G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zapory w Solinie i Myczkowcach

Najd?u?sza w Bieszczadach rzeka, czyli San jest zarazem siódm? co do d?ugo?ci rzek? w Polsce. San mierz?c od ?róde? do uj?cia ma d?ugo?? 444 km, z czego 1/3 znajduje si? w Bieszczadach. San by? ju? od 1898 r. poddawany sta?ym obserwacjom hydrologicznym, które pozwoli?y na okre?lenie charakterystycznych dla niego wysoko?ci. Zanotowano tu du?e ró?nice przep?ywu oraz stosunkowo w?ska dolina stanowi?y doskona?e warunki do budowy zapór wodnych. Historia zabudowy Sanu rozpoczyna si? w latach 1921 - 23, kiedy to rozpocz?to budow? pierwszej zapory wodnej na Sanie we wsi Myczkowce. Francusko - belgijskie Towarzystwo Akcyjne "Elektrosan", realizowano projekt opracowany przez Zak?ad Budownictwa Wodnego Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem prof. Karola Pomianowskiego.

Prac? nad zapor? przerwa?o bankructwo firmy. W ci?gu dwóch lat wykonano cz??? zapory, sztolni oraz cz??ciowo budynek elektrowni. W latach 1937 - 39 realizowano rz?dowy program zabudowy Sanu, powrócono wówczas do koncepcji budowy zapory w Myczkowcach. Planom tym przeszkodzi?a II wojna ?wiatowa. W 1955 r. stworzono projekt kompleksowej zabudowy Sanu. Na ca?ej rzece mia?o powsta? 16 progów wodnych z elektrowniami. Ta kaskada mia?a stanowi? ?ród?o mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej dla krajowego systemu energetycznego. Na terenie Bieszczadów oprócz Soliny i Myczkowiec zaplanowano jeszcze progi wodne w ?redniej Wsi, Woli Posto?owej i Dolinie k. Zagórza. 1 kwietnia 1956 r. powo?ano do ?ycia Zespó? Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce. Projekt elektrowni wodnej w Myczkowcach opracowa?o Warszawskie Biuro Projektów Si?owni Wodnych pod kierunkiem in?. Jana P?kalskiego. Natomiast projekt elektrowni wodnej w Solinie opracowa?o G?ówne Biuro Studiów i Projektów Si?owni Energetycznych "Energoprojekt" pod kierunkiem in?. Feliksa Niczke. W latach 1956 - 1960 wybudowano zapor? i elektrowni? wodn? w Myczkowcach. Zapor? stanowi ziemny wa? z j?drem i?owym i betonow? cz??ci? przelewow?. Zapora wodna w Myczkowcach ma d?ugo?? 460 m, wysoko?? 17,5 m, pi?trzenie do 15,5 m. W wyniku budowy zapory powsta? zbiornik wodny o powierzchni 200 ha. oraz pojemno?ci 10,9 mln. m3. W okolicach Myczkowiec San zatacza ?uk d?ugo?ci blisko 5 km. i powraca na odleg?o?? ok. 300 m, w miejscu tym ró?nica poziomów wynosi ok. 7 m. W?a?ciwo?? t? wykorzystano, buduj?c na dolnym ?uku elektrowni elektrowni? i skierowuj?c do niej wod? podziemn? sztolni? o ?rednicy 4,5 m. Do budowy nowej zapory wykorzystano cz??? budowli wykonanych w latach 1921 - 23. W elektrowni zainstalowano dwie turbiny Kaplana produkcji w?gierskiej o ??cznej mocy 8,3 MW. Elektrownia w Myczkowcach jest elektrowni? tzw. wyrównawcz?. Pracuje 24 godziny na dob? i jej zadaniem jest regulacja przep?ywu wody oraz podnoszenie p?ywów minimalnych. W 1961 r. rozpocz?to budow? najwi?kszego planowanego obiektu - zapor? i elektrownie wodn? w Solinie. W ci?gu siedmiu lat powsta?a elektrownia o d?ugo?ci 664m i wysoko?ci 82m. W wyniku budowy tej zapory powsta? zbiornik wodny o powierzchni 2200 ha i spi?trzeniu do 60m. D?ugo?? zalewu w dolinie Sanu wynosi ok. 27 km w dolinie Solinki ponad 14 km. D?ugo?? lini brzegowej to blisko 150 km.

Jest to najwi?kszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce. Przy zaporze wybudowano równie? elektrowni? wodn? o mocy 136 MW. W elektrowni zamontowano 4 turbiny Francisa produkcji czechos?owackiej. Dwie z nich o mocy 48 MW ka?da, s?u?? one do produkcji energii elektrycznej, pozosta?e dwa o mocy 20 MW, to maszyny rewersyjne. W godzinach szczytu energetycznego s? generatorami i produkuj? energi? elektryczn?. Budow? zapory wodnej w Solinie zako?czono w 1968 r. G?ównym zadaniem zbiorników jest jednak gospodarka wodna. Jezioro Soli?skie jest przede wszystkim zbiornikiem przeciwpowodziowym. W czasie swej s?u?by kilkakrotnie stawa?a na drodze niszczycielskiej sile Sanu. Dalsze plany co do budowy kolejnych progów wodnych od?o?ono na kolejne lata i nie nale?y si? spodziewa? powrotu do tych planów. Budowa elektrowni wodnych w Solini i Myczkowcach by?a zadaniem bardzo trudnym ze wzgl?du na bardzo s?abo rozbudowan? sie? dróg oraz na problemy zwi?zane z zalaniem wielu wsi. Na terenach, które mia?y zosta? zalane mieszka?o ok. 3000 osób. Znikn??a pod wod? dawna zabudowa wsi Solina, Wo?kowyja, Tele?nica Sanna i kilku innych. Cz??? zabudowy zosta?a przeniesiona na inne tereny, a cz??? rozebrana. Wielkich zniszcze? dozna?y obiekty sakralne na terenach zalanych. Zniszczeniu uleg?o wiele cerkwi, i ko?cio?ów. Zniszczeniu uleg?y zabytkowe organy w Wo?kowyi, które uleg?y zniszczeniu podczas próby przeniesienia d?wigiem samochodowym. Zniszczony zosta? pi?kny pa?acyk w Sokolu. Z cmentarzy znajduj?cych si? na terenie zalewiska ekshumowano szcz?tki ludzkie.

Pi?knie po?o?one zbiorniki wodne sta?y si? ulubionym miejscem odwiedzin dla turystów. Na obrze?ach jeziora powsta?a du?a baza noclegowa i gastronomiczna. Na Jeziorze Soli?skim organizowane s? ró?nego rodzaju zawody p?ywackie i ?eglarskie. Budowa zapór wodnych na Sanie spowodowa?a, du?e zmiany klimatu.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs