G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Kolbuszowski

Powiat kolbuszowski le?y w pó?nocno - zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego. S?siaduje z nast?puj?cymi powiatami: od pó?nocy z tarnobrzeskim i stalowowolskim, od wschodu z ni?a?skim i rzeszowskim, od po?udnia z rzeszowskim i ropczycko-s?dziszowskim a od zachodu z mieleckim. W sk?ad powiatu kolbuszowskiego wchodz? gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Stary Dzikowiec, Rani?ów. Powiat Kolbuszowski obejmuje swoim zasi?giem znaczn? cz??? P?askowy?u Kolbuszowskiego, od strony pó?nocnej niewielk? cz??? Równiny Tarnobrzeskiej. Takie usytuowanie powiatu sprawia, ?e jest to teren niezbyt zró?nicowany pod wzgl?dem ukszta?towania powierzchni. Powiat ma zdecydowanie charakter równinny o s?abo urze?bionej powierzchni, tylko miejscami pofa?dowanej. ?rednie wysokoci si?gaj? 200 m n.p.m., najwy?sze wzniesienie 266 m n.p.m. Wzd?u? P?askowy?u wznosz? si? lokalne "góry" m. in. Góra Królewska (266 m n.p.m), Góra Wery?ska (259 m n.p.m.), Góra Hadykowska (250 m n.p.m.), wprowadzaj?c urozmaicenie do krajobrazu. Mimo równinnego charakteru powiatu, ?agodnego obni?enia, doliny licznych rzek i potoków tworz? malowniczy krajobraz.

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Kolbuszowej za przekazanie materia?ów i informacji.
Zapraszamy na oficjaln? stron? Powiatu www.powiat.kolbuszowski.pl

  1. Po?o?enie
  2. Bogactwa naturalne, gleby
  3. Klimat
  4. Historia
  5. Turystyka
  6. Przyroda
  7. Gminy powiatu
1. Po?o?enie

Powiat Kolbuszowski po?o?ony jest w pó?nocno-zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego, obejmuje swym zasi?giem sze?? gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Rani?ów, Stary Dzikowiec.
Zajmuje powierzchni? 774 km2 zamieszkan? przez oko?o 61 ty?. mieszka?ców. Po?o?ony jest w ?rodkowej cz??ci Kotliny sandomierskiej, obejmuj?c prawie 2/3 obszaru P?askowy?u Kolbuszowskiego, prawie ca?kowicie w dorzeczu ??gu, prawego dop?ywu Wis?y. Jest to teren dawnej Puszczy Sandomierskiej. Atrakcyjne lasy zajmuj? ponad 30% obszaru ca?ego powiatu.
Przez ziemi? kolbuszowsk? przebiegaj? wa?ne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek, szerokotorowa linia hutniczo - siarkowa (LHS). Na obszarze powiatu biegn? trasy drogowe: Rzeszów - Mielec, Rzeszów - Tarnobrzeg, Mielec - Le?ajsk i linia kolejowa relacji Stalowa Wola - Rzeszów.2. Bogactwa naturalne, gleby

W powiecie kolbuszowskim wyst?puj? w dostatecznych ilo?ciach surowce ceramiczne i piaski, stanowi?ce baz? dla potrzeb budownictwa i przemys?u materia?ów budowlanych.
Najcz??ciej wyst?puj?ce surowce naturalne, to:
• surowce iglaste, stanowi? je: gliny zwietrzelinowe i ?upki karpackie, i?y krakowieckie, gliny zwa?owe. Surowce te, ze wzgl?du na swoje pochodzenie maj? ró?n? przydatno? do produkcji wyrobów ceramicznych. W oparciu o z?o?a surowców ilastych na terenie powiatu powsta?o kilka wi?kszych zak?adów produkuj?cych materia?y budowlane, oraz szereg ma?ych cegielni,
• zasoby kruszyw, stanowi? je piaski kwarcowe, ?wiry lub pospó?ki. Ich zasoby z wyj?tkiem ?wiru s? znane. Kruszywa naturalne s? najcz?ciej eksploatowanymi surowcami na terenie powiatu,
• torfy, wyst?puj?ce g?ównie w zastoiskach bagiennych, s? w niewielkim stopniu wykorzystywane.
Powiat kolbuszowski ma charakter rolniczy. Gleby s? podstawowym zasobem naturalnym, decyduj?cym o charakterze gospodarczym regionu. Najwi?ksz? powierzchni? zajmuj? gleby wytwarzane z piasków ca?kowitych, s?abo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo-bielicowe o du?ym stopniu zbielicowania, ?wirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmok?e i zimne, zaj?te przede wszystkim pod ??ki i pastwiska. Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, ?rednie i ci??kie (gliny) wyst?puj? lokalnie i stanowi? niewielki procent terenów rolnych.3. Klimat

Zasadniczy wp?yw na kszta?towanie pogody i klimatu maj? czynniki cyrkulacyjne (rze?ba terenu, kierunki nap?ywu mas powietrza, wysoko?? nad poziomem morza, stosunki hydrogeograficzne, szata ro?linna). Powiat charakteryzuje si? niezbyt ostr? zim?, umiarkowanie wilgotnym latem, o d?ugim okresie wegetacyjnym, ?rednim rocznym zachmurzeniem, ?redni? roczn? sum? opadów na poziomie 600-700 mm, o dominacji wiatrów zachodnich i znacz?cym udziale wiatrów po?udniowo-zachodnich. Region ten odznacza si? przewag? korzystnych cech klimatycznych dla rolnictwa. ?rednia roczna temperatura powietrza to ok. 8 stopni C. Najcieplejszym miesi?cem jest lipiec z temperatur? redni? ok. 19 stopni C, najch?odniejszym stycze? z temperatur? ok. 4 stopni C.4. Historia

Tereny dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego w okresie ?redniowiecza by?y po?o?one na terenie Puszczy Sandomierskiej a administracyjnie nale?a?y do województwa sandomierskiego i pilzne?skiego. Na tym terenie rozci?ga?y si? dobra królewszczyzny ze stolic? w Rani?owie i dobra prywatne Tarnowskich, Mieleckich. Dobra ziemskie na tym terenie mieli Lubomirscy, Sanguszkowie, Tyszkiewiczowie, rodzina Hubków, B?otnickich itp. Taki podzia? utrzyma? si? do 1722r. Po pierwszym rozbiorze Polski region ten poszed? pod panowanie austriackie. Zaborca na ca?ym uzyskanym terenie utworzy? now? prowincj? pod nazw? Królestwo Galicji i Lodomerii.
W tym nowym uk?adzie politycznym w Kolbuszowej utworzono jeden z 59-u dystryktów, który wchodzi? w sk?ad cyrku?u pilzne?skiego. Oprócz dominim kolbuszowskiego nale?ala do niego cz??? dóbr kameralnych by?ego powiatu sandomierskiego (Dzikowiec, Majdan, Rani?ów). W latach 1775 i 1782 zlikwidowano dotychczasowe dystrykty i utworzono 18 cyrku?ów. Cz??? dominium kolbuszowskiego podporz?dkowano pod cyrku? tarnowski (Kolbuszowa), cz??? pod rzeszowski (np. Werynia). W 1855r. cyrku? tarnowski sta? si? okr?giem bezpo?rednio podporz?dkowanym namiestnictwu we Lwowie. W jego obr?bie powsta?o 10 powiatów. Jednym z nich by? powiat kolbuszowski, któru by? jednostk? admiinistracyjn? pierwszego stopnia zarówno pod wzgl?dem zarz?dzania jak i s?downictwa. Powiat kolbuszowski obejmowa? dotychczasowe tererny z cyrku?u tarnowskiego wraz z nowo do??czonym miasteczkiem Majdan i 10 wsi z by?ego cyrku?u rzeszowskiego. Na jego terenie znajdowa?o si? 2 miasteczka i 42 gminy wiejskie.
Po przyznaniu Galicji autonomii dokonano ju? ostatniej reformy administracyjnej i s?downiczej. W jej wyniku powsta?o w Kolbuszowej starostwo powiatowe z po??czenia urz?dów powiatowych dzia?aj?cych w dwóch miasteczkach: Kolbuszowej i Soko?owie. Taki stan administracyjny utrzymywa? si? do 1939r. W czasie okupacji niemieckiej powiat kolbuszowski zosta? zlikwidowany i przy??czony do powiatu rzeszowskiego. Po II wojnie ?wiatowej rekatywowano powiat kolbuszowski w takim uj?ciu administracyjnym jak sprzed 1939r. W latach 1955-1968 dokonano kilka reorganizacji w ramach istniej?cych powiatów. Z mapy naszego kraju powiat kolbuszowski znikn?? w 1975r., w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej. 1 stycznia 1999r., ju? w nowych granicach aministracyjnych, powiat kolbuszowski rozpocz?? swoje istnienie.

HISTORIA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Rok 1700 Kolbuszowa otrzymuje prawa miejskie. Tereny miasta i najbli.szej okolicy wchodz? w sk?ad powiatu skarbowego i s?dowego z siedzib? w Pil?nie w województwie sandomierskim
Rok 1772 Pierwszy Rozbiór Polski, Kolbuszowa i okolica znalaz?a sie w zaborze austriackim w cyrkule pilznienskim
Rok 1782 Cz??? zachodni? powiatu z okresu przedrozbiorowego z Kolbuszow? w??czono do cyrku?u tarnowskiego, za? cz???wschodni? do cyrku?u rzeszowskiego
Rok 1855 W wyniku reorganizacji adsministracji pojawia sie po raz pierwszy pojecie powiatu kolbuszowskiego (pocz?tek ery konstytucyjnej)
Rok 1867 Powiat kolbuszowski ery konstytucyjnej i powiat soko?owski ery konstytucyjnej tworz? jeden powiat kolbuszowski
Rok 1918 Powiat kolbuszowski nale?y do województwa lwowskiego
Rok 1939 Po?udniowa cz??? powiatu kolbuszowskiego znalaz?a sie w okregu rzeszowskim, Generalnej Guberni utworzonej przez niemieckie w?adze okupacyjne. Dwie trzecie pó?nocnego obszaru powiatu, po wysiedleniu ludnosci, pos?u?y?y do utworzenia wojskowych poligonów niemieckich
Rok 1944 Powiat kolbuszowski powróci? do przedwojennego terytorium w województwie rzeszowskim
Rok 1975 Likwidacja administracyjna powiatu kolbuszowskiego (reforma administracji kraju)
Rok 1999 Reaktywowanie powiatu kolbuszowskiego w województwie podkarpackim5. Turystyka

Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego mo?na uprawia? agroturystyk? i turystyk? wiejsk?, które z jednej strony s? dodatkowym dochodem gospodarstw rolniczych, ale w szczególno?ci s? mi?? form? sp?dzenia czasu. To nie tylko raj dla ekologów, botaników..., ale tak?e dla ludzi, którzy chcieliby w ciszy i spokoju delektowa? si? nasz? przyrod?, a jest czym. "Turystyka wiejska" naszego regionu zwi?zana jest z licznymi szlakami turystycznymi, które wiod? przez elementy ?wiata przyrodniczego, które s? lub b?d? obj?te ochron? i s? to: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, pomniki przyrody, u?ytki ekologiczne, a tak?e zabudowa sakralna i dworska.
Drug? bardziej aktywn? form? wypoczynku, zwi?zanego z gospodarstwem rolniczym jest agroturystyka. Przez ni? rozumie si?: wynajmowanie pokoi przez rolników indywidualnych, tak?e rozwój ma?ych stadnin koni, a? do zorganizowanej, kompleksowej obs?ugi oferuj?cej wiele mo?liwo?ci: je?dziectwo, p?ywanie, ?eglarstwo, jazdy rowerowe, a zim? kuligi. Ten "rodzinny" wypoczynek powi?zany z kontaktem i uczestniczeniem w ró?nych pracach i korzystaniem z wiejskiej ?ywno?ci mo?e by? powi?zany ze zwiedzaniem wielu na terenie powiatu zespo?ów przyrodniczo - dydaktyczno - kulturowych. Obie formy turystyki jak wida? ??cz? si?. S? ekologiczne, nie powoduj? drastycznych przemian w krajobrazie i w funkcjonowaniu miejscowo?ci.

?cie?ki i trasy rowerowe
?cie?ka edukacyjno-przyrodnicza "Dymarka" zosta?a wybudowana na terenie lasów zarz?dzanych przez Nadle?nictwo Kolbuszowa we wsi Por?by Dymarskie w Gminie Cmolas. Sk?ada si? z trzech p?tli o ??cznej d?ugo?ci oko?o 25 kilometrów oraz trasy spacerowej d?ugo?ci oko?o 0.5 kilometra. W jej s?siedztwie przygotowano parking, palenisko, miejsce do prowadzenia lekcji przyrody na ?wie?ym powietrzu. Wzd?u? ca?ej ?cie?ki umieszczono 11 miejsc przystankowych oraz wiele tabliczek z opisem ro?lin spotykanych na szlaku. Ca?y obiekt wyposa?ono w du?? ilo?? ?aw oraz sto?ów. ?cie?ka prowadzi przez atrakcyjne pod wzgl?dem przyrodniczym i historycznym tereny. Jest ona idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, lub konnej. Pozwala mi?o sp?dzi? czas turystom ceni?cym spokój, bliski kontakt z przyrod? i aktywny wypoczynek.

?cie?ka przyrodniczo-edukacyjna "Maziarnia" zosta?a wytyczona w bezpo?rednim s?siedztwie du?ego zbiornika wodnego w Wilczej Woli w gminie Dzikowice powiecie powiecie Kolbuszowa. Na ca?ej trasie zosta?o umieszczonych 9 miejsc przystankowych, na których znajduj? si? tablice z opisem kilku tematów zwi?zanych z przyrod?. Na ?cie?ce zbudowano taras widokowy, ustawiono g?sto ?awki i sto?y oraz przygotowano miejsce wypoczynku z trzema paleniskami, dwoma zadaszeniami i boiskiem do siatkówki, ca?o?? ozdobiono ogrodzeniem. ?cie?ka jest kolejnym obiektem, na którym mo?na sp?dzi? mi?o wolny czas i zwróci? uwag? na ciekawostki przyrodnicze otaczaj?cych lasów.6. Przyroda

Na terenie naszego powiatu wyst?puj? dwa Obszary Chronionego Krajobrazu:
 
Mielecko-Kolbuszowsko-G?ogowski - 50 tys. ha, na terenie powiatu obejmuje takie miejscowo?ci jak: Przy?ek, Ostrowy Tuszowskie, Cmolas, ?wierczów, Siedlanka, Niwiska, Trze??, Domatków, Bukowiec, Por?by Kupie?skie. Rze?ba terenu to wytworzone z piasków wydmy tworz?ce "górki" np. Góra Biesiadna (222 m n.p.m.), Góra Cyga?ska (279 m n.p.m.). Dominuj? lasy sosnowe bogate w cenne runo le?ne, a w okolicach Przy??ku równie? wyst?puje las bukowy. W cennych ekologicznie biocenozach podmok?ych, wodnych i bagiennych, wyst?puje wiele ro?lin obj?tych ochron?, np. rosiczka okr?g?olistna, d?ugosz królewski, grzybie? bia?y, gniadosz rozes?any oraz zwierz?t i ptaków, np. ?o?, bóbr europejski, wilk, czapla bia?a oraz bocian czarny. Fragmenty rodzimej przyrody chronione s? tutaj w rezerwatach: "Buczyna", "Ja?wiana Góra", "Zab?ocie", a tak?e jako pomniki przyrody np. d?b szypu?kowy (600 lat) rosn?cy we wsi Leszcze.
 
Soko?owsko-Wilczowolski - 23 570 ha, obejmuj?cy: Rani?ów, Dzikowiec, Lipnic?, Wilcz? Wol?. Wyró?nia si? on wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, w sk?ad których wchodz? obszary le?ne, zbiorniki wodne, wydmy ?ródl?dowe, wzgórza morenowe, mokrad?a, oczka wodne, torfowiska. To ?wiat pe?en ro?lin chronionych: rosiczka okr?g?olistna, d?ugosz królewski, wawrzynek g?ówkowy, gr??el ?ó?ty oraz ptaków: bocian czarny, trzmielojad, kobuz, b?otniak stawowy. Do szczególnie interesuj?cych nale?y wiele obiektów obj?tych ochron? jako u?ytki ekologiczne, pomniki przyrody. Zaliczamy tutaj ??ki ?ródle?ne, ostoje bobrów, torfowiska, ?ródliska i uroczyska, np. 282 d?by szypu?kowe w Morgach, g?az polodowcowy w Dzikowcu, 2 pojedyncze cisy w Weryni i Rani?owie-Zembrzy ( w XVIII - XIX-wiecznej zagrodzie pszczelarskiej).
 
Rezerwaty to najcenniejsze obszary przyrody w stanie naturalnym - chronione w powiecie kolbuszowskim s? nimi:
 
"BUCZYNA" - 20,08 ha, zachodnia cz??? P?askowy?u Kolbuszowskim na styku z dolin? Wis?oki. Powsta? w celu zachowania zbiorowiska le?nego typu przej?ciowego, miedzy ubog? form? buczyny karpackiej, a lasem d?bowo-grabowym tworzy wysepk? naturalnego lasu li?ciastego w?ród sztucznych drzewostanów sosnowych oraz piaszczysk. Ro?nie tu kostrzewa górska, osobliwo?ci? s? tak?e: wawrzynek wilcze?yko, k?okoczka po?udniowa, bu?awnik mieczolistny, bluszcz pospolity. W obr?bie rezerwatu ?yj?: dziki, sarny, dzi?cio?y czarne, ?wistunka le?na.
 
"JA?WIANA GÓRA" - 3,94 ha, le?y w pobli?u Komorowa i Ostrów Baranowskich. To tak?e enklawa zespo?u naturalnego jakim jest tu fragment lasu jod?owo-bukowego; wyst?puje tu równie? d?b, jod?a, buk (pomnikowy buk liczy ponad 300 lat). Nazw? rezerwat przej?? od borsuków (inaczej ja?ców) zamieszkuj?cych ten teren.
 
"ZAB?OCIE" - 539,81 ha, po?o?ony na terenie gminy Kolbuszowa. Ochron? obj?te s? stanowiska l?gowe rzadkiej ornitofauny, kompleks stawów rybnych wraz z obrze?ami i pasem lasu w okolicy Por?b Kupie?skich. ?yj? tutaj: bocian czarny, b?otniak stawowy, bekas kszyka, brz?czki, orlik krzykliwy, trzmielojad, kureczka nakrapiana, perkoz rdzawoszyjny, dzierzba, wiele gat. kaczek i in. Obszar ten bogaty jest równie? w ro?linno?? wodn?, np. grzybie? bia?y, pióropusznik bia?y, mieczyk dachówkowaty.
 
Powiat kolbuszowski obfituje wi?c w bogat? przyrodniczo-krajobrazow? okolic?. Wszystkie w/w dary natury mo?na zobaczy? pojedynczo, ale równie? w?druj?c szlakami dydaktyczno - turystycznymi:
• Kolbuszowa (Park Etnograficzny, Muzeum Kultury Ludowej)- ?wierczów (Le?niczówka z XVIII w., Pomnik przyrody - d?b szypu?kowy-350 lat) - Siedlanka (Budownictwo z XIX i XX w.) - Przy??k (Kapliczka z XVIII w., Rezerwat "Buczyna"), 14 km
• Kolbuszowa - Cmolas (Ko?ció?ek z XVII w.) - Hadykówka - Komorów (rezerwat "Ja?wiana Góra") - Majdan Królewski (Ko?ció? z XVIII w.) - 17 km
• Kolbuszowa - Zar?bki - Wilcza Wola (Zalew " Maziarnia"), 15 km
• Kolbuszowa - Werynia (Pa?ac z parkiem z XIX w.) - Stary Dzikowiec (Dwór i park z XIX w.) - Rani?ów, 14 km
• Kolbuszowa - Kupno - Wide?ka, 12 km
• Kolbuszowa - Bukowiec - Przedbórz - Leszcze, 13 km
• Kolbuszowa - Trze?? - Niwiska (Pa?ac Hupków), 14 km
Z my?l? o m?odzie?y szkolnej jako "pomoc naukowa", równie? jako miejsce do spacerów zosta?a te? wytyczona ?cie?ka przyrodniczo-edukacyjna - Bia?kówka w Nowej Wsi (4 km) oraz w Przy??ku.7. Gminy powiatu

URZ?D MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ 
Miasto i gmina Kolbuszowa po?o?one s? w pó?nocnej cz??ci województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 171 km2, w jej sk?ad wchodzi miasto Kolbuszowa oraz 14 wsi. Gmina ma charakter rolniczo-przemys?owy. Dominuje przemys? budowlany, meblarski i metalowy. Kolbuszowa le?y nad rzeczk? Nil, na skrzy?owniu szklaków komunikacyjnych, w mniej wi?cej równej odleg?o?ci od Rzeszowa, Mielca i Tarnobrzega. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek.
Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest zachodnia, po?udniowa i pó?nocno-wschodnia cz??? gminy. Wyp?ywaj? na to znacz?co wyst?puj?ce tam kompleksy lasów ze stawami rybnymi. Lasy zajmuj? 3708 ha, co stanowi 22% powierzchni ogólnej gminy. W sk?adzie drzewostanu dominuje sosna zwyczajna i d?b szypu?kowy z domieszk? buka.
Aktualnie cz??? powierzchni gminy Kolbuszowa zosta?a obj?ta ochron? w ramach obszarow chronionego krajobrazu Mielecko-Kolbuszowsko-G?ogowskiego oraz Soko?owsko-Wilczowolskiego, obejmuj?cych ??cznie 26% powierzchni gminy.
Kolbuszowa - osada powsta?a na prze?omie XV i XVI wieku w dobrach szlacheckich Tarnowskich z ?ochowa. Sama jej nawa wywodzi si? od nazwiskoa osad?cy (so?tysa) - Miko?aja Kolbuskiego. Dzi?ki korzystnemu po?o?eniu na skrzy?owaniu kilku traktów rozwija si? bardzo szybko, staj?c si? u schy?ku XVI wieku jedn? z najwi?kszych osad rolniczo-rzemie?lniczych na terenie Puszczy Sandomierskiej. W 1616 roku przesz?a w posiadanie Lubomirskich z Wi?nicza, którzy wznosz? tu pa?ac i czyni? z Kolbuszowej centrum administracyjne swoich rodowych dóbr sandomierskich. Z ich te? inicjatywy w drugiej po?owie XVII wieku. Powstaje tu o?rodek produkcji s?ynnych mebli kolbuszowskich: zalicza si? je do dzisiaj do rz?du najwi?kszych osi?gni?? polskiego rzemios?a artystycznego. W 1690 roku Jan III Sobieski nadaje osadzie prawo organizwania cotygodniowych targów i 5 dorocznych jarmarków. Ostateczna organizacja prywatnego miasta nast?puje w 1700 roku z inicjatywy Józefa Karola Lubomirskiego.
Pod koniec XVIII wieku Kolbuszowa liczy 1163 mieszka?ców w dwóch gminach wyznaniowych: rzymskokatolickiej i ?ydowskiej. Obie gminy posiada?y w?asne piecz?cie, które po z??czeniu na pocz?tku XIX wieku da?y miastu herb z krzy?em i gwiazd? Dawida.
Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772, Kolbuszowa w??czona zostaje do zaboru austriackiego.
Podczas II wojny ?wiatowej wojska hitlerowskie spali?y cz??? Kolbuszowej, a zag?ada ludno?ci ?ydowskiej obni?y?a o po?ow? liczb? mieszka?ców. W okolicach miasta wysiedlono znaczn? cz??? wsi, urz?dzono poligony wojskowe i za?o?ono obozy pracy przymusowej. Równocze?nie dzia?a? tu silny ruch oporu. Po zako?czeniu wojny przyst?piono do odbudowy miasta. Z czasem powsta?o tu szereg fabryk, szkó?, placówek upowszechniania kultury. W latach 1964-1972 otrzyma?a Kolbuszowa po??czenie kolejowe z Rzeszowem przez Tarnobrzeg do Warszawy. W chwili obecnej miasto jest siedzib? gminy i powiatu.
Atrakcj? turystyczn? Kolbuszowej jest niew?tpliwie Park Etnograficzny (skansen) Muzeum Kultury Ludowej eksponuj?cy zabytkowe budownictwo Lasowiaków i Rzeszowiaków - dwóch grup etnograficznych zamieszkuj?cych pó?nocne tereny obecnego województwa podkarpackiego.
Cennym zabytkiem wartym obejrzenia jest XVII-wieczna oficyna dworska przy ul. Ko?ciuszki oraz usytuowana z ty?u za ni? platforma, obwiedziona fos? wype?nion? wod? na której do ko?ca XVII wieku sta? s?ynny kolbuszowski pa?ac.
Stale rozwijana infrastruktura jak równie? zasoby gospodarcze, potencja? ludzki i zwyk?a gospodarno?? mieszka?ców sprawiaj?, ?e warto zastanowi? sie nad iwestowaniem w?a?nie tutaj.

CMOLAS
Gmina Cmolas po?o?ona jest w pó?nocnej cz??ci województwa podkarpackiego, w obr?bie P?askowy?u Kolbuszowskiego oraz Równiny Rozwadowskiej. W jej sk?ad wchodzi 9 so?ectw: Cmolas, Por?by Dymarskie, Hadykówka, Jagodnik, Trz?sówka, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, D?brówka, Toporów. Teren charakteryzuje si? urozmaicon? rze?b?, któr? tworz? ?agodne pagórki, doliny rzek Jamnicy, Przyrwy i dop?ywów, utrwalone lasami wydmy. Po ca?ym terenie rozsiane s? oczka wodne (m.in. górny fragment tzw. Stawów Krasiczy?skich). Powsta? równie? pierwszy z planowanych czterech zbiorników retencyjnych w Cmolasie - D?brówce. Cennym elementem krajobrazu s? licznie wyst?puj?ce stare drzewa - pomniki przyrody, w tym park dworski w Trz?sówce.
Podstawowym bogactwem naturalnym s? trzeciorz?dowe i?y eksploatowane w Hadykówce.
Na terenie gminy zarejstrowanych jest ponad 160 podmiotów gospodarczych. S? to g?ównie us?ugi ogólnobudowlane, transportowe i handlowe. W 1995r. uruchomiona zosta?a nowoczesna oczyszczalnia ?cieków w Cmolasie, budowana jest kanalizacja. Ca?a gmima posiada pe?n? automatyczn? ??czno?? telefoniczn? ze ?wiatem. Uko?czono budow? krytej p?ywalni i czterech boisk sportowych.
Walory krajobrazowe, czyste ?rodowisko i zdrowy mikroklimat czyni? teren gminy bardzo atrakcyjnym dla rozwoju turystyki (agroturystyki) i wypoczynku. Walory rekreacyjne podnios? tak?e planowane zbiorniki retencyjne - z mo?liwo?ci? zagospodarowania na o?rodki sportów wodnych, k?pieliska, o?rodki wypoczynkowe, kolonijne. Turystyka (agroturystyka) mo?e sta? si? czynnikiem stymuluj?cym ogólny rozwój gminy, a mieszka?cy zyskaj? dodatkowe ?ród?o dochodów.
Do szczególnych atrakcji turystycznych nale??:
• rezerwat przyrody "Ja?wiana Góra" w Ostrowach Baranowskichm,
• kompleks budownictwa sakralnego w Cmolasie (Sanktuarium Przemienienia Pa?skiego, ko?ció?ek drewniany z XVIIw. oraz jeden z najwi?kszych w Polsce o?tarzy polowych).
• zabytkowe ?wi?tynie w Por?bach Dymarskich, Trz?sówce i Ostrowach Tuszowskich.

MAJDAN KRÓLEWSKI
Gmina Majdan Królewski le?y w obszernej niecce komorowsko-przyszowskiego wzniesienia Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia gminy wynosi 155,8 km2, liczy 9917 mieszka?cow. Wed?ug zapisów kronikarskich - w rejony dawnej Puszczy Sandomierskiej przyje?d?ali na ?owy królowie i szlachta. Odpoczywaj?c obozowali na terenie dzisiejszego Majdanu.St?d wzi??a si? nazwa Majdan czyli obozowisko. W zwi?zku z du?ym nap?ywem ludno?ci do Majdanu, na pro?b? Jana z T?czyna Ossoli?skiego - wojewody wo?y?skiego i starosty sandomierskiego - król August III podniós? go do godno?ci miasta, ustanowi? targi i wyda? dekret na budow? ko?cio?a murowanego wydzielaj?c ze swoich dóbr 99 morgów i 33 s??nie na jego utrzymanie. Szczególny rozwój gminy Majdan Królewski nast?pi? po utworzeniu samorz?dów w 1990r. Rozpocz?to wtedy realizacje wielu inwestycji. 
Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniet? infrastruktur?, m.in.:
• w 1991r. w ca?o?ci zgazyfikowano gmin?
• wybudowano budynek administracyjny Urz?du Gminy, Szko?? Podstawowo? w Brzostowej Górze, budynek Remizy OSP w Komorowie, budynek biblioteki, pawilony us?ugowo-handlowe, O?rodek Zdrowia i wiele innych obiektów,
• wykonano uj?cie wody w Hucie Komorowskiej oraz grupow? biologiczno-mechaniczn? oczyszczalnie ?cieków w Majdanie Królewskim,
• wybudowano sie? wodoci?gow?w raz z przy??czami oraz kanalizacj? sanitarno,
• zorganizowano wysypisko odpadów sta?ych w Krz?tce,
• w 1997r. ca?? gmin? stelfonizowano.
Gmina Majdan Królewski to gmina o du?ych walorach turystycznych z uwagi na swe malownicze po?o?enie w otoczeniu ogromnych kompleksów le?nych, dogodne po?o?enie komunikacyjne oraz posiadan? baz? noclegow?. Gmina oferuje do sprzeda?y atrakcyjnie po?o?one uzbrojone dzia?ki budowlane w pobli?u drogi krajowej Radom-Rzeszów na osiedlu "Podlasek" w Majdanie Królewskim.

NIWISKA
Gmina Niwiska le?y w pó?nocno-zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego na P?askowy?u Kolbuszowskim. Obejmuje 9 wsi: Niwiska, Trze??, Hucisko, Zapole, Leszcze, Hucina, Przy??k, Kosowy, Siedlanka. Powierzchnia gminy wynosi 95 km2, zamieszkuje ja 5664 mieszka?ców. Lokalizacja wsi Niwiska datowana jest na rok 1565, a za?o?ycielem by? Stanis?aw Tarnowski. Obecnie na terenie gminy pozosta? jako zabytek ko?ció? parafialny z kaplic? cmentarn? i zespó? dworski z palacem i spichlerzem z XIXw.
Gmina Niwiska w ca?o?ci po?o?ona jest w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-G?ogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z czystymi wodami i powietrzem nasyconym ?ywic?. Okoliczne lasy zasobne s? w zwierzyn? i runo le?ne. Przez gmin? wyznaczone s? dwa szlaki turystyczne. Przebiega t?dy atrakcyjna trasa samochodowo-motocyklowa.
Najwi?kszym zak?adem produkcyjnym jest Zak?ad Obróbki Kamienia "ROGALA" w Przy??ku. Oprócz tego funkcjonuje Gmina Spó?dzielnia "SCh" z piekarni?, Spó?dzielnia Kó?ek Rolniczych z tartakiem. Ogó?em zarejstrowanych jest 118 podmiotów gospodarczych zajmuj?cych si? ró?nymi us?ugami i handlem.
Gmina dysponuje terenami pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne i przemys?owe. Istnieje mo?liwo?? zagospodarowania obiektów na cele gospodarcze, magazynowe lub rozrywkowe: spichlerza dworskiego w Niwiskach, sklepów z magazynami w Zapolu, Niwiskach i Kosowach.
Ze wzgl?du na nieska?one mo?na prowadzi? gospodarstwa agroturystyczne produkuj?ce zdrow? ?ywno?? oraz jej przetwórstwo.

RANI?ÓW
Gmina Rani?ów le?y w po?udniowej cz??ci Kotliny Sandomierskiej, na pó?nocy województwa podkarpackiego. Powierzchnia licz?cej 8 so?ectw gminy wynosi 96,8 km2. Zamieszkuje je 7,3 tys ludno?ci. Znaczn? cz??? gminy pokrywaj? lasy mieszane bogate w runo le?ne. Przewa?aj? grunty klasy IV-V. Podstawowym kierunkiem produkcji ro?linnej jest uprawa zbó? i ro?lin okopowych oraz warzyw i owoców, za? w hodowli - trzody chlewnej i byd?a.
Rani?ów jest najstarsz? miejscowo?ci? w gminie. Pierwsze wzmianki o niej pochodza z ko?ca XIV wieku. By?a wsi? królewsk?. Do dzi? zabytkowy charakter zachowa?a zagroda bartnicza w przysió?ku Zembrza, wiele ko?cio?ów i kaplic. Do miana pomników podniesiono wiele osobliwo?ci przyrodniczych, g?ównie wiekowych drzew. Na terenie gminy prowadzi dzia?alno?? oko?o 110 prywatnych podmiotów gospodarczych. Do zak?adów zatrudniaj?cych najwi?cej pracowników nale??: spó?ka stolarsko-meblowa "Bog-FRan", zak?ad obróbki drewna "Las-Pol" oraz Gmina Spó?edzielnia "SCh". Gmina posiada dobrze rozwini?t? infrastruktur?.
Du?y zbiornik wodny w miejscowo?ci Wilcza Wola - Stece stanowi baz? wypoczynkow? dla mieszka?ców pobliskich miast, a równocze?nie pe?ni rol? zbiornika retencyjnego. Malownicze po?o?enie w?ród lasów sprawia, ?e w okresie letnim cieszy si? on du?ym powodzeniem. W pobli?u Zalewu zlokalizowane jest pole biwakowe oraz domki letniskowe obs?ugiwane przez Gminny O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji. W planach znajduje sie zagospodarowanie otoczenia akwenu pod k?tem agroturystyki. Mile widziani byli by tak?e inwestorzy z zewn?trz, którym w?adze gminy maj? do zaproponowania dobrze perspektywy produkcji ekologicznej ?ywno?ci.

DZIKOWIEC
Strony internetowe zwi?zane tematycznie z Gmin? Dzikowiec:
http://strony.wp.pl\wp\dzikowiec
http://www.agrolipnica.pl

Gmina Stary Dzikowiec po?ozona jest w pó?nocno zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego, na terenach danwej Puszczy Sandomierskiej. Liczy 6624 mieszka?ców i zajmuje 121,6 km2 powierzchni. W jej sk?a wchodzi 8 so?ectw: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Lipnica, P?azówka, Kopcie, Wilcza Wola, Spie. Na terenie gminy znajduje si? kilka interesuj?cych obiektów historycznych. We wsi Dzikowiec znajduje sie dobrze zachowany zespó? pa?acowo-parkowy z XIX -wiecznym dworem. W miejscowo?ci Wilcza Wola - dworek drewniany i zabytkowy ko?ció? parafialny z XIXw. Cech? charakterystyczn? gminy jest umiejscowienie w jej krajobrazie du?ego zbiornika wodnego pn. Zalew Wilcza Wola "Maziarnia". Zalew oferuje latem mo?liwo?? k?pieli, uprawiania ?eglarstwa, oraz windsurfingu, zim? za? bojerów. Dogodne warunki do uprawiania swojego hobby znajd? równie? amatorzy w?dkarstwa. Bogactwem Gminy Stary Dzikowiec jest szata ro?linna, w tym zasobne w zwierzyn? i runo le?ne lasy. Gmina ma stosunkowo dobrze rozwini?t? infrastruktur? techniczn?. Na 8 wsi wchodz?cych w sk?ad gminy wszystkie maj? sie? wodoci?gow?, 7 uzbrojonych jest w sie? gazow?, 4 posiadaj? automatyczne po??czenia telefoniczne, 3 wyposa?one s? w sie? kanalizacyjn? wraz z oczyszczalni? scieków. Przedsi?biorcom gmina proponuje tereny i obiekty nadaj?ce si? do zagospodarowania, m.in.:
• kompleks nieruchomo?ci Rolniczej Spó?dzielni Produkcyjnej w Wilczej Woli - na cele produkcyjne i us?ugowe,
• obiekty po by?ych Spó?edzialniach Kó?ek Rolniczych w Dzikowcu, Lipnicy i Wilczej Woli ,
• dwór wraz z zabytkowym prakiem w Dzikowcu,
• tereny pod czyst? ekologicznie dzia?alno?? gospodarcz? (przetwórstwo rolno spo?ywcze w oparciu o miejscowe zasoby),
• tereny pod dzia?alno?? turystyczn?, gastronomiczn? i hotelow? nad zalewem - Wilcza Wola "Maziarnia"..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs