G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Szlak Ikon w Dolinie Sanu i Os?awy

Szlak Ikon prowadzi przez liczne obiekty architektury cerkiewnej. Stanowi on niew?tpliw? atrakcj? dla osób interesuj?cych si? dziejami Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza Przemyskiego. Mo?emy podzieli? go na 2 g?ówne odcinki: Szlak Dolin? Sanu (z Sanoka do Ulucza) oraz Szlak Dolin? Os?awy (z Sanoka przez Zagórz do Koma?czy). W?drówk? oboma szlakami rozpoczynamy w Sanoku, gdzie mo?emy zwiedzi? Skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Historyczne. Pierwszy ze szlaków oznakowany jest kolorem niebieskim, natomiast drugi z nich nie posiada oznakowania.

Materia? opracowa?: Przewodnik Beskidzki - Robert Ba?kosz

  1. W Dolinie Sanu
  2. W Dolinie Os?awy
1. Szlakiem Ikon w Dolinie Sanu

Ogólna informacja o szlaku
Szlak dydaktyczny, prowadz?cy ze Sanoka (Muzeum Ikon) obok prawos?awnej cerkwi katedralnej, nast?pnie sanockiego skansenu na Bia?ej Górze i dalej, dolin? Sanu do Mi?dzybrodzia, gdzie na stromym brzegu stoi pi?kna, murowana cerkiew, obok której znajduje si? grobowiec rodziny Kulczyckich w kszta?cie piramidy. St?d szlak wspina si? stokami Góry Krzy? (475 m npm) przebiegaj?c obok ustawionego na grani drewnianego krzy?a z napisem 1863. Dalej ??czy si? z podchodz?cym z Bia?ej Góry czerwonym szlakiem i biegnie wraz z nim na Orli Kamie? (554 m npm), gdzie odchodzi ??cznikowy szlak ?ó?ty do Sanoka-Olchowiec i dalej do dworca PKP i PKS. Nast?pnie schodzi na pocz?tek wsi Liszna i za le?niczówk? od??cza si? od szlaku czerwonego, który pod??a dalej grani? S?onnych Gór. Szlak Ikon wchodzi na gór? Moczarki (584 m npm) i skr?ca w kierunku Wsi Tyrawa Solna. Tutaj 5 minut od szlaku pi?kna polana widokowa. Szlak przechodzi nast?pnie obok cerkwi w Tyrawie Solnej, po czym przez most na Sanie wchodzi do dawnego miasteczka Mrzyg?ód, sk?d pod??a do cerkwi w H?omczy. Dalej zmierza w do ?odziny, odbijaj?c nieco w kierunku zachodnim, na widokowe wzgórze Przys?up. Po zej?ciu dochodzi do cerkwi w ?odzinie i dalej zmierza do Witry?owa, sk?d przez wisz?c? k?adk? nad Sanem dochodzi do stóp wzgórza D?bnik, na którym znajduje si? cerkiew ulucka.
Pó?niej drog? zmierza do cerkwi w Dobrej a dalej w gór? wsi, gdzie skr?caj?c nagle w prawo opuszcza wie? i lasem, stokami góry Ostry Dzia? pod??a do Krecowa, przechodz?c nieopodal miejsca po dawnej, krecowskiej cerkwi i starego cmentarzyka.
Z Krecowa, drog? - poprzez Pi?? idzie do wsi Siemuszowa, gdzie od g?ównej drogi odchodzi boczna w gór? wsi. Tu, klika minut od szlaku, w g??b wioski znajduje si? cerkiew. Z Siemuszowej drog? pod??amy do Ho?uczkowa, a nast?pnie starym wiejskim traktem wspinamy si? w górn? cz??? wsi, gdzie znajduje si? cerkiew. Dalej kontynuujemy strome podej?cie i po chwili zag??biamy si? w las, którym dochodzimy na szczyt S?onnej. Dalej szlak schodzi na górny koniec wsi Wujskie, by powtórnie wspi?? si? na ma?e pasemko Granickiej. Przechodzi opodal pi?knej wychodni piaskowcowej i kieruje si? w dó? do Olchowiec, schodz?c do cerkwi drog? obok cmentarza. Teraz pozostaje ju? tylko powróci? do centrum Sanoka pieszo przez most na Sanie lub skorzysta? z komunikacji miejskiej. Szlak mo?na pokonywa? pieszo, konno, rowerem górskim, szosowym, oraz p?yn?c dolin? Sanu.

Sanok - Muzeum Ikon
Mie?ci si? w sanockim zamku przy ul. Zamkowej 2. Obiekt, pierwotnie ruski gród, na którego miejscu stan?? kazimierzowski zamek gotycki, zosta? przebudowany w latach 1523-48, w stylu renesansowym. W jego salach wyeksponowanych jest 106 ikon, z ok. 700 posiadanych przez muzeum, reszta zostanie wyeksponowana po zako?czeniu remontu pozosta?ych pomieszcze?. Posiadana przez placówk? kolekcja jest najwi?ksz? w Polsce. Dodatkowo muzeum oferuje: malarstwo Z. Beksi?skiego oraz dzie?a innych wspó?czesnych artystów, eksponaty archeologiczne i historyczne zwi?zane z regionem.

Sanok - katedra
Prawos?awna cerkiew katedralna p.w. ?w. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowos?deckiej, murowana, zbudowana w 1784 r.
Klucze na plebani - ul. Zamkowa16.

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego - Skansen
Mie?ci si? przy ul. Rybickiego (dyrekcja - Traugutta 3) zajmuje powierzchni? 38 ha, prezentuje ok. 120 obiektów arch. drewnianej z terenu Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy. m.in. cerkiew z Ropek - 1801, z Gr?ziowej - 1731, z Rosolina - 1750, ko?ció? z B?czala Dolnego 1667. Skansen posiada równie? ok. 500 ikon z których cz??? znajduje si? w wy?ej wymienionych cerkwiach za? pozosta?e s? wyeksponowane w oddzielnym budynku. Sanocki skansen jest najwi?ksz? tego typu placówk? w Polsce.

Mi?dzybrodzie
Dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka p.w. Trójcy ?w. murowana, wzniesiona w latach 1899 - 1900, obecnie ko?ció? filialny rzymsko-katolicki.
Klucze u Pana Mieczys?awa Bojeczko, Mi?dzybrodzie 32, na drugim ko?cu wsi (ok. 500 m).

Tyrawa Solna
Drewniana cerkiew p.w. Jana Chrzciciela, zbudowana w 1837 r. Obecnie u?ytkowana jako ko?ció? rzymsko-katolicki.
Klucze do cerkwi u Pana Mieczys?awa Penara - Tyrawa 88, (najbli?szy dom obok cerkwi).

H?omcza
Cerkiew grecko-katolicka p.w. Soboru NMP, drewniana, wzniesiona w 1859 r. W latach 1946-60 u?ytkowana przez ko?ció? rzymsko-katolicki, nast?pnie przez cerkiew prawos?awn? a od 1991 r. odbywaj? si? tam nabo?e?stwa obrz?dku bizantyjsko-ukrai?skiego.
Klucze na plebani obok cerkwi.
 
?odzina
Dawna cerkiew filialna grecko-katolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP, wzniesiona w 1743 roku, obecnie ko?ció? filialny rzymsko-katolicki. Obok cerkwi pi?kny stary d?b.
Klucze do cerkwi u Pana Jana Skubi?skiego - ?odzina 1 (najbli?szy dom od cerkwi, po drugiej stronie drogi)

Dobra Szlachecka
Dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka p.w. ?w. Miko?aja, drewniana, zbudowana w 1879 r. obecnie ko?ció? filialny rzymsko-katolicki p.w. Podwy?szenia Krzy?a. Przed cerkwi? cenna, trójkondygnacyjna obronna brama - dzwonnica z XVII w. z kaplic? na pi?trze oraz dzwonami z 1624 i 1625 r.
Klucze u Pani Stanis?awy Pola?skiej, Dobra 55, (sklep po drugiej stronie drogi).

Ulucz
Najstarsza, drewniana cerkiew w Polsce p.w. Wniebowst?pienia Pa?skiego, zbudowana w 1510 r. Wchodzi?a w sk?ad zespo?u klasztornego bazylianów. Obecnie filia MBL w Sanoku. Po?o?ona na szczycie stromego, owianego legendami wzgórza "D?bnik", na pó?nocnym kra?cu wsi.
Klucze u pani Genowefy Filip na pocz?tku wsi - Ulucz 16.

Siemuszowa
Drewniana, filialna cerkiew grecko-katolicka p.w. Przemienienia Pa?skiego, zbudowana w 1841 r. Obecnie u?ytkowana jako ko?ció? rzymsko-katolicki.
Klucze u Pani Teresy Kij, Siemuszowa 28.

Ho?uczków
Parafialna cerkiew grecko-katolicka p.w. ?w. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. Obecnie u?ytkowana jako ko?ció? rzymsko-katolicki, Klucze u Pani Józefy Piekary - Ho?uczków 21 (ok. 50 m od cerkwi, drog? w dó?, po prawej stronie).

Sanok - Olchowce
Dawna cerkiew parafialna p.w. Wniebowst?pienia Pa?skiego, drewniana, wzniesiona w 1844 r. Obecnie u?ytkowana przez ko?ció? rzymsko-katolicki.
Klucze na plebani - ul. Przemyska.

Czerte?
Drewniana cerkiew grecko-katolicka wzniesiona w 1772 r. Obok drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1887 r. Po wieloletnim u?ytkowaniu przez ko?ció? rzymskokatolicki obecnie powróci?a do pierwotnej funkcji. Znajduje si? poza wytyczonym szlakiem lecz z powodu jej szczególnej warto?ci i pi?kna oraz po?o?enia nieopodal miasta (15 min. pieszo od ostatniego przystanku komunikacji miejskiej linii nr 5) zosta?a ona w??czona do tego opisu.
Klucze u Pana Jana Ha?ajcio - Zab?otce 61 (ok. 300 m) 
 
Inne zabytki spotykane na szlaku 
Park Krajobrazowy Gór S?onnych
- zosta? powo?any rozporz?dzeniem Wojewody Kro?nie?skiego z 27 marca 1992 r. Le?y w pó?nocno-wschodniej cz??ci województwa, na pó?noc od Sanoka, Zagórza, Leska i Ustrzyk Dolnych. Obejmuje Obszar Gór S?onnych, po?udniow? cz??? Pogórza Przemyskiego. Najwy?sze szczyty to Góry S?onne 672 m npm. oraz Chwaniów 685 m. npm.
Jest to obszar wyj?tkowo cenny ze wzgl?du na jego walory przyrodnicze i kulturowe. Malowniczo uformowane grzbiety górskie przybieraj? uk?ad rusztowy. Odwadnia je g?sta, kratowo u?o?ona sie? rzek i potoków. Atrakcyjno?? tego terenu podnosi bardzo s?abe zaludnienie, co gwarantuje niezak?ócony kontakt z przyrod?. Licz?ca ok. 900 gatunków flora naczyniowa zachowa?a wysoki stopie? naturalno?ci. Interesuj?ca jest obecno?? na tych stosunkowo niskich wysoko?ciach, 68 gatunków górskich, w tym 5 gatunków subalpejskich i 45 reglowych. Z gatunków wschodniokarpackich mo?na tu spotka? m.in. groszek wschodniokarpacki, ?ywokost sercowaty, lulecznic? krai?sk?, smotraw? okaza??. Faun? parku tworzy 133 gatunki kr?gowców (w tym 85 gat. ptaków l?gowych i 6 gat. gadów) oraz 58 gat. bezkr?gowców. Znakomite ostoje maj? tu zwierz?ta rzadkie, zagro?one i chronione - zw?aszcza du?e kr?gowce le?ne.
Dolina Sanu - malownicze meandry rzeki, która na tym odcinku oddziela strome, zalesione zbocza Gór S?onnych i Pogórza Przemyskiego od nieco ?agodniejszych wzgórz Pogórza Dynowskiego, stanowi?c du?? atrakcj? dla kajakarzy, mi?o?ników w?dkowania oraz amatorów k?pieli. Przewidziana w latach pi??dziesi?tych do zalania wodami zbiornika, który mia? powsta? po zbudowaniu zapory w Niewistce, jest obecnie bardzo s?abo zurbanizowana, a w efekcie zachowa?a swój naturalny dziewiczy charakter.
Wychodnie skalne - oryginalne formy piaskowcowe na grzbietach Gór S?onnych, tworz?ce fantastyczne kszta?ty, przywodz?ce na my?l upiory z ludowych poda?. Na szlaku znajduj? si? dwie z nich - Orli Kamie? oraz Kamie? na Granickiej. 2. Szlakiem Ikon w Dolinie Os?awy

W Dolinie Os?awy prawie wszystkie obiekty znajduj? si? stosunkowo niedaleko g?ównej drogi: Sanok - Zagórz - Koma?cza - granica pa?stwa ze S?owacj?, a istniej?ca sie? szlaków turystycznych umo?liwia wycieczki piesze. Wystarczy zatem zaopatrzy? si? w nasze informacje i dobr? map? by rozkoszowa? si? pi?knem drewnianej architektury ?emkowszczyzny os?awickiej. Swoj? podró? rozpoczynamy w Sanoku.

Z Sanoka pod??amy ok. 5 km w kierunku Zagórza, gdzie Os?awa znajduje uj?cie w wodach Sanu. Pierwsza cz??? tej miejscowo?ci to tzw. Dolina istnieje tu drewniana cerkiew greko-katolicka pw. NMP z 1836 r. obecnie ko?ció? rzymsko-katolicki. Zewn?trznie nie jest to obiekt imponuj?cy urod?, warto jednak o niej wspomnie?. We wn?trzu o?tarzyk i ikony z XIX w. Nast?pnie docieramy do skrzy?owania w centrum Zagórza, prosto droga wiedzie w kierunku Leska, my za? obieramy kurs na po?udnie, w kierunku Koma?czy. Przy g?ównej drodze, po lewej stronie, ok. 500 m od skrzy?owania zobaczymy murowan? z kamienia, cerkiew zagórsk?, p.w. ?wi?tego Micha?a pochodz?c? z 1836 r. Dawniej greko-katolicka, obecnie jest u?ytkowana przez prawos?awnych. 0d wschodu pó?koliste prezbiterium do którego dostawiona jest zakrystia. 0d zachodu wysoka, murowana wie?a, w górnej cz??ci drewniana, zwie?czona baniast? nibysygnaturk?. We wn?trzu ikonostas wspólczesny cerkwi. Klucze do obiektu u Pana Nestora H?ywjaka, obok cerkwi - ul. M?ynarska 10. Pod??aj?c dalej t? sam? drog? dochodzimy do ko?cio?a farnego z XVIII w, za którym wiedzie w?ska polna droga do oddalonych o 500 m malowniczych ruin klasztoru Karmelitów Bosych, równie? pochodzqcego z osiemnastego stulecia. Tu? obok ko?ciola skrzy?owanie dróg: glówna wiedzie prosto, serpentynami przez gór? Dzia?, druga wiod?ca poprzez Pora? wije si? nadal wzd?u? Os?awy. Obie ??cz? si? pó?niej w miejscowo?ci Szczawne. Któr? zatem wybra?? Obie trasy s? bardzo atrakcyjne, cho? przez pryzmat naszego tematu cenniejsza jest druga. Opiszemy jednak obie, umo?liwiajqc dokonanie wyboru. Gdy skr?cimy w prawo, ju? wkrótce dotrzemy do miejscowo?ci Pora?. Zaraz na jej pocz?tku, po lewej stronie ok. 300 m od drogi wida? neogotycki dwór Gubrynowiczów, ostatnich w?a?cicieli okolicznych dóbr. W centrum wsi, po lewej stronie na wzgórzu, zobaczymy te? murowany ko?ció? z XVIII w.

Za wsi? kolejna krzy?ówka, na której obieramy kierunek po?udniowy w stron? wsi Morochów. Tu znajduje si? drewniana cerkiew greko-katolicka od 1961 r. prawos?awna, zbudowana w 1837 r. O ile zewn?trznie obiekt nie wyró?nia si? w jaki? szczególny sposób o tyle wn?trze jest bardzo interesuj?ce. Ciekawy dziewi?tnastowieczny ikonostas i wystrój o silnych neogotyckich cechach. By dotrze? do cerkwi musimy zjechawszy drog? z góry skr?ci? w boczn? drog? gruntow? w prawo, obok drewnianego prawos?awnego krzy?a i przejecha? ok. 50 m. Po obiekcie oprowadza ksi?dz mieszkaj?cy na plebani obok.

Nast?pna wie? to Mokre. Po lewej stronie drogi zobaczymy murowan?, greko-katolick? cerkiew z czerwonym dachem. Jest to obiekt nowy, zbudowany w 1992 r. lecz we wn?trzu znajduje si? ciekawy ikonostas z 1900 r. pochodzqcy ze wsi Stubianka przekazany cerkwi w depozyt przez muzeum w ?a?cucie. Po cerkwi oprowadza Pan Bogdan Mielnik, Mokre 42. We wsi dziala równie? Zespó? Pie?ni i Ta?ca "0s?awiany" prezentuj?cy folklor ?emkowski i bojkowski. Dalej droga prowadzi obok kopalni ropy naftowej i opuszczaj?c Mokre wije si? wzd?u? malowniczej doliny Os?awy w kierunku Wysoczan przeciskaj?c si? w pewnym momencie stokiem góry pomi?dzy torami kolejowymi a p?yn?c? w dole rzek?. Droga w tym miejscu przew??a si? znacznie na odcinku ok. 1 km.
W Wysoczanach mijamy stary, greko-katolicki cmentarz, na którym postawiono now? kaplic?. W jej wn?trzu interesuj?cy, wspó?czesny ikonostas. Klucze posiada so?tys, Pan Roman Karpa. Za wsi? zabudowania dawnego PGR-u gdzie obecnie powstaje stadnina koni. Zaraz za ni? skrzy?owgnie z drog? z Bukowska, na którym skr?camy w lewo. Za nami pozostaje nieistniej?ca wie? P?onna, w której znajduj? si? ruiny cerkwi wykorzystywanej po wojnie jako magazyn Pa?stwowego Gospodarstwa Rolnego.
W Szczawnem drogi, które rozchodzi?y si? w Zagórzu, ??cz? si? ponownie. W tym momencie cofniemy si? do Zagórza, by opisa? pierwsz? z tras, Min?wszy zatem skrzy?owanie na Pora? kierujemy si? na po?udnie w kierunku Tarnawy.
Na pierwszym wzgórzu mijamy po lewej stronie zabytkowy zagórski cmentarz i zje?d?amy w dó? do Wielopola, wioski wchodz?cej obecnie w granice Zagórza. Na lewo od drogi widzimy za rzek? ruiny klasztoru, a nieco na prawo od nich stoj?c? na wzgórzu bia?? murowan? cerkiew greko-katolick? p.w. Micha?a Archanio?a, zbudowan? w 1939 r. na planie krzy?a i zwie?czon? wielk? bani?. By do niej dotrze?, nale?y skr?ci? w lewo, drog? przez przejazd kolejowy i mostek. Jad?c dalej g?ówn? drog? docieramy do wsi Tarnawa Dolna. Za ni? krzy?ówka na której skr?camy w prawo. Niestety, we wn?trzu nie ma ?adnego ikonostasu. Droga w lewo prowadzi w dolin? Kalniczki gdzie znajduj? si? cerkwie w Tarnawie Górnej (1817 r), Olchowej (1877 r) i Serednim Wielkim (1810 r) b?d?ce w ruinie oraz w ?ukowem (1828 r.) - u?ytkowana przez ko?ciól rzymsko-katolicki. Jedziemy dalej poprzez Czaszyn mijaj?c po drodze murowan? cerkiew greko-katolick? pw. ?w. Miko?aja z 1835 r. u?ywan? przez ko?ció? rzymsko-katolicki. Za wsi? wspinamy si? malowniczymi serpentynami na Brzozowiec, sk?d roztacz? si? wspania?a panorama na Pogórze Bukowskie, Góry S?onne i Pogórze Leskie. Sam szczyt góry spowity jest lasem lecz po przejechaniu na jego po?udniow? stron? ponownie uderza nas przepi?kna panorama na Dolin? Os?awy, oddzielaj?c? Bieszczady od Beskidu Niskiego. Zje?dzaj?c w dól mijamy po prawej stronie cmentarz i murowan? dzwonnic?, pozosta?o?? po greko-katolickiej cerkwi w Kulasznem, która sp?on??a w 1974 r. Obok dzwonnicy stoi nowy murowany ko?ció?. Wje?d?amy do wsi Szczawne i tu ??czymy si? z opisan? powy?ej drog? przez Morochów. Wyje?d?aj?c ze Szczawnego dostrzegamy po prawej stronie, za przejazdem kolejowym drewnian? cerkiew greko-katolick? p.w. Za?ni?cia Matki Bo?ej, (obecnie prawos?awn?) zbudowana w 1888 r. w typie wschodnio-?emkowskim. We wn?trzu ikonostas wspó?czesny cerkwi. Na ?cianach polichromia figuralna z 1925 r. Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z 1889 r. i cmentarz parafialny. W Szczawnem równie? ciekawa XIX w. kapliczka drewniana stoj?ca przy g?ównej drodze. Klucze do cerkwi u Pana Jana Walornego - Szczawne 20. - du?y murowany dom przy drodze na Bukowsko.

Wkrótce po opuszczeniu Szczawnego doje?d?amy do Rzepedzi. By dotrze? do rzepedzkiej cerkwi, jednej z najpi?kniejszych na omawianym terenie, nale?y na pocz?tku wsi skr?ci? w drog? w prawo. Jad?c w gór? potoku Rzepedka wyjedziemy dok?adnie przed samym obiektem. Jest to drewniana cerkiew greko-katolicka, w typie wschodnio-?emkowskim-os?awickim, p.w. ?w Miko?aja Bpa, zbudowana w 1824 r. B?ogos?awiona w 1826. Remontowana m. in. w 1896 r. Prawdopodobnie wtedy dostawiono zakrysti?. Podczas prowizorycznego zabezpieczania w 1969 r. rozebrana zosta?a zakrystia. Po wojnie u?ytkowana jako ko?ció?, obecnie slu?y ponownie wyznawcom obrz?dku grecko-katolickiego. We wn?trzu ikonostas, wspó?czesny cerkwi. Na ?cianach polichromia z 1896 r. Przy cerkwi drewniana, trójkondygnacyjna, s?upowo-ramowa dzwonnica wspó?czesna cerkwi. ?wi?tynia obecnie gruntownie remontowana. Obiekt otacza niewysoki, kamienny murek. Obok cmentarz przycerkiewny. Klucze do cerkwi posiada Pan S?awomir Jurowski, mieszkaj?cy w pierwszym domu za zakr?tem, po prawej stronie. Powróciwszy do g?ównej drogi jedziemy dalej na po?udnie.

Przejechawszy przez przejazd kolejowy i most doje?d?amy do skrzy?owania z drog? na Turza?sk. Tu znów warto zboczy? na chwil? z drogi g?ównej zobaczy? cerkiew turza?sk?. Jad?c drog? obok Zak?adów drzewnych, przeje?d?amy most na Os?awie i wje?d?amy w zabudowania wsi Turza?sk. Po ok. 1,5 km. doje?d?amy pod stoj?c? po lewej stronie drogi pi?kn? drewnian? ?wi?tyni?. Prowadzi do niej odchodz?ca od g?ównej drogi, oko?o pi??dziesi?ciometrowa polna droga lub nieopodal kamienne schodki. Jest to cerkiew greko-katolicka, (obecnie prawos?awna) w typie wschodnio?emkowskim - os?awickim, p.w. Micha?a Archanio?a zbudowana w 1803 r. We wn?trzu ikonostas z 1895 r. i dwa o?tarze boczne z pocz?tku XIX w. Obok cerkwi drewniana dzwonnica s?upowa - najwy?sza tego typu dzwonnica w Polsce. Po obiekcie oprowadza pan Teodor Tchoryk, mieszkaj?cy w górnej cz??ci wsi - Turza?sk 63.

Powróciwszy do Rzepedzi pod??amy dalej g?ówn? drog? w kierunku po?udniowym. Odt?d jedziemy drog? wiod?c? wzd?u? Os?awicy - lewego dop?ywu Os?awy. Rzeki te p?yn? równolegle a oddziela je masyw Dyszowej i Jasieniowej. Je?li chcieliby?my na tym odcinku pod??a? dalej wzd?u? Os?awy, musieliby?my skr?ci? w Rzepedzi w drog? prowadz?c? w kierunku dawnej stacji kolejki w?skotorowej. Niestety malownicza ta trasa jest dost?pna jedynie pieszo lub samochodem terenowym, gdy? jest to droga gruntowa, która w paru miejscach wymaga przejazdu przez brody. Wiedzie t?dy równie? linia kolejki w?skotorowej lecz od wielu lat nie eksploatowana ulega dewastacji. Wkrótce po opuszczeniu Rzepedzi mijamy tablic? z napisem Jawornik. Istnia?a tu przed wojn? du?a wie? ?emkowska ci?gn?ca si? w gór? potoku o tej samej nazwie co miejscowo??. Obecnie jest tu tylko kilka domów. Ciekawostk? s? organizowane latem przez "0rkiestr? ?w. Mikolaja" warsztaty muzyczne, podczas których goszcz?ce tu osoby mog? zapozna? si? z kultur? dawnych mieszka?ców tej ziemi.

Nast?pn? wiosk? na naszej trasie jest Koma?cza, miejscowo?? szczególna z racji swojego malowniczego po?o?enia oraz bogatej historii. Wje?d?aj?c do Koma?czy mijamy po prawej stronie drogi nieczynny kamienio?om, a wkrótce potem stacj? Koma?cza-Letnisko. Zaraz za ni? dostrze?emy kamienny wiadukt pod torami, przez który prowadzi droga do oddalonego o 600 m klasztoru sióstr Nazaretanek, w którym internowany by? w latach 1955-6 kardyna? Wyszy?ski. Dojechawszy do centrum wsi mijamy budynek stacji po prawej stronie, oraz drewniany ko?ció?ek z lat l949-50 r. za którym w kierunku Duszatyna i Jeziorek Duszaty?skich, po?o?onych na stokach Chryszczatej (998 m npm.). My pod??amy nadal prosto i po kilkudziesi?ciu metrach skr?camy w drig? w kierunku Dukli, która przebiega pod mostem kolejowym. Jeste?my w dolinie potoku Barbarka, gdzie znajduj? si? dwie wspania?e, kamcza?skie cerkwie. Pierwsz? dostrzegamy po lewej stronie drogi. Jest to du?y, murowany obiekt, w górnej cz??ci drewniany, zwie?czony centralnie wielk? bani?. Zbudowana zosta?a w latach 1985-88.
Z jej budow? wi??e si? ciekawa historia. Poniewa? wierni ko?cio?a greko-katolickiego nie mogli odprawia? nabo?e?stw w starej cerkwi, pragn?li zbudowa? now?. Niestety nie otrzymali pozwolenia na budow? a tylko na przeniesienie ju? istniej?cej - opuszczonej cerkwi. Wybór pad? na obiekt z miejscowo?ci Dudy?ce. Omijaj?c przeciwno?ci Koma?czanie fortelem postawili du?? murowan? cerkiew, wie?cz?c j? ma?? drewnian? cerkiewk? z Dudyniec. Wp?yn??o to oczywi?cie na do?? nietypowy wygl?d zewn?trzny. 0d 1990 r. istnieje przy cerkwi Muzeum ?emkowskie prezentuj?ce w starej chy?y, przedmioty ?ycia codziennego ?emków. Po obiekcie oprowadza ksi?dz mieszkaj?cy na plebani obok. Ok. 300 m dalej stoi na wzgórzu po prawej stronie drogi przepi?k na drewniana cerkiew p.w. Opieki Matki Bo?ej z 1802 r. Po 1836 r. dobudowana zosta?a zakrystia z kolejn? wie?yczk?. Pierwotnie parafialna cerkiew greko-katolicka od 1963 r. u?ytkowana jest przez spo?eczno?? prawos?awn?. Zbudowana w typie wschodnio?emkowskim - os?awickim. We wn?trzu kompletny ikonostas z 1832 r. Przed cerkwi? drewniana dzwonnica-brama. Obiekt otoczony jest niskim kamiennym murkiem, obok przycerkiewny cmentarz. Po obiekcie oprowadza prawos?awny proboszcz, mieszkaj?cy w prywatnym domu nieopodal cerkwi greko-katolickiej (bizantyjsko-ukrai?skiej) - Koma?cza 216.
B?d?c w Koma?czy warto zboczy? jeszcze w kierunku Wis?oka Wielkiego, gdzie znajduje si? pi?kna, drewniana wschodnio-?emkowska cerkiew (obecnie ko?ció? rzymsko-katolicki) p.w. ?w. Onufrego. Zbudowana w latach l85O-53. Wokó? cerkwi murek z ?amanego kamienia i murowana dzwonnica. Wewn?trz interesujqcy ikonostas. Po cerkwi oprowadza ksi?dz mieszkaj?cy na plebani obok.
Po powrocie do Koma?czy kierujemy si? w drog? wiod?c? w kierunku ?upkowa i doje?d?amy do wsi Radzoszyce. Jest tu obecnie budowana droga w kierunku projektowanego przej?cia granicznego. Dojechawszy do skrzy?owania, jedynego we wsi, skr?camy w prawo. Po kilku minutach doje?d?amy do obiektu. Jest to drewniana cerkiew greko-katolicka, parafialna, p.w. ?w. Dymitra, postawiona w l868 r. We wn?trzu ikonostas wspó?czesny cerkwi i rokokowy o?tarzyk. Z ikonostasu skradziono prazdniki w 1991 r. Przed cerkwi? kamienna dzwonnica parawanowa. Wokó? stary cmentarz przycerkiewny. Na uwag? zas?uguj? malowid?a na chórze, przedstawiaj?ce ?ycie codzienne mieszka?ców wsi. Na jednym ?emkinie id?ce do cerkwi, na drugim ?emko w stroju ludowym, siej?cy zbo?e. Klucze do cerkwi posiada Pani Zofia Gusztak, Radoszyce 12 - najbli?szy dom od cerkwi, najlepiej jednak umówi? si? z ksi?dem mieszkaj?cym w Koma?czy (Czes?aw Dec - Koma?cza 88, tel. 4625211 wew. 81) który ch?tnie sam oprawadza po obiekcie. Powy?ej wioski kaplica nad strumiemem, wyp?ywaj?cym z "cudownego ?ród?a" w której interesuj?ca, wspó?czesna ikona przedstawiajqca Chrystusa w Ogrojcu. Po zwiedzeniu cerkwi powracamy do drogi g?ównej i pod??amy dalej w kierunku po?udniowym. Przeje?d?amy przez otwarte przestrzenie dawnej wsi Os?awica, gdzie istniej? tylko opuszczone zabudowania pegieerowskie i kilka zabudowa?.
Mijamy nast?pnie od strony wschodniej Nowy ?upków i powróciwszy w dolin? Os?awy skr?camy w lewo, w g??b wsi Smolnik. Po przejechaniu ok. 1 km dostrzegamy po prawej stronie pi?kn? sylwetk? cerkwi smolnickiej. Jest to ?wi?tynia murowana b?d?ca niegdy? greko-katolick? cerkwi?, parafialn?, zbudowan? w 1806 r. p.w. ?w. Miko?aja We wn?trzu zachowany, ikonostas - wspó?czesny cerkwi. Obok cerkwi murowana dzwonnica. Na ?cianie epitafia inskrypcyjne. 0d 1969 r. u?ytkowana jako ko?ció? rzymsko-katolicki. Po cerkwi oprowadza Pani Maria Mruga?a - Smolnik 18, mieszkajqca w murowanym budynku ok. 200 m przed cerkwi?, przy drodze, po prawej stronie. To niestety ju? ostatni obiekt w dolinie Os?awy. Dalej w kierunku po?udniowym dotrzemy a? do jej ?róde? nieopodal Balnicy, gdzie istnieje tylko stara kapliczka - obecnie remontowana si?ami sp?ecznymi. Po drodze miniemy Wol? Michow?, dawniej du?? i ludn? miejscowo??, zamieszka?? przez spo?eczno?? polsk?, ukrai?sk? i ?ydowsk?. Dzi? niewiele ?wiadczy o jej minionej ?wietno?ci. Warto jednak zatrzyma? si? w szczerym polu i ws?ucha? w g?os cerkiewnego dzwonu, który dobywa sie gdzie? spo?ród zaro?ni?tych olszyn? ??k. Dlatego najlepiej zako?czy? sw? podró? w?drowcze u ?róde? Os?awy, która opowie ci histori? tej przepi?knej ziemi.
Do wymienionych obiektów mo?na równie? w?drowa? pieszo, wykorzystuj?c istniej?ce szlaki turystyczne. Wiod? one malowniczymi terenami Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Ich stosunkowo g?sta sie? pozwala na zaplanowanie pieszej wyprawy z praktycznie ka?dej, wa?niejszej miejscowo?ci tego regionu. Z Sanoka, prowadzi w Dolin? Os?awy szlak niebieski. Wiedzie od stacji g?ównej PKP/PKS, przez wie? Stro?e Wielkie, na pi?kne polany widokowe Stró?owskich ?azów. Dalej biegnie przez Morochów i ponad wsi? Mokre wspina si? na masyw Dzia?u. Nast?pnie pod??a przez szczyt Pohary (641 m npm.), bardzo atrakcyjn? widokowo Suli?? (759 m npm.) oraz prze??cz nad Turza?skiem (609 m npm.) na Chrysczat? (609 m npm.) gdzie ??czy si? z g?ównym szlakiem beskidzkim, znakowanym kolorem czerwonym. Wychodz?c z Koma?czy, mo?emy skorzysta? ze wspomnianego wy?ej g?ównego szlaku beskidzkiego, znakowanego kolorem czerwonym, doj?? nim w dloin? Os?awy do Duszatyna, a st?d drog? ?wirow?, wzd?ó? torów kolejki w?skotorowej dotrze? do Smolnika. Id?c tym szlakiem z Koma?czy w kierunku zachodnim, wychodzimy na szczyt Kamie? 717 m npm, sk?d le?n? drog? ?atwo zej?? w dolin? Rzepedki i doj?? do pi?knej rzepedzkiej cerkwi. Do Radzoszyc i Smolnika ?atwo równie? dotrze? korzystaj?c z niebieskiego szlaku granicznego, wiod?cego wzd?u? granicy Polski i S?owacji. Do Wis?oka dochodzi szlak ?ó?ty - który schodzi stokami Bukowicy, od strony pó?nocnej a nast?pnie pod??a na Kanasiówk?, gdzie ??czy si? z niebieskim i zielonym. Dojazd do opisanych miejscowo?ci umo?liwiaja równie? komunikacja publiczna. Z Sanoka ?atwo dojecha? autobusami PKS, z g?ównego dworca, komunikacj? miejsk? lub prywatn? podmiejsk?, która ma swój dworzec w centrum miasta przy ul. Daszy?skiego. Najta?szym ?rodkiem lokomocji pozostaje jednak kolej. Poci?gi w kierunku Koma?czy i ?upkowa odje?d?aj? z dworca w Sanoku oraz Zagórzu, dok?d co 30 minut je?d?? y linii nr 5, która ma swoje przystanki w centrum Sanoka i przy dworcu g?ównym. Dolin? Os?awy kursuj? tak?e poci?gi do Humennego i Medzilaborców na S?owacji. .: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.021 secs