G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie jest renesansowym zamkiem bastejowym, otoczony pi?knym parkiem krajobrazowym i cennym drzewostanem.  Zamek ten, po Wawelu i Baranowie Sandomierskim jest najcenniejszym zabytkiem architektury obronno – prezydenckiej doby renesansu w Polsce. Po?o?ony jest na trakcie Przemy?l - Sanok, w pobli?u przeprawy przez San, 10 km na zachód od Przemy?la.
Pocz?tki zamku si?gaj? XVI wieku. Powsta? w miejscu istniej?cej tam pierwotnie warowni nazywanej „?liwic?”, mia?a kszta?t czworoboku utworzonego z wa?ów ziemnych wzmocnionych palisad?. Zamek w Krasiczynie nale?y do najpi?kniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budow? rozpocz?? w 1580 roku Stanis?aw Krasicki, potomek przyby?ej tu pod koniec XV w. mazowieckiej szlachty zagrodowej herbu Rogala. Po przej?ciu go przez Stanis?awa Krasickiego Warownia zosta?a powa?nie zmodernizowana. Wa?y zosta?y zast?pione murami z gankami stra?y i strzelnicami na naro?ach stan??y czterokondygnacyjne cylindryczne basteje o sto?kowych dachach. Po ?mierci Stanis?awa Krasickiego zamek odziedziczy? i uko?czy? budow? w 1633 roku jego m?odszy syn Marcin.

Zamek w Krasiczynie z Parku

Marcin Krasicki, uznawany za jednego z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki w Polsce, przekszta?ci? surowy zamek obronny i niewielk? siedzib? rodu wzniesion? przez ojca, we wspania??, wielkopa?sk? rezydencj? o cechach manierystycznych Od swego nazwiska Stanis?aw Krasicki nazwa? zamek Krasiczynem. T? nazw? przyj??o tak?e, powstaj?ce obok Zamku miasteczko. Zamek Krasiczy?ski sta? si? symbolem pot?gi rodu, znakiem zajmowanej pozycji jak? posiada? jej twórca. Prace budowlane prowadzone by?y pod kierunkiem architektów w?oskich a prace zdobnicze i dekoracyjne wykonali arty?ci przemyscy.
 Zamek, pomimo licznych po?arów i wojen , zachowa? prawie niezmienion? sylwetk? jak? nadano mu na pocz?tku XVII w. Wybudowany w formie czworoboku zorientowany zosta? ?cianami wed?ug stron ?wiata. W naro?ach stoj? cztery cylindryczne baszty, które ju? w XVII wieku otrzyma?y nazwy:  Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka, jako symbole odwiecznego porz?dku na ?wiecie, cztery szczeble w hierarchii w?adzy: Boga, Ko?ció?, monarchie i szlachectwo.
Prostok?tny, rozleg?y dziedziniec otaczaj? od pó?nocy i wschodu skrzyd?a mieszkalne, a od po?udnia i zachodu mury kurtynowe zako?czone pi?kn?, a?urow? attyk?. Po?rodku skrzyd?a zachodniego, znajduje si? przedbramie z bram? i kwadratow? wie?? Zegarow?. T?dy, przez zwodzony, a pó?niej kamienny most prowadzi?a droga z istniej?cego niegdy? miasta do Zamku.
Zamek w Krasiczynie jest godny zwiedzenia z wielu powodów. Jego wyj?tkowo?? stanowi? mi?dzy innymi rysunki sgraffitowe na elewacjach. Przedstawiaj? popiersia cesarzy rzymskich, postacie polskich królów, ?wi?tych, przodków Krasickich i sceny my?liwskie.

Bajkowy Zamek w Krasiczynie

Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych Zamku jest mieszcz?ca si? w baszcie Boskiej kaplica, przyrównywana do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Na uwag? zas?uguj? równie? bogato rze?bione portale, loggie, arkady i unikalne dekoracje ?cienne, tzw. sgraffita (ich ca?kowit? powierzchni? oblicza si? na oko?o 7000 m2).
O znaczeniu ?wietno?ci Zamku w przesz?o?ci ?wiadczy fakt, ?e go?cili w nim królowie polscy: Zygmunt III Waza, W?adys?aw IV, Jan Kazimierz i August II. Po bezpotomnej ?mierci Krasickich Zamek i dobra krasiczy?skie dziedziczyli kolejno: Modrzewscy, Wojakowscy, Tar?owie, Potoccy, Pieni?scy. Od tych ostatnich w 1835 roku odkupi? je ksi??? Leon Sapieha. Sapiehowie, którzy byli w posiadaniu Krasiczyna do 1944 roku przyczynili si? znacznie do jego rozwoju. Przeprowadzili renowacj? Zamku, za?o?yli tartak, browar, fabryk? maszyn rolniczych. Aktywnie dzia?ali na polu rozwoju ?ycia, gospodarczego i spo?ecznego regionu
Poza tym zamek otoczony jest przepi?knym parkiem, z ogromnym stawem po którym p?ywaj? ?ab?dzie i kaczki. Pocz?tki parku si?gaj? XVI wieku. W tym czasie po wschodniej stronie zamku znajdowa?y si? ogrody zwane „zwierzy?cem”. Wspó?czesne rozplanowanie i uk?ad ro?lin park zawdzi?cza rodzinie Sapiehów, która naby?a zamek w 1835 roku. To w?a?nie oni wprowadzili zwyczaj sadzenia d?bów, gdy si? urodzi? syn i lip, gdy si? urodzi?a córka.. Dzi? te okaza?e drzewa, licz?ce oko?o 150 lat s? dzi? g?ówn? atrakcja parku. Ale nie tylko takie gatunki drzew mo?na tam zobaczy?. Sapiehowie sadzili w swoim parku równie? drzewa przywo?one z podró?y do Ameryki,  nadaj?c parkowi nieco egzotyki. Zamek noc?Centralne miejsce w parku zajmuje staw górny otoczony promenad? oraz romantyczn? polan?. Roztacza si? stamt?d przepi?kny, otwarty widok na ogrody oraz zamek. Po przej?ciu Zamku i dóbr krasiczy?skich przez pa?stwo, po II wojnie ?wiatowej znalaz?o w nim siedzib? Technikum Le?ne a w latach siedemdziesi?tych mecenat nad obiektem przej??a Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie. W 1996 roku, w ramach procesu likiwidacji FSO, Zespó? Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie przej??a Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. w Warszawie. Przeprowadzone przez ARP S.A. prace remontowo-budowlane i konserwatorskie doprowadzi?y do utworzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. O klasie obiektu i wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie stanowi fakt w??czenia go (od 2000 r.) do European Castle Hotels & Restaurants - elitarnego Stowarzyszenia Europejskich Hoteli Zamkowych i Restauracji, które mieszcz? si? w obiektach zabytkowych.
Od kilku lat trwaj? na zamku prace remontowo – rekonstrukcyjne, z za?o?eniem, ?e do 2010 roku ma on odzyska? w pe?ni swój dawny blask. Niestety dotyczy to jedynie murów zamku, poniewa? wyposa?enie jego wn?trz zosta?o w przesz?o?ci rozgrabione.
Renesansowy zamek w Krasiczynie i jego romantyczny park, idealnie wkomponowane w krajobraz Pogórza Przemyskiego stanowi? niezwyk?e i pe?ne uroku miejsce do wypoczynku. Mi?o?nicy pi?kna znajduj? tu wspania?e plenery malarskie i fotograficzne, a tury?ci spokój i cisz?.

Zamek z Parku

Strona wykonana z materia?ów przekazanych przez Zarz?dce Zamku.
Chcesz wiedzie? wi?cej o Krasiczynie?
Zapraszamy na stron? zamku.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs