Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Przeworski

Powiat Przeworski leży w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Swym zasięgiem obejmuje doliny dopływów Mleczki: Markowianki i Mleczki Zarzecznej, jak i dolinę samej Mleczki, która wpada do bocznego dopływu Sanu - Wisłoka. Od północy ograniczony jest widłami Wisłoka i Sanu, od wschodu i zachodu dwoma morenowymi wzgórzami, pozostawionymi przez lodowce i rzeki polodowcowe zaś od południa sięga po Pogórze Dynowskie. Administracyjnie obejmuje miasta i gminy: Przeworsk, Sieniawę, Kańczugę, Adamówkę, Zarzecze, Gać, Jawornik Polski, Tryńczę. Stolicą powiatu jest Przeworsk.
Powiat leży na terenie, którego dno tworzy równa jak stół, najstarsza w Polsce dolina fluwioglacjalna stanowiąca część Niziny Sandomierskiej. Krawędzi niecki stanowią: południową - próg karpacki, północną - wał moreny czołowej za Sanem i Wisłokiem. Pasmo Pogórza Karpackiego przedzielone jest w samym środku przez rzekę Mleczkę. Prostopadle do niej ciągną się wąskie i krótkie doliny. Jednak ze wszystkich dolin najpiękniejszą jest dolina Mleczki - królowa potoków i strumyków przeworskich. O próg karpacki oparły się wały moren czołowych, które ciągną się w kierunku równoleżnikowym. Osady lodowcowe zostały ułożone w charakterystyczne falujące wyniosłości, przypominające "pofalowane" morze.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Przeworsku za przekazanie materiałów i informacji.
Zapraszamy na oficjalną stronę Powiatu www.powiat.przeworsk.pl

  1. Historia
  2. Turystyka
  3. Flora i fauna
  4. Bogactwa naturalne
  5. Zabytki
  6. Kultura
  7. Miejsca noclegowe, hotele, agroturystyka, noclegi
  8. Gminy Powiatu Przeworsk
1. Historia

10 X 1999 r. Powiat Przeworski obchodził 100-lecie swojego istnienia.
A wszystko zaczęło się od...
decyzji hrabiego Pergena, który w roku 1772 zniósł obowiązujący przed rozbiorami podział administracyjny na mocy którego Galicja została podzielona na 6 cyrkułów oraz 19 dystryktów. Przeworsk z racji swojego położenia stał się częścią dystryktu krośnieńskiego, przynależnego z kolei do cyrkułu pilzneńskiego. Rok 1784 przyniósł dla Przeworska nowe zmiany: staliśmy się częścią dystryktu przeworskiego w cyrkule rzeszowskim. W takiej strukturze pozostawaliśmy do czasu kiedy to w roku 1855 przejęliśmy uprawnienia powiatu sądowego.

10 października roku 1899 był dniem historycznym.
Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych powołano Starostwo Powiatowe w Przeworsku, a 1-go listopada rozpoczął urzędowanie pierwszy Starosta - hrabia Henryk Morstin. Jednak na pełną samodzielność musieliśmy jeszcze długo czekać.
1929 r. całkowicie oderwaliśmy się od Powiatu Łańcuckiego. Było to możliwe dzięki usilnym staraniom księcia Andrzej Lubomirskiego - ordynata Przeworskiego. Jako poseł na Sejm poruszył tę sprawę na forum parlamentu .Na korzyść powstania powiatu przemawiało również dogodne położenie komunikacyjne, wybudowanie jedynej w tym regionie cukrowni, dobrze rozwinięte rolnictwo oraz głęboko zakorzenione wśród mieszkańców poczucie własnej odrębności i niezależności.

W okresie międzywojennym
Powiat Przeworski został podzielony na 5 gmin (Kańczugę, Manasterz, Markową, Przeworsk, Tryńczę) oraz 2 miasta : Przeworsk i Kańczugę. Z wybuchem II wojny światowej Powiat Przeworski został włączony do Powiatu Jarosławskiego, by po wojnie na nowo stać się samodzielną jednostką. Powojenna polityka ówczesnych władz komunistycznych zmierzająca do całkowitej centralizacji władzy spowodowała powstanie w 1950 roku prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W czerwcu 1975 r. po reformie administracyjnej kraju Starostwo Powiatowe w Przeworsku podzieliło los wielu innych i przestało istnieć. Od tej pory funkcjonuje jako Urząd Rejonowy nie zmieniając jednak swojego administracyjnego obszaru działania.
Powiat Przeworski przywrócono ustawą z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr. 91, poz. 578 z dnia 18.07.1998 r.) W stosunku do okresu wcześniejszego terytorium powiatu przeworskiego powiększyło się o Gminę Adamówka2. Turystyka

Mało znana ziemia przeworska należy do ciekawych i atrakcyjnych zakątków południowo-wschodniej Polski. Ma ona bogatą i ciekawą historię, znajduje się tu wiele zabytków kultury oraz cennych osobliwości świata roślinnego i zwierzęcego. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu sprawił, że teren ten odznacza się czystym, nieskażonym powietrzem. Świetnie nadaje się, więc do celów kuracyjnych, wypoczynku, zregenerowania sił psychicznych, poprawienia kondycji fizycznej i co ważne pobyt tutaj nie wymaga dużych środków finansowych.
Warunki naturalne powiatu dają możliwość organizowania popularnych form wypoczynku turystyki rowerowej i pieszej. Atrakcję dla turystów, dzieci i młodzieży stanowić może przejazd zabytkową kolejką wąskotorową Przeworsk - Jawornik - Dynów na trasie 46 km, w tym przez tunel rozpoczynający się na granicy Jawornika Polskiego. Tunel liczy 602 m długości, pod 30-metrową warstwą ziemi. Trasa kolejki położona w malowniczym i urozmaiconym terenie posiada nie kwestionowane walory turystyczno - krajobrazowe. W gminie Jawornik Polski są dobre warunki do uprawiania narciarstwa. W przysiółku Dołki zainstalowany jest wyciąg narciarski. Przez teren gminy Jawornik Polski przebiega niebieski szlak turystyczny Dynów - Laskówka - Jawornik Polski - Biała k/Rzeszowa. Szlak prowadzi przez północny skraj Pogórza Dynowskiego. Długość trasy 38 km, czas przejścia około 12 godzin. Biegnie on wzniesieniami o wysokości od 365 do 392 m n.p.m. wśród luźno rozrzuconych przysiółków Granice, Borówka, Podgórze.
Rekreacyjne zaplecze powiatu stanowi bogata szata roślinna. Zespoły zieleni zabytkowej są tą częścią krajobrazu, która przetrwała w mniej lub bardziej zmienionej formie do czasów współczesnych. Do zespołów tych zaliczyć należy parki podworskie i pałacowe, zadrzewienia przy obiektach sakralnych, szkołach, starych cmentarzach oraz aleje. Są one ważnymi składnikami krajobrazu, reliktami przyrody i kultury. Zabytkowe parki i dawne ogrody przedstawiają wartość ogólnonarodową nie tylko z punktu widzenia historii i estetyki krajobrazu, ale także ze stanowiska przyrodoznawstwa, dydaktyki i rekreacji.
Park przeworski rozplanowany został w stylu ogrodów francuskich w połowie XIX wieku. Przy pałacu rosną pomnikowe lipy, pochodzące z najwcześniejszego założenia geometrycznego. W układzie kompozycji roślinnej zachowane są: platany w rzędowych nasadzeniach, sosny wejmutki, cyprysiki, wiele odmian lip, dębów, kasztanowców, a także kłęk kanadyjski i korkowiec amurski. Przetrwał do naszych czasów wjazd główny od strony miasta wraz z kordegardą i drugi od strony folwarku. W dawnym Pałacu Lubomirskich znajduje się "Muzeum - Zespół Pałcowo - Parkowy", który jest instytucją wielodziałową. Funkcjonuje w nim dział historii miasta, dział historyczno - artystyczny, dział historii pożarnictwa oraz biblioteka muzealna. W listopadzie 1999 roku w Zarzeczu powstał Club Konsulów. Staraniem Starosty Przeworskiego Zbigniewa Mierzwy w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku 23 kwietnia 2003 roku dokonano otwarcia siedziby Clubu Konsulów, do którego aktualnie należą Konsulowie z 19-tu państw.
Atrakcyjnie przedstawia się Sieniawski zespół parkowo - pałacowy z XVII wieku. Z najstarszego układu zachowały się aleje lipowe. Zbiorowiska roślinne starej części ogrodów ukształtowane są przede wszystkim z dębu i lipy, zwłaszcza w dębowych nasadzeniach, w alejach bocznych głównego traktu. Ogrody Sieniawskie Izabeli Czartoryskiej odegrały ważną rolę w upowszechnieniu sztuki ogrodowej w Małopolsce, a zwłaszcza na ziemi przemyskiej.
Ogrody w Zarzeczu należą do najstarszych i są to ogrody o najładniejszym rozplanowaniu na ziemi przeworskiej i jarosławskiej. Zostały zaprojektowane przez Magdalenę z Dzieduszyckich Morską. Z tego okresu zachowana jest sieć nieregularnych dróg, z dużym parterem wodnym oraz z wyspą i kopcem widokowym.
Kilka interesujących parków podworskich zachowało się w gminie Kańczuga. Park w Lipniku jest jednym z nielicznych, dwudziestowiecznych parków leśnych o bogatym składzie florystycznym, zarówno gatunków krajowych, jak i obcych. Zachowanych tu jest wiele roślin wczesnowiosennych oraz w całości jednorodny układ przestrzenny według pierwszego rozplanowania, wraz z aleją grabową, lipową, jesionową oraz sadem jabłoniowym.
W miejscowości Łopuszka Mała znajdują się osiemnastowieczne założenia ogrodowe gruntownie przebudowane na przełomie XIX i XX wieku. Dominującym elementem układu przestrzennego jest nowy dwór, usytuowany na samej krawędzi skarpy. Pod skarpą, w dolinie rzeki, pośród łąk kwietnych, otwierają się szerokie perspektywy na parter wodny. W składzie florystycznym dominują gatunki krajowe liściaste: lipa, jesion, dąb, brzoza , grab, buk. Z gatunków obcych rośnie platan klonolistny.
Interesujące parki podworskie znajdują się również w miejscowościach: Krzeczowice, Łopuszka Wielka, Sietesz i Żuklin.
W Hadlach Szklarskich (gm. Jawornik Polski) znajdują się rozległe ogrody krajobrazowe, rozplanowane w XVIII stuleciu częściowo na reliktach wcześniejszego założenia. Otoczone są z trzech stron doliną potoku z dwoma wjazdami na rampach ziemnych i głównym od strony dworu i mostu. Centralne miejsce pośród głównej kwatery w obramowaniu starodrzewia zajmuje pałac murowany oraz stary, drewniany dwór. Na skarpie, od strony stawu rośnie gaj z pomnikowymi dębami.
Turystycznym atutem powiatu jest Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujący powierzchnię 52 408 ha, założony w 1987 r. Obejmuje on tereny wyróżniające się krajobrazowo o różnych typach ekosystamów. Królują w nim: sosna pospolita ( 140-180 letnie) i dąb szypułkowy, zbiorowiska grądowe z grabem i bukiem. Na terenie wsi Dobra występują chronione prawem pomnikowe dęby i okazałe jodły. Ponadto wprowadzonymi formami ochrony przyrody są tutaj: rezerwat leśny "LUPA", użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin (m.in. synantropy północnoamerykańskie, tj. aster amerykański i wirginijski) oraz zwierząt ( wilk, bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw popielaty, puchacz, kobuz i inne).3. Flora i fauna

Przyroda nieożywiona jest ciekawym elementem środowiska naturalnego, który warto poznać. Ziemia Przeworska posiada bogatą szatę roślinną. Dwa Nadleśnictwa: Kańczuga i Sieniawa mogą poszczycić się pięknymi obszarami leśnymi z urozmaiconym drzewostanem: jodłami, świerkami, bukami, brzozami , grabami i dębami. W miejscowości Sietesz znajduje się jedyny w Polsce rezerwat kłokoczki południowej . Na terenie Zalesia występuje piękny i potężny kilkusethektarowy zespół modrzewia europejskiego. W parkach miejskich znaleźdź można rzadkie okazy platanów, sędziwe liczące po 300 lat lipy, zasadzone ręką Jana III Sobieskiego oraz dęby liczące ok. 200 lat. Możemy obejrzeć tam również rośliny sprowadzane z innych części świata: Heracleum kaukaski, oman stepowy, pięciornik olbrzymi i tamariks. Piękne, stare drzewa rosną w ogrodach dworskich w Siennowie, Tryńczy, Łopuszce Wielkiej i Małej, Lipniku, Sieteszy, Zarzeczu, Urzejowicach i innych. Godny polecenia jest gaj pod Świętoniową, zwany "Dębrzyną". Stanowi ona pozostałość po dawnej puszczy nadwiślańskiej. W jego uroczysku znajduje się cmentarzysko prasłowiańskie. W czasach prehistorycznych uważano go za "święty gaj", co zapewniło mu przez wiele wieków nietykalność.
Nad brzegami rzek rosną głównie wierzby, olchy, osiki i topole. Roślinność łąkową, porastającą rozległe pastwiska między Nowosielcami i Białobokami reprezentują piękne goździki storczykowate i rosiczka, a w okolicy Chałupek: pełnik europejski, goryczka wąskolistna i kosaciec syberyjski.
Bogate w rośliny bagienne jest stare koryto Wisłoka między Gniewczyną Tryniecką a Wólką Małkową. Wydmy piaszczyste występujące w okolicy Jagiełły, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej i Małkowej, Gniewczyny Trynieckiej porośnięte są lasami sosnowymi i dębami.
W czasach zamierzchłych żyły na terenie powiatu tury, niedźwiedzie i borsuki. Obecnie występuje ogromna różnorodność gatunków. Obszary leśne zamieszkują zające, jelenie, wilki, sarny i dziki, które grasują masowo w południowej części powiatu. W Mleczce żyją piżmaki. W lasach mieszanych z gęstym podszyciem, w okolicach Zalesia i Łapajówki spotkać można: skowronki, jaskółki, słowiki, dzięcioły zielone i pstre, dzierzby, kosy, zięby, wilgi, muchołówki, pokrzywki, pliszki, drozdy, szpaki, dzierlatki, sikorki, gile, czyżyki, świergotki polne, kwiczoły, kowaliki, kukułki, kuropatwy, przepiórki, derkacze, sojki, turkawki, czajki i szczygły. W Św. Jeziorze (koło Nowosielec) pływają kurki - nurki. W powietrzu panuje i straszy ptactwo jastrząb.
Wody Mleczki, Sanu, Wisłoka i jezior obfitują w ryby. Są wśród nich: okonie, sandacze, sumy, świnki, szczupaki, karpie, karasie, leszcze, brzany, płocie, wzdręgi (krasnopiele) i węgorze. Istnieją więc bardzo dobre warunki do wędkowania, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego.
Na skrajach lasów nad brzegami rzek i potoków, na moczarach i łąkach, którymi w czasie wędrówkach będziecie się Państwo poruszać napotkacie w sezonie wiosenno- letnim roje motyli, wśród których rej wodzą: paź królowej, latolistek - cytrynek, rusałka - pawik, żałobnik, admirał, wierzbowiec, pokrzywnik, rusałka- ceik, szafraniec, mieniak - łącznik, osetnik, ikar, sówka, chojnówka i najpopularniejszy ze wszystkich bielinek-kapustnik oraz wiele innych.4. Bogactwa naturalne

Gips, alabaster - ok. Łopuszki Wielkiej, pokłady eksploatowane już w okresie przedwojennym, możliwość przerabiania surowca na miejscu
Piaskowiec - kamieniołomy w Manasterzu, Hucisku Jawornickim i Hadlach Szklarskich, przydatny jako surowiec do budowy dróg i jako podkład nawierzchniowy dróg ulepszonych
Glina - występuje na krawędzi pogórza i w pasie lessowym, doskonały materiał budowlano-ceramiczny; wykorzystywana jako surowiec w cegielniach
Torf - cienkie i niezbadane pokłady w ok. Mikulic i Gorzyc
Piasek rzeczny - Wisłok, San , doskonały do wyrobów betonowych, kręgów i dachówki
Węgiel kamienny - ok. Łopuszki Wielkiej, Manasterza i Widaczowa, pokłady tzw. "porwańca" dochodzące do 0.5 m grubości, eksploatacja sposobem mechanicznym jest nieopłacalna
Ruda darniowa - łąki Grzęski i Świetoniowej; nie nadaje się do eksploatacji ze względu na niski procent zawartego w niej żelaza5. Zabytki

Na terenie Powiatu Przeworskiego znajdują się liczne zabytki i dziedzictwa kultury. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

Bazylika p.w. Ducha Świętego
Gotycka budowla, ufundowany przez Jana z Tarnowa, wybudowana w latach 1430-1473 przez Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, zwanych Bożogrobcami. Księża Miechowici wzorowali się na pierwszym i generalnym w Polsce kościele Bożogrobców w Miechowie. Ten z kolei był wzorowany na budowli Bożego Grobu w Jerozolimie. Na trzech wieżach widnieją krzyże z podwójnymi ramionami, symbolem Bożogrobców, zarządzających parafia przeworską przez cztery i pół wieku.

Kościół z dawnym klasztorem Miechowitów - obecnie plebania - łączy delikatny krużganek, wsparty na arkadach ( 1724).
Warto obejrzeć:
1. stalle z XVIII wieku ( z 20 tablicami, na których widnieją cytaty z Pisma Św.)
2. ambona z 1713 r.
3. ołtarz główny ( barok toskański) 1693 r.
4. spiżowa chrzcielnica z 1400 r.
5. replika Grobu Chrystusa z Jerozolimy XVII w., mająca rangę Sanktuarium Pańskiego, stanowiąca cel wielu pielgrzymek
6. dzwon " Sylwester" na wieży kościelnej z 1627 r.
7. zabytki ruchome : monstrancje z XVII/ XVIII w., ornaty, kielichy, przechowywane w skarbcu
8. obraz późnogotycki z 1490 r. mieszczący się w prezbiterium

Kościół i Klasztor OO. Bernardynów
Zespół klasztorny oo. Bernardynów ufundowany w 1461 r. przez Marszałka Wielkiego Koronnego Rafała z Tarnowa, klasztor murowany z 1512 roku. W skład zespołu klasztornego wchodzą:
1. ośmioboczna wieża z 1644 r., gdzie znajdowała się dzwonnica i strażnica
2. ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia
3. kaplica Św. Antoniego ( XVIII w.) z relikwiami Świętego
4. kaplica Matki Boskiej Fatimskiej ( wewnątrz kościoła) i Matki Boskiej z Lourdes (na placu kościelnym)
5. dobrze zachowane mury obronne, okalające plac kościelny
Ciekawostka: Kronika klasztorna zanotowała królewskie wizyty w klasztorze: Stefana Batorego w 1577 r. i Jana III Sobieskiego w 1697

Kaplica ss. Miłosierdzia z klasztorem - 1778-1784
Ufundowany przez Antoniego Lubomirskiego i jego żonę Zofię z Korwinów Krasińską.
Warto obejrzeć ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Śnieżnej z Dzieciątkiem w sukniach ze srebrnych blach częściowo pozłacanych.
Obecnie w zabudowaniach klasztornych znajduje się Dom Pomocy Społecznej oraz przedszkole prowadzone przez siostry zakonne.

Ratusz - XVII w., przebudowany w 1909 r.
Znajduje się we wschodniej części miasta. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1473 roku. W XVII wieku na starym zrębie powstała nowa budowla, gruntownie przebudowana w początku XX wieku. Dziś mieści się tutaj kawiarnia " Ratuszowa" oraz Urząd Stanu Cywilnego z Salonem Ślubów.

Kopiec tatarski
Mieści się przy ul. Tatarskiej, został usypany w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad Tatarami w 1624 r. Na niewysokim pagórku ustawiony został obelisk - kapliczka.

Zespół pałacowo-parkowy
Pałac w stylu angielskiego klasycyzmu, park powstał w XVIII i XIX wieku , zajmuje obszar 11 ha. Na uwagę zasługuje " aleja grabowa" i wiele okazów starych drzew ( dęby, jesiony, lipy - zasadzone ręką króla Jana II Sobieskiego podczas powrotu z odsieczy wiedeńskiej , platany, tuje, kasztanowce, orzechy).
W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzi:
1. Pałac z pocz. XIX wieku w stylu klasycystyczno - romantycznym
2. Dwie oficyny dworskie z XVII i przełomu XIX/XX wieku
3. Oranżeria (1803- 1807)
4. Stajnie cugowe z pocz. XIX w - obecnie Muzeum Pożarnictwa z kolekcją ponad 70 historycznych hełmów strażackich, wozów strażackich i sikawek.
5. Powozownia z poł. XIX w. (ekspozycja karet, powozów i wozów chłopskich)
6. Dom koniuszego pocz. XIX w.
7. Dom ogrodnika z pocz. XIX w.
8. Kordegarda brama z pocz. XX w.
Zespół Pałacowo-Parkowy jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Związku Muzeów, Wnętrz i Zespołów Rezydencjonalnych.

Oberża
Naprzeciwko Zespołu Parkowo-Pałacowego przy ulicy Krakowskiej stoi sporych rozmiarów obiekt. To stara oberża dom zajazdu, w którym podróżujący konno, powozami lub pieszo zatrzymywali się na noc. We wnętrzu znajduje się szeroko sień. Obecnie mieszczą się tutaj mieszkania prywatne.
Ciekawostka: W oberży przejazdem gościł kiedyś Honoriusz Balzac i Stefan Czarniecki, podążający za wojskami Karola Gustawa.

Zajazd "Pastewnik"
Przy wjeździe do miasta od strony Rzeszowa znajduje się jedyny w Polsce "żywy ", łączący zabytkową formę budownictwa drewnianego z Przeworska i okolic z funkcją hotelarską i gastronomiczną, przeniesionych w jedno miejsce (m.in.XVIII - wieczny dworek z Krzeczowic). Turyści mogą odpocząć w wygodnych pokojach, posilić się w stylizowanych wnętrzach zabytkowej karczmy. Skansen wielokrotnie nagradzany był przez Federację Campingu i Caravaningu. W 1996 r. uzyskał tytuł " Mister Camping 96".

GMINA ADAMÓWKA
Cieplice Dworek z XVII wieku

GMINA GAĆ
• Płd. zach. część wsi-stanowisko archeologiczne (cmentarzysko ciałopalne w kształcie nieregularnego czworoboku, gdzie znaleziono 180 grobów, co potwierdziło istnienie od II w. n.e. "kultury przeworskiej" na tym terenie)
• Uniwersytet Ludowy 1935-36 (architektura wzorowana na stylu zakopiańskim, zaproj. przez bratanka Witkiewicza - Jana Koszyca- Witkiewicza) założony przez inż. Ignacego Solarza zwanego " Chrzestnym" - wybitnego działacza chłopskiego. Prowadził tu Uniwersytet Orkanowy do 1939 roku. W uniwersytecie znajduje się Izba Pamiątek, zawierające stare narzędzia, sprzęty i stroje.
Białoboki
• Pagórek w środku wsi kryje szczątki obronnego zamku Korniaktów. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki muru (wybud. w 1601 r. przez Konstantego Korniakta - szlachcica wywodzącego się z bogatej rodziny kupców greckich Korniathów.
• Przy drodze do Przeworska mieści się kopiec tatarski, prawdopodobnie mogiła słynnego wodza Kantymira.
Ostrów
• Kościół św. Fabiana z barokowym ołtarzem i chrzcielnicą z XVII w. i zabytkowy dzwon z 1645.
Mikulice
• XIX- wieczny park krajobrazowy.

GMINA JAWORNIK POLSKI
• XIX-wieczny kościółek na skraju wsi
Hadle Szklarskie
• Cerkiew gr.-kat. - koniec XVIIIw. ob. kościół rz.-kat.
• Zespół pałacowo-parkowy: 
- pałac - XIX/XXw. 
- park krajobrazowy - XIX/XXw.
- oranżeria - XIX/XXw. 
- stajnia - XIX/XXw. 
- kuźnia - XIX/XXw.

GMINA KAŃCZUGA
Na terenie GMINY KAŃCZUGA zabytki reprezentują głównie obiekty sakralne i pozostałości architektury dworskiej. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym jest nie- wątpliwie Kościół Parafialny p.w. Michała Archanioła (1605 r) , przebudowany w latach 1924 - 28 wg projektu arch. W. Rawskiego. Kościół ten zaliczany do najpiękniejszych świątyń późnego renesansu w Polsce. Na uwagę zasługują: ławy gdańskie z XVII wieku, trzy okna: gotyckie, renesansowe i barokowe. Ponadto na wzniesieniu przy drodze na Pruchnik usytuowana jest cerkiew greko-katolicka p.w. Opieki Najświętszej Panny Marii z XVII wieku; przy cerkwi XVIII - wieczna dzwonnica. U wylotu miasta znajduje się stara Kapliczka Św. Barbary. Wartość zabytkową ma również Kapliczka Matki Boskiej (1660) wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu oraz Kaplica Kellermanów przy wylocie do Przeworska.
W Sieteszy zachowały się resztki Zespołu pałacowo - parkowego z XIX w. Podobny obiekt zabytkowy zbudowany w stylu eklektycznym to obecnie ośrodek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie".
Lipnik
• Zespół dworski, wł. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"
o dwór, mur., pocz. XX w
o park krajobrazowy, XIX/XX w.
Łopuszka Mała
• Zespół dworski Pogodowskich (poł. XIX w.), obecnie ośrodek Fundacji Jana Pawła II " Wzrastanie". Otoczony stawem, a na wysepce pośrodku stawu znajduje się piękna kapliczka. W latach 90-tych przeprowadzono kapitalny remont obiektu i mieści się tutaj dom dziecka.
• Kaplica grobowa XIX w.
Łopuszka Wielka
• Na skraju wioski zachowały się resztki dworu Scipionów , godna uwagi jest XIX -wieczna kaplica grobowa tej rodziny, proj. przez arch. Michała Stryjeńskiego
• Kopalnia alabastru, założona przez hr. Scipio del Campo (budowniczego kolejki wąskotorowej), który na miejscu przerabiano na różne gatunki gipsu. W czasie II wojny światowej kopalnia była zalana wodą, uruchomiono ją ponownie w 1945 r. Miejscowe pokłady alabastru są największymi w Europie, kopalni zaś obecnie nieeksploatowana oczekuje na inwestora.
Na skraju wioski, wśród rozpadlin i mokradeł, w miejscu zwanym Migdas , bije zawsze obfite w wodę źródło; legenda powiada, że był tu niegdyś gród. Miała go zniszczyć woda, która rozmyła jego wały i Tatarzy, wykorzystując to zdarzenie, wdarli się do warowni. A samo źródło powstało ponoć z łez chłopca, który uciekając przed Tatarami chciał schronić się do grodu, ale jego obrońcy zawarli przed nim wrota.
Krzeczowice
• Cerkiew grecko- katolicka ( drewno) z 1793 r. ; obecnie kaplica pogrzebowa
Sietesz
• Kościół parafialny z 1910 r.
• Zespół pałacowo-parkowy z XIX w.
Żuklin
• Pałac z XIX w. Otoczony parkiem ze stawem i ładnym budyneczkiem-kordegardą

GMINA PRZEWORSK
Nowosielce
• Kościółek (1595) : renesansowe stalle, ambona i kamienna kropielnica ; obok kaplica Św. Jana Nepomucena z XVIII w.
• Dom Myśliwski z XIX w.
• Kopiec Pyrza, usypany w 1936 r. ( Michał Pyrz w 1624 r. dowodził obrona kościoła przed Tatarami)
• Ślady późnołużyckiego cmentarza ciałopalnego ( 700-900 r. n.e. )
• Św. Jezioro, gdzie wg legendy stała świątynia pogańska, o czym świadczą liczne, metalowe przedmioty, znalezione nad brzegiem jeziora.
Świętoniowa
• Ciałopalne cmentarzysko "kultury przeworskiej"
• Stara kapliczka z podwójnym krzyżem ( symbolem Miechowitów)
Urzejowice
• Zespół pałacowo-parkowy:
o pałac - k. XIXw.
o park krajobrazowy - 2 poł. XIXw.
o oficyna - k. XIXw.
o spichlerz - k. XIXw.
o czworak - k. XIXw.
• Kościół z 1701 r.

GMINA SIENIAWA
• Zespól Pałacowo-Parkowy ( ongiś własność książąt Czartoryskich):
o murowany pałac 1720-1726
o pałac letni (drewniany) XIX w.
o Pawilon ogrodowy XVIII w.
o Kordegarda biała i czerwona
o park krajobrazowy (z kilkunastoma dębami zasadzonymi przez Tadeusza Kościuszkę , zaprojektowany przez Jana Spazzio)
• Zespół Klasztorny Dominikanów :
o kościół parafialny p.w. NP. Marii z lat 1719-1749
o klasztor Dominikanów (1754) - obecnie plebania ; w podziemiach mieści się unikalna krypta książąt Czartoryskich z 22 trumnami przodków tego rodu.
• Pozostałości fortyfikacji miejskich z 1664-1680 r. ( kurtyna, 2 bastiony, wały , fosy)
• Ratusz , obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy
• Dawna karczma z XIX w.
• Apteka przy ul. Poniatowskiego z 1880 r.
• Cmentarz Żydowski z licznymi kirkutami z ocalałymi macewami nagrobnymi - 700 nagrobków; najstarszy z 1686 r. , na cmentarzu pochowany jest zmarły w 1898 r. Ohel cadyk Ezechiel Halberstam)
Pomnik przyrody w postaci limby o obwodzie pnia 103 cm i wysokości 15m, posadzona przez prof. K. Sucheckiego.

Rudka
• Cerkiew z XVIII w.
• Zabytkowy park, obok cerkwi m. in. z dębem szypułkowym o obwodzie pnia 870 cm i wys. ok. 25 m.

GMINA TRYŃCZA
• Park podworski z XIX w.
Jagiełła
• Kopiec usypany w 1910 r. na cześć króla Władysława Jagiełło, który ponoć często tu przebywał wracając z polowań w Puszczy Sandomierskiej.

GMINA ZARZECZE
Wieś powstała w XII w., rządziła się wtedy prawem polskim, niemieckie prawo nadał jej w 1450 r, król Kazimierz Jagiellończyk . Zarzecze stanowiło ośrodek rozległego majątku , należącego kolejno do znanych rodzin szlacheckich.
Warto zobaczyć:
• Duży park z pałacem, holenderia i, oranżerią i budynkiem gospodarczym , zaprojektowany przez znanego architekta Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W skład zespołu pałacowo -parkowego wchodzą :
o pałac w stylu klasycystycznym z wyraźnymi wpływami romantyzmu
o holenderia i oranżeria
o park z kilkusetletnimi drzewami, m.in. dąb liczący sobie 450 lat o obwodzie pnia 6m.
• Kościół parafialny p.w. Michała Archanioła (1880-1895) proj. przez Juliana Zachariewicza
• XIX - wieczne domy
• Dawna karczma i folwark
Maćkówka
Z tego terenu pochodzi duża liczba znalezisk archeologicznych, m.in.:
• przedmioty brązowe ( 1200-800 r. p.n.e.)
• najstarsze, napotkane tutaj szczątki człowieka z młodszej epoki kamiennej
• denar Marka Aureliusza z 165 r.n.e., co potwierdza tezę prowadzenia w tamtych czasach handlu dalekosiężnego na tych terenach
Siennów
Stara osada wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w 1390 r., w XVI w. stanowiła własność rodu Gorayskich, którzy wprowadzili tu wyznanie reformowane, powrót na katolicyzm nastąpił w 1637 r.
• Zabytkowy zespół pałacowo- dworski z XVII w. ( 1676) ; w jego skład wchodzi : murowana oficyna ( 1674), pozostałość murów obronnych i piękny, krajobrazowy park z XVIII wieku
• Kościół drewniany z 1676 r., przebudowany w 1841 ( uwaga! Koniecznie warto obejrzeć dwa, dobrze zachowane obrazy malowane al fresco w zakrystii)6. Kultura

Centrum życia kulturalnego powiatu jest Przeworsk. W mieście funkcjonuje Miejski Ośrodek Kultury, przy którym działają liczne kluby młodzieżowe, kółka zainteresowań i zespoły artystyczne oraz kino. W dawnym Pałacu Lubomirskich znajduje się "Muzeum - Zespół Pałacowo Parkowy", który jest instytucją wielodziałową. Funkcjonuje w nim dział historii miasta, dział historyczno - artystyczny, dział historii pożarnictwa oraz biblioteka muzealna. Przy muzeum działa galeria "Magnez" gdzie przygotowuje się wystawy artystyczne, historyczne i sztuki współczesnej. Niektórym z nich towarzyszą lekcje i warsztaty związane z szeroko pojęta edukacją kulturalną i artystyczną dzieci i młodzieży. Jedna z najważniejszych wystaw organizowanych przez muzeum jest Regionalny Przegląd Małych Form Plastycznych "Salon Plastyki w Przeworsku". Impreza ta o charakterze konkursowym adresowana jest do środowiska artystów plastyków w całym regionie podkarpackim. Wystawa jest udokumentowana katalogiem wydanym na dobrym poziomie artystycznym. Z fachowego księgozbioru Biblioteki Muzealnej korzystają często uczniowie z okolicznych szkół, nauczyciele i studenci. Muzeum współorganizuje imprezę cykliczną pod nazwą "Weekend Kultury Przeworskiej".
Na terenie Powiatu znajduje się również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz dwie biblioteki miejsko - gminne, sześć bibliotek gminnych wraz z filiami i punktami bibliotecznymi. W Przeworsku swoją siedzibę ma także filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu. Sieć bibliotek w Powiecie tworzą 32 placówki. Biblioteki wchodzące w skład sieci posiadają różny standard lokalowy, niektóre placówki nie spełniają wymogów budownictwa bibliotecznego (brak zaplecza sanitarnego, brak wody, zbyt małe pomieszczenia, bez możliwości stworzenia w bibliotece miejsca pracy dla czytelnika. Uzupełnianie zbiorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku w minionym roku przedstawia się na tle pozostałych bibliotek bardzo niekorzystnie. Biblioteki publiczne w naszym Powiecie dalece odbiegają od normy obowiązującej w zakresie wzbogacania zbiorów bibliotecznych, która wynosi 18 woluminów na 100 mieszkańców. Zbiory bibliotek publicznych w Powiecie wzbogaciły się także o dary książkowe pochodzące od czytelników oraz pozyskiwane od instytucji pozarządowych wspierających działalność bibliotek publicznych. Dary dla biblioteki powiatowej pochodziły głównie z "Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim" w Warszawie. Obok zbiorów książkowych w bibliotece gromadzona jest również prasa dla dorosłych, dzieci oraz pisma fachowe. W roku 2002 w bibliotekach publicznych zarejestrowano 10955 czytelników. Ogólnie liczba czytelników w powiecie wzrosła o 318.
Na terenie Powiatu przeworskiego działają również gminne i wiejskie ośrodki kultury, świetlice, koła gospodyń wiejskich i remizy strażackie oraz liczne zespoły artystyczne. Centrum życia kulturalnego skupia się również w galerii "Pod Kapeluszem" w Sieniawie. Zgromadzone nad rzeką Mleczką i pieczołowicie odrestaurowane starodawne chaty wiejskie pod nazwą "Motel Skansen Pastewnik" służą jako miejsca noclegowe oraz restauracyjne dla odwiedzających nasze miasto gości. Działalność kół gospodyń wiejskich w powiecie skupia się na organizowaniu kursów, pogadanek i szkoleń. Koła te również zajmują się kultywowaniem tradycji i zwyczajów ludowych, organizowaniu imprez, pokazów oraz spotkań biesiadnych z prezentacją przyśpiewek, tradycyjnych potraw wiejskich oraz strojów ludowych. W roku 2002 główną taka imprezą była "Jużyna - Biesiada pod Jaworem", którą koła gospodyń wiejskich zorganizowały w Jaworniku Polskim. Imprezy tego typu sprzyjają integracji mieszkańców całego Powiatu. W większości członkinie tych kół działają również w zespołach tańca ludowego, zespołach śpiewaczych oraz kapelach ludowych. W Powiecie przeworskim działają następujące zespoły ludowe, śpiewacze i kapele:
• Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Gacoki"
• Kapela Ludowa "Rutyniarze" z Sieniawy
• Zespół "Rozśpiewana Gromada" ze Studziana
• Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki"
• Zespół Śpiewaczy "Jawor" z Jawornika Polskiego
• Orkiestra Ludowo - Podwórkowa "Cechowa Ferajna" z Przeworska
• Zespół Śpiewaczy ze Studziana
• Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej
• Kapela Ludowa "Gacoki"
• Kapela Ludowa Rodziny Pudełków z Siedleczki
• Zespół Śpiewaczy "Grzęszczanie"
• Kapela Ludowa z Gniewczyny Tynieckiej7. Miejsca noclegowe

Przeworsk - Hotel "Galton" (***)
ul. Rynek 28
tel/fax 016 648-24-04
kom. 0601869268
• 9 pokoi 2-3 osobowych ( z łazienką , telefonem i TV)
• zaplecze gastronomiczne
• klub nocny
• parking strzeżony
• akceptujemy karty kredytowe

Przeworsk - Motel Skansen "Pastewnik"
ul. Łańcucka
tel. 016 648-70-50
• 60 miejsc noclegowych
• restauracja
• domki campingowe
• pole namiotowe ze stanowiskami dla przyczep caravaningowych.

Sieniawa - Zespół Pałacowo- Parkowy w Sieniawie
ul. Kościuszki 32
tel.016 649 17 00; fax: 016 649 17 10
Hotel funkcjonuje w Pałacu Głównym, a także w Pałacyku Letnim, Oficynie Dworskiej, Pawilonie Myśliwskim, Spichlerzu oraz Domku Ogrodnika. Dysponuje 120 miejscami noclegowymi.

Ubieszyn k/ Tryńczy - Kemping "San"
tel. 016 642-12-86
• domki kempingowe
• parking
• mała gastronomia
• plaża8. Gminy Powiatu Przeworsk

Gmina Adamówka jest jedną z młodszych gmin wchodzących w skład powiatu przeworskiego. Przecina ją droga wojewódzka Przeworsk - Lublin - Warszawa. W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Adamówka, Cieplice, Dobcza, Majdan Sieniawski, Pawłowa i Krasne. Spośród 8 prywatnych zakładów na czoło wysuwają się piekarnia i tartak w Adamówce oraz przedsiębiorstwo "Bocmen" w Cieplicach.
Około 48% powierzchni gminy zajmują lasy, zasobne w grzyby i owoce runa leśnego. Tereny te w części należą do Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Liczne cieki wodne i potoki stwarzają możliwość budowy stawów hodowlanych oraz zalewów. Władze lokalne widzą potrzebę i możliwość wykorzystania walorów turystycznych gminy poprzez budowę obiektów turystyczno - wypoczynkowych, także zalewów i basenów.
Wykorzystując pomieszczenia, które pozostały po zakładach rolnych "Iglopol", można rozwinąć drobne zakłady przetwórstwa produktów rolnych. Przemawia za tym dobry stan dróg. Podłączenie do wodociągu gminnego nie stanowi problemu, obecnie korzysta z niego 93% mieszkańców. Istnieje też możliwość podłączenia do kanalizacji (w miarę jej budowy). W najbliższym czasie planuje się też rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków. Dużą zachęta dla inwestorów mogą być niskie ceny gruntów ze względu na ich klasę bonitacyjną.

Gmina Gać
Gmina położona jest na Pogórzu Rzeszowskim nad rzeką Markówką na płd.- zach. od Przeworska. Jest jedną z najmniejszych gmin województwa. W jej skład wchodzi 6 miejscowości: Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów i Wolica.
Środowisko przyrodnicze charakteryzuje krajobraz rolniczy, pagórkowaty. Lasy na terenie gminy nie występują, sporadycznie można spotkać zadrzewienia i zakrzewienia na terenie podmokłych najsłabszych gleb. Nie ma gleb zdegradowanych, duże dzikie wysypiska w ostatnich latach zrekultywowano i zlikwidowano. Główną rzeką płynącą przez gminę jest rzeka Markówka znacznie obciążona zrzutem ścieków komunalnych. Niepokojące są uzyskane analizy jakości wody w rzece. Woda znajduje się w III klasie czystości, ale ze względu na ocenę bakteriologiczną nie spełnia żadnych norm. Sytuacja ta w najbliższym czasie winna ulec poprawie dzięki uruchomieniu oczyszczalni ścieków.
W gminie zarejestrowane jest 8 jednostek gospodarczych, z których najważniejsza to Mieszalnia Pasz zatrudniająca 6 osób, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" oraz Stacja Hodowli Roślin w Mikulicach.

Gmina Jawornik Polski
Gmina Jawornik Polski położona jest na południowym krańcu Pogórza Dynowskiego w paśmie bieszczadzkim, wśród zalesionych wzgórz o wzniesieniach do 400 m n.p.m., na granicy powiatów rzeszowskiego i przeworskiego. Administracyjnie dzieli się na 8 sołectw: Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze. Sąsiaduje z gminami Hyżne i Dynów w powiecie rzeszowskim, gminą Dubiecko w powiecie przemyskim, gminą Markowa w powiecie łańcuckim i gminą Kańczuga w powiecie przeworskim.
Jawornik Polski to stara osada, znana już w 1448 r., w dokumentach wymieniona jako wieś należąca do Kmitów.
Gmina Jawornik Polski jest jedną z mniejszych powierzchniowo w powiecie przeworskim. Również pod względem ilości mieszkańców i gęstości zaludnienia zaliczyć ją należy do gmin mniejszych. Jest gminą typowo rolniczą, rolnictwo jest źródłem utrzymania większości mieszkańców, w tym hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Istnieją również dogodne warunki do hodowli owiec. Centralną funkcję w gminie pełni miejscowość Jawornik Polski siedziba władz gminy oraz instytucji użyteczności publicznej.
Ze szczytów wzniesień roztacza się piękna panorama pogórza, sprzyjająca rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Panuje tu specyficzny mikroklimat charakteryzujący się ostrym, górskim powietrzem. Ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują większe zakłady przemysłowe powietrze jest stosunkowo czyste. Większość wód występujących na terenie gminy to wody powierzchniowe - rzeki Mleczka, Husówka, Brzezinka, Łęg oraz niewielkie stawy. Wody głębinowe występują w znikomych ilościach. Ważnym bogactwem naturalnym są lasy, których powierzchnia wynosi 1044 ha, co stanowi 17 % powierzchni ogólnej gminy. Na terenie gminy występują również złoża gazu ziemnego wymagającego oczyszczania, nie są one jednak wydobywane na skalę przemysłową.
Od czerwca 1996 roku gmina należy do Związku Turystycznych Gmin Pogórza Dynowskiego. Obok tradycyjnych form turystyki pobytowej (poszczególne miejscowości udostępniają budynki szkolne na organizację kolonii i doraźnych wypoczynków świątecznych) duże znaczenie może mieć rozwój agroturystyki. Z tego powodu Związek prowadzi edukację ekologiczną i krajoznawczą.
Atutem gminy są występujące wody siarczano - chlorowo - jodowe, które mają znakomite właściwości lecznicze.
Wczasowiczom gmina ma do zaoferowania:
• Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy MSW w Hadlach Szklarskich, który oczekuje na pełne wykorzystanie przez inwestora strategicznego. Dysponuje kawiarnią, stołówką, basenem kąpielowym i wieloma atrakcjami. Będąc w tej miejscowości warto zobaczyć cerkiew murowaną z 1792 roku (obecnie kościół katolicki).
• Remizę OSP w otoczonym lasami Hucisku Jawornickim posiadającą 9 pokoi do wynajęcia
• Szkoły podstawowe w Jaworniku Polskim , Hadlach Szklarskich i Hucisku Jawornickim mają pełne możliwości organizowania wypoczynku podczas ferii letnich i zimowych w formie kolonii, obozów i biwaków.

Miasto i Gmina Kańczuga
Miasto i Gmina Kańczuga leży 12 km na południe od Przeworska i 18 km na wschód od Łańcuta. Od północy graniczy z gminami Gać i Przeworsk, od wschodu z gminami Zarzecze i Pruchnik, od strony południowej z miastem i gminą Dubiecko a od zachodu z gminą Jawornik Polski i Markowa.
Kańczuga jest najbardziej rozbudowaną jednostką powiatu przeworskiego. Administracyjnie obejmuje miasto Kańczuga i następujące wsie będące sołectwami: Krzeczowice, Siedleczka, Sietesz, Rączyna, Medynia Kańczucka, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, Lipnik, Żuklin, Bóbrka Kańczucka, Chodakóka, Niżatyce, Pantalowice i Wola Rzeplińska.
Stolicą gminy jest Kańczuga położona w centralnej części gminy nad rzeką Mleczką. Spełnia rolę administracyjną i usługową. Mają tu siedzibę władze gminy, banki, obiekty administracji oraz zakłady produkcyjne, będące miejscem pracy dla mieszkańców całej gminy. Malownicze położenie gminy, wiele zabytków o charakterze religijnym i świeckim, m.in. zespół pałacowy z XIX w. w Żuklinie, zespół dworski w Łopuszce Małej, to główne atuty turystyczne. Przez Kańczugę biegnie również kolej wąskotorowa Mały Expres "Pogórzanin". Kańczuga leży na terenie czystym ekologicznie, duże zalesienie i zróżnicowana rzeźba terenu sprzyja rozwojowi gospodarstw agroturystycznych. Miejscowości: Lipnik, Łopuszka Wielka, Rączyna, Wola Rzeplińśka spełniają wszystkie wymogi agroturystyki i turystyki kwalifikowanej.
Do miejscowości Sietesz miłośników przyrody przyciągnie jedyny w Polsce rezerwat, chroniący środowisko kłokoczki południowej oraz cennego starodrzewu modrzewia europejskiego.
Dogodne dojazdy, dobra sieć dróg, odpowiednie usytuowanie zakładów gastronomicznych sprawiają, że gmina staje się doskonałym terenem do letniego i weekendowego wypoczynku nie tylko dla okolicznych mieszkańców.

Miasto Przeworsk
Przeworsk to miasto powiatowe położone na pograniczu Pogórza Dynowskiego od południa i Kotliny Sandomierskiej od północnej strony miasta, 35 km na wschód od Rzeszowa, 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy południowej. Najstarsza część miasta jest ulokowana na lessowym wzgórzu wznoszącym się 206 m n.p.m., opadającym stromo od południa ku rzece Mleczce. Granicę obszaru Pogórza Dynowskiego i Kotliny Sandomierskiej, bardzo łatwo zlokalizować wzdłuż linii kolejowej biegnącej od Krakowa do Przemyśla. Na północ od niej krajobraz jest płaski i rozległy, zaś od południa rozpoczynają się pagórki Pogórza Dynowskiego wznoszące się nawet do wysokości 405 m n. p. m.
Początki osadnictwa datują się czasu neolitu, a archeologiczne znaleziska wskazują na średniowieczne pochodzenie Przeworska. Pierwsza historyczna wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1290 roku i związana jest ze zwycięstwem Leszka Czarnego, zdobywającego w owym czasie osadę Przeworsko. We wczesnym średniowieczu przebiegał tędy szlak komunikacyjny, łączący ważne ośrodki handlowe Wschodu i Zachodu Europy. Zajęcie Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego umocniło rolę Przeworska jako dynamicznie rozwijającej się osady. Ukoronowaniem tego było nadanie miastu przez Władysława Jagiełłę praw miejskich w dniu 25 II 1393 roku, poszerzonych następnie 14 V 1394.
Przeworsk jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Międzynarodowa droga E-40 biegnie od Zgorzelca przez Kraków, Przemyśl do Lwowa.
W Przeworsku w pobliżu stacji PKP mieści się pierwszy przystanek kolejki wąskotorowej: Przeworsk - Jawornik Polski - Dynów. Trasa (46 km) "Małego Expresu Pogórzanin" biegnie przez malownicze tereny, a za miejscowością Jawornik Polski przebija się przez wzniesienie 602-metrowym tunelem (najdłuższy w Europie).
Gościom warto polecić atrakcyjną bazę noclegową w motelu-campingu "Pastewnik" (niejednokrotny zdobywca tytułu "Mister Camping"). Jest to jedyny w Polsce żywy skansen.

Gmina Przeworsk
Gmina Przeworsk położona jest 14 km od Jarosławia i 38 km od Rzeszowa. Od północy graniczy z Gminą Tryńczą, od południa z Gminami Zarzecze, Kańczuga oraz Gać. Od wschodu otacza ją Jarosław i Pawłosiów od zachodu Białobrzegi. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Chałupki, Gorliczyna, Gorliczyna Szewnia, Grzęska, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna i Urzejowice.
Gmina Przeworsk jest gminą podmiejską o charakterze rolniczym. Duża część ludności utrzymuje się z pracy na roli, będącej często jedynym źródłem utrzymania. Jest czwartą co do wielkości gminą w powiecie. Posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę wodną. Wszystkie wsie podłączone są do wodociągów, są też 3 stacje uzdatniania wody. Gmina jest całkowicie zgazyfikowana i prawie w całości podłączona do sieci telefonicznej.
W planach gminy znajdują się inwestycje kanalizacyjne, ekologiczna oczyszczalnia ścieków, budowa szkół podstawowych wraz z zapleczem sportowym oraz budowa i remonty dróg gminnych. Dominującymi typami siedliskowymi lasów jest bór mieszany, zaś tło drzewostanu stanowi dąb (30%), sosna (30%), buk (10%), brzoza (10%), grab (10%) i jesion (10%). Piękne stare drzewa rosną w ogrodach dworskich w Urzejowicach. Godny polecenia jest gaj pod Świętoniową, zwany "Dębrzyną", który stanowi pozostałość po dawnej puszczy nadwiślańskiej. W czasach średniowiecznych uważano go za "święty gaj" co zapewniało mu przez wiele wieków "nietykalność". Obszary leśne zamieszkują zające, jelenie, dziki, wilki i sarny. W Mleczce można spotkać piżmaki w wśród ryb: okonie, sandacze, świnki, sumy, sandacze, leszcze, szczupaki, karasie, karpie, brzany, węgorze i płocie. Istnieją więc bardzo korzystne warunki do wędkowania.
Na terenie gminy znajdują się bogate złoża kruszywa, eksploatowane przez Zakład Eksploatacji Kruszywa "Gniewczyna Łańcucka" w miejscowości Świętoniowa oraz złoża gazu wydobywane przez Kopalnię Gazu Ziemnego "Mirocin - Przeworsk" w miejscowości Grzęska.

Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina położona jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej, zwanej Nadsaniem, w dolinie Dolnego Sanu, w pobliżu ujścia do Sanu rzeki Lubaczówki i Wisłoka. Znajduje się w odległości 24 km na płn. - zach. od Jarosławia oraz 18 km na płn. - wsch. od Przeworska.
W jej skład wchodzi 9 miejscowości: Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa.
Klimat tej gminy jest specyficzny ze względu na występujące często w bardzo krótkim czasie zmiany pogodowe. Zimy bywają albo wyjątkowo surowe albo wyjątkowo łagodne.
Na południowy -wschód od Sieniawy, w widłach Sanu i Lubaczówki znajdują się rozległe lasy sieniawskie. W obrębie tych lasów zachowały się fragmenty pierwotnego lasu z wielogatunkowym drzewostanem. W celu zachowania tych walorów przyrodniczych utworzono tu Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Duża lesistość gminy umożliwia pozyskiwanie drewna szlachetnego.
Do bogactw naturalnych zaliczyć możemy gaz ziemny, złoża gliny, piasku i żwiru.
Istnieją korzystne warunki do rozwoju agroturystyki. Zainteresowanym inwestycjami władze gminy oferują wolne pomieszczenia znajdujące się na bazie Spółdzielni Rolniczych i GS-ów. oraz tereny przygotowane pod działalność gospodarczą i budownictwo, uzbrojone w sieć wodociągową i gazową, energię oraz elementy infrastruktury drogowej.
Miasto i Gmina Sieniawa to niewątpliwie jeden z najatrakcyjniejszych rejonów turystycznych. Turystycznym magnesem jest wspomniany już Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje północno - wschodnią część województwa podkarpackiego i obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Króluje tutaj sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz zbiorowiska grądowe z grabem i bukiem. Ponadto na terenie gminy wprowadzono formy ochrony przyrody t.j. rezerwat leśny "Lupa" znajdujący się w miejscowości Dobra, chroniący cenny fragment lasu mieszanego z przewagą sosny w wieku 140-180 lat oraz wiele innych pomnikowych dębów, buków i okazałą jodłę; użytki ekologiczne (naturalne zbiorniki wodne, torfowiska); pomniki przyrody (sędziwe i okazałe drzewa np. na terenie wsi Dobra można spotkać chronione dęby i jodły) oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. Spotykane stanowiska roślin chronionych to m.in. synantropy północnoamerykańskie, wawrzynek, wilczełyko, konwalia, widłak jałowcowaty, czosnek niedźwiedzi, rosiczka okrągłolistna. Rzadkie i chronione gatunki zwierząt to wilk, bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw popielaty, puchacz, kobuz i inne. Występują tu dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, przede wszystkim do organizowania w miejscowych lasach polowań. Do Sieniawy wędkarzy przyciągnie San i Lubaczówka, natomiast miłośników historii i zabytków XVIII - wieczny pałac Czartoryskich, który oferuje usługi hotelarskie na wysokim poziomie. Inne obiekty zabytkowe to: park z dębami zasadzonymi przez Tadeusza Kościuszkę, Zespół klasztorny Dominikanów, ratusz, cmentarz żydowski, XVIII-wieczna cerkiew w Rudce. Turyści mają też do dyspozycji parkingi i pola namiotowe.

Gmina Tryńcza
Gmina położona jest w północno - wschodniej części powiatu przeworskiego w widłach 3-ch rzek: San - Wisłok - Mleczka . Przez teren Gminy przebiegają dwa szlaki drogowe : droga krajowa Nr. 862 relacji Nisko - Jarosław oraz droga wojewódzka Nr. 835 Lublin - Przeworsk. Przebiega również linia kolejowa łącząca Przeworsk z Warszawą przez Sandomierz, Skarżysko - Kamienną oraz z Lublinem. Gmina Tryńcza sąsiaduje z gminami: od północnego wschodu z miastem i gminą Sieniawa, od północnego zachodu z gminą Grodzisko Dolne oraz gminą Leżajsk, od zachodu z gminą Białobrzegi, od południa z gminą Przeworsk, a od wschodu z gminą Jarosław. Do wszystkich 9 - ciu sołectw dociera komunikacja PKS.
Klimat na terenie gminy jest łagodny, sprzyjający rozwojowi rolnictwa. Warunki naturalne gminy Tryńcza dają możliwość organizowania popularnych form wypoczynku-turystyki rowerowej i pieszej. Wykorzystując bliskość miasta Przeworska, ekologicznie czyste środowisko, zalesione tereny gmina mogłaby stać się miejscem wypoczynku sobotnio-niedzielnego. W środkowo - wschodniej części gminy znajdują się lasy zajmujące powierzchnię 1202 ha, co stanowi 17% powierzchni gminy. Bogate w rośliny bagienne jest stare koryto Wisłoka między Gniewczyną Tryniecką a Wólką Małkową. Wydmy piaszczyste występujące w okolicy Jagiełły, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej, porośnięte są lasami sosnowymi i dębami. Nad brzegami rzek rosną głównie wierzby, olchy, osiki i topole.
Obszary leśne stanowią 15% Gminy , tło drzewostanu - 75% sosna, 25% buk i dąb. Dominującym typem siedliskowym jest las mieszany.
Tryńcza posiada wieloletnie tradycyjne, kultywowane przez wiele pokoleń, o czym świadczą liczne zabytki w tym regionie. Tryńcza może poszczycić się m.in. parkiem dworskim z XIX wieku. Wieś Gniewczyna powstała przypuszczalnie w XII wieku, a jej nazwa ma się wywodzić od starosłowiańskiego imienia Gniewko. Za wsią w kierunku przysiółka Białobrzegi droga wkracza w las, gdzie rośnie krzew azalii pontyjskiej, rodem z dalekiej Azji. We wsi Jagiełła natomiast bywał król Władysław Jagiełło, który bawiąc na polowaniach w Puszczy Sandomierskiej udawał się do Gródka Jagiellońsiego. Na jego cześć usypano w 1910 roku kopiec.

Gmina Zarzecze
Gmina Zarzecze leży na Pogórzu Rzeszowskim 10 km na południowy-wschód od Przeworska nad rzeka Mleczką. Wieś powstała w XII w., rządziła się wtedy prawem polskim, niemieckie prawo nadał jej w 1450 r, król Kazimierz Jagiellończyk . Zarzecze stanowiło ośrodek rozległego majątku, należącego kolejno do znanych rodzin szlacheckich.
Zarzecze jest gminą o charakterze rolniczym. Przeważają gleby klasy I, II i III które stanowią 93% gruntów ornych i 89% użytków zielonych. Głównymi kierunkami upraw są zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej prowadzony jest głównie chów bydła i trzody chlewnej. W miejscowości Siennów występują tradycje sadownicze. W gminie charakterystyczne jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, występowanie dużej ilości małych działek rolnych i nieruchomości.
Walory krajobrazowe i stan naturalnego środowiska mogą sprzyjać rozwojowi agroturystycznej formy działalności gospodarstw w miejscowościach: Maćkówka - Potok, Łapajówka, Zalesie i Siennów.
W gminie Zarzecze bardzo wiele zrobiono dotychczas w zakresie ochrony środowiska. W całej gminie funkcjonują wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy zorganizowano odbiór odpadów stałych, mieszkańców wyposażono w pojemniki na odpady. Na terenie gminy i w jej sąsiedztwie nie ma większych zakładów uciążliwych dla środowiska. Przeprowadzone dotychczas analizy gleby, wody i materiału roślinnego wykazały niższą od dopuszczalnych zawartość składników szkodliwych dla zdrowia. Gmina posiada rezerwy dobrej wody pitnej. Wszystko to świadczy o dobrym stanie środowiska naturalnego na terenie gminy.
Na terenie gminy znajdują się złoża gazu ziemnego eksploatowane przez Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Bogactwem naturalnym gminy są również zasoby czystej wody podziemnej, które bez uzdatniania zasilają sieć wodociągową 7 miejscowości gminnych i jednej miejscowości z gminy Roźwienica.
Na terenie gminy występuje wiele zabytków. Z pewnością warto zobaczyć:
1. Duży park z pałacem, holenderia i oranżerią i budynkiem gospodarczym, zaprojektowany przez znanego arch. Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą:
o pałac w stylu klasycystycznym z wyraźnymi wpływami romantyzmu
o holenderia i oranżeria
o park z kilkusetletnimi drzewami, m.in. dąb liczący sobie 450 lat o obwodzie pnia 6m.
2. Kościół parafialny p.w. Michała Archanioła (1880-1895) proj. przez Juliana Zachariewicza
3. XIX - wieczne domy
4. Dawna karczma i folwark
5. We wsi Siennów zachował się zabytkowy zespół pałacowo- dworski z XVII w.; w jego skład wchodzi: murowana oficyna (1674), pozostałość murów obronnych i piękny, krajobrazowy park z XVIII wieku oraz kościół drewniany z 1676 r. przebudowany w 1841 (uwaga! Koniecznie warto obejrzeć dwa, dobrze zachowane obrazy malowane al fresco w zakrystii)
6. Z terenu Maćkówki pochodzi duża liczba znalezisk archeologicznych, m.in.:
o przedmioty brązowe (1200-800 r. p.n.e.)
o najstarsze, napotkane tutaj szczątki człowieka z młodszej epoki kamiennej
o denar Marka Aureliusza z 165 r. n.e., co potwierdza tezę prowadzenia w tamtych czasach handlu dalekosiężnego na tych terenach
7. Z Zarzecza pochodzą znane osoby , m. in.:
o Ignacy Morski (XVIII/XIX w) - szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
o Józef Dzieduszycki (1776-1848) - założyciel Biblioteki Poturzyckiej
o Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1899) - założyciel Muzeum Przyrodniczego we Lwowie
o Izabela Cywińska - była Minister Kultury i Sztuki
o Piotr Nowina - Konopka - polityk
o Maria Fleszarowa- Muskat - pisarka
ATUTY GMINNE:
1. Bardzo korzystne położenie w stosunku do aglomeracji miejskich (Przeworsk - 9 km, Jarosław - 11 km)
2. Korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności
3. Zabytkowy pałac wraz z parkiem, stanowiący Centrum Kulturalne Gminy oraz lasy dają szansę agroturystyki, organizowaniu kolonii, obozów jak i indywidualnych pobytów turystów
4. Rozwinięte sadownictwo i uprawy warzyw stwarzają możliwości powstania zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego
5. Korzystne warunki glebowe pozwalają na intensywna uprawę roślin (głównie pszenicy i buraków cukrowych) i osiągania wysokich plonów
6. Wysoka świadomość społeczeństwa i władz lokalnych umożliwia podjęcie szerokiej współpracy z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi inwestycjami w tym regionie
7. Ciągły rozwój budownictwa jednorodzinnego (jedno z osiedli od niedawna posiada własną, nowoczesną kotłownię fluidyzacyjną) zachęca ludność do osiedlania się na tym terenie
8. Gmina posiada duże rezerwy dobrej jakościowo wody pitnej; funkcjonuje tutaj nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
9. Wszystkie szkoły maja zainstalowane ogrzewanie gazowe oraz posiadają nowoczesne sale komputerowe.
10. Duże osiągnięcia w aktywności mieszkańców. Zarzecze jest gminą o najbardziej rozwiniętej infrastrukturze i należy do czołowych gmin wiejskich w kraju..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs