G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15133
Beskid Niski 2949
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2889
Ze znajomymi 11704
Głosowało: 37222

.: Gmina Kury?ówka

Kury?ówka to Gmina w powiecie Le?ajskim. Po?o?ona jest na prawym brzegu Sanu, na po?udniowo-wschodnich kra?cach dawnej Puszczy Sandomierskiej.  Jest gmin? typowo rolnicz?. Druga pod wzgl?dem powierzchni i najs?abiej zaludniona gmina województwa rzeszowskiego. Najwi?ksze wsie to Kury?ówka - siedziba gminy i Brzyska Wola. G?ównym bogactwem i atrakcj? gminy s? lasy mieszane z przewag? iglastych. Tutaj jest "zag??bie" grzybowe dla niemal ca?ego regionu. W du?ych ilo?ciach wyst?puje czarna jagoda. Lasy obfituj? w ró?norodno?? zwierzyny, amatorów w?dkowania przyci?ga San. Mo?na tu z?owi? sumy, sandacze szczupaki i inne gatunki. Du?e kompleksy le?ne, czysta woda, brak zanieczyszcze? przemys?owych, a nade wszystko czyste powietrze sprawiaj?, ?e teren ten jest krajobrazem szczególnie chronionym. Prawie ca?y teren gminy, z wyj?tkiem zachodnich kra?ców w dolinie Sanu obj?ty jest Kury?owskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, stanowi?cym jeden z warto?ciowszych pod wzgl?dem przyrodniczo-krajobrazowym terenów województwa podkarpackiego. W jego obr?bie zosta? wyodr?bniony rezerwat przyrody "Brzyska Wola" - stanowi?cy pozosta?o?? dawnej Puszczy Sandomierskiej. Lasy zasobne s? w zwierzyn?, grzyby, jagody, a czyste wody w ryby. Ponadto wyst?puje tu wiele rzadko spotykanych gatunków ro?lin i zwierz?t. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, czyste ?rodowisko naturalne oraz liczne zabytki kultury materialnej decyduj? o wyj?tkowej atrakcyjno?ci turystyczno wypoczynkowej terenu. Najstarsze wsie w gminie to O?anna, Kury?ówka i Brzyska Wola, si?gaj?ce swym rodowodem drugiej po?owy XVI wieku. Kury?ówka powsta?a obok wcze?niej wybudowanego przez Tarnowskich zamku. Zamek cz?sto zmieniaj?cy w?a?cicieli, z niewiadomych przyczyn zacz?? podupada?, a? w pocz?tkach XIX wieku sta? si? ca?kowit? ruin?. W pozosta?ej do dzi? jednej z oficyn dworskich mie?ci si? plebania ko?cio?a parafialnego. W czasach rozbiorów Kury?ówka le?a?a na styku dwóch zaborów: austriackiego i rosyjskiego, pomi?dzy ni? a Kulnem przebiega?a granica. Dzi? gmina wabi spokojem, cisz?, pi?knym krajobrazem i coraz lepsz? infrastruktur?.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy Kury?ówka  za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.kurylowka.pl

  1. Krajobraz
  2. Ukszta?towanie terenu
  3. Hydrologia
  4. Klimat
  5. Flora i fauna
  6. Historia - kalendarium
  7. Zabytki
  8. Turystyka, agroturystyka, noclegi
  9. Budowa geologiczna
1. Krajobraz

Teren gminy odznacza si? znacznymi walorami krajobrazowymi na które sk?adaj? si? naturalny krajobraz, bogactwo zasobów przyrody, stan ?rodowiska (stopie? zanieczyszczenia), zabytki kultury materialnej. Wi?kszo?? gminy po?o?ona jest na P?askowy?u Tarnogrodzkim stanowi?c? wyrównan? wierzchowin? rozci?t? dolinami niewielkich cieków, posiada krajobraz rolniczo - le?ny z mozaik? pól, ??k i pastwisk. Wyst?puj?ce tu du?e kompleksy le?ne, przewa?nie bory sosnowe cechuje du?a naturalno?? a tym samym zaznacza aktywno?? turystyczn?. Zbiornik wodny na rzece z?ota we wsi O?anna podnosi walory tego obszaru jako miejsca wypoczynku. Ta cz??? gminy ze wzgl?du na swe warto?ci przyrodnicze i krajobrazowe zosta?a w??czona do Kury?owskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zachodni fragment gminy le??cy w dolinie Sanu charakteryzuje si? bardziej równinnym ukszta?towaniem. Krajobraz urozmaicaj? wi?ksze i mniejsze fragmenty zadrzewie? i zakrzewie?. Elementem wyró?niaj?cym si? jest samo koryto Sanu z przybrze?n? ro?linno?ci?.2. Ukszta?towanie terenu

Pod wzgl?dem morfologicznym gmina le?y w obr?bie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu i P?askowy?u Tarnobrzeskiego.
Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obni?enie erozyjne, którego dno le?y ok. 20 -30 m pó?niej dna wspó?czesnego. San w obr?bie swojej doliny wytworzy? system teras: zalewow?, nadzalewow? i wysok?. Terasa zalewowa po której cz?sto meandruje rzeka rozci?ga?a si? wzd?u? koryta pasmem o zró?nicowanej szeroko?ci i wysoko?ci do 3 m nad ?redni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona jest oko?o 4 - 5 m nad poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest p?aska lekko nachylona w kierunku zachodnim, urozmaicaj? j? wyst?puj?ce tu do?? cz?sto wydmy. P?askowy? Tarnogrodzki, rozleg?a wierzchowina rozci?ta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy wciosowymi. Wysoko?ci wzgl?dne dochodz? do 30 - 60 m. Obok form naturalnych na terenie gminy wyst?puje szereg form antropogenicznych do których nale??: nasypy drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne.3. Hydrologia

Gmina Kury?ówka le?y w dorzeczu Sanu (ciek II rz?du), który stanowi jej zachodni? granic?. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie stany wody wyst?puj? w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co prowadzi do powodzi (ostatnie dwa lata). Minimalne stany wyst?puj? w jesieni.
Wed?ug bada? przeprowadzonych przez OB i K? w Rzeszowie San prowadzi wody w klasie NON (nie odpowiadaj?ce normom). Przez teren gminy przep?ywaj? tak?e dwa prawobrze?ne dop?ywy Sanu (ciek III rz?du) - oba o nazwie Z?ota. Na jednym z nich przep?ywaj?cym przez Brzysk? Wol?, O?ann? i Kury?ówk? zosta? wybudowany stopie? wodny w O?annie w wyniku czego powsta? zbiornik retencyjny s?u??cy równocze?nie do celów rekreacyjnych.
Uregulowany zosta? równie? odcinek tej rzeki na d?ugo?ci 3,5 km we wsi Brzyska Wola. Rzeka ta prowadzi wody dosy? mocno zanieczyszczone.
Drugi dop?yw, równie? Z?ota, uchodz?cy do Sanu w rejonie Kulna zosta? uregulowany na d?ugo?ci 900m. Wody stoj?ce na terenie gminy to zbiornik retencyjny i rekreacyjny we wsi O?anna o powierzchni lustra wody 18 ha i pojemno?ci 252 tys. m3 oraz mniejsze o funkcjach gospodarczych (hodowla ryb) i retencyjnych; w Brzyskiej Woli o powierzchni zalewu 1,3 ha i pojemno?ci 7,0 tys. m3 w D?browicy o powierzchni zalewu 1,3 ha i pojemno?ci 1,0 tys. m3 w Koloni Polskiej o powierzchni 0,6 ha i pojemno?ci 6,0 tys. m3.
Wody gruntowe na terenie gminy wyst?puj? w dwóch ró?nych pod wzgl?dem hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje dolin? rzeki San i doliny jego dop?ywów. Wyst?puj? tu wody aluwialne zwi?zane z wodami rzek. Poziom wód gruntowych wyst?puje w utworach piaseczno-?wirowych na g??boko?ci 1,0 - 12,5 m p.p.t. w zale?no?ci od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece.
Drugi obszar obejmuje fragment P?askowy?u Tarnogrodzkiego. Wody zwi?zane s? tutaj z wyst?powaniem wk?adek piaszczystych i nieprzepuszczalnych utworach wodno - lodowcowych. Wody te maj? charakter wód zawieszonych i wyst?puj? na ró?nych g??boko?ciach cz?sto pod napi?ciem hydrostatycznym. Zasobno?? ich jest zró?nicowana. Wody glebowe w tym obszarze zasilane s? infiltruj?cymi wodami opadowymi i roztopowymi. Zachodnia cz??? gminy le?y w obr?bie GZWP 425 - G?ównego Zbiornika Wód Podziemnych - D?bica - Stalowa Wola - Rzeszów i jego strefie ochronnej. G?ówne zbiorniki wód podziemnych wraz ze strefami podlegaj? szczególnej ochronie przed zniszczeniem.
Warunki ochrony, zakres ogranicze? i sposób zagospodarowania w/w zbiornika i okre?la "Dokumentacja Hydrogeologicznego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425, 426, 427" zatwierdzona decyzj? Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa z lipca 1997 r.4. Klimat

Klimat gminy nale?y w/g E. Romera do regionu Klimatów Podgórskich Nizin i Kotlin. Charakteryzuje si? stosunkowo surow? zim? i ciep?ym latem, co znajduje odbicie w wysokiej rocznej temperaturze lata (?rednia) temperatura lipca 18,5oC) ?redni opad roczny jest wi?kszy ni? na terenach nizinnych Polski i wynosi oko?o 635 mm.
Okres wegetacyjny, okre?lony wyst?powaniem ?redniej temperatury powy?ej 5oC, trwa oko?o 224 dni. Rozpoczyna si? pod koniec marca a ko?czy si? w pierwszej dekadzie listopada. Przewa?aj? wiatry z kierunku zachodniego. Zanieczyszczenie powietrza nie jest du?e, a zwi?zane jest to przedewszystkim ze stosunkowo niewielk? emisj? zanieczyszcze? z terenu gminy i jej okolic.5. Flora i fauna

Obszar gminy oznacza si? przewag? niele?nych zbiorowisk antropogenicznych i Pó?naturalnych (??ki i pastwiska) . Zbiorowiska te zajmuj? oko?o 54% powierzchni gminy.
Lasy obejmuj? 38% powierzchni gminy i tworz? trzy zwarte kompleksy z których najwi?kszy zajmuje centraln? cz??? gminy, dwa pozosta?e le?? le?? w cz??ci pó?nocno - zachodniej i pó?nocno wschodniej. G?ównymi siedliskowymi typami lasu s?: las mieszany ?wie?y, bór mieszany ?wie?y oraz bór ?wie?y.
Gmina Kury?ówka posiada bogata flor? i faun? a wiele wyst?puj?cych tu gatunków obj?tych ochrona. Na tereni gminy ochronie podlega 19 ro?lin , w tym ?cis?? ochron? obj?te jest 21 gatunków. W?ród zwierz?t ?cis?? ochron? obj?tych jest 7 gatunków które z uwagi na rzadko?? wyst?powania zosta?y zosta?y uznane za nara?one na wygini?cie.6. Historia- kalendarium

- ok. 10 000 lat p.n.e. Pierwsze ?lady pobytu cz?owieka (stanowiska archeologiczne w Tarnawcu i O?annie).
- ok. 4 000 lat p.n.e. Pierwsze ?lady pobytu cz?owieka osiad?ego.
- ok. 500 - 400 lat p.n.e. Teren dzisiejszej gminy pozostawa? w zasi?gu oddzia?ywania ludów azjatyckich.
- okres rzymski upowszechnienia ?elaza, to etap intensywnego rozwoju osadnictwa (znaleziska monet rzymskich w Tarnawcu).
- ok. IV w. Najazdy Hunów na te tereny.
- ok. V w. Pocz?tki tworzenia i ugruntowania kultury wczesno -s?owia?skiej.
- ok. 931 r. Ksi??? kijowski W?odzimierz zwany Wielkim opanowuje teren dzisiejszej gminy i w??cza je do Ksi?stwa Kijowskiego.
- rok 1018 Boles?aw Chrobry przy??cza na powrót tereny do macierzy
- rok 1031Ponowne przy??czenie tych ziem do Ksi?stwa Kijowskiego.
- XIII w. Najazdy ord Czyngis - chana.
- 1344 rok Przy??czenie opisywanych ziem do Pa?stwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego.
- 1397 rok Lokalizacja miasta Le?ajska po obu brzegach Sanu.
- 1444 rok Na prawym brzegu Sanu powstaje osada Wyw?oka (p?n - wsch. cz??? ówczesnego Le?ajska)
- 1454 rok Lokalizacja osady O?anna na prawie wo?oskim.
- ok. 1515 r. Lokalizacja osady Kury?owka
- 1515 r. Wzmiankowana jest w dokumentach wie? Kulno
- 1565 - 1570 r. Po??czenie obu osad w jedn? wie? o nazwie Kury?ówka.
- 1524 r. Najazdy i spustoszenie ziem przez ordy tatarskie.
- 1578 r. Lokalizacja osady Jastrz?biec.
- ok. 1605 r. Lokalizacja osady Brzyska Wola.
- pocz?tek XVII w. Pojawia si? w dokumentach nazwa Tarnawiec, za?o?ony przez Zofi? ze Sprowy Odrow??ówn? (nazw? nada?a przysió?kowi Kury?ówki na cze?? nie?yj?cego m??a Jana Krzysztofa Tarnowskiego)
- 1649 r. W zapiskach pojawia si? Wólka ?amana jako miejscowo?? gdzie znajduje si? folwark staro?cicki.
- ok. 1661 r. Brzyska Wola jest siedzib? dwóch wójtostw (posiada dwa folwarki z 84 gospodarstwami).
- prze?om XVII/XVIII w. Zniszczenia, rabunek i mordy dokonywane kolejno przez Tatarów, Szwedów oraz siepaczy Ksi?cia Rakoczego.
- od po?owy XVIII w. Powolne d?wiganie si? ziem ze zniszcze? (Kury?ówka liczy 163 gospodarstwa, O?anna - 99, a Brzyska Wola - 10)
- po 1772 roku Tereny dzisiejszej gminy przesz?y we w?adanie Austrii.
- 1786 r. Osadzenie niemieckich kolonistów w Tarnawcu (Dornbachu)
- 1812 r. Erygowanie parafii w Tarnawcu Pierwszym proboszczem zostaje ks.Leopold Lewicki.
- Sprowadzenie Lateran do przysió?ku Cieplic odt?d zwanego Koloni?
1819 r. Wi?kszo?? ziem starostwa le?ajskiego (w tym ziemie Kury?ówki) nabywa hrabia Wojciech Mier.
- 1830 - 1831 r. Ziemie te odkupuje hrabia Alfred Potocki.
- 1863 r. Wybuch powstania styczniowego , w okolicy Kulna przenikaj? na teren Królestwa Kongresowego oddzia?y powsta?cze.
- 1867 r. Zako?czenie procesu o tzw. „zbieranie le?aniny” jaki wytoczyli ch?opi z Kury?ówki i Brzyskiej Woli hrabiemu Potockiemu. Wyrokiem s?du zezwolono ch?opom na zbieranie w lesie suchych ga??zi i wierzcho?ków drzew nie grubszych od r?ki
- 1872 r. Zako?czenie budowy cerkwi prawos?awnej w Kulnie
- 1887 r. Otworzenie Urz?du Pocztowego w Kury?ówce
- 1896 r. Cerkiew greko-katolicka w Kury?ówce
- 1906 r. Cerkiew greko-katolicka w D?browicy.
- Rozbudowa Ko?cio?a w Kury?ówce :postawienie dwóch kaplic, babi?ca i wie?y na sygnaturk? oraz dzwonnicy.
- 1908 r. Zawi?zanie przez ksi?dza Juliana Krzy?anowskieg tzw. Kasy Stefczyka w Tarnawcu.
- 1910 r. Erygowanie parafii w Kolonii Polskiej
- 1914 r. Wybuch I wojny ?wiatowej.
- 1915 r. Walki pozycyjne na linii Sanu. Ogromne zniszczenia wsi: Kury?ówka,Tarnawiec i Kolonia Polska
- 1918 r. Odzyskanie Niepodleg?o?ci przez Polsk?. Wielu Polaków walcz?cych w armii austriackiej powraca do Ojczyzny w szeregach „B??kitnej Armii”.
- 1924 r. Wielki wylew Sanu
- 1925 r. Budowa nowych szkó? w Brzyskiej Woli , Kury?ówce i Kolonii Polskiej.
- Oko?o 1928 r. Utworzenie Posterunków Policji w Brzyskiej Woli i Kury?ówce
- 1934 r. Utworzenie gminy zbiorowej w Kury?ówce . W jej sk?ad wesz?y wsie: Kury?ówka, Brzyska Wola ,Wólka ?amana, Jastrz?biec, Rzuchów, Stare Miasto, Przychojec, Tarnawiec i O?anna.
- Wójtem Gminy zostaje Jan Skiba., potem Jan Uchniat.
- 12 do18 maja 1935 r. Manifestacje patriotyczne zwi?zane ze ?mierci? Marsza?ka Józefa Pi?sudzkiego w Tarnawcu i Kury?ówce .
- 21.03.1936r r. Uroczyste otwarcie betonowego mostu na Sanie w Kury?ówce
- 1937 r. Strajki ch?opskie. Blokada dostaw artyku?ów rolnych do Le?ajska na mo?cie w Kury?ówce.
- 1938 r. Epidemia czerwonki w O?annie. Zmar?o 24 osoby.
- 1 09 1939 r. Wybuch II Wojny ?wiatowej
- 13.09.1939 r. Wysadzenie mostu na Sanie
- 14.09.1939 r. Oddzia?y niemieckie uroczy?cie witane przez delegacje nacjonalistów ukrai?skich w Kury?ówce.
- 30 09.1939 r. Do Kury?ówki wkraczaj? oddzia?y armii sowieckiej
- 26.10.1939 r. Gmina Kury?ówka w Generalnej Gubernii.  Wójtem Gminy zostaje Jan Kahl ,sekretarzem Adolf Schonborn
- 3.11.1939 r. Podczas konferencji w ?a?cucie aresztowani zostaj? nauczyciele z terenu gminy Kury?ówka ( miedzy innymi Józef Szcz?sny, Ludwik Fus ).  Józef Wójcik i Józef Szcz?sny tworz? pierwsze struktury konspiracyjne Zwi?zku Walki Zbrojnej.
- 13.06.1940 r. Aresztowanie kierownika Szko?y Powszechnej w Kury?ówce Józefa Szcz?snego
- Sierpie? 1940 r. Wójtem Gminy zostaje Adolf Schonborn .
- 1941 r. Niemcy przed inwazj? na Zwi?zek Radziecki buduj? most na Sanie i betonow? drog? w kierunku Nalika. Utworzenie niemieckiej szko?y powszechnej w Tarnowcu.
- 14.08.1942 r. Pacyfikacja Kulna. Niemcy zabijaj? 22 Ukrai?ców i 73 ?ydów.
- Wrzesie? 1942 r. Pacyfikacja Kury?ówki. Bart?omiej Ko?ciu?ek, Franciszek Skiba, Micha? Czapla, Antoni B?o?ski, Antoni Makara, Aleksander Muskus, Franciszek Ko?cio, Tadeusz ?wik?a, Filip Nicpo? , Andrzej Krzywko, Konstant Kury?o, Andrzej Hajdasz, Hybci?ski , Uchacz – wywiezieni do obozu w Majdanku sk?d nie powrócili. Likwidacja kury?ówskich ?ydów.
- 1943 r. Powstanie Posterunku Policji Ukrai?skiej w Kury?ówce
- 30.06.1943 r Pacyfikacja Jastrz?bca
- 1.08.1943 r. Zamach na Qislinga w lasach brzyskowolskich.
- Grudzie? 1943 r. Po kl?sce w Grabach z oddzia?u „Ojca Jana” wyodr?bnia si? grupa partyzantów pod dowództwem „Wo?yniaka”.
- Luty/marzec1944 r. Rajd sowieckich partyzantów Piotra Werszychory. Krwawe boje w okolicy Brzyskiej Woli, O?anny i D?browicy.
- Kwiecie? 1944 r Likwidacja Wójta Adolfa Schonborna
- Czerwiec 1944 r. Zgrupowanie AK kpt. Ernesta Wodeckiego w tzw. „Górkach”
- 29.061944 r. Pacyfikacja przez ka?muków Brzyskiej Woli , Kury?ówki ,Tarnawca i O?anny.
- Lipiec 1944 r. Wyzwolenie ziemi kry?owskiej przez oddzia?y 13 Armii I Frontu Ukrai?skiego
 Zarz?d administracyjny przez wojskowego komisarza wojennego. Utworzenie szpitala polowego dla ?o?nierzy sowieckich w Kury?ówce .
- Jesie? 1944 r. wiosna 1945 r. Akcja przesiedle?cza ludno?ci narodowo?ci ukrai?skiej
kwiecie? 1945 r. Utworzenie gminy Kury?ówka (7010 mieszka?ców ). W sk?ad gminy wchodzi?y gromady: :Kury?ówka , Brzyska Wola, Piskorowie i Stare Miasto. Wójtami gminy byli: Andrzej ?wik?a, Micha? Parobek , W?adys?aw D?bek, Józef Paczocha i W?adys?aw Pastu?a.
- Wiosna 1945 r. Krwawe rozprawy oddzia?u „Wo?yniaka” przeciwko ludno?ci ukrai?skiej.
- 6-7 05 1945 r. Bój pod Kury?ówk?. Najwi?ksza na ziemiach polskich bitwa oddzia?ów polskiego podziemia z sowietami. W walce zgin??o oko?o 70 enkawudzistów.
- 8.05.1945 r. Sowieci pal? Kury?ówk?. Sp?on??o 229 budynków mieszkalnych , 503 budynki gospodarcze. Bez dachu na g?ow? pozosta?o 920 osób.7. Zabytki
Zabytki kultury materialnej to: 
- kaplica drewniana z po?owy XVII wieku w Brzyskiej Woli 
- zespó? folwarczny hr. Potockich z XIX i XX wieku w Brzyskiej Woli
- cerkiew obecnie ko?ció? w Dabrowicy
- dwór w D?browicy
- cerkiew prawos?awna w Kulnie
- cerkiew grecko-katolicka w Kury?ówce
- ko?ció? z XIX wieku w Tarnawcu
- ko?ció? i cmentarz w Kolonii Polskiej
- kaplica drewniana z 1885 roku w Jastrz?bcu
- dzwonnica pocerkiewna w O?annie
- liczne kapliczki przydro?ne
- pomnik poleg?ym w 1924
- pomnik "Wo?yniaka" - partyzanta 1944-1947
- pomnik pami?ci AK
- stary m?yn w O?annie
- kaplica z XIX w. w D?browicy
- kaplica ?w. Huberta w Kury?ówce
- pomnik partyzantów w Kury?ówce
- pomnik upami?tniaj?cy zamach na Qislinga w Kury?ówce
- dom kolonisty niemieckiego
- historyczne uk?ady planistyczne wsi Tarnawiec i Jastrz?biec

8. Turstyka, agroturystyka, noclegi

Spragnionych wypoczynku nad wod? zaprasza znany w okolicy zalew usytuowany na rzece Z?ota w O?annie,w odleg?ej od Kury?ówki 5 km w kierunku po?udniowo-wschodnim.
Czysta woda pozwala za?ywa? k?pieli i innych sportów wodnych. Znajduj? si? tu o?rodki wypoczynkowe ró?nych zak?adów pracy, pola namiotowe, motel, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego. Coraz cz??ciej mieszka?cy O?anny i okolicznych wsi oferuj? do wynaj?cia mieszkania dla wczasowiczów w ramach agroturystyki. Wczasowiczom ceni?cym cisz? i spokój polecamy odwiedzi? "Altan? Potockich"- rezerwat modrzewi i inne le?ne rewiry. Szczególnie atrakcyjna jest droga z Kury?ówki do Brzyskiej Woli podczas z?otej polskiej jesieni. Wyj?tkowy urok maj? tak?e zakola rzeki Z?otej od O?anny do jej uj?cia do Sanu w Kury?ówce.

AGROTURYSTYKA
Zestawienie gospodarstw agroturystycznych w Gminie Kury?ówka.
Stanis?awa Sadlej - D?browica
Kazimierz Sadlej - D?browica
Teresa i Tadeusz K?pkowie - Kulno
Lucyna Kara? - O?anna
Piotr Kaszycki - O?anna
Krystyna i Stanis?aw P?dziwiatr - O?anna
Stefania Zachara - O?anna
Maria i Marian Bucior - Tarnawiec
Krystyna Kotula - Tarnawiec
Maria Leniart - Tarnawiec
Ma?gorzata i Waldemar Pietrychowie - Tarnawiec
Marian Szklany - Tarnawiec
Maria Trwoga - Tarnawiec9. Budowa geologiczna

Gmina Kury?ówka le?y w obr?bie du?ej jednostki geologiczne zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Najstarszymi utworami wyst?puj?cymi na terenie gminy s? trzeciorz?dowe i?y krakowieckie zalegaj?ce na g??boko?ci od 10,0 do 24,0 m p.p.t. przykryte czwartorz?dowymi utworami pochodzenia wodno - lodowcowego, rzeczowego eolicznego.
Plejstoce?skie utwory wodno - lodowcowe wykszta?cone s? jako piaski drobne i ?rednie lokalnie pylaste o mi??szo?ci 6- -2 m oraz gliny lodowe pylaste, pylaste zwi?z?e i piaszczyste o ró?nej mi??szo?ci, przewa?nie znacznie przekraczaj?cej 20 m.
Plejstoce?skie i holoce?skie utwory rzeczne wyst?puj? w obr?bie doliny Sanu i dolinach jego dop?ywów, w postaci piasków drobnych i ?rednich o mi??szo?ci dochodz?cej miejscami do 20 m. Lokalnie w dolinie Sanu wyst?puj? mady rzeczne wykszta?cone jako py?y, py?y piaszczyste, gliny pylaste oraz piaski pylaste. Mi??szo?? mad jest zró?nicowana i wynosi 0,7 m do ponad 2,5m. Utwory pochodzenia eolicznego wyst?puj? we wschodniej i po?udniowo-wschodniej cz??ci gminy, w obr?bie P?askowy?u Tarnogrodzkiego w postaci py?ów i py?ów piaszczystych o mi??szo?ci 1,0 do ponad 4,5 m..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs