G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zespó? Schronów w St?pinie

Historia obiektu
Wiosn? 1940r. Naczelne Dowództwo Wojsk L?dowych hitlerowskiego Wermachtu wybra?o Podkarpacie na lokalizacj? jednej z wysuni?tych kwater dowodzenia, przygotowanych dla kierowania operacj? zmierzaj?c? do opanowania ZSRR. Jeden z g?ównych obiektów zlokalizowano we wsi St?pina. Prace budowlane rozpocz?to w lecie 1940r. Projektowanie i wykonawstwo spoczywa?o na najwi?kszej niemieckiej organizacji budowlanej - Organizacji Todta.
Dla zamaskowania rzeczywistego przeznaczenia inwestycji, oficjalnie przedsi?wzi?cie zarejestrowano jako budowa jednego z zak?adów dla berli?skiej firmy chemicznej "Askania - Werke". Plac budowy obj?ty by? ?cis?? ochron? wojskowo-policyjn? i dost?p do wznoszonych schronów ?elbetonowych mieli tylko upowa?nieni Niemcy. ??cznie zatrudnionych by?o ok. 3-6 tysi?cy ludzi. Budow? zako?czono w lecie 1941r.
27-28 sierpnia 1941r. odby?o si? tu spotkanie A. Hitlera z B. Mussolinim - wówczas w schronie tunelowym przez kilkana?cie godzin przebywa? poci?g specjalny Hitlera. Przez ca?y okres wojny obiekt utrzymywano w sta?ej gotowo?ci na przyj?cie poci?gu sztabowego lub innego poci?gu specjalnego. W czerwcu 1944r. wojska radzieckie dotar?y do Sanu, Niemcy zarz?dzili ewakuacj?, od 3 do 29 sierpnia 1944r. utrzymywa?a si? tu linia frontu, który nast?pnie przesun?? si? ok. 15 km na zachód. Przez 4 miesi?ce funkcjonowa? tu radziecki szpital polowy, który oprócz w?asnych namiotów, wykorzystywa? poniemieckie budynki pomocnicze. Po rozpocz?ciu ofensywy w styczniu 1945r. szpital wyruszy? za przemieszczaj?cymi si? na zachód wojskami. Przy g?ównej drodze nieopodal schronów, pozosta? cmentarz, gdzie grzebano ?o?nierzy zmar?ych podczas pobytu w szpitalu.
Po wojnie schrony znajdowa?y si? pod nadzorem Wojska Polskiego, które jednak nie mia?o koncepcji na wykorzystanie obiektu, dlatego te? w latach 60-tych przekazano go w dzier?aw? Rzeszowskiemu Oddzia?owi NBP. Schron mia? by? sk?adnic? mennicy pa?stwowej, a tak?e miejscem dla ukrycia wa?nych dokumentów, ?rodków p?atniczych i depozytów, jednak bank zrezygnowa? z obiektu jako docelowego punktu ewakuacyjnego. Obiekt zosta? przej?ty w dzier?aw? przez Rolnicz? Spó?dzielni? Produkcyjn? w St?pinie. Schrony nr 1 i 2 zosta?y zaadoptowane, wyposa?one w urz?dzenia klimatyzacyjne i wesz?y w sk?ad kompleksu produkcyjnego pieczarkarni.
Po roku 1990 nast?pi?o przerwanie produkcji pieczarek z przyczyn ekonomicznych. Przez fakt, ?e obiekt by? d?ugie lata zagospodarowany i nale?ycie konserwowany zachowa? si? w bardzo dobrym stanie do dzisiaj. Schrony bierne i bojowe dla ochrony SD zosta?y wykre?lone z ewidencji wojskowej w latach 70-tych i u?ytkowane s? przez w?a?cicieli gruntów na których s? posadowione, wed?ug ich uznania. W roku 2000 z ewidencji wojskowej zosta? równie? wykre?lony schron nr 1 i przekazany gminie Frysztak.

Opis budowli
Zespó? schronów obejmuje obszar o wymiarach ok. 1000 x 500 m, le??cy w dolinie strumienia St?pinka. Zachowa?o si? 7 obiektów o konstrukcji ?elbetowej. Ca?y zespó? liczy? kilkadziesi?t budynków, wie?y stra?niczych, bunkrów bojowych i strzelniczych. W sk?ad zespo?u wchodzi?o tak?e kilka budynków drewnianych wraz z will? przeznaczon? dla dowódców najwy?szej rangi. Oko?o 600 m. od g?ównego bunkra znajdowa?o si? trawiaste l?dowisko dla samolotów, obecnie teren ten jest cz??ciowo zabudowany. Zespó? dzieli si? na dwie grupy budowli: o znaczeniu zasadniczym (obiekty 1 i 2) i uzupe?niaj?ce (pozosta?e). Trzeba zaznaczy?, ?e ca?o?? by?a doskonale z Niemieck? precyzj? zaplanowana, wybudowana i urz?dzona. Zespó? by? ca?kowicie samowystarczalny i przygotowany na wszelkie dzia?ania wojenne. Zachowa?o si? du?o materia?ów opisuj?cych dok?adnie wyposa?enie wszystkich pomieszcze? i ich przeznaczenia.
Obiekt nr 1 ?elbetowy schron tunelowy dla poci?gu o d?ugo?ci prawie 400 m. Usytuowany jest równolegle do rzeki, u stóp pokrytego lasem zbocza. Budowla jest w znacznej cz??ci naziemna, ze wzgl?du na znaczn? d?ugo??, u?atwiaj?c? trafienie bomb? lotnicz?, wyeliminowano prostolinijny narys ca?ej budowli, dlatego schron ma w rzucie poziomym kszta?t wycinka ?uku ko?owego o za?amaniu oko?o 8o. Schron podzielony jest na trzy sekcje (159 m, 72 m, 152 m), oraz przedsionek o d?. oko?o 10 metrów. W poprzecznym przekroju pionowym budowla ma kszta?t niesymetrycznego ostro?uku, dla sprowokowania po?lizgu trafiaj?cych bomb lotniczych. Grubo?? murów przekracza 2 metry. Wed?ug niemieckiej klasyfikacji odporno?ci obiektów fortyfikacyjnych z 1939r., schron zapewnia? przebywaj?cym wewn?trz ludziom ca?kowite bezpiecze?stwo przy kilkukrotnym trafieniu w to samo miejsce pocisku artyleryjskiego kalibru 220 mm. Do schronu prowadzi ??cznie 9 otworów komunikacyjnych, ka?dy wyposa?ony by? w ?luz? chroni?c? przed wybuchem oraz ska?eniami chemicznymi i biologicznymi. Wewn?trz schronu znajdowa?o si? szereg pomieszcze? magazynowych i schronowych dla za?ogi i obs?ugi poci?gu. Schron kolejowy oznaczony nr 1 po??czony by? podziemnym kana?em ze schronem nr 2, który stanowi? jego zaplecze. Budynki oddalone s? od siebie o oko?o 80 m. Schron ten podzielony by? na kilka oddzielnych bloków, w ka?dym z nich znajdowa?y si? urz?dzenia zapewniaj?ce funkcjonowanie ca?ego zespo?u: grzewcze, zaopatruj?ce w wod?, produkuj?ce energi? elektryczn?, filtruj?ce powietrze. W budynku tym znajdowa?y si? te? zapasy wszelkich paliw i materia?ów. Pozosta?e obiekty (3-7) to budowle pomocnicze - bunkry bierno - bojowe oddalone od kilkudziesi?ciu do kilkuset metrów od g?ównego obiektu. Wszystkie o doskona?ej odporno?ci na wybuchy o grubo?ci ?cian ok. 2 m. Zadaniem ich by?o ukrycie dru?yn piechoty i zablokowanie dost?pu do g?ównych obiektów. Wszystkie zaopatrzone by?y w stanowiska ogniowe i urz?dzenia filtruj?ce powietrze.

Stan zachowania obiektów
Stan zachowania wszystkich budynków jest bardzo dobry. Widoczne s? jedynie nieznaczne ubytki korozyjne na powierzchni zewn?trznej, g?ówny obiekt poprzez jego cz??ciowe wykorzystanie przez ostatnie lata by? stale nadzorowany. Niektóre z obiektów pomocniczych maj? otwarte zasuwy w strzelnicach co powoduje niewielkie wnikanie wód opadowych. Zachowa?o si? kilka sztuk oryginalnych drzwi gazoszczelnych i pancerzy strzelniczych. Po roku 1945 zosta?y zdemontowane wszystkie oryginalne urz?dzenia wentylacyjno-filtruj?ce, elektryczne i inne, ale w pó?niejszych latach dla potrzeb RSP w St?pinie w schronach nr 1 i 2 zamontowano prowizoryczne urz?dzenia zast?pcze.

Zgrmadzony materia? pochodzi ze strony Gminy Frysztak.
Osoby zainteresowane histri? tych okolic oraz walorami turystycznymi odsy?amy na stron?: www.Frysztak.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.004 secs