G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Beskid Niski

Beskid Niski rozci?ga si? w po?udniowo-wschodniej cz??ci Polski, pomi?dzy Beskidem S?deckim i Bieszczadami, na terenie województw Podkarpackiego i Ma?opolskiego. Jego geograficzne granice wyznacza Prze??cz Tylicka (683 m n.p.m.) na zachodzie, od której granica wiedzie górnym brzegiem Muszynki, dalej wzd?u? Mochnaczki po jej ?ród?a w okolicy przysió?ka Huta i dolin? Kamienicy Nawojowskiej po jej uj?cie do Dunajca. Wschodnia granica przebiega od Prze??czy ?upkowskiej (640 m n.p.m.) dolin? Os?awy.
Pó?nocn? granic? Beskidu Niskiego tworzy linia przebiegu trasy kolejowej Nowy S?cz-Stró?e, dalej Obni?enie Gorlickie i Do?y Jasielsko-Sanockie. Od po?udnia polsk? cz??? wyznacza g?ówny wododzia? Karpat (pomi?dzy zlewiskiem Ba?tyku i Morza Czarnego) wzd?u? którego przebiega granica pa?stwowa ze S?owacj?. S?owaccy geografowie nie wyró?niaj? obecnie jednostki zwanej Beskidem Niskim. Najwy?sz? cz??? przylegaj?c? do pasma granicznego okre?la si? na S?owacji mianem Busova (1002 m). Jego po?udniow? granic? wyznaczaj? od Prze??czy Tylickiej (Kurovske sedlo) potok Kurovec i dolina rzeki Topli. Na wschodzie masyw ten ograniczony jest dolin? potoku Kamenec. Dalej ku wschodowi S?owacy wyró?niaj? Pogórze Ondawskie (Ondavska vrchovina) i Pogórze Laboreckie (Laborecka vrchovina) rozgraniczone dolin? Ondavy i si?gaj?ce ku Prze??czy ?upkowskiej (Lupkovsky priesmyk) i dolinie Laborca. Po?udniowe stoki tych gór schodz? ?agodnie ku Podgórzu Beskidzkiemu. Osi?gaj? one przeci?tnie 500-600 m wysoko?ci n.p.m. z kulminacjami w pa?mie granicznym przekraczaj?cymi 8OO m. Z turystycznego punktu widzenia region Beskidu Niskiego zosta? ograniczony od zachodu dolin? Bia?ej Dunajcowej, od wschodu -dolin? Os?awy i Os?awicy, od po?udnia granic? pa?stwow?, a od pó?nocy obni?eniem Do?ów Jasielsko-Sanockich, limitowanym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (Zator - granica pa?stwa) na odcinku Nowy S?cz - Gorlice - Jas?o - Krosno -Sanok. Na po?udniu po stronie s?owackiej za umown? granic? Beskidu Niskiego przyj?to dolin? rzeki Topli i potoku Kurovec oraz lini? wyznaczon? przez miasta Bardejov, Svidnik, Medzilaborce i dalej wzd?u? linii kolejowej i doliny potoku Vydranka.

Materia?y zgromadzone na tej stronie pochodz? z zasobów
Lokalnej Organizacji Turystycznej "BESKID NISKI" w Kro?nie.
Dzi?kujemy za ich przekazanie i zapraszamy na stron?:
http://www.BeskidNiski.org.pl.: Historia, geologia, klimat, flora i fauna, atrakcje, zabytki

Rys historyczny
Od czasów rzymskich przez prze??cze karpackie z pó?nocy na po?udnie Europy wiod?y ucz?szczane trakty handlowe, cho? teren Beskidu Niskiego d?ugo by? niezamieszka?y. W okresie wczesnego ?redniowiecza tereny te by?y okresowo zasiedlone przez Chorwatów, a w IX wieku Beskid Niski sta? si? peryferyjn? dzielnic? ponadplemiennego pa?stwa Wi?lan. S?abo zaludniony, stanowi? naturaln? granic? miedzy pa?stwem polskim a W?grami. Od 1031 do 1340 roku linia górnego Wis?oka by?a granic? mi?dzy Polsk? a Rusi? Kijowsk?. Z terenów nadwi?la?skich - z doliny Dunajca, Bia?ej, Wis?oki zacz?li przybywa? pierwsi osadnicy. W r. 1387 r. królowa Jadwiga przy??czy?a Ru? Czerwon? do Polski. Pocz?tkowo ziemie Beskidu Niskiego, poro?ni?te dziewiczymi lasami, by?y w ca?o?ci w?asno?ci? króla, a od XI wieku zacz??y si? nadania na rzecz klasztorów, biskupstw i ?wieckich feuda?ów. Za panowania Kazimierza Wielkiego na prawie niemieckim by?y lokowane pierwsze wsie, a ludno?? która je zasiedla?a by?a przewa?nie polska. Od XIII wieku teren Beskidu Niskiego zacz?li zasiedla? Wo?osi - pasterskie ludy ba?ka?skie, zak?adaj?c wsie na prawie wo?oskim, dostosowanym do pasterskiego trybu ?ycia. Znaczne nasilenie osadnictwa Wo?ochów na nast?pi?o w XVI w co spowodowa?o ponowne lokacje na prawie wo?oskim wsi wcze?niej lokowanych na prawie niemieckim. Wzajemne przenikanie ró?nych narodowo?ci, kultur, religii i gospodarki przyczyni?o si? do powstania odr?bnej grupy etnicznej ?emków wyznania greckokatolickiego. W pó?niejszym okresie cz??? ?emków przesz?a na prawos?awie, st?d widoczne w krajobrazie beskidzkim cerkwie grekokatolickie i prawos?awne.
XVI-XVII w. by? okresem rozkwitu gospodarczego regionu. Biecz i Krosno nale?a?y do najbogatszych miast w Rzeczypospolitej. Spowodowa?o to, ?e tereny Beskidu Niskiego zacz??y n?ka? bandy w?gierskich rabusiów zwanych to?hajami. Napadali oni na kupców przemierzaj?cych s?ynny trakt winny z W?gier do Polski. Potop Szwedzki (1655-1660 r.) zako?czy? okres dobrobytu. Wiele zniszcze? przyniós? te? najazd ksi?cia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego w 1657 roku. W styczniu 1770 r. najwy?sza w?adza konfederacji barskiej (1768-72 r.) - Generalno?? ulokowa?a si? w Preszowie i wtedy graniczny pas Beskidu Niskiego sta? si? dogodnym terenem dla dzia?a? partyzanckich konfederatów. Powsta?y tu liczne obozy warowne w okolicach Radoszyc, Barwinka, Muszynki, Izb (siedziba Kazimierza Pu?askiego), Blechnarki, Koniecznej, Czeremchy i najwi?kszy w Grabiu. Zako?czenie dzia?alno?ci partyzantów w tym rejonie nast?pi?o w lipcu 1770 roku, kiedy to Rosjanie rozbili obóz konfederatów pod dowództwem Pu?askiego, broni?cy si? nad Blechnark?.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. tereny Beskidu Niskiego po obu stronach Karpat wesz?y w sk?ad prowincji Galicja nale??cej do monarchii Habsburgów. W 1846 r. w?adze austriackie sprowokowa?y wyst?pienia ch?opskie przeciw szlachcie i tym samym wykorzystuj?c ch?opów st?umi?y przygotowywane szlacheckie powstanie narodowe. W roku 1867 Galicja uzyska?a autonomi?, co zaowocowa?o gwa?townym rozwojem gospodarczym. W Bóbrce ko?o Krosna w 1854 r. Ignacy ?ukasiewicz uruchomi? pierwsz? na ?wiecie kopalni? ropy naftowej, a w Ulaszowicach pod Jas?em pioniersk? destylarni? naftow?, rozpoczynaj?c wielki boom naftowy – „Polski Teksas”. W tym czasie rozbudowano tak?e koleje ?elazne, tworz?c m.in. lini? Stró?e - Zagórz, Zagórz - ?upków - Medzilaborce (1872). Modne staj? si? uzdrowiska w Iwoniczu i Rymanowie. Jednak z uwagi na ogólnie panuj?c?, zw?aszcza na wsi, przys?owiow? „n?dz? galicyjsk?” na prze?omie XIX i XX wieku rozpocz??a si? masowa emigracja miejscowej ludno?ci do Europy Zachodniej i obu Ameryk.
Po wybuchu I wojny ?wiatowej pierwsze walki w Beskidzie Niskim rozpocz??y si? we wrze?niu 1914 r. W wyniku dzia?a? wojennych, podczas których zniszczeniu uleg?o wiele wsi, front ustali? si? na linii Ci??kowice - Gorlice - Konieczna - Bardejov. 2 maja 1915 roku armia austro-w?gierska rozpocz??a ofensyw? na pozycje wojsk carskich, która zako?czy?a si? ca?kowit? kl?sk? wojsk rosyjskich. Bitwa ta przesz?a do historii jako "bitwa gorlicka" i by?a najwi?ksz? na froncie wschodnim I wojny ?wiatowej. W jej wyniku zgin??o oko?o 20 tys. ?o?nierzy, a 75 tys. zosta?o rannych. ?lady tych walk odnale?? mo?na w pieczo?owicie restaurowanych cmentarzach, na których spoczywaj? ?o?nierze ró?nych narodowo?ci.
Uzyskanie przez Polsk? niepodleg?o?ci spowodowa?o podzielenie ?emków granic? karpack?. W okresie mi?dzywojennym na terenie wschodnim Beskidu Niskiego dzia?a? zacz??y ukrai?skie partie i organizacje narodowo?ciowe. Przeprowadzono nieudane próby utworzenia ?emkowskiego pa?stwa w r. 1918 proklamowano tzw. republik? Komaniecko-Wis?ock?.
We wrze?niu 1939 roku terenu Beskidu Niskiego broni?a Armia Karpaty w sile ok. 12 tys. ?o?nierzy. Niemcy i sprzymierzone oddzia?y s?owackie nacieraj?c od po?udnia szybko wypar?y oddzia?y polskie, 10 wrze?nia zajmuj?c Sanok. Podczas okupacji Beskid Niski nale?a? do Generalnej Guberni, w której stosowano terror, masow? eksterminacj? ludno?ci ?ydowskiej i pacyfikacje wsi. Walcz?ce polskie podziemie, oprócz akcji sabota?owych na liniach kolejowych, w kopalniach ropy naftowej, wykorzystywa?o prze??cze górskie w celu przemytu broni, pieni?dzy i przeprowadzania ludzi. We wrze?niu 1944 roku Armia Czerwona i Korpus Czechos?owacki rozpocz??y operacj?, której celem by?o przetarcie drogi na po?udnie przez Prze??cz Dukielsk?. Hitlerowcy dostrzegaj?c du?e strategiczne znaczenie tego obszaru ?ci?gn?li tu znaczne si?y i umocnili teren tworz?c tzw. "Karpatenfestung" (twierdz? karpack?). Operacja preszowsko-dukielska rozpocz??a si? 8 wrze?nia, a zako?czy?a 6 pa?dziernika. Kotlin?, w której rozegra?a si? bitwa nazwano "Dolin? ?mierci". W wyniku bitwy dukielskiej wojska radzieckie straci?y ok. 70 tys. ludzi, Korpus Czechos?owacki ok. 6 tys. ?o?nierzy (40% stanu osobowego). Hitlerowcy ponie?li straty si?gaj?ce 52 tys. zabitych i rannych. Ca?kowite wycofanie wojsk niemieckich z Beskidu Niskiego nast?pi?o w styczniu 1945 r., w wyniku kolejnej ofensywy Armii Czerwonej. W wyniku dzia?a? wojennych zosta?y prawie zupe?nie zniszczone Jas?o, Frysztak, Nowy ?migród i wiele wsi. Po ust?pieniu frontu na terenach Beskidu Niskiego swoj? dzia?alno?? nasili?a Ukrai?ska Powsta?cza Armia (UPA), która by?a zbrojnym ramieniem radykalnych frakcji Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN). Podejmowa?a akcje wymierzone przeciw cywilnej ludno?ci polskiej zamieszkuj?cej te tereny oraz prowadzi?a dzia?alno?? dywersyjn?. W latach 1945 – 47 trwa?y walki z wojskiem polskim, zako?czone akcj? "Wis?a", która polega?a na przymusowym przesiedlaniu zamieszkuj?cej te tereny ludno?ci ?emkowskiej na ziemie odzyskane. Niedobitki UPA przetrwa?y w niedost?pnych zak?tkach gór do 1949 r. Po 1956 roku cz??? rdzennej ludno?ci ?emkowskiej powróci?a w Beskid Niski.
Po wojnie mia?a miejsce odbudowa miast i wsi po zniszczeniach wojennych. Historia PRL na tych terenach wi??e si? z rozwojem przemys?u. Obecnie g?ówny nacisk k?adzie si? na rozwój turystyki, która ma si? sta? g?ównym ?ród?em dochodów tutejszej ludno?ci.

Polska cz??? Beskidu Niskiego
Beskid Niski, cho? stanowi najni?szy ?a?cuch górski polskich Karpat, jest najbardziej rozleg?ym pasmem Beskidów Zachodnich. Najwy?szym szczytem po polskiej stronie jest Lackowa (997 m n.p.m.) w Górach Ha?czowskich, a najni?sz?, nie tylko w Beskidzie Niskim, ale w ca?ym ?uku Karpat prze??cz? Prze??cz Dukielska (500 m n.p.m). Góry Beskidu Niskiego s? na ogó? niskie i ?agodne, o d?ugich grzbietach ze sp?aszczonymi wierzchowinami i kopulastymi szczytami, tylko w niektórych miejscach charakteryzuj? si? gwa?townymi uskokami. Wysoko?ci wzniesie? s? zró?nicowane i wahaj? si? od ok. 500 do ok.1000 m n.p.m
W Beskidzie Niskim, le??cym w granicach turystycznych, mo?emy wyró?ni?:
- Góry Ha?czowskie. Po?o?one s? w po?udniowo.-zachodniej cz??ci Beskidu Niskiego, w górnym dorzeczu Ropy, mi?dzy dolin? Bia?ej Dunajcowej i potoku Zdynia. Charakteryzuj? si? d?ugimi, w?skimi grzbietami górskimi, ci?gn?cymi si? równolegle z pó?nocnego zachodu na po?udniowy wschód. St?d spotykana nazwa: Haczowskie Góry Rusztowe. Wierzchowiny tych grzbietów s? na ogó? ?agodne, natomiast strome stoki, do?? krótkie, góruj? 200-300 m nad dolinami. Najwy?sze szczyty to: - Lackowa (997 m n.p.m.), Ostry Wierch (938 m n.p.m.) i Bia?a Ska?a (903 m n.p.m.) w po?udniowo-zachodniej cz??ci, Jaworzyna Koniecznia?ska (881 m n.p.m.), Jaworzynka (869 m n.p.m.) i Kozie ?ebro (847 m n.p.m.) w cz??ci po?udniowo-wschodniej oraz Che?m (779 m n.p.m.), Bordiów Wierch (755 m n.p.m.) i Sucha Homola (706 m n.p.m.) na pó?nocnym zachodzie.
- Pasmo Magurskie. Rozci?ga si? od doliny Ropy na zachodzie (Szymbark) po dolin? górnej Wis?oki (K?ty). G?ówne grzbiety stanowi? dwa pot??ne wa?y z licznymi bocznymi ramionami: Magury Ma?astowskiej (813 m n.p.m.) na zachodzie i Magury W?tkowskiej (846 m n.p.m.) na wschodzie. Od niej ci?gnie si? ku wschodowi d?ugi grzbiet ze ?wierzow? (803 m n.p.m.) i Kamieniem (714 m n.p.m.). Bezpo?rednim przed?u?eniem Magury Witkowskiej ku po?udniowi jest rami? wi???ce j? przez Popowe Wierchy (684 m n.p.m.) i Kamienny Wierch (701 m n.p.m.) z g?ównym wododzia?em karpackim. Do Pasma Magurskiego nale?? równie? masywy Dziamery (756 m n.p.m.), Maleszki (801 m n.p.m.) i Uherca (706 m n.p.m.).
- Beskid Dukielski. Le?y w centrum Beskidu Niskiego, mi?dzy dolinami Wis?oki i Wis?oka. Przewa?aj? w nim krótkie, niewysokie grzbiety, cz??ciej pojedyncze garby o wysoko?ci wzgl?dnej ok. 150-200 m, czasem sto?ki o niezbyt stromych stokach. Zachodnia cz??? Beskidu Dukielskiego przypomina krajobraz podgórski, na wschód od doliny Jasio?ki wyst?puj? bardziej strome szczyty Piotrusia (727 m n.p.m.) i Cergowej (716 m n.p.m.), a na po?udniu sto?ek Ostrej (687 m n.p.m.).
- Pasmo Bukowicy. Tworzy je d?ugi masyw górski, po?o?ony we wschodniej cz??ci Beskidu Niskiego, mi?dzy dolinami Wis?oka i Os?awicy. Sk?ada si? z wi?kszego grzbietu Bukowicy ze szczytami Skibce (776 m n.p.m.) na pó?nocnym zachodzie i Tokarnia (777 m n.p.m.) na po?udniowym wschodzie oraz mniejszego pasma Kamienia (718 m n.p.m.). Bukowica to raczej monotonny wa? górski, silnie zalesiony z wyj?tkiem Tokarni, sk?d rozpo?ciera si? panorama we wszystkich kierunkach.
- Pasmo graniczne. Rozci?ga si? w po?udniowo-wschodniej cz??ci Beskidu Niskiego, od Prze??czy Beskid (581 m n.p.m.) nad Czeremch? do Prze??czy ?upkowskiej (640 m n.p.m.). W sk?ad tego pasma wchodzi kilka wi?kszych wzniesie?, jak Kamie? (857 m n.p.m.), Kanasiówka (823 m n.p.m.), Pasika (848 m n.p.m.), Danawa (841 m n.p.m.), Garb ?redni (822 m n.p.m.), oddzielone od siebie p?ytkimi prze??czami.

Geologia
Beskid Niski nale?y do Karpat Zewn?trznych, które zbudowane s? z naprzemianleg?ych ?awic piaskowców i ?upków ilastych, marglistych lub mu?owców oraz w mniejszych ilo?ciach-zlepie?ców i wapieni. Podobnie jak reszta Beskidów, ma budow? fliszow? - nale?y do typu gór fa?dowych systemu alpejskiego powsta?ych w górnej jurze, kredzie i starszym trzeciorz?dzie. Beskid Niski powsta? przez sfa?dowanie i pó?niejsze wyniesienie ska? osadowych, które zosta?y wytworzone przez istniej?ce tu niegdy? p?ytkie morze, b?d?ce cz??ci? oceanu Tetydy. Osady fliszowe w czasie fa?dowania zosta?y odk?ute od swego pod?o?a i uj?te w szereg p?aszczowin nasuni?tych na platform? paleozoiczn?. Wielko?? nasuni?cia p?aszczowiny na swe przedpole wynosi 20-40 km. Ruchy górotwórcze powoduj?ce nasuni?cie na siebie warstw utworzy?y tu kilka jednostek tektonicznych i tak np. piaskowce magurskie utworzone z odpornych na wietrzenie ziaren kwarcu z domieszk? ?upków krystalicznych s? materia?em, z którego zbudowane jest Pasmo Magurskie.
W ?rodkowej i po?udniowo-wschodniej cz??ci Beskidu Niskiego znajduje si? jednostka dukielska z wyspami okien tektonicznych (tzw. jednostka porwakowa). Pó?nocne obrze?a nale?? do centralnej depresji karpackiej. Charakterystyczne dla Beskidu Niskiego s? tak?e osuwiska. Przyczyn? ich powstawania s? ?upki, które po nasi?kni?ciu wod? nabieraj? w?a?ciwo?ci smarnych i zbudowane z nich zbocza zaczynaj? si? osuwa?. W Beskidzie Niskim znajduje si? kilkana?cie osuwisk, z których najpot??niejsze jest na Ma?lanej Górze ko?o Szymbarku.
Inne wyst?puj? na Rosochatce (753 m n.p.m.), Zielonej Górze (702 m n.p.m.), w pobli?u Bystrej, na Magdalence ko?o Gorlic, Na Bartniej Górze (630 m n.p.m.), na stokach Magury Ma?astowskiej w Owczarach, kilka osuwisk odnale?? mo?na w pa?mie Magury W?tkowskiej -ko?o Wapiennego, pod Ferdlem (648 m n.p.m.), na Kornutach (830 m n.p.m.) i Maguryczu (788 m n.p.m.) oraz Chryszczatej (997 m n.p.m.).
Osuwiskom cz?sto towarzysz? tzw. jaskinie szczelinowe. Najbardziej znane w Beskidzie Niskim jaskinie znajduj? si? na Cergowej ko?o Dukli. Cztery z nich zwi?zane s? z du?ym osuwiskiem stoku:
- Jaskinia "Gdzie samolot spad?" d?. 15 m, po?o?ona na wys. 680 m n.p.m., nieco na wschód od szczytu, na po?udniowym stoku góry. Do jej odkrycia przyczyni? si? hitlerowski "Dornie", który uleg? tu katastrofie.
- Jaskinia "Na Kopaninie" d?. 14 m znajduje si? na wys. 500 m n.p.m. na grzbiecie ramienia schodz?cego ku Nowej Wsi, obok du?ych rowów osuwiskowych w bukowym lesie.
- Jaskinia "Na Wierzchowinie" d?. 20 m. le?y w pobli?u poprzedniej.
- Jaskinia "Pod lasem" d?. 8 m po?o?ona jest na wys. 480 m n.p.m. w odleg?o?ci kilkuset metrów od obydwu grot na wierzchowinie, na stromym zachodnim stoku.
Ponadto s? tutaj dwie jaskinie szczelinowe: "Ko?o borsuczych dziur" d?. 12 m oraz "Przy szkó?ce". Stosunkowo niedawno odkryto jaskinie w pobli?u Cergowej - na stoku Kilanowskiej. Jest to najwi?ksze, bo licz?ce 54 jaski? i stanowisk podskalnych, nagromadzenie jaski? w ca?ych polskich Karpatach fliszowych. W obr?bie osuwiska po?udniowego najwi?ksze s?: "Jaskinia Kacza" i "Jaskinia ?w. Jana", po?o?one na wys. 410-420 m n.p.m. ??czna d?ugo?? korytarzy ka?dej z nich wynosi ok. 50 m. Najd?u?sze jaskinie to: "Gangusiowa Jama" (190 m. d?. ??cznej d?. korytarzy, g??boko?? 11 m) i "Lipowicka Szczelina (d?. korytarzy 105 m., g??boko?? 10 m). W zachodniej cz??ci Beskidu Niskiego, na zboczach Ostrego Wierchu znajduje si? "Zbójecka Piwnica".

Klimat
Klimat Beskidu Niskiego nosi cechy typowe dla klimatu górskiego, a wi?c obni?enie przeci?tnej temperatury rocznej do 6-7 °C oraz wi?ksza ilo?? opadów, które pozostaj? w zale?no?ci od rze?by terenu i wysoko?ci nad poziom morza i wahaj? si? od 800 mm przy granicy z Pogórzem do 1100 mm w Górach Ha?czowskich i pa?mie Magurskim. Zimy charakteryzuj? si? niewielk? ilo?ci? opadów i d?ugo, bo przez 120 - 150 dni zalegaj?c? pokryw? ?nie?n? o grubo?ci 60-100 cm. Pierwsze ?niegi spadaj? tu w po?owie listopada i utrzymuj? si? do ko?ca kwietnia. Dni z mrozem bywa zwykle 70- 75 w roku.Latem pogoda cz?sto si? zmienia. Najcieplejszymi miesi?cami s?: lipiec i sierpie? z temperatur? ok. 17 °C, najch?odniejszymi - stycze? i luty: oko?o -5 [°C]. Niektóre prze??cze g?ównego grzbietu Karpat stanowi? dogodne drogi migracji dla mas powietrza - wilgotnych z Nizin Polskich i suchych z Wielkiej Niziny W?gierskiej. Wyst?puj? tu silne i porywiste wiatry (zw?aszcza w cz??ci wschodniej BN) które nosz? nazw? wiatrów dukielskich lub rymanowskich, które z ?atwo?ci? wiej? przez niski Beskid Dukielski oraz liczne obni?enia g?ównego grzbietu Karpat. Specyficzne cechy zaciszy ?ródgórskich nosi klimat okolic Iwonicza i Rymanowa. Gromadzi si? tam ciep?e powietrze nawiewane z Nizin W?gierskich, a otaczaj?ce lasy nawil?aj?c je ?agodz? temperatur?, tworz?c znakomity mikroklimat, stanowi?cy jeden z walorów leczniczych tamtejszych uzdrowisk.

Flora i fauna
Do polowy XX w. przyjmowano, ze flora i fauna Beskidu Niskiego podobna jest do flory i fauny innych grup Beskidów Zachodnich. Badania naukowe wykazaly przejsciowosc przyrody tego regionu pomiedzy Beskidami Zachodnimi (pasmo Jaworzyny w Beskidzie Sadeckim), a Beskidami Wschodnimi (Bieszczady Zachodnie). Geobotanicznie do Karpat Zachodnich nawiazuja wyraznie Góry Haczowskie i masyw Maslanej Góry, pasmo magurskie stanowi okres przejsciowy, ale jeszcze z orientacja zachodniokarpacka, natomiast cala wschodnia i srodkowa czesc Beskidu Niskiego nalezy geobotanicznie do Karpat Wschodnich, a cechy przejsciowe z dominacja wschodniokarpacka wykazuje obnizenie terenu pomiedzy dolina Zdyni a górna Wisloka. Tereny Beskidu Niskiego maja bogata szate roslinna, która zmienia sie wraz ze zmiana wysokosci, ukladajac sie w tzw. pietra. W calym Beskidzie Niskim, ze wzgledu na mala wysokosc gór sa tylko dwa pietra: pietro pogórza (do wysokosci ok. 530 metrów) i powyzej pietro regla dolnego. W górach lasy zajmuja blisko 70% powierzchni. Dominuja glównie buczyny i lasy mieszane bukowo - jodlowe (z domieszkami olchy, debu i grabu), z bardzo bogatym runem lesnym. Rosna tu równiez modrzewie, cisy, jawory a w miejscach podmoklych lasy jesionowo - olszowe oraz wierzby, topole, olchy i jesiony, tworzace lasy legowe. Swierki wystepuja tylko tam gdzie zostaly sztucznie wprowadzone. W wielu miejscach mozna natknac sie na pozostalosci puszczy karpackiej. Wystepuja tu liczne rosliny kwiatowe tj. przebisnieg, cebulka dwulistna, zywiec gruczolowaty, czosnek niedzwiedzi, zawilec, miesiecznica trwala. Okres ich kwitnienia konczy sie gdy drzewa pokryja sie calkowicie liscmi i zakryja promieniom slonecznym dostep do dna lasu. Równie bogata jest flora lasów Beskidu Niskiego. Rozlegle kompleksy lesne z niedostepnymi matecznikami oraz slabe zaludnienie, zwlaszcza w poludniowej i wschodniej jego czesci, sprzyjaja wystepowaniu duzych kregowców. Liczne sa tutaj dziki, sarny, zajace oraz jelenie szlachetne w odmianie karpackiej. Z drapiezników mozna wymienic: niedzwiedzie (zachodzace ze strony slowackiej), wilki, rysie i zbiki, kuny, lisy, jenoty i wydry. Spotyka sie okolo 140 gatunków ptaków, a wsród nich tak rzadkie gatunki, jak: orzel przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby, puchacz, puszczyk uralski, gadozer, myszolów zwyczajny, pszczolojad, muchówka bialoszyja, bocian czarny i trójpalczasty. Typowymi gatunkami górskimi sa zyjacy nad strumieniami pluszcz i pliszka górska. W tutejszych wodach mozna spotkac: pstraga potokowego i glowacza bialopletwego. Licznie wystepuja takze gady i plazy: zmija zygzakowata, gniewosz plamisty, zaskroniec, padalec, kumak górski, salamandra i kilka gatunków traszek (alpejska, grzebieniasta), a takze rzadkie gatunki owadów; motyle: paz zeglarz, paz królowej; chrzaszcze: jelonek rogacz, nadobnica alpejska.

Przyrodnicze atrakcje Beskidu Nieskiego
Cenna przyroda Beskidu Niskiego w granicach Podkarpacia obj?ta jest ochron? w formie: parku narodowego, parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Magurski Park Narodowy - utworzony w 1995 r. obejmuje znaczn? cz??? obszaru ?ród?owego Wis?oki tj. masyw Magury W?tkowskiej oraz fragment g?ównego grzbietu karpackiego przy granicy ze S?owacj?. Liczy 19 961,92 ha, z czego 93% zajmuj? lasy. Wa?nym elementem krajobrazu jest Wis?oka ze swoimi licznymi dop?ywami. Tworzy ona malownicze prze?omy i zakola, cz?sto po przyj?ciu wi?kszego dop?ywu zmieniaj?c kierunek. Szata ro?linna, przej?ciowa mi?dzy Karpatami Zachodnimi a Wschodnim, wykazuje uk?ad pi?trowy. W pi?trze pogórza (do 530 m n.p.m.) zachowa?y si? fragmenty gr?du, olszynki karpackiej i olszynki bagiennej. W reglu dolnym (od 530 m n.p.m. po szczyty) przewa?a buczyna karpacka. Znaczn? powierzchni? zajmuj? tak?e bory jod?owe, ?wierkowo-jod?owe oraz sosnowe sztucznego pochodzenia. Spotyka si? tak?e jawor (w miejscach zacienionych i wilgotnych), oraz brzost, lip?, trze?ni?. Ni?sze partie lasów stanowi? gr?dy; grab jest tu g?ównym sk?adnikiem drzewostanu, buk wyst?puje w domieszce. W strukturze powierzchniowej lasów na uwag? zas?uguje ma?y udzia? ?wierka, co ?wiadczy o du?ej ich naturalno?ci. Liczba gatunków ro?lin naczyniowych szacowana jest na oko?o 700. Wiosn?, gdy ?wiat?o s?oneczne dociera do ?ció?ki, mo?emy spotka? wielobarwne ?any wiosennych kwiatów, w?ród nich fioletowy ?ywiec gruczo?owaty, czerwono-niebiesko-fioletow? miodunk?, przebi?niegi, pierwiosnki, szczyr trwa?y. Do charakterystycznych ro?lin runa buczyny karpackiej nale?? równie?: kopytnik, miesi?cznica trwa?a (lunaria) o "pergaminowych" owocostanach oraz marzanka wonna.Na obrze?ach lasów mo?na spotka? goryczk? troje?ciow? oraz lilie z?otog?ów. W?ród 43 gatunków ro?lin obj?tych ochron? ca?kowit? wyst?puj? tojady: dziubaty i mo?dawski, pokrzyk wilcza jagoda, mieczyk dachówkowaty, bu?awnik wielkokwiatowy, ??obik koralowy, go?dzik kosmaty i wawrzynek wilcze?yko, a tak?e koz?ek trójlistkowy, podrze? ?ebrowiec, dziewi??si? bez?odygowy, storczyki. Oprócz nich mo?na tak?e spotka? silnie truj?cego tojada wierzchowatego, traw? kostrzew? górsk?, pi?ciornika omszonego oraz ciep?olubne ro?lin,y które przyw?drowa?y z po?udnia: ró?? francusk?, kokoryczk? wonn?, kocimi?tk? lekarsk?. Na terenie MPN wyst?puje 137 gatunków ptaków (wiele rzadkich i zagro?onych, jak: orze? przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby, puchacz i trzmielojad). Licznie wyst?puj? tak?e: bocian czarny, puszczyk uralski i dzi?cio? bia?ogrzbiety. ?yje tu ok. 35 gatunków ssaków, a w?ród nich: nied?wied? brunatny (stale zachodz?cy z terenów S?owacji i Bieszczadów), wilk, ry?, borsuk, kuna i wydra. W tutejszych wodach mo?na spotka?: pstr?ga potokowego i g?owacza bia?op?etwego,oprócz tego wyst?puj? tu liczne gatunki p?azów i gadów (salamandra plamista, kumak górski, traszka, ?mija zygzakowata, gniewosz plamisty, padalalec, jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny) oraz wiele rzadkich i zagro?onych bezkr?gowców, jak motyle: niepylak mnemozyna, pa? ?eglarz, pa? królowej oraz chrz?szcze: nadobnica alpejska i koziróg bukowiec. Do osobliwo?ci nale?y wyst?powanie skalnika prozerpiny (gatunek po?udniowoeuropejski). Szacuje si?, ?e na terenie parku wyst?puje oko?o 200 gatunków zwierz?t obj?tych ?cis?? ochron? gatunkow?. W parku zwracaj? uwag? dobrze zachowane naturalne starodrzewy jod?owe i dominuj?ce bukowe, bogata fauna puszcza?ska, ciekawa flora, urozmaicone formy skalne zbudowane ze ska? fliszowych p?aszczowiny Magurskiej oraz zabytki kultury ?emkowskiej. W obr?bie Parku znajduj? si?: rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyrody Diabli Kamie?, przebiega tak?e kilka szlaków turystycznych. W najbli?szym czasie Magurski Park Narodowy zainauguruje dzia?alno?? Muzeum Przyrodniczego.

Ja?liski Park Krajobrazowy - powsta? w 1992 r., le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci Beskidu Niskiego, wzd?u? granicy ze S?owacj?, w gminach: Krempna, Dukla i Koma?cza. Liczy 20 911 ha. Osobliwo?ci? parku s? unikatowe w Karpatach zbiorowiska jaworzyny górskiej - lasu, w którym dominuj? jawory i wi?zy, a w runie obficie wyst?puje bardzo rzadka papro? - j?zycznik zwyczajny. Flora naczyniowa Parku liczy ok. 900 gatunków, z czego a? 600 to gatunki le?ne, bowiem lasy stanowi? przesz?o 76% jego powierzchni. Charakterystycznym elementem krajobrazu s? tutaj tereny po opuszczonych wsiach ?emkowskich Jasiel, Czeremcha i Lipowiec, które obecnie zajmuj? ??ki i pastwiska. Oprócz walorów przyrodniczych Ja?liski Park Krajobrazowy grupuje cenne pami?tki historyczne i kulturowe wi???ce si? z burzliw? histori? ?yj?cych na tych ziemiach Polaków, ?emków i ?ydów.
Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione s? w rezerwatach przyrody:
Modrzyna - rezerwat le?ny - pow. 18 ha, po?o?ony nieco na zachód od miejscowo?ci Barwinek, obejmuje fragment lasu z du?ym naturalnym skupiskiem modrzewia polskiego wraz z jod??. Wyst?puj?ce tu modrzewie maj? ok. 200 lat (550 sztuk). W runie le?nym wyst?puj? charakterystyczne dla lasu górskiego ro?liny, jak gajowiec z?oty, kopytnik pospolity, ?onkil zwyczajny i fio?ek le?ny.
Wadernik - rezerwat le?ny o pow. 11 ha, po?o?ony w pobli?u miejscowo?ci Ropianka ko?o Dukli, obejmuj?cy fragment lasu jod?owo-bukowego z najwi?kszym w Beskidzie Niskim naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (214 szt., najwy?sze ok. 5 m). W?ród gatunków chronionych wyst?puj?: storczyk szerokolistny i m?ski, podkolan bia?y, wawrzynek wilcze?yko, pierwiosnka i kopytnik pospolity.
Prze?om Jasio?ki - rezerwat krajobrazowy i le?ny, pow. 123 ha, le?y na wschód od Tylawy (wie? Daliowa). Ochronie podlega prze?omowy odcinek Jasio?ki poro?ni?ty pierwotnym lasem, ci?gn?cy si? pomi?dzy wzniesieniami Ostra i Piotru?. Wyst?puje tu dobrze zachowany drzewostan w klasycznym uk?adzie pi?trowym (olsza szara na dnie doliny, gr?d z domieszk? grabu w ni?szych partiach zbocza i buczyna karpacka w wy?szych partiach). Wiele gatunków chronionych, m.in. smotrawa okaza?a, tojad wiechowaty, obrazki plamiste, kruszczyk szerokolistny, lilia z?otog?ów.
?ródliska Jasio?ki z powierzchni? 1585 ha jest najwi?kszym rezerwatem w polskich Karpatach. Ochron? obj?to tu tereny ?ródliskowe Jasionki i Wis?oka. Na terenie rezerwatu znajduj? si? liczne starodrzewia i zespo?y ??kowo-pastwiskowe. Ponad 120 ha zajmuj? torfowiska.
Kamie? nad Ja?liskami - pow. 302 ha, chroni fragmenty typowej rze?by Beskidu Niskiego wyst?puj?cej na szczycie i zboczach góry Kamie? wraz z porastaj?cym j? lasem bukowym i bukowo-jod?owym, ciekawymi formami skalnymi i bagniskami.
W najbli?szej okolicy Ja?liskiego Parku Krajobrazowego znajduj? si? rezerwaty przyrody:
Cisy w Nowej Wsi - rezerwat le?ny o pow. 2,18 ha, po?o?ony na po?udniowy-wschód od Dukli, (zachodnie zbocza Cergowej, wys. 430-470 m n.p.m.) Rezerwat obejmuje fragment lasu bukowo-jod?owego z domieszk? jaworu, d?bu i grabu z naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (44 szt. - g?ównie w formie drzewiastej, niektóre si?gaj? 3m). Runo le?ne tworz? gatunki typowe dla zespo?ów buczyny karpackiej, a w?ród nich ro?liny chronione, jak np. lilia z?otog?ów i wawrzynek wilcze?yko.
Igie?ki - rezerwat le?ny - pow. 27,88 ha, po?o?ony w Beskidzie Dukielskim (wie? Mszana), chroni?cy naturalne stanowiska cisa pospolitego (149 szt. - najokazalszy egzemplarz ma 6 m wysoko?ci) usytuowane w naturalnym drzewostanie jod?owo-bukowym w wieku 70-100 lat. W rezerwacie znajduj? si? 63 gatunki ro?lin naczyniowych (w tym 16 gatunków drzewiastych i krzewiastych).
Rezerwat Tysi?clecia na Cergowej Górze - rezerwat krajobrazowy (1963 r., pow. 64 ha) po?o?ony w miejscowa?ci Jasionka na p?d.-wsch. od Dukli obejmuje fragment naturalnego lasu mieszanego porastaj?cego wierzcho?ek i pó?nocne stoki góry Cergowej (716 m n.p.m.). Ochronie podlega wielogatunkowy las jod?owo-bukowy z ciekawym zespo?em ro?lin i stanowiskiem cisów. Wyst?puje te? zbiorowisko olszynki karpackiej i jaworzyny górskiej oraz ponad 100 krzewów cisa. Ozdob? bogatej flory s? stanowiska rzadkich ro?lin, m.in. k?okoczki po?udniowej (krzew terenów ciep?ych), j?zycznika zwyczajnego (rzadka papro?), czosnku nied?wiedziego, kruszczyka szerokolistnego. Ro?nie tu 100 gatunków grzybów (tak?e rzadkich). Pod szczytem Cergowej wyp?ywa ?róde?ko, na którym wybudowano kapliczk? zwi?zan? z kultem ?w. Jana z Dukli. Wyst?puj? tu tak?e naturalne formy geologiczne (jaskinie, skalne wychodnie piaskowców kro?nie?skich, zsuwy i obrywy).
Pozosta?e rezerwaty przyrody polskiej po?o?one w zachodniej cz??ci polskiego Beskidu Niskiego (województwo ma?opolskie), to:
Jelenia Góra - rezerwat le?ny (pow. 13 ha) po?o?ony na pó?noc od Szymbarku na zboczu Jeleniej Góry. Fragment lasu jaworowego ze stanowiskiem paproci j?zycznika zwyczajnego. Na terenie rezerwatu znajduje si? jezioro osuwiskowe - Beskidzkie Morskie Oko. Doj?cie zielonym szlakiem z Szymbarku.
Kornuty - rezerwat geologiczny (pow. 12 ha) po?o?ony w pa?mie Magury W?tkowskiej ko?o Bartnego. Obejmuje fragment starego jod?owo-bukowego lasu, w?ród którego wznosz? si? olbrzymie ska?y (cz??? p?askowiny magurskiej) si?gaj?ce wysoko?ci 20 m i le?? porozrzucane p?yty, g?azy i bloki skalne. To ogromne rumowisko zbudowane z twardych gruboziarnistych piaskowców magurskich powsta?o wskutek wielkiego osuwiska. W obr?bie rezerwatu ciekawe ?rodowisko ro?linne z bogat? faun? owadzi?. Zachowa? si? tu reliktowy krzew kosodrzewiny. W?ród ska? Kornutów i wyst?puj?cych tu rzekomo jaski? kr??? liczne legendy i podania.
Okopy konfederackie - rezerwat krajobrazowy (pow. 2,6 ha) po?o?ony w granicznym pa?mie Beskidu Niskiego, na wschód od miejscowo?ci Muszynka. Ochron? obj?to teren z dobrze zachowanymi obwarowaniami (wa?y i fosy) obozu konfederatów barskich z drugiej po?. XVIII w. w celu zachowania ich jako pami?tki historycznej.

S?awni ludzie i rody
powiat jasielski
Bart?omiej z Jas?a (ok. 1360 - 1407), profesor uniwersytetów w Pradze i Jagiello?skiego w Krakowie, autor traktatów teologicznych i kaza?, nauczyciel m.in. arcybiskupa gnie?nie?skiego Miko?aja z Kurowa, Macieja Raci??a, kanonika gnie?nie?skiego Blizbora, odegra? znacz?c? rol? w odnowie Uniwersytetu Krakowskiego, rektor szko?y kolegiackiej w Sandomierzu.
Bieszczad Seweryn (1852 - 1923), artysta malarz, urodzony w Ja?le, absolwent Szko?y Sztuk Pi?knych w Krakowie pod kierunkiem W?adys?awa ?uszczkiewicza, a nast?pnie Jana Matejki.
mjr Dobrza?ski Henryk "Hubal" (1897 - 1940), ostatni ?o?nierz Wrze?nia - pierwszy partyzant, urodzony w Ja?le, mi?o?nik jazdy konnej, olimpijczyk, ?o?nierz Legionów Polskich, kawaler Krzy?a Virtuti Militari IV klasy, Honorowy Obywatel Miasta Jas?a.
o Irzykowski Karol (1873 - 1944), urodzony w B?a?kowej, krytyk literacki, prozaik, dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury okresu M?odej Polski i 20-lecia mi?dzywojennego, cz?onek pierwszego sk?adu Polskiej Akademii Literatury.
Kania Stanis?aw, urodzony w 1927 r. we wsi Wrocanka pow. Jas?o, dzia?acz komunistyczny, jeden z ostatnich sekretarzy KC PZPR (1980-1981) latach 1982 - 1985 by? cz?onkiem Rady Pa?stwa.
Kadyi Stanis?aw - zas?u?ony dla miasta i regionu lekarz, doktor medycyny, cz?owiek o wielokierunkowych zainteresowaniach, kolekcjoner, zbieracz i badacz, swój dom i du?? cz??? zbiorów przekaza? Muzeum Regionalnemu w Ja?le.
o gen. Klimecki Tadeusz - cz?onek Sztabu Naczelnego Wodza, towarzysz?c gen. Sikorskiemu w jego podró?y inspekcyjnej na Bliski Wschód, zgin?? w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 3 VII 1943 r.
?ukasiewicz Ignacy (1822-1882) - farmaceuta, twórca przemys?u naftowego, wynalazca lampy naftowej, szambelan papieski, wielki patriota, spo?ecznik, filantrop, w roku 1856 za?o?y? destylarni? /rafineri?/ ropy naftowej w Ulaszowicach pod Jas?em.
p?k Marecki Andrzej - jeden z najbli?szych wspó?pracowników gen. W?adys?awa Sikorskiego, zgin?? wraz z nim w Gibraltarze.
o pp?k Modrzejewski Józef "Lis" - organizator i dowódca obwodu ZWZ i AK Jas?o, kawaler krzy?a Virtuti Militari, dowódca 5 Pu?ku Strzelców Podhala?skich AK.
My?liwiec Karol - archeolog, profesor doktor habilitowany, kierownik Zak?adu Archeologii ?ródziemnomorskiej PAN w Warszawie, bra? udzia? w ró?nych polskich i zagranicznych wykopaliskach archeologicznych na terenie Egiptu, Syrii, Cyprui Sudanu, opublikowa? 10 ksi??ek i ponad 100 artyku?ów naukowych w ró?nych j?zykach.
Marcin z D?bowca (przed 1420 - po 1502), rycerz z otoczenia króla W?adys?awa Warne?czyka, znawca spraw tureckich, pisarz ziemi krakowskiej, kasztelan po?aniecki, pose? króla Kazimierza Jagiello?czyka, dyplomata.
Paw?owski Stanis?aw (1882-1940), urodzony w D?bowcu, geograf, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, rektor Uniwersytetu Pozna?skiego, autor "Atlasu nazw geograficznych S?owia?szczyzny Zachodniej", wydanego w wersjach polskiej, francuskiej i angielskiej, ofiara terroru hitlerowskiego.
Pieni??ek Andrzej z Kru?lowej i Sobniowa, zwany Kru?lowskim, herbu Odrow?? (zm. 1486), cze?nik krakowski, rzecznik interesów kupców jasielskich.
Pigo? Stanis?aw (1885-1968) - urodzony w Komborni, wybitny humanista i filolog, profesor Uniwersytetu Wile?skiego i Jagiello?skiego, najwybitniejszy znawca twórczo?ci Mickiewicza, w jasielskim gimnazjum uzyska? ?wiadectwo dojrza?o?ci.
Pili?ski Tadeusz (1836 - 1867), urodzony w Tarnowcu, historyk, agent Hotelu Lambert, epistolograf.
Pinkas Ignacy (1888 - 1935), urodzony w Ja?le, malarz, student Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, legionista, obrazy jego znajduj? si? w Muzeum Podkarpackim w Kro?nie i w Pa?stwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, kawaler Krzy?a Walecznych.
Sarna W?adys?aw (1858 - 1929), dziekan, infu?at kapitu?y przemyskiej, historyk Ko?cio?a, dzia?acz spo?eczny, publicysta, autor: "Dziejów diecezji przemyskiej obrz?dku ?aci?skiego przed biskupem Erykiem Winsen", "Opisu powiatu kro?nie?skiego", "Opisu powiatu jasielskiego", "Wizytki wilne?skie w Ja?le".
Stapi?ski Jan - dzia?acz ludowy, w 1895 r. wspó?organizator galicyjskiego Stronnictwa Ludowego i jego przywódca, w latach 1897-1900 i 1907-18 pose? do parlamentu austriackiego, w niepodleg?ej Polsce pose? na Sejm w latach 1919-22 i 1928-30.
Steinhaus Hugo - matematyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, autor oko?o 70 prac, wspó?za?o?yciel "Studia Mathematica", znany te? jako autor kilku publikacji popularnonaukowych, z których najwi?ksze powodzenie zdoby? "Kalejdoskop matematyczny", t?umaczony na 10 j?zyków.
Tar?o Adam, starosta jasielski w XVIII w., krajczy koronny, protoplasta rodu znakomitych rycerzy, urz?dników, duchownych i wodzów, obro?ca suwerenno?ci Rzeczypospolitej przed rozbiorami.
Truskolaski Zdzis?aw (1899 - 1949), artysta malarz, absolwent gimnazjum w Ja?le, student Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie i Uniwersytetu Jagiello?skiego, mieszkaniec Jas?a i Krosna, przyjaciel Leona Chwistka i Stanis?awa Ignacego Witkiewicza, dzie?a jego znajduj? si? w muzeach Krosna, Jas?a, Krakowa, oraz w zbiorach prywatnych.
Weigl Rudolf - lekarz, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, odkrywca szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu.
W?dzicki Szymon, urodzony w Ja?le, doktor filozofii, praw i teologii Akademii Krakowskiej, nadworny panegirysta Mniszchów i nauczyciel synów wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha, proboszcz i dziekan jasielski oraz kanonik lwowski.
Zyndram z Maszkowic, herbu "S?o?ce", miecznik krakowski, rycerz spod Grunwaldu, starosta niegrodowy jasielski i dziedzic cz??ci wójtostwa jasielskiego oraz wielu posiad?o?ci w ziemi przemyskiej i sanockiej.

powiat kro?nie?ski
?w. Jan z Dukli - Franciszkanin konwentualny i Bernardyn ?yj?cy w XV w., zas?yn?? jako pustelnik w okolicach Dukli, czczony przez wiernych wyznania rzymsko i greckokatolickiego, beatyfikowany w 1733 r., kanonizowany przez Papie?a Jana Paw?a II 10 czerwca1997.
?w. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) - urodzony w Korczynie wybitny teolog i humanista, rektor Uniwersytetu Jagiello?skiego, za?o?yciel Zgromadzenia Sióstr S?u?ebnic Naj?wi?tszego Serca Jezusowego, d?ugoletni biskup przemyski, kanonizowany przez Papie?a Jana Paw?a II 18 maja 2003 r.
B?. Stanis?aw Kostka Starowieyski (1895-1941) -urodzony w Ustrobnej, oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dzia?acz Akcji katolickiej, szambelan papieski, aresztowany przez gestapo, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau, beatyfikowany przez Papie?a Jana Paw?a II 13 czerwca 1999 r.
S?uga Bo?y ks. Bronis?aw Markiewicz (1842-1912) -proboszcz parafii Miejsce Piastowe, za?o?yciel zak?adu wychowawczego dla sierot i ubogich oraz Zgromadze? zakonnych ?w. Micha?a Archanio?a, otaczany kultem wiernych z kraju i zagranicy, obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.
Ignacy ?ukasiewicz (1822-1882) -farmaceuta, twórca przemys?u naftowego, wynalazca lampy naftowej, szambelan papieski, wielki patriota, spo?ecznik, filantrop.
Jan Szczepanik (1872-1926) -znakomity wynalazca i konstruktor - zwany "polskim Edisonem" (telewizja kolorowa, krosno ?akardowe), wspó?za?o?yciel i nauczyciel Krajowego Warsztatu Tkackiego w Korczynie.
Maria Konopnicka (1842-1910) -znana poetka, krytyk i publicysta, w 1903 roku otrzyma?a od narodu dworek w ?arnowcu, gdzie obecnie mie?ci si? jej muzeum.
Aleksander Fredro (1793-1876) -najbardziej znany polski komediopisarz, 8 listopada 1828 r. wzi?? ?lub w Korczynie z Zofi? z Jab?onowskich Skarbkow? dziedziczk? dóbr korczy?skich, akcj? najbardziej znanej komedii "Zemsta" opartej na autentycznych aktach sporu s?dowego o mur graniczny mi?dzy Firlejami a Skotnickimi umie?ci? na Zamku "Kamieniec".
Wincenty Pol (1807 -1872) - badacz i poeta, 1839 roku w?drowa? po ziemi kro?nie?skiej dokonuj?c obserwacji meteorologicznych a tak?e bada? ?róde? potoków górskich i budow? geologicznej, autor wielu utworów poetyckich opiewaj?cych pi?kno przyrody tego terenu, pami?tkowy obelisk jemu po?wi?cony znajduje si? przy ?ródle "Be?kotka" w Iwoniczu Zdroju.
Seweryn Goszczy?ski (1801 -1976) -autor poematu "Król zamczyska", którego bohaterem jest ekscentryczny rezydent ruin zamku "Kamieniec", uczestnik powstania listopadowego Machnicki.
Stanis?aw Pigo? (1885-1968)- urodzony w Komborni, wybitny humanista i filolog, profesor Uniwersytetu Wile?skiego i Jagiello?skiego, najwybitniejszy znawca twórczo?ci Mickiewicza, autor znanego pami?tnika "Z Komborni w ?wiat".
Seweryn Bieszczad (1852 - 1923), artysta malarz, absolwent Szko?y Sztuk Pi?knych w Krakowie, ucze? Jana Matejki, aktywny dzia?acz kulturalny w Kro?nie, twórca kó?ka teatru amatorskiego, cz?onek stowarzyszenia artystycznego "Sztuka", doskona?y rysownik i akwarelista, dzie?a jego znajduj? si? w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Podkarpackiego w Kro?nie oraz w muzeach w Gorlicach, Ja?le, Bieczu a tak?e w zbiorach osób prywatnych w kraju i za granic?.
Zdzis?aw Truskolaski (1899 - 1949), artysta malarz, absolwent gimnazjum w Ja?le, student Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie i Uniwersytetu Jagiello?skiego, mieszkaniec Jas?a i Krosna, przyjaciel Leona Chwistka i Stanis?awa Ignacego Witkiewicza, dzie?a jego znajduj? si? w muzeach Krosna, Jas?a, Krakowa, oraz w zbiorach prywatnych.
W?adys?aw Sarna (1858 - 1929), dziekan, infu?at kapitu?y przemyskiej, historyk Ko?cio?a, dzia?acz spo?eczny, publicysta, autor: "Dziejów diecezji przemyskiej obrz?dku ?aci?skiego przed biskupem Erykiem Winsen", "Opisu powiatu kro?nie?skiego", "Opisu powiatu jasielskiego", "Ko?ció? i klasztor OO. Kapucynów w Kro?nie".

S?ynne rody:
Bogda?scy -wywodz?cy si? z Ja?lisk ród szlachecki, którego przedstawiciele zas?yn?li jako malarze ikon w wielu cerkwiach Ziemi Sanockiej i Przemyskiej oraz w dolinie Popradu na S?owacji.
Kamienieccy - Klemens z Moskorzewa otrzyma? od króla W?adys?awa Jagie??y zamek na wzgórzu Kamieniec wraz z przyleg?ymi dobrami za zas?ugi w obronie Wilna przed Krzy?akami i przyj?? nazwisko Kamieniecki, jego potomkowie byli kolejnymi dziedzicami zamku, aktywnie uczestnicz?c w ?yciu politycznym i wojskowym epoki Jagiellonów (Miko?aj Kamieniecki by? pierwszym Hetmanem Wielkim Koronnym).
Mniszchowie - ród magnacki, któremu Dukla u schy?ku I Rzeczypospolitej zawdzi?cza wyniesienie do rangi znacz?cych o?rodków polityczno-kulturalnych
Potoccy - zwi?zani z histori? Rymanowa Zdroju - dobra rymanowskie nabyli w 1872 r. hr. Stanis?aw i Anna z Dzia?y?skich, nale?eli do grona patriotycznych, ?wiat?ych i gospodarnych rodzin szlacheckich, ich zas?ug? jest odkrycie wód mineralnych w Rymanowie Zdroju i urz?dzenie tu uzdrowiska.
Starowieyscy - spadkobiercy rodu Skotnickich, wspó?w?a?cicieli zamku "Kamieniec", osiedli w Ustrobnej i Bratkówce.
Szeptyccy - ród wywodz?cy si? z Szeptyc, rezyduj?cy w Przy?bicach, Jan Szeptycki po?lubiwszy córk? Aleksandra Fredry Zofi? sta? si? w?a?cicielem dóbr korczy?skich, ich syn Stanis?aw - genera? Wojska Polskiego by? ostatnim rezydentem w rodzinnych dobrach, brat Roman - ojciec Andrzej Bazylianin, by? metropolit? lwowskim ko?cio?a greckokatolickiego.
Za?uscy - od 1799 r. w?a?ciciele Iwonicza, przyczynili si? do jego rozwoju, m.in. poprzez za?o?enie tu uzdrowiska

Atrakcje historyczne i architektoniczne
Ba?ucianka - wie? w gminie Rymanów. Jej pocz?tki si?gaj? XV w. Ostatnimi w?a?cicielami wsi byli Potoccy, za?o?yciele pobliskiego uzdrowiska w Rymanowie i szko?y rzemios?a artystycznego, do której ucz?szczali mieszka?cy wsi. Tradycja rze?biarska przetrwa?a w?ród mieszka?ców, w wi?kszo?ci wysiedlonych do ZSRR. Zabytkowa cerkiew z XVII w. i dzwonnica.
Barwinek - wie? po?o?ona w pobli?u granicznego grzbietu Beskidu Niskiego, u wylotu prze??czy Dukielskiej, na granicy ze S?owacj?. Za?o?ona przez Wo?ochów w XVI w, zniszczona w czasie walk o prze??cz dukielsk? w 1944 r. Pomnik na mogile 500 ?ydów rozstrzelanych przez hitlerowców w 1942 r.
Besko - wie? nad Wis?okiem wymieniana w 1419 r. Zabytki: drewniany ko?ció? z XVIII w. z równie star? plebani?, dzwonnic? i lamusem, park podworski z XIX w. i drewniana zabudowa wsi z XIX w. Powy?ej wsi rzeka Wis?ok przeciskaj?c si? mi?dzy pasmami Wzgórz Rymanowskich tworzy g??boki, pe?en uroku i pi?kna prze?om. W górnej cz??ci jaru zapora wodna .
Biecz - miasteczko (ok. 5 000 mieszka?ców) le??ce na granicy Beskidu Niskiego, w województwie ma?opolskim, nad rzek? Rop?, najstarsze z miast Podkarpacia. Przypuszczalnie w IX-X w. powsta? tu warowny gród, przy którym rozwin??a si? osada wzmiankowana w pocz?tkach XI w. W XIII w. otrzyma? prawa miejskie. Okres rozkwitu miasta przypada na XIV-XVII w., znany jako o?rodek rzemie?lniczo-handlowy i stolica rozleg?ego okr?gu administracyjnego ziemi bieckiej. Wojny i kl?ski ?ywio?owe, jakie mia?y miejsce w XVIII w. spowodowa?y zanik militarnego i gospodarczego znaczenia Biecza. Biecz zachowa? ?redniowieczny uk?ad urbanistyczny z rynkiem i w?skimi uliczkami, jest otoczony resztkami murów obronnych i baszt. Na zachód od miasta znajduje si? wzgórze zw. Gór? Zamkow? na którym wznosi? si? niegdy? warowny gród, a pó?niej zamek królewski, legendarna w?asno?? królowej Jadwigi. W Bieczu przebywali: Marcin Kromer (ok. 1512-89), bp warmi?ski, sekretarz 3 królów, historyk, geograf i dyplomata oraz Wac?aw Potocki (1621-96), poeta doby baroku, który w latach 1667-76 pe?ni? urz?d podstaro?ciego i s?dziego grodzkiego bieckiego. Zabytki: ratusz z XIV-XVI w. z wysok? renesansow? wie??; W tzw. Kromerówce z XVI-XVII w i Kamienicy Barianów-Rokickich z XVI w. zgromadzone s? ekspozycje muzealne(m.in. z przesz?o?ci aptekarstwa na Podkarpaciu, ?ycie muzyczne, rzemios?o artystyczne); kamieniczka Chodorów z XV, XVI w.; resztki murów obronnych, baszt i barbakanu pochodz?ce z XIV-XVII w.; gotycka kolegiata z XV- XVI w. z cennym wyposa?eniem, nagrobki i obrazy; gotycki budynek dawnego szpitala ubogich z XV w., ko?ció? i klasztor Reformatorów z XVII w.; budynek dawnego grodu staro?ci?skiego z XVI w.
Brzezowa - wie? si?gaj?ca pocz?tkami XV w. Na po?udnie od wsi na wzniesieniu Walik u stóp Magury W?tkowskiej znajduj? si? ?lady okaza?ego wczesno?redniowiecznego grodziska (IX-X w.), powsta?ego prawdopodobnie w okresie istnienia ponadplemiennego pa?stwa Wi?lan.
Bukowsko - wie? po?o?ona u po?udniowych stoków Bukowicy. Bukowsko wzmiankowane w 1361 r., prawa miejskie otrzyma?o w XVIII w.. Znane by?o z jarmarków i targów byd?em, w wyniku wojen podupad?o i nigdy nie odzyska?o dawnego znaczenia. Zabytkowy ko?ció? wzniesiony w 1881 - 1896 r. Punkt wyj?cia na Tokarni? (777 m n.p.m.).
Chyrowa - wie? w dolinie potoku Iwielka w Beskidzie Dukielskim, za?o?ona w XIV w. Zabytkowa cerkiew drewniana z XVIII w. (obecnie ko?ció?).
Dukla - miasto po?o?one w?ród wzniesie? Beskidu Dukielskiego, nad Jasio?k?. Najstarsza wzmianka o Dukli pochodzi z 1365 r. Miasto zosta?o za?o?one na "trakcie w?gierskim", wiod?cym z pó?nocy na po?udnie Europy. W XVI w. Dukla by?a wa?nym o?rodkiem gospodarczym, znanym szczególnie z handlu winem. W XVIII w. stanowi?a centrum w?o?ci mo?nego rodu Mniszchów. Powa?nie zniszczona podczas wojen w 1915 r., a szczególnie w 1944 r. w czasie walk o Prze??cz Dukielsk?. Jednym z najpopularniejszych zabytków jest pó?nobarokowy Pa?ac Mniszchów, w którym mie?ci si? Muzeum Historyczne. Do kompleksu pa?acowego nale?y park z unikatowymi drzewami. Ambicje mecenasowskie Mniszchów herbu Wielki Ko?czyc, znanych z afery z Dymitrem Samozwa?cem i koligacji z wszechw?adnym królewskim ministerm Br?hlem widoczne s? w architekturze Dukli. Z ich nazwiskiem wi??e si? okres ?wietno?ci miasta. Miasto i okolica zwi?zane s? z ?yciem i dzia?alno?ci? ?w. Jana z Dukli. Bezpo?rednio przed kanonizacj? ?wi?tego w r. 1997 w Dukli przebywa? Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II. Wydarzenie to upami?tnia pomnik u stóp klasztoru OO. Bernardynów. Warto zwiedzi?: ko?ció? parafialny z XVIII w.z cennym rokokowym wyposa?eniem i niezwyk?ym nagrobkiem Amalii z Br?hlów Mniszchowej, klasztor Bernardynów i ko?ció? ?w. Jana z Dukli z XVIII w, w którym znajduj? si? relikwie ?wi?tego; XVIII-wieczne kamieniczki w rynku i ratusz z XVII w.z galeri? sztuki ludowej, ruiny komory celnej i synagogi z XVIII w., kirkut oraz cmentarz ?o?nierzy radzieckich i czechos?owackich poleg?ych w 1944 r.
Folusz - malowniczo po?o?ona wie?, w dolinie K?opotnicy, pod stokami Magury Witkowskiej. Znana od XVI w. Odwierty naftowe, ?ród?a wód mineralnych, w pobli?u pomnik przyrody "Diabli Kamie?".
Grab - wie? w dolinie potoku Ryjak, za?o?ona w XV w. Cmentarz z I wojny ?wiatowej, drewniany ko?ció? z 1808 r., stare cha?upy ?emkowskie.
Harklowa - wie? na pó?nocno-zachodnich obrze?ach Beskidu Niskiego, za?o?ona w 1365 r. Kopalnia ropy naftowej, zabytkowy ko?ció? z 1896 r., dzwonnica i stare kapliczki.
Iwonicz - wie? w dolinie Iwonickiego Potoku, wymieniana ju? w 1427 r. Zabytkowy ko?ció? drewniany z XV w. Mimo cz?stych przebudowa? nale?y do grupy najstarszych ?wi?ty? drewnianych w Polsce. W s?siedztwie zabytkowy zespó? pa?acowo-parkowy (pa?ac z 1840 r., zbór aria?ski z XVIII w., most kamienny z 1782 r.) oraz kilka XIX -wiecznych domów.
Iwonicz Zdrój - po?o?ony w dolinie Iwonki, w?ród Wzgórz Rymanowskich, z ponad 400-letni? tradycj?, jest jednym z najstarszych uzdrowisk karpackich. W XV w. by? osad? do?? zasobn?. Pierwsze wzmianki o w?a?ciwo?ciach wód mineralnych poda? w 1578 r. Wojciech Oczko - nadworny lekarz króla Stefana Batorego. Szerszym wykorzystaniem wód iwonickich zaj??a si? w XIX w. rodzina Za?uskich, którzy uzdrowisko znacznie rozbudowali, nadaj?c mu europejski charakter. Obecnie podstawowy profil leczniczy obejmuje choroby reumatyczne i narz?dów ruchu. Leczy si? tu tak?e schorzenia uk?adu nerwowego, trawiennego i oddechowego, mia?d?yc? i choroby kobiece. Do picia i k?pieli wykorzystuje si? miejscowe wody mineralne. W centrum uzdrowiska godne uwagi s? XIX -wieczne wille i budynki zdrojowe:"Bazar" z wie?? zegarow?, "Dom Zdrojowy", "Stare ?azienki", "Pijalnia" z krytym deptakiem, "Stary Pa?ac" (siedziba zarz?du uzdrowiska), "Belweder", "Krakowiak", "Bia?y Orze?", "Ustronie", "Pod Jod??", kapliczka zdrojowa. Z centrum prowadzi ?cie?ka przyrodnicza do ?róde?ka, zwanego "Be?kotk?", z którego wydobywaj? si? p?cherzyki ?atwopalnego gazu. Na trasie kamienny obelisk z 1845 r. pami?ci Karola Za?uskiego. Z góry Winiarskiej rozpo?ciera si? widok na wschodni? cz??? uzdrowiska, Wzgórza Rymanowskie, Zamek Odrzyko?ski, okolic? Krosna i Cergow?.
Ja?mierz - wie? w gminie Zarszyn, wzmiankowana w 1390 r. W Polowie XV w. uzyska? prawa miejskie, które utraci? w XIX w. Zachowany rynek z zabytkowymi drewnianymi domami z XIX w., ?lady ?redniowiecznego grodu, ko?ció? drewniany z XVII w z dzwonnic?.
Jasionka - wie? w Beskidzie Dukielskim, ko?ció? murowany z XVIII w. z XIX - wieczn? dzwonnic?.
Jas?o - miasto po?o?one na zachodnim skraju Do?ów Jasielsko-Sanockich, u zbiegu trzech rzek: Wis?oki, Jasionki i Ropy. Ju? w XII wieku istnia?a tu osada, jednak prawa miejskie otrzyma?a w 1365 r. najwi?kszy rozkwit miasta przypad? na wiek XVI, a zadecydowa? o tym handel z Rusi? i W?grami. W XIX w. w Ja?le rozwija si? przemys? naftowy, sprawiaj?c, i? miasto to przed II wojn? ?wiatow? by?o jednym z najwa?niejszych o?rodków miejsko-przemys?owych Podkarpacia. Wojna obróci?a 97% miasta w ruin?. Z zabytków odbudowano ko?ció? parafialny z roku 1446, kilka starych kamieniczek. W dzielnicy Gorajowie dawny pa?ac Sroczy?skich z 1858 r.
Ja?liska - wie? po?o?ona nad Jasio?k?, niegdy? miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1366 r. Ja?liska posiada?y prawo sk?adu towarów i odbywania jarmarków oraz s?yn??y z handlu winem. Znacznie zniszczone w walkach o Prze??cz Dukielsk?, zachowa?y jednak najcenniejsze zabytki: ciekawa zabudowa drewniana z XIX w., ko?ció? wybudowany w latach 1732-56 z cudownym obrazem Matki Boskiej.
Jedlicze - miasto po?o?one nad Jasio?k?, jako wie? wymieniane ju? w r. 1410. Zabytkowy ko?ció? parafialny w stylu neogotyckim, zespó? pa?acowo-parkowy Stawiarskich, mieszcz?cy obecnie Liceum Ogólnokszta?c?ce. W parku okazy starych d?bów. Na cmentarzu groby córek Marii Konopnickiej, która zwi?zana by?a z pobliskim ?arnowcem.
Klimkówka - wie? w gminie Rymanów, ko?ció? drewniany z XIX w., na wschód od wsi drewniany ko?ció?ek z 1868 r. ze ?redniowiecznym krucyfiksem wyoranym przez rolnika, obok ?róde?ko uznawane za cudowne.
Koma?cza - znana miejscowo?? turystyczna na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów, nad Os?aw?, za?o?ona w 1512 r. W okresie mi?dzywojennym rozwija?a si? jako letnisko. W czasie II wojny ?wiatowej zniszczona. Klasztor SS. Nazaretanek - miejsce internowania kardyna?a Wyszy?skiego, izba pami?ci i pomnik. We wsi cerkiew drewniana z pocz?tku XIX w., stare cha?upy ?emkowskie.
Krempna - wie? u zbiegu Wis?oki i potoku Krempna, za?o?ona w XVI w., obecnie siedziba Magurskiego Parku Narodowego. Cerkiew z XVIII w., stare cha?upy ?emkowskie, cmentarz z I wojny ?wiatowej.
Królik Polski - wie? w dolinie Taboru za?o?ona w XV w. przez Zyndrama z Miszkowic. Zabytkowy ko?ció? drewniany z XVII w., stare cha?upy.
Królik Wo?oski - wie? po?o?ona w s?siedztwie Królika Polskiego, powsta?a w XVI w. Zabytkowa cerkiew i dzwonnica.
Lipinki - wie? lokowana w 1363 r. Dawniej wa?ny o?rodek przemys?u naftowego. Zabytkowy zespó? dworsko-parkowy z pocz?tku XX w., spichlerz i ko?ció? z XVIII w.
Lisów - wie? na pó?nocnych obrze?ach Beskidu Niskiego. Grodzisko wczesno?redniowieczne.
??ki Dukielskie - wie? w Beskidzie Dukielskim z cmentarzyskiem kurhanowym.
Miejsce Piastowe - wie? le??ca na przeci?ciu wa?nych szlaków komunikacyjnych. Zespó? ko?cielno-klasztorny ksi??y Michalitów, zwi?zany z postaci? S?ugi Bo?ego ks. Markiewicza, ?ci?gaj?cych rzesze pielgrzymów, zabytkowy dwór Trzecieskich z XVIII w. otoczony parkiem, ko?ció? parafialny.
Mrukowa - wie? nad potokiem Szczawa. Droga krzy?owa prowadz?ca do zabytkowej kaplicy. Góra Zamkowa z widocznymi ?ladami dawnej warowni, na zboczach wychodnie skalne.
Mymo? - wie? nad Wis?okiem. Na wzniesieniu zwanym Zamczyskiem pozosta?o?ci wa?ów i fos prastarego grodu.
Myscowa - wie? nad Wis?ok?. Zabytkowa cerkiew, obecnie ko?ció?.
Niepla - wie? kolo Jas?a. Odkryte: osada najstarszych rolników Karpat polskich kultury pucharów lejkowych oraz osady s?owia?skie z VII-IX w. i IX-XII w., pierwsza osada kurhan -mogi?akultury ceramiki sznurowej sprzed 4,5 tys. lat.
Nowosielce - wie? nad Pielnic?, zespó? pa?acowo-parkowy, pomnik i cmentarz ?o?nierzy czechos?owackich, poleg?ych w walkach o Prze??cz Dukielsk? w 1944 r.
Nowy ?migród - niegdy? miasteczko, obecnie wie? nad Wis?ok?. Osada wzmiankowana w XIII w., od XIV w. prawa miejskie, które utraci? w 1934 r. Zniszczony w czasie II wojny ?wiatowej, po odbudowie zachowany charakter miasteczka. Ko?ció? z XVI w. , rynek z XVII i XIX w. z resztkami zabudowy, fortyfikacja miejska z XV - XVII w.
Odrzechowa - wie? nad potokiem Czernis?awka. XIX -wieczne zabytki: cerkiew, zespó? dworsko-pa?acowy. Znana stadnina konia huculskiego.
Olchowiec - wie? nad potokiem Wilsznica w Beskidzie Dukielskim. Zabytkowa cerkiew, kamienny mostek, cha?upy ?emkowskie (w?ród nich cha?upa Tadeusza Kie?basi?skiego ze zbiorami pami?tek ?emkowskich).
Osiek Jasielski - wie? na wzgórzu w wid?ach Wis?oki i potoku Szczawa. Dawniej miasto, lokowane w 1365 r., rozwija?o si? w XV-XVI w., posuada?o warowny zameczek, znane by?o z targów ko?mi i byd?em. Od XVIII w. wie?, do dzi? zachowuj?ca jednak charakter miasteczka. Zabytkowy drewniany ko?ció?, przebudowany w 1640 r., domy mieszcza?skie, piwnice kazimierzowskiego zameczku, pozosta?o?ci ziemnych fortyfikacji z XVI-XVII w.
O?enna - przej?cie graniczne na S?owacj?, kamienne krzy?e prawos?awne na dwóch cmentarzach wojskowych z I wojny ?wiatowej, kwatera wojskowa.
Pielgrzymka - wie? w gminie Osiek Jasielski, zabytkowa cerkiew drewniana prawos?awna z XIX w.
Pielnia - wie? w okolicy Zarszyna, murowana cerkiew 1805 r. i dzwonnica.
Polany - wie? w gminie Krempna, nad Wis?ok?. Dawna cerkiew.
Potok - wie? pod Krosnem, zespó? dworsko-parkowy.
Radoszyce - przej?cie graniczne na S?owacj?, zabytkowa cerkiew drewniana z po?. XIX w. z murowan? dzwonnic?, stare cha?upy ?emkowskie.
Rogi - wie? nad Lubatówk?, drewniany ko?ció? z 1600 r., kapliczki z po?. XIX w., drewniane XIX-wieczne domy.
Rozdziele - wie? w gminie Lipinki. Zabytkowa cerkiew.
Rymanów - miasto u podnó?a Wzgórz Rymanowskich nad rzek? Tabor, za?o?one w r. 1376. Znane z handlu winem i byd?em oraz rzemios?a. Najwi?kszy rozkwit miasta przypada na XVII-XVIII w. W Rymanowie dzia?ali dwaj s?ynni cadycy: Menachem Mendel oraz jego nast?pca Cwi Hirsch. Ich groby na rymanowskim kirkucie do dzi? odwiedzaj? ?ydzi z ca?ego ?wiata. W centrum miasta ruiny synagogi z XVIII w. Zabytkowy ko?ció? z 1779 r., XIX -wieczny dwór, izba pami?ci dr Bieleckiego w jego rodzinnym domu.
Rymanów Zdrój - uzdrowisko w dolinie Taboru, za?o?one przez hr. Potockiego w XIX w., szybko zyska?o rozg?os i znaczenie, g?ównie dzi?ki leczeniu dzieci.
Samokl?ski - wie? w gminie Osiek Jasielski z zabytkowym ko?cio?em murowanym i dzwonnic?.
Sieniawa - wie? wymieniana ju? w r. 1463., po?o?ona nad Wis?okiem, u stóp Wzgórz Rymanowskich. Powy?ej zapory na Wis?oku malowniczy zalew, poni?ej prze?omy rzeczne, ci?gn?ce si? na odcinku d?. 3 km.
Stary ?migród - wie? istniej?ca ju? w XV w., ko?ció?, którego cz??? pochodzi z tego okresu, kaplica z po?. XIX w., zabytkowa plebania, spichlerz, stajnie z XIX w.. Na wzniesieniu "Zamczysko" pozosta?o?ci wczesno?redniowiecznego grodu.
?wi?tkowa Wielka, ?wi?tkowa Ma?a - drewniane cerkwie z po?. XVIII w., stare cmentarze ?emkowskie z kamiennymi nagrobkami.
Tylawa - wie? w Beskidzie Dukielskim, zabytkowa cerkiew murowana z pocz. XVIII w., obecnie ko?ció?.
Wietrzno - wie? w dolinie Jasionki w gminie Dukla. Grodzisko czterocz?onowe z pozosta?o?ciami wa?ów i fos z X-XII w. Zabytkowy ko?ció? drewniany z po?. XVIII w.
Wrocanka - wie? niedaleko Krosna, zabytkowy ko?ció? drewniany, dzwonnica oraz zespó? pa?acowo-parkowy.
Za???e - wie? w gminie Osiek Jasielski z oryginaln? star? zabudow?, drewniany ko?ció? z po?. XVIII w. otoczony kamiennym murem i starodrzewiem.
Zarszyn – niegdy? miasteczko, obecnie wie? nad rzek? Pielnic?. Powa?nie zniszczony w czasie walk frontowych II wojny ?wiatowej. Ko?ció? murowany z XIX w., zabytkowy park. Przesz?o?? si?gaj?c? XVIII w. ma zarszy?ski browar.
Zawadka Rymanowska - wie? w gminie Dukla z dawn? cerkwi? i dzwonnic?.
Zr?cin - wie? nad Jasionk? kolo Krosna, wymieniana ju? w 1277 r. Zabytkowy ko?ció? z 1878 r., zabudowania folwarczne, na cmentarzu grób Ignacego ?ukaszewicza.
Zyndranowa - wie? w Beskidzie Dukielskim, nad rzek? Pann?. Osada za?o?ona podobno przez rycerza Zyndrama z Maszkowic w XV w. Stara ?emkowska wie? z Muzeum Kultury ?emkowskiej.
?arnowiec - wie? nad Jasionk?, wymieniana od 1340 r.. zabytkowy dworek, w którym w latach 1903-1910 mieszka?a Maria Konopnicka. Dworek - dar narodu polskiego dla poetki, dzi? mie?ci Muzeum Marii Konopnickiej.
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs