G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bieszczadzkie cerkiewki

Odwiedzaj?c Bieszczady, nie sposób nie zauwa?y?, nie od??cznego elementu Bieszczadów, ma?ych cz?sto zniszczonych cerkiewek, których w Bieszczadach s? ogromne ilo?ci. Obszar Bieszczadów do XIV w. le?a? w granicach Rusi, która przyj??a chrze?cija?stwo obrz?dku wschodniego. Nawet po przej?ciu tych ziem do polski wyznanie si? nie zmieni?o. Do pocz?tku XVII w. wi?kszo?? mieszka?ców Bieszczad by?a obrz?dku wschodniego, a nast?pnie a? do po?owy XX w. - gerkokatolickiego. D??eniem ko?cio?a grekokatolickiego by?o wybudowanie ?wi?tyni w ka?dej wsi, dzi?ki czemu w Bieszczadach powsta?y setki cerkiewek mniejszych i wi?kszych. Niestety nie zachowa?y si? ?adne dokumenty mówi?ce nam o powstaniu cerkwi, lecz pierwsze wzmianki o cerkwi w Olchowcach pochodz? z 1440 roku.

Ówczesne w?adze pa?stwowe stara?y si? utrudnia? adaptacj? cerkwi na ko?cio?y, niektóre cerkwie stanowi?y magazyny dla PGR-ów, co spowodowa?o ich ogromn? dewastacj?. Obecnie na terenie Bieszczad znajduje si? 59 cerkwi, z czego 10 znajduje si? w ruinie. Tylko trzy znajduj? si? w r?kach prawowitych w?a?cicieli. Sze?? z nich jest u?ytkowanych przez wyznawców prawos?awia. Pozosta?e s?u?? jako ko?cio?y rzymskokatolickie. Po 1945 r. wybudowano tylko dwie nowe cerkwie grekokatolickie. Jeszcze gorszy los spodka? wyposa?enie cerkwi, zaledwie w jedenastu z nich zachowa? si? ikonostas. Zagin??o ok. 6000 ikon. pozosta?a cz??? zosta?a albo rozkradziona albo zniszczona. Trzeba zwróci? uwag? na to, ?e ikony z XV i XVI w. nie by?y w Bieszczadach, ?e ikony z XV i XVI w. nie by?y w Bieszczadach rzadko?ci?. Tylko niewiele z nich mo?na znale?? w muzeach, pozosta?a cz??? zosta?a albo rozkradziona albo zniszczona. Trzeba zwróci? uwag? na to, ?e ikony z XV i XVI w. nie by?y w Bieszczadach rzadko?ci?.

Innym przyk?adem cerkwi s? cerkwie wyst?puj?ce w po?udniowo - wschodniej cz??ci Bieszczad. Dominuj? tu cerkwie tzw. bojkowskie. Charakteryzowa?a si? ona planem pod?u?nym, trójdzielnym. Ca?y budynek otaczany by? wydatnym dachem okapowym. Bojkowszyzna by? jedynym obszarem Karpat, na którym archaiczna architektura by?a w u?yciu do pocz?tku XX w. Innymi przyk?adami tego typu architektury mog? by? cerkwie w Bukowcu, Sokolikach Górskich, Stuposianach oraz Wo?osatem. Lecz z wszystkich bojkowskich cerkwi w polskich Bieszczadach ocala?a jedynie cerkiew w Smolniku nad Sanem z 1791 r.

Na pozosta?ym obszarze Bieszczadów wyst?puj? cerkwie trójdzielne pokryte dachem kalenicowym. W pó?nocnej cz??ci regionu dodawano zwykle od strony wej?cia wie??. Wi?kszo?? tego typu cerkwi powsta?o w XIX w. W kilku wsiach powsta?y ?wi?tynie o architekturze silniej osadzonej w tradycji. Nieistniej?ca ju? cerkiew w Hoszowie, mia?a naw? przykryt? dwukrotnie ?amanym zwie?czeniem brogowym. Nad babi?cem znajdowa?a si? kaplica obwiedziona galeri?. Podobnie wygl?da?y cerkwie w Równi i Dwerniku. Na zachód od Wysokiego Dzia?u wyodr?bni? si? zupe?nie inny styl zwany wschodnio?emkowski. S? to cerkwie na planie pod?u?nym, w których ka?da z trzech cz??ci jest nakryta dzwonowatym dachem zwie?czonym cebulastym he?mem z pseudo-latarni?.

W XX w. rodz?cy si? ukrai?ski ruch narodowy spowodowa? du?e o?ywienie w budownictwie cerkiewnym. Wznoszono najcz??ciej nowe cerkwie na planie krzy?a z centraln? kopu??, gdy? taki styl zosta? uznany przez Ukrai?ców za styl narodowy. W sumie do 1939 roku wybudowano 41 nowych cerkwi.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs