G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Skansen w Sanoku

Stron? wykonano na podstawie materia?ów przekazanych przez zleceniodawc?.

Park Etnograficzny w Sanoku, malowniczo po?o?ony na prawym brzegu Sanu u podnó?a Gór S?onnych, nale?y do najpi?kniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Zosta? za?o?ony w 1958 roku i pod wzgl?dem ilo?ci obiektów jest najwi?kszym skansenem w Polsce. Ca?y Park o powierzchni 38 hektarów jest podzielony strom? skarp? na dwie cz??ci: górzyst? (w du?ej mierze zalesion?) oraz nizinn? (o charakterze ??gowym), co do?? wiernie odzwierciedla ukszta?towanie powierzchni Podkarpacia. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku prezentowana jest kultura polsko-ukrai?skiego pogranicza we wschodniej cz??ci polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze). Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, ?emkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadaj? oddzielne sektory ekspozycyjne, znakomicie dostosowane do fizjografii terenu: budownictwo bojkowskie i ?emkowskie zlokalizowano bowiem w wy?szej partii Parku, natomiast pogórza?skie i dolinia?skie - w ni?szej. Odtwarzaj?c typowe uk?ady zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku. Obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, znajduj? si? tutaj równie? obiekty sakralne (ko?ció? z B?czala Dolnego ko?o Jas?a - 1667, cerkwie: z Gr?ziowej ko?o Birczy - 1731, z Rosolina ko?o Lutowisk - 1750 i z Ropek ko?o Gorlic - 1801), u?yteczno?ci publicznej (szko?a wiejska, zajazd, karczma) oraz przemys?owe (m?yn wodny, wiatraki, ku?nie). Zarówno wymienione obiekty, jak i wi?kszo?? budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych, posiadaj? w pe?ni urz?dzone, udost?pnione do zwiedzania wn?trza (m.in. warsztaty rzemie?lnicze: tkackie, garncarza, ko?odzieja, wytwórcy drewnianych ?y?ek, koszy wiklinowych itp.). Na szczególn? uwag? zas?uguj? równie?: okaza?a zagroda pleba?ska z kompletnie urz?dzon? plebani? z Ropy ko?o Gorlic (po?owa XIX w.), wiejska szko?a z Wydrnej ko?o Brzozowa (pocz?tek 2. po?owy XIX w.) oraz cha?upa tkacka z Korczyny ko?o Krosna (1790).

W Parku Etnograficznym urz?dzono jedn? z najwi?kszych w Polsce sta?? ekspozycj? malarstwa ikonowego - Ikona karpacka. Na powierzchni 250 m2 zaprezentowano ponad 220 ikon (od XV do XX w.), ukazuj?cych pe?ny obraz rozwoju tego typu malarstwa w strefie polskich Karpat. Dope?nieniem ekspozycji sta?ych s? wystawy czasowe organizowane g?ównie w oparciu o zbiory w?asne (w Muzeum znajduje si? bowiem blisko 30.000 muzealiów z zakresu kultury ludowej, a tak?e kultury mieszka?ców podkarpackich miast i miasteczek, w tym bogate kolekcje ikon, judaików, zegarów, wyrobów miedzianych, ceramiki, kilimów, oleodruków oraz innych przedmiotów z zakresu sztuki sakralnej, dworskiej i rzemios?a artystycznego).Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku posiada Oddzia? Terenowy - drewnian? cerkiew, po?o?on? w oddalonym o oko?o 20 km od Sanoka - Uluczu. Usytuowana na szczycie stromej góry, w miejscu naturalnie obronnym, otoczona wa?ami, nale?y do najstarszych (1659) i najpi?kniejszych zabytków architektury cerkiewnej w Polsce (na ?cianach znajduj? si? pozosta?o?ci XVII-wiecznej polichromii).

Wi?cej informacji na: http://skansen.mblsanok.pl

  1. Informacje dla turystów
  2. Po?o?enie
  3. Czas otwarcia
  4. Obs?uga turystów
  5. Najwa?niejsze imprezy

1. Informacje dla turystów
Adres: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok
tel. 013 463-16-72 - Park Etnograficzny
tel. 013 463-09-04, 013 463-09-34 Administracja
fax: 013 463-53-81.2. Po?o?enie

Sanok-Bia?a Góra, usytuowany na prawym brzegu Sanu, przy starannie zagospodarowanym nabrze?u. Czas dojazdu z centrum miasta wynosi oko?o 5 minut - trasy dojazdowe do Parku, odchodz?ce od g?ównego szlaku komunikacyjnego (droga Nr 98 "Wadowice - Przemy?l"), s? bardzo dobrze oznakowane. Ca?y ruch samochodowy i autobusowy w Bieszczady przebiega nieopodal skansenu - w Sanoku bowiem, od trasy Nr 98 odchodzi droga Nr 891 do Ustrzyk Dolnych, stanowi?ca cz??? tzw. Wielkiej P?tli Bieszczadzkiej.
3. Czas otwarcia

Ca?y rok - w sezonie turystycznym trwaj?cym od maja do wrze?nia, Park Etnograficzny jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00, ale zwiedzanie trwa do godziny 20.00 (pa?dziernik: od 8.00 do 16.00; listopad marzec: od 8.00 do 14.00; kwiecie?: od 9.00 do 16.00). Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest najliczniej odwiedzan? placówk? muzealn? na ca?ym Podkarpaciu - co roku do skansenu przybywa oko?o 70.000 go?ci z obszaru ca?ej Polski i kilkudziesi?ciu krajów ?wiata.
4. Obs?uga turystów

Informacje o Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jako miejscu szczególnie polecanym do zwiedzenia, znajduj? si? niemal?e we wszystkich bieszczadzkich informatorach turystycznych. Muzeum dysponuje w?asnymi przewodnikami polskimi i obcoj?zycznymi oraz takimi wydawnictwami reklamowymi jak: albumy, foldery, widokówki, plakaty itp. Do sta?ej dyspozycji turystów pozostaj? ponadto: budynek recepcyjny zlokalizowany w XIX-wiecznym dworku, w którym znajduj? si? mi?dzy innymi: kasa biletowa, hol z witrynami wydawniczymi, galeria-sklep z pami?tkami i wyrobami sztuki ludowej, przechowalnia baga?u; karczma mieszcz?ca si? w zabytkowym XVIII-wiecznym spichlerzu (1732 r.), serwuj?ca potrawy regionalne "prosto z ch?opskiej chaty". Stylowe urz?dzenie wn?trza oraz najbli?szego otoczenia, zapewniaj? niepowtarzaln? atmosfer? dla odwiedzaj?cych j? go?ci; estrada o powierzchni 120 m2 nakryta dwuspadowym gontowym dachem, zlokalizowana na przedpolu skansenu i wspaniale wkomponowana w otaczaj?c? j? ziele?; widownia - amfiteatralnie rozmieszczone drewniane ?awki tworz? 4 sektory na oko?o 1.500 miejsc siedz?cych (w trakcie realizacji znajduje si? zadaszenie widowni); parkingi: dla autobusów - po lewej stronie Sanu (naprzeciwko Skansenu) i dla samochodów osobowych - na prawym brzegu Sanu, tu? przed wej?ciem na teren Parku.
5. Najwa?niejsze imprezy

Jarmark Folklorystyczny (maj/czerwiec) - impreza plenerowa po??czona z wyst?pami zespo?ów folklorystycznych (w tym tak?e z krajów Euroregionu Karpackiego), sprzeda?? wyrobów sztuki ludowej, prezentacjami rzemios?, degustacj? ch?opskiego jad?a, pokazami walk rycerskich oraz przeja?d?kami konnymi;

Festiwal Pie?ni i Muzyki Ludowej M?odych "EUROFOLK" "NA POGRANICZACH" (lipiec/sierpie?) - kilkudniowa impreza plenerowa o charakterze ogólnopolskim, prezentuj?ca czo?owe zespo?y i kapele folkowe, po??czona z przegl?dem konkursowym oraz koncertem laureatów i wyst?pami "gwiazdy" Festiwalu..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs