Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Krośnieński

  1. Położenie
  2. Historia
  3. Środowisko
  4. Turystyka
  5. Kultura
  6. Infrastruktura
  7. Sport i rekraacja
1. Położenie

Powiat krośnieński leży w południowo – wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Zajmuje powierzchnię 923 km kw. Powiat współtworzy 9 gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka.
Południowa część powiatu krośnieńskiego – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój i Rymanów – położona jest w górach i dolinach Beskidu Niskiego. Pasmo to jest najbardziej na wschód wysuniętym elementem Beskidów Zachodnich. Południową granicę powiatu, stanowiącą zarazem granicę państwową, poprowadzono wzgórzami głównego grzbietu karpackiego.
Gminy: Jedlicze, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne położone są w szerokim obniżeniu śródgórskim, zwanym Dołami Jasielsko – Sanockimi. Doły ciągną się od Gorlic na zachodzie po Sanok na wschodzie ( około 100 km ), zaś ich szerokość wynosi około 18 km. Miejscowości, tworzące gminy Wojaszówka oraz Korczyna ( na północy powiatu) leżą na obszarze Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego. W jego krajobrazie dominują niewielkie wzniesienia – najwyższym z nich jest Sucha Góra ( 591 m n.p.m. ) nad Czarnorzekami.

Podział administracyjny
Zajmuje powierzchnię 923 km kw., liczy około 110 tys. mieszkańców.
Gęstość zaludnienia – 118 osób na 1 km kw.
Powiat współtworzy 9 gmin w tym cztery miejsko – wiejskie: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów i pięć gmin wiejskich: Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
Największą gminą pod względem powierzchni jest Dukla – 332 km kw., a najmniejszą jest Krościenko Wyżne – 16 km kw.
Starostwo Powiatowe ma siedzibę w Krośnie – mieście, które do 1998 r. było stolicą województwa krośnieńskiego. Obecnie miasto to stanowi odrębną jednostkę administracyjną – powiat grodzki.2. Historia

Najstarsze ślady człowieka na terenach powiatu krośnieńskiego pochodzą z paleolitu (8000 – 4000 lat p.n.e.). Od VIII stulecia ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian, które w IX w. dostało się pod zależność od Wielkich Moraw, później Czech, wreszcie Królestwa Polskiego. W wiekach X – XIII ziemia krośnieńska znajdowała się na pograniczu polsko – ruskim, a jej przynależność zmieniała się w zależności od sytuacji politycznej. Ostatecznie o tym, że ziemia krośnieńska znalazła się na stałe w granicach Polski zdecydowało włączenie Rusi Halickiej do naszego kraju przez Kazimierza Wielkiego, w latach 1340 – 1349. Szczególnie aktywny rozwój osadnictwa przypadł na okres panowania Kazimierza Wielkiego. Król nadał prawa miejskie m.in. Krosnu i Jaśliskom, które szybko stały się ważnymi ośrodkami handlowymi, położonymi przy ruchliwym trakcie węgierskim. W następnych latach przywilejów miejskich doczekały się Korczyna, Iwonicz, Rymanów i Jedlicze.
Na przestrzeni dziejów krośnieńskie doznało wielu klęsk – choćby najazdy tatarskie, szwedzkie i węgierskie pozostawiały spustoszenie, głód i epidemie. Dotkliwe straty poniosło krośnieńskie podczas „potopu” szwedzkiego.
Ustawiczne wojny przyczyniły się do upadku gospodarczego powiatu i do jego wyludnienia. W czasie zaborów tereny obecnego powiatu krośnieńskiego znalazły się pod panowaniem austriackim. W XIX w. rozwinął się przemysł naftowy. Jego kolebką była założona przez Ignacego Łukasiewicza w 1854 r. w Bóbrce pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej.
Swoiste piętno odcisnęły na ziemi krośnieńskiej wydarzenia I i II wojny światowej. We wrześniu 1914 roku Krosno zajęły wojska rosyjskie, które półtora roku okupowały ziemie krośnieńską. Dopiero w maju 1915 r., po bitwie gorlickiej, Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się, a nasza ziemia ponownie znalazła się w rękach austriackich. W 1918 r. zakończył się okres zaborów.
Wybuch II wojny światowej zniszczył ogrom pracy i osiągnięcia lat międzywojennych. Już w pierwszych dniach września 1939 r. oddziały niemieckie wkroczyły do Krosna. Nastąpiły masowe aresztowania, zsyłki na roboty przymusowe do Rzeszy, wywózki do obozów zagłady, pacyfikacje, eksterminacja Żydów. Najkrwawsze zmagania miały miejsce w 1944 r. podczas bitwy o Przełęcz Dukielską. Zginęło tam ponad 90 tys. żołnierzy Armii Radzieckiej. Ludność łemkowską zamieszkującą dotąd tereny Beskidu Niskiego wysiedlono w 1947 r.
Po 1945 r. już nie tylko górnictwo ropy naftowej stanowiło o potencjale gospodarczym regionu. W styczniu 1945 r. ruszyła rafineria w Jedliczu. Powstały m.in. huty szkła, zakłady obuwnicze, włókiennicze i przetwórstwa spożywczego. 
Duże znaczenie dla rozwoju Krosna i okolic miało istnienie w latach 1975 – 1998 województwa krośnieńskiego, które zostało zlikwidowane po 24 latach, wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju.3. Środowisko

Powiat krośnieński należy do górzystych terenów Polski południowej. Znajdują się tutaj trzy odmienne typy rzeźby:
-strefa kotlin, oddzielonych płatami niskich pogórzy, zwana Dołami Jasielsko-Sanockimi wraz z Doliną Wisłoka i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską,
-Pogórze Karpackie na północy obejmujące Pogórze Ciężkowickie i Strzyżowskie,
-Beskid Niski wraz z Górami Dukielskimi. Najwyższym szczytem jest góra Kamień o wysokości 857 m n.p.m.
Walory przyrodnicze powiatu krośnieńskiego sprawiły, że znaczna część obszaru objęta jest ochroną. Znalazły tu zastosowanie prawie wszystkie formy ochrony przyrody i krajobrazu, a mianowicie:
- park narodowy,
- rezerwaty przyrody,
- pomniki przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu.
- stanowisko dokumentacyjne

Magurski Park Narodowy
Park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Na terenie powiatu krośnieńskiego znajduje się część (teren gminy Dukla – 1138,6 ha) Magurskiego Parku Narodowego, którego całkowity obszar wynosi około 20.000 ha. Park ustanowiony z dniem 1 stycznia 1995 r. obejmuje znaczną część obszaru źródliskowego rzeki Wisłoki, masyw Magury Wątkowej oraz fragmenty głównego grzbietu karpackiego przy granicy ze Słowacją porośnięte zwartymi kompleksami leśnymi. Lasy zajmują około 93% powierzchni Parku. Uwagę zwracają dobrze zachowane naturalne starodrzewy jodłowe odznaczające się zdrowotnością i dynamiką odnowień oraz dominujące drzewostany bukowe. Leśny charakter Parku nie umniejsza znaczenia i wartości półnaturalnych, łąk i pastwisk, które stanowią ważny składnik bioróżnorodności tego terenu. Szata roślinna ma znamiona obszaru przejściowego między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.

Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody jest drugą co do rangi formą ochrony przyrody. Podstawowym celem istnienia rezerwatów przyrody jest stworzenie warunków przetrwania dla świata roślin i zwierząt poprzez ochronę różnorodności biocenoz oraz zawartego w nich materiału genetycznego. Rezerwaty stwarzają szansę dla rozwoju dziko występujących gatunków roślin i zwierząt, łącznie z ich siedliskami, a jednocześnie zapewniają trwałe istnienie różnych form geomorfologicznych i geologicznych, stanowiących o istnieniu naturalnego krajobrazu. W powiecie krośnieńskim utworzono 8 rezerwatów przyrody, z tego w gminach Dukla – 7 i w Korczynie – 1, są to :
- „MODRZYNA” w Barwinku o pow. 17,69 ha – florystyczny, naturalne stanowisko modrzewia polskiego
- „PRZĄDKI” w Czarnorzekach o pow. 13,62 ha – geologiczny, grupa skał piaskowcowych na grzbiecie górskim
- „CISY W NOWEJ WSI” o pow. 2,18 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- „REZERWAT TYSIĄCLECIA NA GÓRZE CERGOWEJ” w Jasionce i Cergowej o pow. 63,50 ha – leśny, naturalny las mieszany z przewagą buczyny karpackiej
- „IGIEŁKI” w Mszanie o pow. 27,88 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- „PRZEŁOM JASIOŁKI” w Daliowej, Tylawie i Zawadce Rymanowskiej o pow. 123,41 ha malowniczy odcinek rzeki Jasiołki pomiędzy wzgórzami Piotruś i Ostra, naturalne zespoły leśne
- „WADERNIK” w Ropiance o pow. 10,72 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego w otoczeniu lasu jodłowo-bukowego
- „KAMIEŃ NAD JAŚLISKAMI” w Jaśliskach i Lipowcu o pow. 302,32 ha - leśny, ochrona buczyny karpackiej

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są różnorodne twory przyrody żywej i nieożywionej, które chroni się przede wszystkim ze względów naukowych, estetycznych, historycznych i zdrowotnych.
W powiecie krośnieńskim znajduje się 56 pomników przyrody z tego 42 ustanowionych przez Wojewodę i 14 przez Rady Gmin. Wśród nich wyróżnia się pojedyncze drzewa, grupy drzew i twory przyrody nieożywionej (skały, głazy narzutowe).
Do najbardziej znanych pomników przyrody zalicza się: „Skałki” w Woli Komborskiej, „Miłorząb japoński” i „Źródło Bełkotka” w Iwoniczu Zdroju, „Dąb szypułkowy” w Krościenku Wyżnym, wiąz górski „Beskidnik” w Iwli.

Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy tworzony jest na obszarze posiadającym wartości nie tylko przyrodnicze ale także historyczne i kulturowe. W odróżnieniu od parku narodowego grunty na terenach parków krajobrazowych są nadal wykorzystywane gospodarczo, jednak wszelka działalność musi uwzględniać zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
W powiecie krośnieńskim znajdują się 2 parki krajobrazowe. Jaśliski Park Krajobrazowy o całkowitej powierzchni 20.911,0 ha, na terenie powiatu krośnieńskiego obejmuje obszar gminy Dukla o powierzchni 14.229 ha. Utworzony został dla ochrony górnego dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka we wschodnim przygranicznym pasie Beskidu Niskiego. Teren Parku charakteryzuje się naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalności środowiska przyrodniczego. Jest Parkiem typowo leśnym z dominującym zbiorowiskiem buczyny karpackiej. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzchni całkowitej 25.781 ha, na terenie powiatu obejmuje obszar gmin Korczyna i Wojaszówka o łącznej powierzchni 10.649 ha. Chroni i udostępnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikatową przyrodę, naturalne krajobrazy oraz wartości kulturowe fragmentów Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Park ma charakter rolniczo-leśny. W drzewostanie przeważa jodła, a następnie buk i sosna zwyczajna. Charakterystycznym elementem jest ciąg piaskowcowych wychodni skalnych malowniczo uformowanych przez erozję. Ochroną rezerwatową objęto grupę największych okazów skał (rezerwat "Prządki"), cztery mniejsze skałki uznano za pomniki przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu
Wchodzą one w skład spójnego ekologicznie systemu obszarów chronionych. Umożliwiają ochronę całego bogactwa naturalnego w jego pełnej różnorodności biologicznej. W powiecie krośnieńskim wyznaczono 2 obszary chronionego krajobrazu :
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego – o powierzchni na terenie powiatu 29.665,5 ha (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów),
- Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu – o powierzchni na terenie powiatu 2.413,1 ha (gminy: Korczyna, Wojaszówka).
Stanowisko dokumentacyjne - zgrupowanie jaskiń w m. Węglówka gmina Korczyna ustanowione przez Wojewodę i sztolnie w Czarnorzekach – uchwała Rady Gminy Korczyna.4. Turystyka

Baza noclegowa
Powiat krośnieński skupia 4.561 miejsc noclegowych w 95 obiektach. Na 1 km2 przypada tu 5 miejsc noclegowych a na 1000 mieszkańców 42 miejsca noclegowe. Wskaźniki te sytuują powiat krośnieński na pozycji średniej w rankingu podobnych obszarów karpackich. Istotne znaczenie ma baza sanatoryjna stanowiąca 58,5% potencjału (łącznie 2 670 miejsc w 29 obiektach). W strukturze bazy noclegowej dominują obiekty całoroczne liczące ogółem 3989 miejsc noclegowych (tj. 87,5%). Na terenie powiatu znajduje się kilkanaście hoteli pensjonatów i ośrodków wczasowych o podwyższonym standardzie. Młodzieżowa tania baza to siedem szkolnych schronisk młodzieżowych: (210 miejsc) i dwie bazy studenckie. Zwraca uwagę duża liczba gospodarstw agroturystycznych, będących najprężniej rozwijającą się siecią noclegową. Obiekty noclegowe występują w 16 miejscowościach leżących w 8 gminach. Jedynie gmina Krościenko Wyżne nie posiada żadnej bazy turystycznej. Świadczy to o atrakcyjności turystycznej niemalże całego powiatu. Jednocześnie jednak baza noclegowa wykazuje silną koncentrację przestrzenną - tylko dwie miejscowości skupiają 76,9% potencjału turystycznego (Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój).
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna skoncentrowana jest w ośrodkach turystycznych: Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój. Tam zlokalizowano baseny, wyciągi, skocznię i trasy narciarskie, korty tenisowe i ścieżki zdrowia. Pozostałe urządzenia znajdują się w Chyrowej (wyciąg narciarski); w Czarnorzekach (wyciąg narciarski i ośrodek jeździecki, trasy biathlonowe) i w Korczynie. Działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystyki przyjazdowej prowadzi dziewięć niedużych biur turystycznych i przewoźników. Na terenie powiatu odbywają się cykliczne imprezy turystyczne m.in. rajdy i turnieje turystyczno-krajoznawcze organizowane przez PTTK i PTSM.

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne na terenie powiatu krośnieńskiego prowadzą najpiękniejszymi trasami Beskidu Niskiego i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

BESKID NISKI
Znaki „czerwone” - Główny Szlak Beskidzki im. K. Sosnowskiego: zaczyna się w Beskidzie Śląskim, a kończy w Bieszczadach. Na terenie powiatu przecina północne grzbiety Beskidu Niskiego od Chyrowej do Puław. Wędrówka nim doprowadzi m.in. do Pustelni św. Jana z Dukli, na Cergową, do Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.
Znaki „niebieskie” - Szlak Graniczny: daje poznać Beskid Niski i Bieszczady od Grybowa po Ustrzyki Dolne. Cenią go zwłaszcza wielbiciele spokoju, gdyż wiedzie odludnymi, wręcz dzikimi ścieżkami głównego grzbietu karpackiego. Do cywilizacji powraca się jedynie w okolicach Przełęczy Dukielskiej.
Znaki „zielone” - Pustelnia św. Jana z Dukli - Barwinek: szlak wytyczono z północy na południe. Zaczyna się przy pustelni św. Jana z Dukli nad Trzcianą i przez Tylawę i Zyndranową (Muzeum Kultury Łemkowskiej) doprowadza do Barwinka.
Znaki „żółte” - Dukla - Chyrowa: szlak łącznikowy, umożliwiający dotarcie z Dukli do Głównego Szlaku Beskidzkiego.
Znaki „żółte” - Tylawa - Baranie (728 m n.p.m.): szlak zaczyna się przy ruchliwej drodze międzynarodowej w Tylawie, zaś kończy przy Szlaku Granicznym, na prawdziwym odludziu. Znaki powiodą turystów dolinami potoków: Smereczanka, Wilsznia i Olchowczyk, wprowadzą w dzikie ostępy leśne. We wsi Olchowiec podziwiać można żywą kulturę łemkowską.

POGÓRZE STRZYŻOWSKO-DYNOWSKIE
Znaki „niebieskie” - Zamek „Kamieniec” - Wiśniowa - Dębica; szlak spacerowy, jego atutem są piękne lasy oraz ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu.
Znaki „zielone” - Krosno - Strzyżów: szlakowi towarzyszą na początku malownicze panoramy odrzykońskiego zamku. Później zapoznaje z charakterystycznymi pejzażami Pogórza, w których dominują łagodne, lesiste i polne wzniesienia.
Znaki „czarne” - Kamieniec - Czarny Dział: szlak prowadzi z ruin zamku „Kamieniec” przez malowniczy rezerwat „Prządki” na Czarny Dział z pagórami Kiczar (ok. 500 m n.p.m.).

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE I DYDAKTYCZNE
1. „Przy Zamku Kamieniec” (Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobra-zowy).
2. „Czarnorzeki – Dział”
3. „Na węgierskim trakcie”.
4. „W przełomie Jasiołki”.
5. „Do Złotej Studzienki” (na Cergowej).
6. „Do Bełkotki” (w Iwoniczu Zdroju).
7. „Leśna klasa dydaktyczna” (w Rymanowie Zdroju).
8.”Zamek Kamieniec-Prządki”

Szlaki tematyczne
Szlak Świątyń Karpackich: Krosno – Strokov łączy najcenniejsze świątynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców Beskidu Niskiego. Przemierzając szlak podziwiać można piękną przyrodę, zabytkowe miasta, uzdrowiska oraz kulturę pogranicza. Szlak Świątyń Karpackich został wyróżniony w 2002 r. w Konkursie Ford Motor Company na najlepszy projekt roku 2002.

Szlak Architektury Drewnianej: przebiega przez teren Podkarpacia dziewięcioma trasami, z których krośnieńsko – brzozowska i sanocko – dukielska prowadzą przez powiat krośnieński.

Szlak Winny: nawiązuje do dawnych tradycji handlu węgrzynem na trasie prowadzącej przez powiatkrośnieński na Węgry.


Zabytki
Gmina Chorkówka – kopalnia nafty-Skansen w Bóbrce, grób Ignacego Łukasiewicza oraz kościół w Zręcinie.
Miasto i Gmina Dukla – barokowy kościół św. Marii Magdaleny w Dukli (wewnątrz m.in. rokokowy nagrobek Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej); ponadto w mieście warto zobaczyć m.in. późnobarokową dzwonnicę z XVIII w., zespół klasztorny Bernardynów z II poł. XVIII w., pałac Mniszchów z XVII w., XIX-wieczny ratusz, w Trzcianie – pustelnię św. Jana z Dukli, w Jaśliskach – sanktuarium maryjne i drewniane domy, w Chyrowej – cerkiew połemkowską.
Gmina Iwonicz Zdrój – XIX-wieczna zabudowa uzdrowiskowa Iwonicza Zdroju: m.in. drewniane domy zdrojowe „Stary Pałac” i „Hotel”, Łazienki Mineralne, willa „Bazar”, klasycystyczne pawilony nad źródłami „Amelii”, „Karola” i „Józefa”, źródełko „Bełkotka”; kościół drewniany w Iwoniczu z XV w.
Gmina Jedlicze – Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Gmina Korczyna – drewniane domy tkaczy z XVIII i XIX w. w Korczynie; zespół dworski w Komborni; około 1000-letni „Pogański Dąb” oraz dawna cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki w Węglówce.
Gmina Krościenko Wyżne – zespół dworski i domy z XIX w. w krościenku Wyżnym.
Gmina Miejsce Piastowe – dwór z końca XVIII w. oraz klasztor oo. Michalitów i kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Miejscu Piastowym; drewniany kościół z 1600 r. w Rogach
Gmina Rymanów – XVIII-wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca (wewnątrz m.in. renesansowe nagrobki), dzwonnica i wieża oraz plebania z XVIII w., zespół dworsko-pałacowy z XIX w., drewniany kościół p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce, Drewniany kościół w Króliku Polskim oraz cerkiew w Króliku Wołoskim.
Gmina Wojaszówka – ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu (wzniesiony w XIV w., wielokrotnie przebudowywany); kościół z XVIII w. w Łączkach Jagielońskich.5. Kultura

Dziedzictwo kultury
Z historią tych ziem związane są znane postacie zamieszkujące w przeszłości teren obecnego powiatu krośnieńskiego, m.in.: 
- Królowie polscy : Władysław Jagiełło i Kazimierz Wielki oraz król węgierski Jan Zapolya przebywali na zamku "Kamieniec"
- Aleksander Fredro - w 1828 r. w Korczynie poślubił Zofię Jabłonowską, wesele odbywało się w XV-wiecznym modrzewiowym dworze w Krościenku Wyżnym. Na zamku "Kamieniec", którego był właścicielem, umieścił akcję "Zemsty"
- Wincenty Pol - w 1839 r. wędrował po Krośnieńskiem, dokonując obserwacji meteorologicznych, badając źródła potoków górskich i budowę geologiczną.
- Ignacy Łukasiewicz - w Bóbrce założył w 1854 r. pierwszą w świecie kopalnię ropy naftowej, w 1865 r. nabył wieś Chorkówkę i przyległy folwark Leśniówkę. W Chorkówce założył nowoczesną rafinerię. Zainicjował w latach 1868-81 powstanie kilku nowych kopalń nafty w Beskidzie Dukielskim. W latach 70-tych założył w Bóbrce leczniczy zakład kąpielowy jodowo-bromowy, w Chorkówce kaplicę dla miejscowej ludności, a w Zręcinie wzniósł duży, neogotycki kościół. W Zręcinie znajduje się jego grób.
- ks. Bronisław Markiewicz - salezjanin, u schyłku XIX w. przyczynił się do rozwoju oświaty i gospodarki w Miejscu Piastowym. Klasztor, w którym przebywał stał się miejscem pielgrzy-mek i kultu religijnego.
- Seweryn Goszczyński - akcję poematu "Król Zamczyska" umieścił na zamku "Kamieniec"
- Św. Józef Pelczar - wybitny teolog, rodem z Korczyny, beatyfikowany przez Ojca Św. Jana Pawła II w 1991 r. Uznanie zyskał jako profesor historii Kościoła na UJ, ale szczególnie jako duszpasterz, założyciel nowego zgromadzenia zakonnego służącego ubogim (Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – sercanki), biskup przemyski. Zmarł w 1924 r. Kanonizowany przez Ojca Świętego w 2003r. 
- Stanisław Starowieyski (1895-1941) wywodzący się z Bartkówki. Począwszy od roku 1914 walczył na froncie wschodnim, a następnie włoskim, współpracował w organizowaniu wojska polskiego, brał udział w walkach o Lwów i Przemyśl. Po siedmiu latach tułaczki wojennej osiadł na stałe w posiadłościach żony w Łaszczowie. Wzorowo prowadził gospodarstwo rolne, był gorliwym społecznikiem i działaczem Akcji Katolickiej. Zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau w kwietniu 1941 r. W czerwcu 1997 r. Papież Jan Paweł II wyniósł Stanisława Starowieyskiego do godności Błogosławionego.
- Maria Konopnicka ( 1842 – 1910 ), powszechnie znana poetka, prozaik, a także krytyk i publicysta, związała się z Podkarpaciem w 1903 roku. Wówczas to „w darze od narodu” otrzymała dworek w Żarnowcu, w którym spędzała każdy sezon wiosenno-letni w latach 1903-1910.
- Jan Szczepanik - wynalazca i konstruktor, związany z Korczyną Dzięki swoim genialnym umiejętnościom zyskał miano „polskiego Edisona”.
- Święty Jan z Dukli – żył w XV wieku, zasłynął jako świątobliwy pustelnik, a później zakonnik- franciszkanin konwentualny, wreszcie bernardyn. 10 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II podczas mszy świętej na płycie krośnieńskiego lotniska kanonizował błogosławionego Jana z Dukli. 
- Stanisław Pigoń - prof. literatury, rodem z Komborni.

Do bogactwa kulturowego powiatu należy wiele zabytków architek-tonicznych. Najważniejsze z nich to kościoły i klasztory, cerkwie, pałace i dwory, zabytkowe zespoły architektoniczne. Na uwagę zasługują: Klasztor Ojców Bernardynów w Dukli, kościół parafialny w Dukli XVIII wieku z cennym rokokowym wyposa żeniem. Z innych można wymienić późnobarokowe kościoły w Jaśliskach i Rymanowie oraz drewniany kościół z 1600 r. w Rogach.
Cerkwie w typie łemkowskim, znajdujące się w Chyrowej (1706 r.), Tylawie (1787r) zadziwiają oryginalną architekturą. Pozostałości synagog zachowały się w Rymanowie i Dukli. Na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się ruiny zamku Kamieniec, niegdyś jednej z największych warowni strzegących południowych granic Rzeczpospolitej.
Na terenie powiatu zachowały się nieliczne, ale piękne pałace i dwory w otoczeniu parków, m.in. Pałac Mniszchów W Dukli (XVI i XVII w.) z parkiem - obecnie siedziba Muzeum Historycznego, zespoły dworsko - parkowe w Komborni z połowy XVIII w. i w Żarnowcu z XVIII/XIX w. - obecnie siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej. Cenne są zabytkowe zespoły urbanistyczne Iwonicza Zdroju z końca XIX wieku a także Dukli, Jaślisk i Rymanowa. Zbiory i zabytki powiatu zgromadzone są w następujących muzeach: 
- Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli prezentuje zbiory w zakresie I i II Wojny Światowej w Karpatach, militariów podkarpackich i archeologii Karpat. 
- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu związane jest z biografią i epoką poetki. 
- Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce zlokalizowane na terenie pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 roku przez Ignacego Łukasiewicza, gromadzi obiekty wiążące się z początkami przemysłu naftowego.
Ponadto na terenie powiatu znajdują się prywatne obiekty muzealne w Zyndranowej (Muzeum Kultury Łemkowskiej) i na terenie zamku "Kamieniec" (Muzeum Zamkowe).
Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie w działalności zespołów ludowych kultywujących tradycje dawnej Wsi Podkarpacia. Spośród imprez kulturalnych, międzynarodową rangę osiągnął cieszący się dużym zainteresowaniem, organizowany co dwa lata w Iwoniczu Zdroju Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.
Na terenie powiatu działa 11 bibliotek i 25 filii bibliotecznych. Infrastrukturę kulturalną wzbogacają 3 kina o 721 miejscach na widowni i 4 sale widowiskowe.


2. Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
MUZEUM HISTORYCZNE - PAŁAC W DUKLI
38-450 DUKLA, UL. TRAKT WEGIERSKI,
TEL./FAX (013) 433-02-36, (013) 433-00-85

Muzeum to zespół pałacowo–parkowy Mniszchów z II pol. XVIII wieku. Podczas II Wojny Światowej pałac i jego wyposażenie uległo znacznemu zniszczeniu. Odrestaurowany w latach 60–tych stał się siedziba Muzeum Braterstwa Broni. W 1992 roku Muzeum zmieniło swój charakter oraz nazwę. Dziś funkcjonuje pod nazwą Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, wciąż rozszerzając swa ofertę.
Muzeum posiada kolekcje militariów, zbiory związane z dawnymi właścicielami Dukli oraz szeroko pojęte regionalia.
Wystawy stałe: -Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego-Walki w Karpatach w okresie I i II wojny światowej- Skansen broni ciężkiej – zlokalizowany na dziedzińcu pałacowym.
Aktualne wystawy czasowe o różnorodnej tematyce.
Godziny otwarcia:
Sezon letni-10.00-17.30
W niedziele i święta- 10.00-17.30
Sezon zimowy-10.00-15.00
Ceny biletów: 5 zł i 3 zł (ulgowe), na wystawę czasową 1 zł, zwiedzanie z przewodnikiem –30zł.

3. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
38-460 JEDLICZE,
TEL./FAX (0-13) 435-20-13, TEL. DYR. (0-13) 438-08-35
Strona Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Na Muzeum składa się zabytkowy Dworek z XVIII w., przebudowany z końcem XIX w. oraz zabytkowy park o powierzchni ponad 3 ha. Stanowią one dar narodowy, przekazany Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. W 1991 r. oddano do użytku budynek Lamusa (dawniej spichlerz), w którym mieści się część ekspozycji.
Wystawy stałe:
- Dworek Marii Konopnickiej: „Kolekcja Darów Jubileuszowych” oraz ekspozycja wnętrz historycznych z czasów poetki
- Budynek Lamusa: ekspozycja biograficzno-literacka poświęcona twórczości Marii Konopnickiej pn. "Poleciały pieśni moje".
Wystawy czasowe o różnorodnej tematyce urządza się w budynku Lamusa i udostępnia publiczności po zwiedzaniu ekspozycji literackiej.
Muzeum czynne: od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 15.00
Park czynny codziennie od 10.00 do zmierzchu
Ceny biletów: 6,50 zł, 4,50 zł (ulgowe), 5 zł (rodzinne) - w cenie biletu zwiedzanie z przewodnikiem.6. Infrastruktura

Sieć dróg powiatowych i gminnych w powiecie krośnieńskim
Przygraniczne położenie sprawia, że powiat odgrywa istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji. W zarządzie powiatu znajduje się 363,9 km dróg powiatowych. Przez teren powiatu przebiega ponadto 58,1 km dróg krajowych, 78,8 km dróg wojewódzkich i około 320 km dróg gminnych o utwardzonej powierzchni. Podstawowy układ komunikacyjny z północy na południe i ze wschodu na zachód tworzą drogi krajowe: nr 9 Rzeszów - Barwinek i nr 28 Wadowice - Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl. Sieć drogową uzupełnia przebiegająca równoleżnikowo przez powiat linia kolejowa. Usługi komunikacyjne świadczy PKP w zakresie przewozów kolejowych towarowych i pasażerskich pociągami miejskimi i dalekobieżnymi, zabezpieczając połączenie z najważniejszymi ośrodkami w kraju oraz z Chyrowem na Ukrainie. W komunikacji samochodowej usługi świadczy PKS, MKS oraz przewoźnicy prywatni.

Przejścia graniczne
Duże znaczenie dla rozwoju powiatu krośnieńskiego ma funkcjonowanie polsko – słowackiego przejścia granicznego w Barwinku. Stanowi ono dogodne połączenie Polski i krajów nadbałtyckich ze Słowacją oraz z krajami bałkańskimi. Barwinek – Vysny Komarnik to największe przejście na granicy polsko – słowackiej w województwie podkarpackim (I kat.), dla ruchu osobowo – towarowego i małego ruchu granicznego, czynne całodobowo. Infrastruktura celna (w tym kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna , Inspekcja jakości handlowej art. rolno – spożywczych) oraz miejsce odpraw znajdują się po stronie polskiej. Do przejścia prowadzi droga krajowa nr 9 Rzeszów – Krosno – Barwinek. Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja budynku głównego tego przejścia.

Ponadto w powiecie krośnieńskim działa przejście małego ruchu granicznego Jaśliska (Czeremcha ) – Certizne. Może z niego skorzystać każdy obywatel, posiadający zameldowanie stałe lub tymczasowe w jednej z miejscowości nadgranicznych. Przejście małego ruchu granicznego, czynne od 01.04. do 30.09. w godz. 8.00 – 19.00, od 01.10. do 31.03. w godz. 9.00 – 16.00.

Jako miejsce przekraczania granicy na szlakach turystycznych ( ruch pieszy, rowerowy, wózki inwalidzkie), czynne od 01.04. do 30.09. w godz. 8-20. Od 01.10. do 31.03. w godz. 9 – 16.7. Sport i rekraacja

Ważniejsze obiekty sportowe:
1. Basen kąpielowy otwarty - Iwonicz Zdrój ul. Leśna 2, tel. (0-13) 435-03-30.
2. Basen kąpielowy otwarty - Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa tel. (0-13) 435-71-33.
3. Korty tenisowe - Szkoła podstawowa w Korczynie, Jedlicze, Moderówka, Żarnowiec, Wrocanka, Ladzin, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój.
4. Wyciąg narciarski orczykowy w Czarnorzekach, gm. Korczyna, dł. 320 m., tel. (0-13) 432-04-80.
5. Wyciąg narciarski orczykowy w Iwoniczu Zdroju - Góra Winiarska, dł. 350 m., tel. (0-13) 435-06-16.
6. Wyciąg narciarski orczykowy w Rymanowie Zdroju, dł. 450 m., tel. (0-13) 433-31-74.
7. Skocznia narciarska w Iwoniczu Zdroju
8. Strzelnica sportowa w Rymanowie.
9. Jazda konna – Alicja Stupkiewicz, Czarnorzeki49a, tel. 0-603 37 61 38, Józef Kuśnierz, Lipowiec 2 k/Jaślisk tel. (0-13) 43 102-35, Rudawka Rymanowska – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Sp.zo.o z Odrzechowej tel.(0-13) 46 715-15, 46 711-72, Iwonicz Zdrój – Stanisław Zaborniak stadnina Tabun, ul.Piwarskiego 57, tel.(0-13) 43 509-80.
10. Trasy narciarskie w Iwoniczu Zdroju i Czrnorzekach.
11. Boiska do gier wielkich: Rymanów, Iwonicz, Jedlicze, Kobylany, Bóbrka, Krościenko Wyżne, Rogi, Świerzowa, Dobieszyn, Głowienka, Sieniawa, Potok, Miejsce Piastowe, Korczyna.
12.Płyty piłkarskie: Dukla, Iwla, Równe, Łęki Dukielskie, Draganowa, Chorkówka, Leśniówka, Zręcin, Żeglce, Lubatowa, Pustyny, Targowiska, Głębokie, Klimkówka, Wróblik Szlachecki, Deszno, Posada Górna, Królik Polski, Milcza, Odrzykoń, Korczyna, Kombornia, Węglówka, Szczepańcowa, Kopytowa, Lubatówka, Potok, Wrocanka, Krasna.
13. Sale gimnastyczne szkolne: Łęki Dukielskie, Zręcin, Iwonicz, Krościenko Wyżne, Targowiska, Miejsce Piastowe, Wrocanka, Rymanów, Wróblik Szlachecki, Przybówka, Odrzykoń, Łęki Strzyżowskie, Korczyna, Węglówka, Iskrzynia..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs