G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Zamek w ?a?cucie

Praktyczne informacje
Zapraszamy do Galeri Foto!

Zamek to dawna siedziba magnacka typu pallazo in fortezza, wzniesiona przez Stanis?awa ks. Lubimirskiego w latach 1628-41. Na prze?omie XVIII/XIX wieku pozbawiona cech obronnych sta?a si? znanym w Polsce oraz poza jej granicami za?o?eniem pa?acowym otoczonym krajobrazowym parkiem.
Od pocz?tku XIX w. dobra te a? do 1944 r. by?y w posiadaniu hr. Potockich. W latach 1889-1911 zamek ?a?cucki przekszta?cony zosta? w luksusow? rezydencj? arystokratyczn?, podziwian? w ca?ej ówczesnej Europie. Obecnie jest znacz?cym zespo?em muzealnym, ciesz?cym si? niezmiennym zainteresowaniem turystów z ca?ego ?wiata a tak?e miejscem wa?nych spotka? na szczeblu pa?stwowym, naukowym oraz wydarze? artystycznych i kulturalnych. W 1996 r. odby?o si? tutaj spotkanie dziewi?ciu prezydentów pa?stw Europy ?rodkowej.

Wi?cej o historii Zamku znajd? Pa?stwo w dziale:
Zamki Podkarpacia.
Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Zamku w ?a?cucie

Zobaczy? tu mo?na:
- kilkadziesi?t zabytkowych wn?trz mieszkalnych z okresu od po?owy XVII w. do pocz?tku XX w.
- ró?norodne zbiory dzie? sztuki stanowi?ce ich bogate wyposa?enie
- najwi?ksz? w Polsce kolekcj? pojazdów konnych zgromadzon? w autentycznych budynkach Stajni i Powozowni z prze?omu XIX/XX w.
- zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 33 hektarów, kszta?towany od po?owy XVIII w.
- eksponaty dotycz?ce 650 lat historii miasta oraz regionu
- pami?tki po 10 Pu?ku Strzelców Konnych z ?a?cuta, wchodz?cym w okresie II wojny ?wiatowej w sk?ad 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
- Synagog? z 1761 r. z bogatym wystrojem wn?trza oraz kolekcj? judaików
- zbiory sztuki cerkiewnej z terenu Polski po?udniowo-wschodniej.

CENY BILETÓW OBOWI?ZUJ?CE W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2005
Zamek, Stajnie, Powozownia - 20 zl (12 zl ulgowy)
Oran?eria - 3 zl ( 1,5 zl ulgowy)
10 Pu?k Strzelców Konnych - 2,5 zl (1 zl ulgowy)
Sztuka Cerkiewna - 6 zl (3,5 zl ulgowy)
Synagoga - 5 zl (3 zl ulgowy)
Historia Miasta i Regionu - 2,5 zl (1 zl ulgowy)
Zamek – zwiedzanie poszerzone - 25 zl

DNI OTWARCIA MUZEUM:
EKSPOZYCJE G?ÓWNE
• ZAMEK
• STAJNIE
• POWOZOWNIA
codziennie od 1 lutego do 30 listopada

EKSPOZYCJE DODATKOWE
• ORAN?ERIA
• 10 PU?K STRZELCÓW KONNYCH
• SZTUKA CERKIEWNA
codziennie od 1 lutego do 30 listopada (za wyj?tkiem poniedzia?ków)

HISTORIA MIASTA I REGIONU
Ekspozycja udost?pniana po wcze?niejszym zg?oszeniu

SYNAGOGA
codziennie od 1 czerwca do 31 sierpnia (za wyj?tkiem poniedzia?ków)

1. Wszystkie ekspozycje muzealne s? zamkni?te w nast?puj?ce ?wi?ta:
- Wielka Sobota
- Wielka Niedziela
- 3 Maja
- Bo?e Cia?o
- 1 Listopada
- 11 Listopada

2. W okresie Festiwalu Muzycznego (drugi i trzeci tydzie? maja) zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Zamku tylko w ograniczonym zakresie.

3. Informacje o konieczno?ci dodatkowego, nadzwyczajnego zamkni?cia dla zwiedzaj?cych ekspozycji muzealnych b?d? zamieszczane na stronie internetowej Muzeum – Zamku w ?a?cucie: www.zamek-lancut.pl i na ?amach prasy regionalnej. Mo?na je b?dzie tak?e uzyska? osobi?cie lub telefonicznie w Sekretariacie Muzeum.

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
UWAGA: Ostatnie wejscie na godzine przed zamknieciem Muzeum.
ZAMEK
od 1 lutego do 30 listopada
poniedzia?ek 12.00 – 15.30
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, 9.00 – 16.00

od 1 lutego do 31 maja i od 1 pa?dziernika do 30 listopada
sobota 9.00 – 16.00
niedziela 9.00 – 17.00

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
sobota, niedziela - 10.00 – 18.00

ORAN?ERIA
od 1 lutego do 30 listopada
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek,
9.00 – 16.00

od 1 lutego do 31 maja i od 1 pa?dziernika do 30 listopada
sobota 9.00 – 16.00
niedziela 9.00 – 17.00

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
sobota, niedziela 10.00 – 18.00

STAJNIE I POWOZOWNIA
od 1 lutego do 30 listopada

poniedzia?ek 13.00 – 16.30
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, 10.00 – 17.00

od 1 lutego do 31 maja od 1 pa?dziernika do 30 listopada
sobota 10.00 – 17.00
niedziela 10.00 – 18.00 17.15

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
sobota, niedziela 11.00 – 19.00

SZTUKA CERKIEWNA
od 1 lutego do 30 listopada
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek,
10.00 – 17.00

od 1 lutego do 31 maja od 1 pa?dziernika do 30 listopada
sobota 10.00 – 17.00
niedziela 10.00 – 18.00 17.15

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
sobota, niedziela
11.00 – 19.00

10 PU?K STRZELCÓW KONNYCH
od 1 lutego do 30 listopada
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, sobota
10.00 – 16.30

HISTORIA MIASTA I REGIONU
od 1 lutego do 30 listopada
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek
Ekspozycje udost?pniane po wcze?niejszym zg?oszeniu.

SYNAGOGA
od 1 czerwca do 31 sierpnia
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, sobota, niedziela
10.30 – 16.30
Wyj?tkowo w okresach : od 1 marca do 31 maja za wyj?tkiem dni zamkni?cia Muzeum) oraz od 1 wrze?nia do 31 pa?dziernika SYNAGOGA mo?e by? udost?pniania do zwiedzania w godzinach od 9.00 do 15.00 (ostatnie wej?cie o godz. 14.30) jedynie po uprzednim – co najmniej dwa dni przed planowanym przyjazdem – pisemnym zg?oszeniu w Sekretariacie Muzeum i uzyskaniu potwierdzenia godziny wej?cia oraz czasu zwiedzania (bilet wst?pu - 8 z? od osoby).
Dla grupy licz?cej mniej ni? 5 osób obowi?zuje bilet zbiorowy w cenie 45 z?.


ZASADY UDOST?PNIANIA DO ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI MUZEALNYCH
1. Bez przewodnika zwiedza si? nast?puj?ce ekspozycje dodatkowe:
- Oran?eria (za wyj?tkiem wej?? karnetowych)
- 10 Pu?k Strzelców Konnych
- Historia Miasta i Regionu
- Synagoga
- Sztuka Cerkiewna
2. Ekspozycje g?ówne Muzeum: Zamek, Stajnie i Powozowni? zwiedza si? wy??cznie w grupach licz?cych od 10 do 25 osób pod opiek? uprawnionego przewodnika – pocz?tek zwiedzania od Zamku.
3. Pierwsze?stwo przys?uguje grupom posiadaj?cym wcze?niejsz? rezerwacj? – ilo?? wej?? ograniczona.
4. W poniedzia?ki wst?p na ekspozycje g?ówne Muzeum jest bezp?atny w godzinach od 12.00 do 14.30. Oprowadzanie wy??cznie w j?zyku polskim.
5. Ekspozycje nie b?d? udost?pniane grupom nie zg?oszonym i turystom indywidualnym, je?eli limit wej?? dla nich przeznaczony zosta? tego dnia wyczerpany.
6. Dla turystów indywidualnych w poniedzia?ki zagwarantowane zosta?y nast?puj?ce godziny bezp?atnych wej?? na ekspozycje g?ówne Muzeum : 12.30, 13.30, 14.30.
7. W pozosta?e dni tygodnia (od wtorku do niedzieli) dla turystów indywidualnych zagwarantowane zosta?y nast?puj?ce godziny wej?? na ekspozycje g?ówne Muzeum
- luty, marzec, kwiecie?, maj, pa?dziernik, listopad - co 1 godzin? (pierwsze wej?cie o 10.00)
- od czerwca do wrze?nia - co 30 minut (pierwsze wej?cie o 10.00)
8. Poza gwarantowanymi godzinami wej?? na w/w ekspozycje tury?ci indywidualni mog? je zwiedza? od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia Muzeum wy??cznie w grupach od 10 do 25 osób.
9. Tury?ci indywidualni pragn?cy zwiedzi? tylko Stajnie i Powozowni? b?d? do??czani do grup aktualnie zwiedzaj?cych.
10. Grupa zwiedzaj?ca ekspozycje g?ówne licz?ca mniej ni? 10 osób zobowi?zana jest do wykupienia biletu zbiorowego w cenie 200 z? (w godzinach otwarcia) lub 250 z? (podczas specjalnego otwarcia Muzeum).
11. Na ?yczenie PT Turystów mo?liwe jest zorganizowanie – po wcze?niejszym zg?oszeniu –poszerzonego zwiedzania Zamku. Trasa dodatkowa obejmuje nast?puj?ce wn?trza i wystawy: Kaplica, Gabinet Ordynata, Pokój pod Widokami, Apartament Paradny, Biblioteka, II pi?tro: Korytarz Zachodni, Korytarz Pó?nocny, kolekcja naczy? toaletowych, kolekcja naczy? kuchennych, Malarstwo Jana B. Czedekowskiego.
a) W lutym, marcu i listopadzie w godzinach otwarcia Zamku cena biletu wynosi 25 z? od osoby.
b) Podczas specjalnego otwarcia Zamku cena biletu wynosi 35 z? od osoby.
c) We wszystkich przypadkach grupy licz?ce mniej ni? 10 osób zobowi?zane s? do wykupienia biletu zbiorowego na poszerzone zwiedzanie odpowiednio za 250 z? lub 350 z?.
12. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych podczas specjalnego otwarcia Muzeum nale?y zarezerwowa? najpó?niej na trzy dni przed planowanym terminem.
13. Ekspozycje muzealne zwiedza? mo?na z przewodnikiem w nast?puj?cych j?zykach:
- angielskim
- niemieckim
- francuskim
- ukrai?skim
- rosyjskim
- hiszpa?skim
Zamówienie przewodnika ze znajomo?ci? j?zyka obcego nale?y dokona? najpó?niej na trzy dni przed planowanym zwiedzaniem. Dop?ata do biletu za oprowadzanie w j?zyku obcym wynosi 3 z? od osoby.

POCZ?TEK ZWIEDZANIA
1. Kasa Muzeum znajduje si? w budynku dawnej Portierni, usytuowanym obok Bramy G?ównej do Parku przy ulicy Ko?ciuszki. Grupy posiadaj?ce potwierdzon? rezerwacj? winny j? okaza? przy zakupie biletów.
2. Kasa biletowa Muzeum jest czynna:
od 1 lutego do 30 listopada poniedzia?ek 11.45 - 14.30
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek 8.45 - 15.00

od 1 lutego do 31 maja i od 1 pa?dziernika do 30 listopada
sobota 8.45 - 15.00
niedziela 8.45 - 16.00

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
sobota, niedziela 9.45 - 17.00

3. Bilety na ekspozycje:
- Stajnia
- Powozownia
- 10 Pu?k Strzelców Konnych
- Sztuka Cerkiewna
Mo?na równie? naby? bezpo?rednio przy wej?ciu na w/w ekspozycje.

EKSPOZYCJE DODATKOWE ZWIEDZANIE BEZ PRZEWODNIKA
1) Bilet na ekspozycje w Zamku uprawia równie? do zwiedzania Oran?erii.
2) Dop?ata do biletu za oprowadzanie w j?zyku obcym wynosi 3 z? od osoby.

RODZAJE BILETÓW
BILETY ULGOWE do Muzeum przys?uguj? za okazaniem stosownych dokumentów wy??cznie:
1. Uczniom szkó? podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich.
2. Emerytom, rencistom a tak?e inwalidom i osobom niepe?nosprawnym wraz z opiekunami.
3. Nauczycielom szkó? podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek o?wiatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dzia?aj?cych w Polsce, sprawuj?cych opiek? nad grup?.
4. Osobom odznaczonym odznak? „Za opiek? nad Zabytkami” lub odznak? honorow? „Zas?u?ony dzia?acz kultury”.

BILETY RODZINNE
W przypadku zwiedzania Muzeum przez dzieci do lat 16 wraz z opiekunami, wprowadza si? bilety rodzinne. Oznacza to, ?e jednemu opiekunowi dziecka przys?uguje bilet ulgowy.

WST?P BEZP?ATNY
do Muzeum przys?uguje za okazaniem stosownych dokumentów wy??cznie:
1. Osobom odznaczonym Orderem Or?a Bia?ego lub Orderem Zas?ugi Rzeczpospolitej Polskiej, odznak? honorow? „Zas?u?ony dla kultury Polskiej” oraz osobom, które zosta?y wyró?nione tytu?em honorowym „Zas?u?ony dla kultury Narodowej” .
2. Pracownikom muzeów.
3. Cz?onkom Mi?dzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Mi?dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS).
4. Dzieciom do lat siedmiu.

BILETY EXTRA
obowi?zuj? w trakcie specjalnego otwarcia Muzeum (poza okresami i godzinami oficjalnego udost?pniania ekspozycji do zwiedzania).

ZWIEDZAJ?CYCH EKSPOZYCJE MUZEUM – ZAMKU w ?A?CUCIE OBOWI?ZUJ? NAST?PUJ?CE ZASADY

1. Ekspozycje g?ówne Muzeum – Zamek, Stajnie, Powozownia – mo?na zwiedza? wy??cznie z przewodnikiem w grupach od 10 – 25 osób.
2. Tury?ci indywidualni ??czeni s? w grupy, które zwiedzaj? ekspozycje g?ówne w godzinach okre?lonych przez Muzeum.
3. Zwiedzaj?cy Muzeum obowi?zani s? do pozostawiania w szatni: p?aszczy, toreb, plecaków, parasoli, m?skich nakry? g?owy. Na buty nale?y za?o?y? obuwie ochronne. Wchodzenie na ekspozycj? w butach na szpilkach jest niedozwolone.
4. Muzeum zwiedza si? zgodnie z obowi?zuj?cym kierunkiem ruchu. W trakcie zwiedzania nale?y stosowa? si? do polece? wydawanych przez przewodnika i pracowników Muzeum.
5. Zabrania si? dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany, siadania na meblach oraz ?lizgania si? po posadzkach.
6. Notatki i rysunki wolno sporz?dza? wy??cznie przy pomocy zwyk?ego o?ówka. Zabronione jest filmowanie oraz wykonywanie fotografii.
7. Na teren ekspozycji nie wolno wnosi? i spo?ywa? ?ywno?ci, napojów, ?u? gum?, pali? tyto? oraz u?ywa? ognia.
8. Zabrania si? wprowadzania i wnoszenia zwierz?t do Muzeum.
9. Zabrania si? wst?pu do Muzeum osobom nietrze?wym lub zachowuj?cym si? niew?a?ciwie.

ZASADY UDOST?PNIANIA DO ZWIEDZANIA ZABYTKOWEGO PARKU W ?A?CUCIE
1. Park zewn?trzny jest otwarty dla publiczno?ci codziennie w godz. od 5.00 do 23.00.
2. Park wewn?trzny (w obr?bie fosy) jest udost?pniany zwiedzaj?cym:

I , II , XII - 8.00 - 16.00
III , XI - 8.00 - 17.00
IV, V, IX - 8.00 - 20.00
X - 8.00 - 19.00
VI, VII, VIII - 8.00 - 21.00


ZWIEDZAJ?CYCH PARK ?A?CUCKI OBOWI?ZUJ? NAST?PUJ?CE ZASADY:

1. Zabrania si? je?d?enia po parku wszelkimi pojazdami (w tym rowerami).
2. Zabrania si? u?ywania odbiorników radiowych lub zak?ócania ciszy w inny sposób
3. Zabrania si? wchodzenia na trawniki, drzewa i niszczenia ro?linno?ci.
4. Zabrania si? za?miecania parku oraz niszczenia urz?dze? i obiektów parkowych.
5. Zwierz?ta mo?na wprowadza? tylko na smyczy a ich w?a?ciciele s? zobowi?zani do sprz?tania nieczysto?ci po nich.
6. Zabrania si? wprowadzania zwierz?t na teren parku wewn?trznego.
7. Zabrania si? zanieczyszczania stawu, ?owienia ryb, p?oszenia ptactwa i zwierzyny.
8. Zabrania si? organizowania zgromadze? publicznych, zbiórek pieni?dzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i og?osze? bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
9. Wykonywanie lub wykorzystywanie w celach komercyjnych filmu i fotografii przedstawiaj?cych zabytki zespo?u pa?acowo – parkowego w ?a?cucie wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
10. Zabrania si? przebywania na terenie parku podczas burz i wichrów oraz w godzinach jego zamkni?cia bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
11. Dzieci do lat 7 winny przebywa? na terenie parku tylko w obecno?ci opiekunów.

SPACERY POWOZEM I SANIAMI
Muzeum – Zamek organizuje tylko przed zapadni?ciem zmroku przeja?d?ki stylowym zaprz?giem, odpowiednim do warunków pogodowych. Trasa spacerowa prowadzi przez ulice ?a?cuta oraz cz??? parku. Bilety na przeja?d?ki mo?na nabywa? w Powozowni.

od 1 lutego do 31 maja oraz w pa?dzierniku
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, sobota, niedziela
12.00 - 17.00

od 1 czerwca do 30 wrze?nia
wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek,
12.00 – 17.00

sobota, niedziela
12.00 – 18.00

CENNIK WYNAJMU POJAZDÓW KONNYCH
spacer 15 min. 27 z?
?lub do 2 godz. 320 z?
uroczyste przejazdy 15 min. 54 z?

1. W wypadku nag?ego pogorszenia si? pogody (opady atmosferyczne) oraz niedyspozycji koni przeja?d?ki pojazdem konnym mog? zosta? odwo?ane bez prawa do odszkodowania.
2. Wynaj?cie zaprz?gu w innych terminach lub godzinach, do filmowania, fotografowania oraz poza ?a?cut do indywidualnego ustalenia.

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE
Na terenie Muzeum mo?liwe jest zorganizowanie w oparciu o ekspozycje sta?e i czasowe zwiedzania tematycznego dla uczniów wszystkich szkó? oraz warsztatów dla nauczycieli. Nawi?zuj? one do programu nauczania j?zyka polskiego, historii i historii sztuki. Potwierdzenie rezerwacji lub powiadomienie o rezygnacji z tych zaj?? jest obowi?zkowe.
Cena biletu na zwiedzanie tematyczne wynosi :
- 2,20 z? od osoby do ko?ca czerwca 2005 r.
- 3 z? od osoby od nowego roku szkolnego.
Szczegó?owe informacje na ten temat mo?na uzyska? w Dziale Edukacji Muzealnej (tel. wewn?trzne 129, 139).

Dzi?kujemy Dyrekcji za udost?pnienie materia?ów oraz informacji.

Adres:
Muzeum Zamek w ?a?cucie
ul. Zamkowa 1
37-100 ?a?cut
tel. 017 225 20 08
fax. 017 225 20 12
muzeum@zamek-lancut.pl

Interesuj? Ci? muzea? www.muzea.epodkarpacie.com

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs