G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Le?ajski Klasztor, Bazylika i zabytkowe organy

Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor bernardynów w Le?ajsku s? jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki sakralnej ko?cielnej z prze?omu renesansu i baroku.
Historia kultu Maryjnego w Le?ajsku si?ga 1590 roku, kiedy to samotnemu, ale bardzo pobo?nemu cz?owiekowi ukaza?a si? Matka Boska. Tym cz?owiekiem by? Tomasz Micha?ek, który pochodzi? z pobliskiej Giedlarowej, a w Le?ajsku trudzi? si? jako s?odownik browaru. Matka Boska ukaza?a si? Micha?owi na le?nej polance, w towarzystwie ?wi?tego Józefa przekazuj?c mu takie oto s?owa: "Nie trwó? si?, Micha?ku, tu Boga swego a Syna mego chwa?? i pomoc moj? poznacie. Tom sobie miejsce obra?a, abym na nim ludzi ratowa?a i przed Synaczkiem zast?powa?a. Id??e tedy do starszego, co jest dozorc? tego miasta, powiedz mu, i? Syna mojego jest wola, aby imieniem moim ko?ció? mi tu zbudowali, w którym by ludzie modl?c si? mogli otrzyma? przeze mnie to, czego by potrzebowali."
Jednak Tomasz Micha?ek nie powiedzia? nikomu o tym, co zobaczy?, obawiaj?c si?, ?e i tak jemu, prostemu cz?owiekowi nikt nie uwierzy. Modli? si? do Matki Bo?ej o to, aby wybra?a na jego miejsce kogo? innego.
Matka Bo?a ponownie ukaza?a si? Micha?owi i poleci?a mu, aby uda? si? do rady miasta i przekaza?, ?e ?yczy Sobie Ona, aby na miejscu zjawienia wybudowano ko?ció?. Micha?ek by? strapiony, poniewa? przekaza? informacj? proboszczowi miejskiej fary Wojciechowi Wyszogradow, który by? jednocze?nie cz?onkiem rady miejskiej, ale nikt z ludzi wp?ywowych mu ani nie uwierzy?, ani nie chcia? s?ysze? o budowie ?wi?tyni w g?uszy le?nej. Tym bardziej, ?e mie?cina by?a male?ka i istnia?a ju? w niej parafia. Micha?ek, widz?c, ?e nikt mu nie wierzy (wtr?cono go nawet do wi?zienia, ale z braku dowodów winy, uwolniono) w miejscu objawienia postawi? s?up z M?k? Pa?sk?. W miejsce to zacz?li przybywa? ludzie, a plotki zacz??y g?osi? o tym miejscu jako o ?wi?tym. W 1595 roku obok s?upa zbudowano ma?? kapliczk? pod wezwaniem ?w. Anny. Jej fundatork? by?a Regina Piekarska, mieszczanka z Le?ajska. W nied?ugim czasie powi?kszono j? do rozmiarów ma?ego ko?ció?ka. Pierwszym, kto publicznie og?osi? to miejsce ?wi?tym by? ksi?dz Jan Teolog a s?awa "?wi?tego miejsca" przyci?ga?a coraz wi?ksze rzesze pielgrzymów.
Tymczasem Matka Boska po raz kolejny ukaza?a si? Tomaszowi Micha?kowi wypowiadaj?c ?yczenie, aby w tym miejscu, w którym ona sobie wybra?a wystawiono Jej murowan? ?wi?tyni?, oraz aby piecz? nad ni? przej?li ojcowie z zakonu ?w. Franciszka z Asy?u. Du?y, murowany ko?ció? (oraz klasztor) w stylu pó?nego renesansu powsta? dzi?ki fundatorowi, którym okaza? si? starosta le?ajski ?ukasz Opali?ski. Wybudowano go w okresie 1618-1628. Wystrojem wn?trza ko?cio?a zaj?li si? g?ównie arty?ci - ojcowie Bernardyni. W?a?ciwie autor planu ko?cio?a do dzi? nie jest znamy, wiadomo jedynie, ?e nad ca?o?ci? budowy czuwa? ojciec Zygmunt Niepo?omski. Ko?ció? ma 60 metrów d?ugo?ci, 26 metrów szeroko?ci i 28 metrów wysoko?ci. Mo?e on pomie?ci? 5 tysi?cy ludzi. W roku 1637 zbudowano ogromny o?tarz, a nieco pó?niej bogate stalle oraz pi?kn? ambone. W roku 1675 Ko?ció? otoczono wysokim murem, aby chroni? go przed najazdami tatarskimi.

Le?ajskie organy
W 1680 roku Stanis?aw Studzi?ski, organmistrz z Przeworska rozpocz?? budow?, ogromnych jak na owe czasy (dzi? s?ynnych) organów. Po wybudowaniu instrumentów okaza?o si? jednak, ?e instrument nie zagra? z powodu wadliwej budowy szaf i mylnym po??czeniom piszcza?ek. Instrument milcza?. Dzie?o do ?adu doprowadzi? dopiero Jan S?owi?ski znany krakowski organmistrz. Prace trwa?y do wrze?nia 1693 roku. Organy te sk?adaj? si? z trzech odr?bnych instrumentów: organów wielkich w nawie g?ównej i dwóch mniejszych w nawach bocznych. Organy kilkakrotnie ulega?y przebudowom i rekonstrukcjom. W 1852 roku przebudowywa? je Roman Duche?ski, w latach 1903-1906 Aleksander ?ebrowski, a w okresie 1962-1967 Robert Polcyn. Dzi? graj? ca?? gam? g?osów, posiadaj? 64 rejestry i ponad 6 tysi?cy piszcza?ek. Warto zauwa?y?, ?e organy Le?ajskie to nie jeden instrument, ale trzy samodzielne. W nawie g?ównej znajduje si? najwi?kszy, a w nawach bocznych zbudowane zosta?y mniejsze instrumenty. Organy g?ówne maj? 15 m wysoko?ci i 7,5 m szeroko?ci - jednak kompozycja architektoniczna prospektu ??czy je nierozerwalnie równie? z dwoma s?siednimi instrumentami w nawach bocznych, tworz?c jeden monumentalny zespó? organowy, na którym - jedynym w ?wiecie - mo?e gra? 3 organistów równocze?nie.

Le?ajska bazylika i klasztor ojców bernardynów nale?? do najcenniejszych i najch?tniej odwiedzanych zabytków na Podkarpaciu. Na ?cianach i sklepieniach bazyliki znajduj? si? freski pó?no – barokowe, wykonane przez malarza Stanis?awa Stroi?skiego. Na szczególn? uwag? zas?uguj? tam równie? obrazy o?tarzowe: obraz ze scen? Zwiastowania, p?dzla O. Franciszka Lekszyckiego, oraz dwa inne jego obrazy przedstawiaj?ce króla Dawida i Proroka Izajasza. Sam o?tarz za? to barokowe dzie?o z 1637 roku. Warto tak?e wspomnie? o obrazie Madonny z roku 1525. W bocznym o?tarzu, pó?nobarokowym, w prawej kaplicy podziwia? mo?emy s?ynny obraz Erazma, przedstawiaj?cy Madonn? Le?ajsk? z Dzieci?tkiem. Ogólnie w nawach bocznych i przy filarach miedzynawowych znajduje si? 12 bocznych o?tarzy. Do niezwyk?ych dzie? Bazyliki nale?y równie? wspania?a ambona pochodz?ca z drugiej ?wierci XVII wieku, wykonana w stylu pó?norenesansowym. Ambon? os?ania baldachim, na szczycie, którego znajduje si? potrójna korona. Ciekawostk? jest (wed?ug danych z Kroniki klasztornej), i? w filary ambony wmurowane s? fragmenty pni drzew, na tle, których ukaza?a si? Matka Boska Micha?kowi.
Bazylika Le?ajska wraz z wszystkimi swoimi dzie?ami sztuki sakralnej oraz klasztor ojców bernardynów s? dzi? niew?tpliwie chlubnym ?wiadectwem naszej kultury narodowej. Wci?? zaskakuj? te? konserwatorów, ostatnio prowadz?cych tu prace renowacyjne.
Okaza?o si?, bowiem, ?e XVII-wieczna stolarka nale??ca do najstarszych w kraju, pod warstw? farby kryje cenne elementy zdobnicze, co jest ogromn? rzadko?ci?, poniewa? najcz??ciej zachowuj? si? portale kamienne, piaskowe lub marmurowe, tutaj natomiast zachowa?y si? portale drewniane z bardzo interesuj?c? dekoracj? malarsk?.

Co roku we wn?trzu Bazyliki organizowane s? koncerty w ramach Festiwali Muzyki w ?a?cucie, od 1992 roku w sezonie letnim równie? w ramach Mi?dzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej. Przybywaj? na nie go?cie, zespo?y muzyczne, chóry i wirtuozi z ca?ego kraju, oraz ró?nych cz??ci ?wiata. Brzmienie cudownych organów, pi?kno Bazyliki oraz sceneria dziewiczego krajobrazu sprawiaj?, ze miejsce to na pewno jest godne polecenia i godne odwiedzenia.

Przydatne informacje o Muzeum w Le?ajsku znajd? Pa?stwo tutaj.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs