G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15132
Beskid Niski 2949
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2889
Ze znajomymi 11701
Głosowało: 37218

.: (a) Historia budowy Twierdzy Przemy?l

Rok 1772, w którym dokonano I rozbioru Polski sprawi?, ?e Galicja dosta?a si? pod panowanie Austrii. W??czono j? do ziem cesarstwa pod nazw? "Ksi?stwa Galicji i Lodomerii." Utrzymanie tej prowincji sta?o si? dla Wiednia wa?ne zarówno ze wzgl?dów politycznych jak i militarnych.
Wzrost napi?cia politycznego mi?dzy Rosj?, przeciwnikiem interesów Wiednia, sta? si? motorem nap?dowym do realizacji zada? zwi?zanych z budow? umocnie?. Rok 1854 uwa?a si? za pocz?tek budowy Twierdzy Przemy?l. Tempa pracom fortyfikacyjnym nada? kryzys polityczny spowodowany wojn? krymsk? która znacznie pogorszy?a stosunki miedzy Austri? i Rosj?. Ten stan politycznej niepewno?ci utrzymywa? si? z wi?kszym lub mniejszym nat??eniem przez nast?pnych kilkana?cie lat .Faktycznie forty o charakterze sta?ym zacz?to wznosi? intensywnie dopiero od roku 1878 gdy? do tego okresu budowano przewa?nie forty o charakterze poligonalnym oraz zaplecze koszarowe i techniczne dla garnizonu.
W tym miejscu warto jednak omówi? szerzej proces, dzi?ki któremu to w?a?nie Przemy?l, ma?e i biedne galicyjskie miasteczko, licz?ce niewiele ponad 10 tys. mieszka?ców, o zró?nicowanym kulturowo i religijnie spo?ecze?stwie, sta? si? jedn? z najwi?kszych twierdz w Europie, w której r?ce miano z?o?y? los nie tylko Cesarstwa Austro - W?gierskiego ale ca?ej dynastii Habsburgów. Po aneksji Galicji, Rada Wojenna Dworu powo?a?a Pa?stwow? Komisj? Fortyfikacyjn? i delegowa?a grup? oficerów celem ustalenia najodpowiedniejszych miejsc do budowy fortyfikacji. Podczas ogl?dzin brano pod uwag? zarówno Stryj, Lwów, Andrychów, Zaleszczyki i Przemy?l. W okresie tym Przemy?l nie móg? poszczyci? si? atutami, które bezwzgl?dnie kwalifikowa?yby go do rangi twierdzy. Komisja Fortyfikacyjna obje?d?aj?ca Galicj? nie wystawi?a Przemy?lowi najlepszych opinii.
Wed?ug ich raportów, bez odpowiednich przygotowa?, Przemy?l nie nadawa? si? do obrony. Za godne uwagi z punktu widzenia militarnego wymieniano w raporcie tylko klasztory, ko?cio?y, szpital wojskowy, magazyn aprowizacyjny oraz budynek starostwa powiatowego. Brakowa?o przede wszystkim koszar. Zupe?nie odmiennego zdania by? z kolei major Sztabu Generalnego Kwatermistrza, Emmerlich Blagojevi?, który widzia? tu nadzwyczajne przes?anki do "... ufortyfikowania Przemy?la po obu brzegach rzeki San, jako g?ównego placu zaporowego w Galicji do obrony szlaków w?gierskich." Budow? twierdzy popiera? tak?e arcyksi??? Karol oraz Generalny Dyrektor In?ynierii arcyksi??? Jan, który uwa?a? Przemy?l za: " ... miejsce ??cz?ce cztery g?ówne szlaki komunikacyjne, nie le?y wprawdzie na strategicznie wa?nym punkcie. Jednak z przyczyn politycznych - je?li nie chce si? odda? tej prowincji i mie? mocn? pozycj?-proponuje si? ufortyfikowa? go ..."
Przez Przemy?l w kierunku Krakowa prowadzi wa?ny szlak handlowy a st?d tylko krok do Wiednia. Jego zdanie podzielali równie? inni wysocy rang? oficerowie maj?cy do?wiadczenie w budownictwie militarnym. Tak powsta?y pierwsze przes?anki po budow? przysz?ej twierdzy które przedstawiono Cesarzowi. W lutym 1871r Cesarz Franciszek Józef osobi?cie podj?? decyzj? o rozpocz?ciu prac fortyfikacyjnych w Przemy?lu.
W tym?e roku zlecono opracowanie projektu a w dwa lata pó?niej plan by? gotowy. Koszt budowy 23 fortów jakie na pocz?tku planowano wznie?? wyliczono na 24 mln guldenów Cykl budowy Twierdzy okre?lono na 24 lata. Za?oga Twierdzy wed?ug pierwotnych za?o?e? mia?a liczy? 21 ty? ludzi , 705 dzia? i 1800 koni.
Nim jednak rozpocz?to zasadnicze prace fortyfikacyjne wykonano ogromne prace przygotowawcze zwi?zane z przygotowaniem tego najwi?kszego placu budowy ówczesnej Europy. Budowano liczne kamienice jako domy mieszkalne dla oficerów i ich rodzin. Wznoszono cegielnie, koszary dla wojska, szpitale, piekarnie, m?yny, baraki dla robotników, stajnie dla koni, magazyny ?ywno?ci, ku?nie, ubojnie, garbarnie i wiele innych obiektów, które bardzo cz?sto s?u?? do dnia dzisiejszego.
Rok 1892 to pierwsze manewry przeprowadzone w ówczesnej twierdzy, podczas których testowano wytrzyma?o?? budowli obronnych przez ich bezpo?redni ostrza? amunicj? bojow?. Manewry te nie wypad?y jednak pomy?lnie. Kolejne zaplanowane i przeprowadzone w 1896 wypad?y pomy?lniej a ich efektem by?o mi?dzy innymi przesuni?cie dzia? z otwartych stanowisk artylerii na stanowiska zakryte b?d? ich opancerzenie. Rok 1896 przyniós? równie? wprowadzenie nowego typu dzie? oprócz fortów g?ównych i po?rednich, stworzono forty ??cznikowe. Jednak kolejne wstrzymanie prac w 1907 roku przerwa?o realizacje tego projektu ze wzgl?dów finansowych. Nie uda?o si? równie? wybudowa? linii kolejowej biegn?cej na zachód od Przemy?la, co sta?o si? pó?niej tragiczne w skutkach. Do u?ytku, w 1859 roku, oddano jedynie lini? kolejow? ??cz?c? Przemy?l z Krakowem. Warto wspomnie?, ?e roczny bud?et Austro-W?gier przeznaczony na budow? fortyfikacji umo?liwia? wybudowanie jedynie 7 obiektów a Przemy?l nie by? jedynym placem budowy. Jeszcze wi?ksze wydatki wyst?pi?y w momencie wyposa?ania gotowych ju? obiektów. Dlatego te? niejednokrotnie celem obni?enia kosztów, stosowano sprz?t przestarza?y, zalegaj?cy magazyny. Szczególnie dotyczy?o to artylerii, która poza kilkoma mo?dzierzami kal. 305 mm by?a godna po?a?owania. To samo dotyczy?o dzie? obronnych, w których rezygnowano z zaplanowanych wcze?niej instalacji, obni?aj?c ich warto?? bojow?. Twierdza Przemy?l wkroczy?a wi?c w najwa?niejszy okres swojej historii w s?abej kondycji a w roku 1914 musia?a zda? egzamin ze swej przydatno?ci i tym samym obali? tezy o niecelowo?ci inwestowania w tego typu instalacje obronne

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs