G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie

Trasa

Ogromne znaczenie dla rozwoju Rzeszowa mia?y równie? jarmarki odbywaj?ce si? od najdawniejszych czasów na ?w. Wojciecha (13 kwietnia), ?w. Feliksa (30 sierpnia) i ?w. Barbary (4 grudnia), a takie nadane w 1633 roku miastu prawa sk?adu wina i ryb. Na magazynowanie ró?norodnych towarów, którymi handlowali kupcy rzeszowscy oraz przyje?d?aj?cy z ró?nych stron kraju i zagranicy potrzebne by?y sk?ady. Ciasne obszarowo miasto ?redniowieczne, opasane wa?ami, nie dawa?o mo?liwo?ci budowania sk?adów naziemnych na w?skich dzia?kach, zabudowanych domami mieszkalnymi oraz warsztatami rzemie?lniczymi, s?odowniami, browarami i stajenkami. Rol? magazynów towarowych pe?ni?y piwnice - dr??one w gruncie lessowym oraz murowane. Zdarza?y si? równie? piwnice drewniane. Piwnice powstawa?y nie tylko pod kamienicami, ale tak?e pod Rynkiem, ulicami i podwórkami, cz?sto na ró?nych g??boko?ciach dochodz?cych nawet do 10 m. Tworzy?y one nieregularn? sie? komór i korytarzy ró?nych wielko?ci.
Piwnice znajduj?ce si? na II i III kondygnacji zwykle nie pokrywa?y si? z uk?adem wy?ej po?o?onych piwnic i wychodzi?y poza obrys budynków w g??b Rynku i ulic, tworz?c podziemn? komunikacj? pomi?dzy pierzejami Rynku. Niewykluczone, ?e oprócz "legalnych", w piwnicach sk?adowane by?y towary, które chowano przed ocleniem. Przypuszczalnie piwnice stanowi?y równie? schronienie dla mieszka?ców w czasie wojen, najazdów, rabunków, których miasto zazna?o wiele na przestrzeni wieków. Niektóre piwnice nazywane by?y "sklepami ziemnymi", zw?aszcza te znajduj?ce si? w I kondygnacji pod kamiennymi. Pe?ni?y one bowiem funkcj? handlow?. Takie sklepy-piwnice czynne by?y jeszcze w okresie mi?dzywojennym, a nawet po II wojnie ?wiatowej a? do lat 70. Po upadku handlu u?ytkowano tylko cz??? piwnic. Zlokalizowane w II i III kondygnacji przesta?y by? przydatne, wi?c zasypywano je ?mieciami, gruzem i ziemi? albo pozostawiano w postaci pustek. Wej?cia do nich zamurowywano. Z biegiem lat obecno?? rozbudowanej sieci wyrobisk podziemnych podziemnych sta?a si? dla niego powa?nym zagro?eniem. Wskutek rozmi?kczania pod?o?a lessowego wodami z nieszczelnych sieci wodno-kanalizacyjnych piwnice traci?y sw? stateczno?? i zacz??y si? wali?, pocz?wszy od II wojny ?wiatowej a? do lat 60, tworz?c zapadliska na powierzchni ulic i Rynku. By?y tez przyczyn? katastrof budowlanych.
Usuwanie zagro?e? na obszarze staromiejskim zacz?to w latach 1960-1967 pod nadzorem prof. Feliksa Zalewskiego z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wtedy to g?ównie likwidowano komory podziemne ci?gn?ce si? wzd?u? po?udniowej i wschodniej pierzei Rynku i pod ulic? Mickiewicza oraz wzmocniono fundamenty najbardziej zagro?onych kamienic rynkowych. Potem prace górnicze przerwano. Wznowiono je dopiero w 1977 roku, nadaj?c im charakter kompleksowej akcji ratunkowej centrum staromiejskiego. Kierowa? nimi prof. Zbigniew Strzelecki z krakowskiej AGH, a od 1984 r. Andrzej Stro?ski, koordynator ds. rewaloryzacji rynku staromiejskiego. Prace zabezpieczaj?ce trwaj? do dzi?. Zabezpieczone piwnice pod niektórymi kamienicami i pod p?yt? rynkow? wykorzystano do utworzenia Podziemnej Trasy Turystycznej.
Jej d?ugo??, obejmuj?ca 34 piwnice, wynosi 213 m. Piwnice po?o?one s? na ró?nych poziomach, najni?sza - na g??boko?ci 9,58 m. znajduje si? pod Rynkiem. Trasa spina trzy jego pierzeje: po?udniow?, wschodni? i pó?nocn?. W pierzei po?udniowej Tras? tworz? piwnice pod kamienic? nr 11 i 12, we wschodniej - pod nr 13 i 14, za? w pó?nocnej dochodzi do kamienicy nr 19, pod tarasem której zachowa?y si? relikty najstarszej, ?redniowiecznej zabudowy Rynku. Ostatnie badania wskazuj? na to, ?e pozosta?o?ci kamienne nie by?y piwnic?, lecz budowl? o nie okre?lonej funkcji. Uwag? zwracaj? przede wszystkim fragmenty kamiennych i ceglanych sklepie?, ostro?ukowa kamieniarka drzwiowa oraz obramienie okna z ?ukiem w "o?li grzbiet". Wej?cie do Podziemnej Trasy Turystycznej znajduje si? w elewacji tylnej kamienicy Rynek 12, na poziomie II kondygnacji piwnic, za? wyj?cie - z piwnicy na Rynku obok kamienicy nr 19. Nazwy: "Piwnica Miodowa", "Ratuszowa", "Rzeszowskich", "Lig?zy", "Strzeleckiego", itd. nadane komorom wi??? si? z funkcj? piwnic oraz z histori? kamienic i miasta. Piwnice tworz?ce Podziemn? Tras? Turystyczn? pochodz? z XV-XX w. (Tekst: Alina Czajkowska-Wa?ny Miejski Konserwator Zabytków Urz?du Miasta Rzeszowa)

Odpowiednio odrestaurowane piwnice pos?u?y?y do utworzenia Podziemnej Trasy Turystycznej. Sam proces udost?pniania jej zwiedzaj?cym przebiega? dwustopniowo. W kwietniu 2001 roku oddano do u?ytku 213 m, nast?pnie w listopadzie 2007 roku kolejne 156 m. Licz?ca obecnie 369 m Trasa Podziemna jest kompleksem rozmieszczonych na trzech kondygnacjach (najni?sza na g??boko?ci 9,58 m) ponad 25 piwnic i 15 korytarzy. Piwnice w wi?kszo?ci przypadków usytuowane s? pod budynkami, natomiast ??cz?ce je korytarze biegn? bezpo?rednio pod p?yt? Rynku, co wyró?nia Tras? od innych tego typu obiektów w Polsce. Trasa Podziemna ??czy wszystkie pierzeje Rynku. W cz??ci po?udniowej tworz? j? piwnice kamienic o dzisiejszych numerach: 11 i 12, w cz??ci wschodniej – 13 i 14, pó?nocnej – 19, 20 i 21 oraz zachodniej o numerach przedwojennych 28 i 29 (wyburzone podczas wojny i nigdy ju? nie odbudowane).Trasa kryje w sobie niew?tpliwie sporo atrakcji. S? nimi m.in. odkryte pod kamienic? Rynek 19 fragmenty ?redniowiecznego pomieszczenia (jak wykaza?y badania archeologiczne, nie by?o ono piwnic?), w którym zachowa?y si? pozosta?o?ci ceglanego krzy?owo-?ebrowego sklepienia, kamienny portal, kamienne okno z tzw. o?lim grzbietem i niewielka cz??? posadzki wykonana z ceg?y „palcówki”, jak równie? drobny fragment muru, odnaleziony pod nieistniej?c? kamienic? Rynek 28, z widocznymi ?ladami po?aru najprawdopodobniej z 1842 roku. Poszczególnym piwnicom w Trasie nadano nazwy (np. Piwnica Rzemie?lników, Piwnica Miodowa, Korytarz Herbowy), które wraz z wykonanymi w nich aran?acjami nawi?zuj? do podstawowych funkcji piwnic oraz historii miasta. (tekst: Marzena Lorens)

Termin zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej mo?na uzgodni? dzwoni?c pod numer tel. 017 87 54 774.

Godziny zwiedzania:
Wej?cie do Podziemnej Trasy Turystycznej znajduje si? przy Ratuszu, od ul. S?owackiego. Zwiedzanie odbywa si? wy??cznie z przewodnikiem, w grupach do 20 osób.

Ceny biletów:
- normalny: 6,50 z? od osoby
- ulgowy: 4,50 z? od osoby

Uwaga! Bilety zakupione nie podlegaj? zwrotowi ani zamianie.
Uzgadnianie terminów zwiedzania: tel. +48 17 8754774
Wi?cej informacji: www.rzeszow.pl, www.mzbm.rzeszow.pl
  
ROZK?AD GODZIN WEJ?? DO PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ
- od wtoreku do pi?tku: 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
- kasa czynna od godz. 11.00 do 18.00,
- sobota, niedziela: 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
- kasa czynna od godz. 11.00 do 16.00.

W poniedzia?ki i ?wi?ta pa?stwowe Podziemna Trasa Turystyczna - nieczynna

Aktulany plan zwiedzania podziemnej trasy turystycznej
(po remoncie w 2007 roku)


Plan zwiedzania podziemnej trasy turystycznej przed remontem:

Trasa Podziemna

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.004 secs