Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15338
Beskid Niski 2957
Pogórze 1989
W mieście 2572
U rodziny 2894
Ze znajomymi 11701
Głosowało: 37451

.: Gmina Kuryłówka

Kuryłówka to Gmina w powiecie Leżajskim. Położona jest na prawym brzegu Sanu, na południowo-wschodnich krańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej.  Jest gminą typowo rolniczą. Druga pod względem powierzchni i najsłabiej zaludniona gmina województwa rzeszowskiego. Największe wsie to Kuryłówka - siedziba gminy i Brzyska Wola. Głównym bogactwem i atrakcją gminy są lasy mieszane z przewagą iglastych. Tutaj jest "zagłębie" grzybowe dla niemal całego regionu. W dużych ilościach występuje czarna jagoda. Lasy obfitują w różnorodność zwierzyny, amatorów wędkowania przyciąga San. Można tu złowić sumy, sandacze szczupaki i inne gatunki. Duże kompleksy leśne, czysta woda, brak zanieczyszczeń przemysłowych, a nade wszystko czyste powietrze sprawiają, że teren ten jest krajobrazem szczególnie chronionym. Prawie cały teren gminy, z wyjątkiem zachodnich krańców w dolinie Sanu objęty jest Kuryłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, stanowiącym jeden z wartościowszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów województwa podkarpackiego. W jego obrębie został wyodrębniony rezerwat przyrody "Brzyska Wola" - stanowiący pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Lasy zasobne są w zwierzynę, grzyby, jagody, a czyste wody w ryby. Ponadto występuje tu wiele rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, czyste środowisko naturalne oraz liczne zabytki kultury materialnej decydują o wyjątkowej atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej terenu. Najstarsze wsie w gminie to Ożanna, Kuryłówka i Brzyska Wola, sięgające swym rodowodem drugiej połowy XVI wieku. Kuryłówka powstała obok wcześniej wybudowanego przez Tarnowskich zamku. Zamek często zmieniający właścicieli, z niewiadomych przyczyn zaczął podupadać, aż w początkach XIX wieku stał się całkowitą ruiną. W pozostałej do dziś jednej z oficyn dworskich mieści się plebania kościoła parafialnego. W czasach rozbiorów Kuryłówka leżała na styku dwóch zaborów: austriackiego i rosyjskiego, pomiędzy nią a Kulnem przebiegała granica. Dziś gmina wabi spokojem, ciszą, pięknym krajobrazem i coraz lepszą infrastrukturą.

Dziękujemy Urzędowi Gminy Kuryłówka  za przekazanie materiałów.
Zapraszamy na stronę www.kurylowka.pl

  1. Krajobraz
  2. Ukształtowanie terenu
  3. Hydrologia
  4. Klimat
  5. Flora i fauna
  6. Historia - kalendarium
  7. Zabytki
  8. Turystyka, agroturystyka, noclegi
  9. Budowa geologiczna
1. Krajobraz

Teren gminy odznacza się znacznymi walorami krajobrazowymi na które składają się naturalny krajobraz, bogactwo zasobów przyrody, stan środowiska (stopień zanieczyszczenia), zabytki kultury materialnej. Większość gminy położona jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim stanowiącą wyrównaną wierzchowinę rozciętą dolinami niewielkich cieków, posiada krajobraz rolniczo - leśny z mozaiką pól, łąk i pastwisk. Występujące tu duże kompleksy leśne, przeważnie bory sosnowe cechuje duża naturalność a tym samym zaznacza aktywność turystyczną. Zbiornik wodny na rzece złota we wsi Ożanna podnosi walory tego obszaru jako miejsca wypoczynku. Ta część gminy ze względu na swe wartości przyrodnicze i krajobrazowe została włączona do Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zachodni fragment gminy leżący w dolinie Sanu charakteryzuje się bardziej równinnym ukształtowaniem. Krajobraz urozmaicają większe i mniejsze fragmenty zadrzewień i zakrzewień. Elementem wyróżniającym się jest samo koryto Sanu z przybrzeżną roślinnością.2. Ukształtowanie terenu

Pod względem morfologicznym gmina leży w obrębie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu i Płaskowyżu Tarnobrzeskiego.
Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obniżenie erozyjne, którego dno leży ok. 20 -30 m później dna współczesnego. San w obrębie swojej doliny wytworzył system teras: zalewową, nadzalewową i wysoką. Terasa zalewowa po której często meandruje rzeka rozciągała się wzdłuż koryta pasmem o zróżnicowanej szerokości i wysokości do 3 m nad średni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona jest około 4 - 5 m nad poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest płaska lekko nachylona w kierunku zachodnim, urozmaicają ją występujące tu dość często wydmy. Płaskowyż Tarnogrodzki, rozległa wierzchowina rozcięta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy wciosowymi. Wysokości względne dochodzą do 30 - 60 m. Obok form naturalnych na terenie gminy występuje szereg form antropogenicznych do których należą: nasypy drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne.3. Hydrologia

Gmina Kuryłówka leży w dorzeczu Sanu (ciek II rzędu), który stanowi jej zachodnią granicę. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie stany wody występują w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co prowadzi do powodzi (ostatnie dwa lata). Minimalne stany występują w jesieni.
Według badań przeprowadzonych przez OB i KŚ w Rzeszowie San prowadzi wody w klasie NON (nie odpowiadające normom). Przez teren gminy przepływają także dwa prawobrzeżne dopływy Sanu (ciek III rzędu) - oba o nazwie Złota. Na jednym z nich przepływającym przez Brzyską Wolę, Ożannę i Kuryłówkę został wybudowany stopień wodny w Ożannie w wyniku czego powstał zbiornik retencyjny służący równocześnie do celów rekreacyjnych.
Uregulowany został również odcinek tej rzeki na długości 3,5 km we wsi Brzyska Wola. Rzeka ta prowadzi wody dosyć mocno zanieczyszczone.
Drugi dopływ, również Złota, uchodzący do Sanu w rejonie Kulna został uregulowany na długości 900m. Wody stojące na terenie gminy to zbiornik retencyjny i rekreacyjny we wsi Ożanna o powierzchni lustra wody 18 ha i pojemności 252 tys. m3 oraz mniejsze o funkcjach gospodarczych (hodowla ryb) i retencyjnych; w Brzyskiej Woli o powierzchni zalewu 1,3 ha i pojemności 7,0 tys. m3 w Dąbrowicy o powierzchni zalewu 1,3 ha i pojemności 1,0 tys. m3 w Koloni Polskiej o powierzchni 0,6 ha i pojemności 6,0 tys. m3.
Wody gruntowe na terenie gminy występują w dwóch różnych pod względem hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje dolinę rzeki San i doliny jego dopływów. Występują tu wody aluwialne związane z wodami rzek. Poziom wód gruntowych występuje w utworach piaseczno-żwirowych na głębokości 1,0 - 12,5 m p.p.t. w zależności od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece.
Drugi obszar obejmuje fragment Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Wody związane są tutaj z występowaniem wkładek piaszczystych i nieprzepuszczalnych utworach wodno - lodowcowych. Wody te mają charakter wód zawieszonych i występują na różnych głębokościach często pod napięciem hydrostatycznym. Zasobność ich jest zróżnicowana. Wody glebowe w tym obszarze zasilane są infiltrującymi wodami opadowymi i roztopowymi. Zachodnia część gminy leży w obrębie GZWP 425 - Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów i jego strefie ochronnej. Główne zbiorniki wód podziemnych wraz ze strefami podlegają szczególnej ochronie przed zniszczeniem.
Warunki ochrony, zakres ograniczeń i sposób zagospodarowania w/w zbiornika i określa "Dokumentacja Hydrogeologicznego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425, 426, 427" zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z lipca 1997 r.4. Klimat

Klimat gminy należy w/g E. Romera do regionu Klimatów Podgórskich Nizin i Kotlin. Charakteryzuje się stosunkowo surową zimą i ciepłym latem, co znajduje odbicie w wysokiej rocznej temperaturze lata (średnia) temperatura lipca 18,5oC) Średni opad roczny jest większy niż na terenach nizinnych Polski i wynosi około 635 mm.
Okres wegetacyjny, określony występowaniem średniej temperatury powyżej 5oC, trwa około 224 dni. Rozpoczyna się pod koniec marca a kończy się w pierwszej dekadzie listopada. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Zanieczyszczenie powietrza nie jest duże, a związane jest to przedewszystkim ze stosunkowo niewielką emisją zanieczyszczeń z terenu gminy i jej okolic.5. Flora i fauna

Obszar gminy oznacza się przewagą nieleśnych zbiorowisk antropogenicznych i Półnaturalnych (łąki i pastwiska) . Zbiorowiska te zajmują około 54% powierzchni gminy.
Lasy obejmują 38% powierzchni gminy i tworzą trzy zwarte kompleksy z których największy zajmuje centralną część gminy, dwa pozostałe leżą leżą w części północno - zachodniej i północno wschodniej. Głównymi siedliskowymi typami lasu są: las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz bór świeży.
Gmina Kuryłówka posiada bogata florę i faunę a wiele występujących tu gatunków objętych ochrona. Na tereni gminy ochronie podlega 19 roślin , w tym ścisłą ochroną objęte jest 21 gatunków. Wśród zwierząt ścisłą ochroną objętych jest 7 gatunków które z uwagi na rzadkość występowania zostały zostały uznane za narażone na wyginięcie.6. Historia- kalendarium

- ok. 10 000 lat p.n.e. Pierwsze ślady pobytu człowieka (stanowiska archeologiczne w Tarnawcu i Ożannie).
- ok. 4 000 lat p.n.e. Pierwsze ślady pobytu człowieka osiadłego.
- ok. 500 - 400 lat p.n.e. Teren dzisiejszej gminy pozostawał w zasięgu oddziaływania ludów azjatyckich.
- okres rzymski upowszechnienia żelaza, to etap intensywnego rozwoju osadnictwa (znaleziska monet rzymskich w Tarnawcu).
- ok. IV w. Najazdy Hunów na te tereny.
- ok. V w. Początki tworzenia i ugruntowania kultury wczesno -słowiańskiej.
- ok. 931 r. Książę kijowski Włodzimierz zwany Wielkim opanowuje teren dzisiejszej gminy i włącza je do Księstwa Kijowskiego.
- rok 1018 Bolesław Chrobry przyłącza na powrót tereny do macierzy
- rok 1031Ponowne przyłączenie tych ziem do Księstwa Kijowskiego.
- XIII w. Najazdy ord Czyngis - chana.
- 1344 rok Przyłączenie opisywanych ziem do Państwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego.
- 1397 rok Lokalizacja miasta Leżajska po obu brzegach Sanu.
- 1444 rok Na prawym brzegu Sanu powstaje osada Wywłoka (płn - wsch. część ówczesnego Leżajska)
- 1454 rok Lokalizacja osady Ożanna na prawie wołoskim.
- ok. 1515 r. Lokalizacja osady Kuryłowka
- 1515 r. Wzmiankowana jest w dokumentach wieś Kulno
- 1565 - 1570 r. Połączenie obu osad w jedną wieś o nazwie Kuryłówka.
- 1524 r. Najazdy i spustoszenie ziem przez ordy tatarskie.
- 1578 r. Lokalizacja osady Jastrzębiec.
- ok. 1605 r. Lokalizacja osady Brzyska Wola.
- początek XVII w. Pojawia się w dokumentach nazwa Tarnawiec, założony przez Zofię ze Sprowy Odrowążównę (nazwę nadała przysiółkowi Kuryłówki na cześć nieżyjącego męża Jana Krzysztofa Tarnowskiego)
- 1649 r. W zapiskach pojawia się Wólka Łamana jako miejscowość gdzie znajduje się folwark starościcki.
- ok. 1661 r. Brzyska Wola jest siedzibą dwóch wójtostw (posiada dwa folwarki z 84 gospodarstwami).
- przełom XVII/XVIII w. Zniszczenia, rabunek i mordy dokonywane kolejno przez Tatarów, Szwedów oraz siepaczy Księcia Rakoczego.
- od połowy XVIII w. Powolne dźwiganie się ziem ze zniszczeń (Kuryłówka liczy 163 gospodarstwa, Ożanna - 99, a Brzyska Wola - 10)
- po 1772 roku Tereny dzisiejszej gminy przeszły we władanie Austrii.
- 1786 r. Osadzenie niemieckich kolonistów w Tarnawcu (Dornbachu)
- 1812 r. Erygowanie parafii w Tarnawcu Pierwszym proboszczem zostaje ks.Leopold Lewicki.
- Sprowadzenie Lateran do przysiółku Cieplic odtąd zwanego Kolonią
1819 r. Większość ziem starostwa leżajskiego (w tym ziemie Kuryłówki) nabywa hrabia Wojciech Mier.
- 1830 - 1831 r. Ziemie te odkupuje hrabia Alfred Potocki.
- 1863 r. Wybuch powstania styczniowego , w okolicy Kulna przenikają na teren Królestwa Kongresowego oddziały powstańcze.
- 1867 r. Zakończenie procesu o tzw. „zbieranie leżaniny” jaki wytoczyli chłopi z Kuryłówki i Brzyskiej Woli hrabiemu Potockiemu. Wyrokiem sądu zezwolono chłopom na zbieranie w lesie suchych gałęzi i wierzchołków drzew nie grubszych od ręki
- 1872 r. Zakończenie budowy cerkwi prawosławnej w Kulnie
- 1887 r. Otworzenie Urzędu Pocztowego w Kuryłówce
- 1896 r. Cerkiew greko-katolicka w Kuryłówce
- 1906 r. Cerkiew greko-katolicka w Dąbrowicy.
- Rozbudowa Kościoła w Kuryłówce :postawienie dwóch kaplic, babińca i wieży na sygnaturkę oraz dzwonnicy.
- 1908 r. Zawiązanie przez księdza Juliana Krzyżanowskieg tzw. Kasy Stefczyka w Tarnawcu.
- 1910 r. Erygowanie parafii w Kolonii Polskiej
- 1914 r. Wybuch I wojny światowej.
- 1915 r. Walki pozycyjne na linii Sanu. Ogromne zniszczenia wsi: Kuryłówka,Tarnawiec i Kolonia Polska
- 1918 r. Odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Wielu Polaków walczących w armii austriackiej powraca do Ojczyzny w szeregach „Błękitnej Armii”.
- 1924 r. Wielki wylew Sanu
- 1925 r. Budowa nowych szkół w Brzyskiej Woli , Kuryłówce i Kolonii Polskiej.
- Około 1928 r. Utworzenie Posterunków Policji w Brzyskiej Woli i Kuryłówce
- 1934 r. Utworzenie gminy zbiorowej w Kuryłówce . W jej skład weszły wsie: Kuryłówka, Brzyska Wola ,Wólka Łamana, Jastrzębiec, Rzuchów, Stare Miasto, Przychojec, Tarnawiec i Ożanna.
- Wójtem Gminy zostaje Jan Skiba., potem Jan Uchniat.
- 12 do18 maja 1935 r. Manifestacje patriotyczne związane ze śmiercią Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Tarnawcu i Kuryłówce .
- 21.03.1936r r. Uroczyste otwarcie betonowego mostu na Sanie w Kuryłówce
- 1937 r. Strajki chłopskie. Blokada dostaw artykułów rolnych do Leżajska na moście w Kuryłówce.
- 1938 r. Epidemia czerwonki w Ożannie. Zmarło 24 osoby.
- 1 09 1939 r. Wybuch II Wojny światowej
- 13.09.1939 r. Wysadzenie mostu na Sanie
- 14.09.1939 r. Oddziały niemieckie uroczyście witane przez delegacje nacjonalistów ukraińskich w Kuryłówce.
- 30 09.1939 r. Do Kuryłówki wkraczają oddziały armii sowieckiej
- 26.10.1939 r. Gmina Kuryłówka w Generalnej Gubernii.  Wójtem Gminy zostaje Jan Kahl ,sekretarzem Adolf Schonborn
- 3.11.1939 r. Podczas konferencji w Łańcucie aresztowani zostają nauczyciele z terenu gminy Kuryłówka ( miedzy innymi Józef Szczęsny, Ludwik Fus ).  Józef Wójcik i Józef Szczęsny tworzą pierwsze struktury konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej.
- 13.06.1940 r. Aresztowanie kierownika Szkoły Powszechnej w Kuryłówce Józefa Szczęsnego
- Sierpień 1940 r. Wójtem Gminy zostaje Adolf Schonborn .
- 1941 r. Niemcy przed inwazją na Związek Radziecki budują most na Sanie i betonową drogę w kierunku Nalika. Utworzenie niemieckiej szkoły powszechnej w Tarnowcu.
- 14.08.1942 r. Pacyfikacja Kulna. Niemcy zabijają 22 Ukraińców i 73 Żydów.
- Wrzesień 1942 r. Pacyfikacja Kuryłówki. Bartłomiej Kościułek, Franciszek Skiba, Michał Czapla, Antoni Błoński, Antoni Makara, Aleksander Muskus, Franciszek Końcio, Tadeusz Ćwikła, Filip Nicpoń , Andrzej Krzywko, Konstant Kuryło, Andrzej Hajdasz, Hybciński , Uchacz – wywiezieni do obozu w Majdanku skąd nie powrócili. Likwidacja kuryłówskich Żydów.
- 1943 r. Powstanie Posterunku Policji Ukraińskiej w Kuryłówce
- 30.06.1943 r Pacyfikacja Jastrzębca
- 1.08.1943 r. Zamach na Qislinga w lasach brzyskowolskich.
- Grudzień 1943 r. Po klęsce w Grabach z oddziału „Ojca Jana” wyodrębnia się grupa partyzantów pod dowództwem „Wołyniaka”.
- Luty/marzec1944 r. Rajd sowieckich partyzantów Piotra Werszychory. Krwawe boje w okolicy Brzyskiej Woli, Ożanny i Dąbrowicy.
- Kwiecień 1944 r Likwidacja Wójta Adolfa Schonborna
- Czerwiec 1944 r. Zgrupowanie AK kpt. Ernesta Wodeckiego w tzw. „Górkach”
- 29.061944 r. Pacyfikacja przez kałmuków Brzyskiej Woli , Kuryłówki ,Tarnawca i Ożanny.
- Lipiec 1944 r. Wyzwolenie ziemi kryłowskiej przez oddziały 13 Armii I Frontu Ukraińskiego
 Zarząd administracyjny przez wojskowego komisarza wojennego. Utworzenie szpitala polowego dla żołnierzy sowieckich w Kuryłówce .
- Jesień 1944 r. wiosna 1945 r. Akcja przesiedleńcza ludności narodowości ukraińskiej
kwiecień 1945 r. Utworzenie gminy Kuryłówka (7010 mieszkańców ). W skład gminy wchodziły gromady: :Kuryłówka , Brzyska Wola, Piskorowie i Stare Miasto. Wójtami gminy byli: Andrzej Ćwikła, Michał Parobek , Władysław Dąbek, Józef Paczocha i Władysław Pastuła.
- Wiosna 1945 r. Krwawe rozprawy oddziału „Wołyniaka” przeciwko ludności ukraińskiej.
- 6-7 05 1945 r. Bój pod Kuryłówką. Największa na ziemiach polskich bitwa oddziałów polskiego podziemia z sowietami. W walce zginęło około 70 enkawudzistów.
- 8.05.1945 r. Sowieci palą Kuryłówkę. Spłonęło 229 budynków mieszkalnych , 503 budynki gospodarcze. Bez dachu na głową pozostało 920 osób.7. Zabytki
Zabytki kultury materialnej to: 
- kaplica drewniana z połowy XVII wieku w Brzyskiej Woli 
- zespół folwarczny hr. Potockich z XIX i XX wieku w Brzyskiej Woli
- cerkiew obecnie kościół w Dabrowicy
- dwór w Dąbrowicy
- cerkiew prawosławna w Kulnie
- cerkiew grecko-katolicka w Kuryłówce
- kościół z XIX wieku w Tarnawcu
- kościół i cmentarz w Kolonii Polskiej
- kaplica drewniana z 1885 roku w Jastrzębcu
- dzwonnica pocerkiewna w Ożannie
- liczne kapliczki przydrożne
- pomnik poległym w 1924
- pomnik "Wołyniaka" - partyzanta 1944-1947
- pomnik pamięci AK
- stary młyn w Ożannie
- kaplica z XIX w. w Dąbrowicy
- kaplica św. Huberta w Kuryłówce
- pomnik partyzantów w Kuryłówce
- pomnik upamiętniający zamach na Qislinga w Kuryłówce
- dom kolonisty niemieckiego
- historyczne układy planistyczne wsi Tarnawiec i Jastrzębiec

8. Turstyka, agroturystyka, noclegi

Spragnionych wypoczynku nad wodą zaprasza znany w okolicy zalew usytuowany na rzece Złota w Ożannie,w odległej od Kuryłówki 5 km w kierunku południowo-wschodnim.
Czysta woda pozwala zażywać kąpieli i innych sportów wodnych. Znajdują się tu ośrodki wypoczynkowe różnych zakładów pracy, pola namiotowe, motel, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Coraz częściej mieszkańcy Ożanny i okolicznych wsi oferują do wynajęcia mieszkania dla wczasowiczów w ramach agroturystyki. Wczasowiczom ceniącym ciszę i spokój polecamy odwiedzić "Altanę Potockich"- rezerwat modrzewi i inne leśne rewiry. Szczególnie atrakcyjna jest droga z Kuryłówki do Brzyskiej Woli podczas złotej polskiej jesieni. Wyjątkowy urok mają także zakola rzeki Złotej od Ożanny do jej ujścia do Sanu w Kuryłówce.

AGROTURYSTYKA
Zestawienie gospodarstw agroturystycznych w Gminie Kuryłówka.
Stanisława Sadlej - Dąbrowica
Kazimierz Sadlej - Dąbrowica
Teresa i Tadeusz Kępkowie - Kulno
Lucyna Karaś - Ożanna
Piotr Kaszycki - Ożanna
Krystyna i Stanisław Pędziwiatr - Ożanna
Stefania Zachara - Ożanna
Maria i Marian Bucior - Tarnawiec
Krystyna Kotula - Tarnawiec
Maria Leniart - Tarnawiec
Małgorzata i Waldemar Pietrychowie - Tarnawiec
Marian Szklany - Tarnawiec
Maria Trwoga - Tarnawiec9. Budowa geologiczna

Gmina Kuryłówka leży w obrębie dużej jednostki geologiczne zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Najstarszymi utworami występującymi na terenie gminy są trzeciorzędowe iły krakowieckie zalegające na głębokości od 10,0 do 24,0 m p.p.t. przykryte czwartorzędowymi utworami pochodzenia wodno - lodowcowego, rzeczowego eolicznego.
Plejstoceńskie utwory wodno - lodowcowe wykształcone są jako piaski drobne i średnie lokalnie pylaste o miąższości 6- -2 m oraz gliny lodowe pylaste, pylaste zwięzłe i piaszczyste o różnej miąższości, przeważnie znacznie przekraczającej 20 m.
Plejstoceńskie i holoceńskie utwory rzeczne występują w obrębie doliny Sanu i dolinach jego dopływów, w postaci piasków drobnych i średnich o miąższości dochodzącej miejscami do 20 m. Lokalnie w dolinie Sanu występują mady rzeczne wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste oraz piaski pylaste. Miąższość mad jest zróżnicowana i wynosi 0,7 m do ponad 2,5m. Utwory pochodzenia eolicznego występują we wschodniej i południowo-wschodniej części gminy, w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego w postaci pyłów i pyłów piaszczystych o miąższości 1,0 do ponad 4,5 m..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs