.epodkarpacie.com

Mapa Województwo PodkarpackieWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – mapa turystyczna - NOWE WYDAWNICTWO!
Wydawca: Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

Mapa w skali 1:300000, legenda w j?zyku polskim. Mapa przedstawia obszar województwa wraz z przyleg?ymi terenami S?owacji i Ukrainy oraz województw: lubelskiego, ?wi?tokrzyskiego i ma?opolskiego. Na map? naniesiono elementy tre?ci turystycznej oraz uk?ad komunikacyjny województwa. Pokazano mi?dzy innymi przebieg szlaków architektury drewnianej, szlaków ikon, wybranych szlaków rowerowych, wybranych szlaków konnych. Zaznaczono wybrane zabytki, skanseny, atrakcyjne punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, o?rodki sportów wodnych oraz inne elementy tre?ci turystycznej.
Cz??? opisowa zawiera:
• charakterystyk? województwa podkarpackiego,
• opisy parków narodowych: Bieszczadzkiego i Magurskiego,
• opisy parków krajobrazowych,
• opisy wybranych zabytków województwa,
• spis szlaków architektury drewnianej,
• dane teleadresowe centrów i punktów Informacji Turystycznej
Mapa ukazuje wybrane najciekawsze obiekty turystyczne województwa podkarpackiego. Zró?nicowany krajobraz tego obszaru, dwa parki narodowe o charakterze górskim, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty czyni? go bardzo atrakcyjnym pod wzgl?dem przyrodniczym. Województwo posiada tak?e niema?o obiektów zabytkowych pozostawionych przez pokolenia ludno?ci z ró?nych narodowo?ci i kultur zamieszkuj?cych te rejony w przesz?o?ci. Coraz bogatsza oferta turystyczno-sportowa mo?e by? czynnikiem przyci?gaj?cym w te strony zwolenników aktywnego wypoczynku. Warte uwagi s? te? o?rodki uzdrowiskowe Podkarpacia. Wybieraj?c si? w turystyczne rejony województwa podkarpackiego, warto zapozna? si? z ofert? wydawnicz? bardziej szczegó?owych map turystycznych opracowanych przez OPGK Rzeszów S.A. Zapraszamy do obejrzenia kategorii „Wydawnictwa” na stronie www.opgk.rzeszow.pl


ObrazekRZESZÓW – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:15 000

Pierwszy plan obejmuj?cy tereny Za???a, S?ociny i Przybyszówki, przy??czone po poszerzeniu granic administracyjnych Rzeszowa od 1.01.2007 r. Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim. Powi?kszony fragment planu przedstawia ?ródmie?cie z najwi?kszym skupiskiem zabytków. Na planie naniesiono siatk? wspó?rz?dnych geograficznych pomocn? przy nawigacji z wykorzystaniem GPS.
Cz??? opisowa zawiera:
• spis ulic,
• historia Rzeszowa,
• wykaz miast partnerskich,
• opis wa?niejszych obiektów zabytkowych,
• telefony alarmowe oraz informacyjne,
• dane teleadresowe urz?dów i instytucji,
• dworce kolejowe i autobusowe, lotnisko,
• linie autobusowe komunikacji miejskiej,
• taxi – postoje, telefony,
• noclegi - hotele, pensjonaty, schroniska m?odzie?owe,
• gastronomia – restauracje, sklepy ca?odobowe,
• placówki kulturalne,
• szko?y wy?sze,
• sport, turystyka, rekreacja,
• informacja turystyczna,
Rzeszów – miasto nad Wis?okiem, stolica województwa podkarpackiego, zawsze pe?ni? rol? o?rodka gospodarczego, naukowego i kulturalnego o du?ym znaczeniu. Znajduje si? tu wiele urz?dów i instytucji ró?nego szczebla. Jest wa?nym w?z?em komunikacyjnym po?udniowo-wschodniej Polski. Od 1992 roku jest stolic? Diecezji Rzeszowskiej. W granicach administracyjnych miasta po?o?ony jest rezerwat przyrody „Lisia Góra”, chroni?cy starodrzew d?bowy.

.: Spis treści

  1. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  2. (b) Bieszczady i okolice
  3. (c) Beskid Niski i okolice
  4. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  5. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  6. (f) Okolice miast i gmin
  7. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs