G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Solina

Solina to wie? nad Jeziorem Soli?skim, stolica bieszczadzkich jezior i jedna z najpopularniejszych miejscowo?ci wczasowych regionu. Jej centrum stanowi, roz?o?ona pomi?dzy du?ym parkingiem dla autokarów, przystani? i zapor?, ruchliwa uliczka w charakterze przypominaj?ca wielki jarmark. Najpopularniejszym deptakiem jest oczywi?cie zapora. W dzie? mo?na z niej podziwia? krajobraz zalewu i poni?ej Sanu, spacer wieczorem w ?wietle latarni jest bardzo nastrojowy. Zapora zarazem dzieli miejscowo?? na dwie cz??ci.

W letnie niedziele na plenerowej estradzie odbywaj? si? imprezy muzyczne pod nazw? "Soli?skie lato". Przysta? "Bia?ej Floty", oprócz rejsów statkiem po Jeziorze Soli?skim, oferuje wynajem sprz?tu p?ywaj?cego, od deski surfingowej po du?y kabinowy jacht. Cumowanie w?asnych ?odzi jest p?atne. Zabronione jest tu u?ywanie ?odzi z silnikami spalinowymi. Ze wzgl?du na cz?ste wahania poziomu wody, nierówno?ci dna i znaczne g??boko?ci, k?piel jest dozwolona wy??cznie w miejscach do tego celu wyznaczonych. Wypoczynkowi sprzyja dobra baza noclegowa: domy wczasowe, kempingi i pola namiotowe. Zamieszka? mo?na cho?by na wielkim kempingu "Jawor", rozci?gni?tym na tarasach z widokiem na jezioro. W lecie dzia?a tu wiele restauracji, piwiarni, a tak?e dyskotek. Trudno powiedzie?, czy Solina jest bardziej o?ywiona za dnia czy w nocy. Na pewno to raj dla poszukuj?cych zabawy i gwaru turystów.
Osoby zainteresowane rejsep spacerowym statkiem TRAMP w Pola?czyku zapraszamy TUTAJ.

  1. Historia
  2. Zapora

1. Historia

Osada o tej nazwie od 40-tu lat le?y na dnie zalewu, u stóp zapory. Ponad powierzchni? wody pozosta? tylko przysió?ek Werlas. Osiedle pracowników elektrowni oraz zespó? obiektów wypoczynkowych w budynkach z czasów budowy le?? na gruntach nale??cych niegdy? do wsi Zabrodzie.

Solina by?a jedn? z najstarszych miejscowo?ci w Bieszczadach (XIV w.). Ponownie lokowana na prawie wo?oskim w ko?cu XV wieku. W okresie mi?dzywojennym zamieszkiwa?a j? ludno?? wielonarodowa, zaraz po II wojnie ?wiatowej wysiedlono st?d Ukrai?ców, pozosta?e 500 osób wyprowadzi?o si? ze wzgl?du na budow? zapory.
2. Zapora

To najciekawszy obiekt Soliny. Ju? w okresie mi?dzywojennym ostatni tutejszy prze?om Sanu (pomi?dzy wsiami Solina i Myczkowce) by? wskazywany jako najlepsze miejsce pod budow? zapory. San to najwi?ksza rzeka Bieszczadów. Z ca?kowitej d?ugo?ci rzeki 444 km, odcinek Bieszczadzki to ok. 150 km. Jej ?ród?a znajduj? si? w rejonie Prze??czy U?ockiej i szczytów: Opo?onek i Piniaszkowy. Ko?cem XIX w. wykonano pierwsze pomiary, a do 1914 r. Austriacy prowadzili prace regulacyjne koryta i usp?awnienia Sanu. Z czasów II Rzeczpospolitej pochodzi pierwszy projekt zapory, powsta?y ju? w 1921 r. Podj?to wówczas budow? zapory w Myczkowcach. Projekt jednak upad? i ostatecznie na jego bazie doko?czono budowy w latach 1956-60. Jezioro Myczkowieckie jest zbiornikiem wyrównawczym dla po?o?onego powy?ej Soli?skiego. Prace projektowe przyspieszy?a wielka powód? w 1934 r. Dwa lata pó?niej zatwierdzono lokalizacj? zapory soli?skiej i przyst?piono do bada? geologicznych. Te dzia?ania przekre?li? wybuch II wojny ?wiatowej, zagin?? tak?e projekt zapory i dokumentacja bada?. Prace geologiczne wznowiono w 1953 r., a do budowy przyst?piono po zako?czeniu zapory myczkowieckiej (czyli w 1960 r.). Generalnym projektantem zapory by? Feliks Niczke z "Energoprojektu" . W momencie zako?czenia prac w 1969 r. koszt przedsi?wzi?cia szacowano na 1,5 mld ówczesnych z?otych. W ramach budowli towarzysz?cych wybudowano osiedla mieszkalne w Solinie i 57 km dróg dojazdowych. Zapora jest obiektem typu ci??kiego o d?ugo?ci 664 m, szeroko?ci w koronie 12 m, wysoko?ci 82 m i kubaturze 760 tys. m3. Na lewym brzegu kompleksu usytuowana jest elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 136 MW, któr? daj? cztery turbiny produkcji czechos?owackiej. Dwie z nich to turbiny odwracalne, które, poza zwyk?? produkcj? energii w dzie?, s? przystosowane do przepompowywania noc? wody z Jeziora Myczkowskiego do Soli?skiego. Pozwala to zagospodarowa? nadwy?ki energii wyst?puj?ce noc?. Jezioro Soli?skie ma powierzchni? 2100 ha przy normalnej rz?dnej pi?trzenia. Przy maksymalnej, powierzchnia mo?e si? powi?kszy? do 2220 ha. ?rednia g??boko?? zbiornika wynosi 25 m, a g??boko?? maksymalna (przy zaporze) przekracza czasami 60 m. Jest to najwi?ksze - pojemno?ciowo - sztuczne jezioro w Polsce. Pod wzgl?dem powierzchni jest 6 jeziorem sztucznym w kraju, a 12 w?ród jezior w ogóle. D?ugo?? linii brzegowej wynosi ok. 160 km, a jego kszta?t uwarunkowany jest topografi? dolin rzecznych Sanu i Solinki, w które zbiornik si?ga. Budowle tego rodzaju wymuszaj? zmiany o charakterze klimatycznym i przyrodniczym. Do tych pierwszych nad Jeziorem Soli?skim nale?? m.in. wyd?u?enie okresu wegetacji, wzrost cz?stotliwo?ci i pr?dko?ci wiatrów; do drugich: nie dociera tu ju? na tarlisko ?oso?, natomiast sztucznie wprowadzono szczupaka, sandacza i okonia. Jezioro jest niezwykle atrakcyjne pod wzgl?dem krajobrazowym, obfituje w liczne zatoki, zakola, malownicze urwiste brzegi. Zapory w Solinie i Myczkowcach pe?ni? funkcj? retencyjn? i energetyczn?, ju? kilkakrotnie powstrzyma?y wody Sanu przed zalaniem miejscowo?ci w dole rzeki. Z historii najnowszej: G?o?ny na ca?? Polsk? incydent drogi wiod?cej do przystani w Solinie. Cho? publiczna to przebiega?a przez teren prywatny, administracja nie ?pieszy?a si? z uregulowaniem sprawy, co sprawi?o, ?e w?a?ciciel zdecydowa? si? na drastyczny krok: postawi? szlaban i zacz?? pobiera? op?at? za przejazd przez jego dzia?k?. Miasteczko we wsi - czyli samowystarczalny wojskowy zespó? wypoczynkowy "Jawor", po?o?ony na odosobnionym pó?wyspie u samych stóp lesistej góry "Jawor" (741 m). Liczne obiekty sportowe ??cznie z kr?gielni? i krytym basenem, urz?dzenia do ró?nego rodzaju specjalistycznych terapii niczym w uzdrowisku, sala kinowa, biblioteka, sklep spo?ywczo-przemys?owy, a nawet w?asna stacja paliw. Oczywi?cie nie brak przystani z wypo?yczalni? sprz?tu wodnego. Na zboczu Jawora, dominuj?cego w pejza?u okolic, dzia?a zim? wyci?g narciarski z tras? zjazdow? d?ugo?ci 1250 m.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs