G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Krzemienica ko?o ?a?cuta

ZAPROSZENIE DO KRZEMIENICY

Któ? nie s?ysza? o ?a?cucie, gdzie corocznie, ka?dego maja od 1981 roku, odbywaj? si? s?ynne „Dni muzyki kameralnej”. Gdzie spotkali si? prezydenci Polski, S?owacji, W?gier. Niemiec, Ukrainy..., a mieszka?cy szczyc? si? pa?acem, powozowni?, parkiem,... architektur?  miasta. Chcieliby?my zaprosi? wszystkich odwiedzaj?cych ?a?cut, do s?siaduj?cej Krzemienicy.
Czy warto? Oce?cie sami.

Zacznijmy od pocz?tku.
Znaleziska licznych  okruchów krzememienia na krzemienickich polach  ?wiadcz?, ?e ju? w okresie neolitu istnia? tu o?rodek jego obróbki. Krzemie? w naturalnej postaci na tym terenie w ogóle nie wyst?puje. By? mo?e sama nazwa wsi od tego w?a?nie pochodzi.
W dokumentach pisanych, po raz pierwszy wymieniono Krzemienic? 23 listopada 1381 roku. Jest to dokument lokacyjny nieistniej?cej dzi? wsi Longynaw. Jako jeden ze ?wiadków podpisanych pod tym dokumentem wyst?puje so?tys Krzemienicy Hanus Stachar. A wiec, ju? wówczas wie? mia?a struktur? administracyjn? z czego mo?emy wnioskowa?, ?e istnia?a  wcze?niej. To, ?e jego nazwisko jest umieszczone na pierwszym miejscu, dowodzi o pozycji jak? posiada? w okolicy. Wed?ug tutejszej tradycji za dat? powstania wsi uwa?a si? rok 1341. Tradycja ta jest wielce prawdopodobna, a bierze si? prawdopodobnie z tego, ?e wówczas Kazimierz Wielki przy??czy? do Korony t? cze?? Rusi Czerwonej (Sanok i okolice Rzeszowa), jednak ?adnego dokumentu na ten temat nie znamy. Akcja osadnicza, któr? nakaza? Król, sprawi?a, ?e na teren dzisiejszej wsi zacz??a nap?ywa? ludno?? niemieckoj?zyczna z okolic dzisiejszej Saksonii. Nie wiemy z pewno?ci? czy istnia?a tu wówczas jaka? osada. Bior?c jednak pod uwag? niezwykle dogodne warunki geograficzne, nie wykluczone jest, ?e osadnicy zastali tu istniej?ce sio?o. Nie wiemy tak?e czy rdzenni jej mieszka?cy nadal tu pozostali, czy opu?cili swoje domostwa. Krzemienica le?a?a na prastarym szlaku którym z  Rusi Czerwonej p?dzono byd?o do Krakowa. G?ówny szlak handlowy z Rusi wiód?  przez Sandomierz. 
Wie? od pocz?tku, kiedy mamy o niej wzmianki w dokumentach, by?a ?ci?le  zwi?zana z rodem Pileckich. W 1586 roku dobra ?a?cuckie wraz z Krzemienic? sta?y si? w?asno?ci? Stadnickich. Burzliwe losy Stanis?awa Stadnickiego opisuje W. ?ozi?ski w „Prawem i Lewem,” gdzie na kilku stronach czytamy o potyczkach i bitwach „Diab?a ?a?cuckiego” ze swoim s?siadem Opali?skim na terenie Krzemienicy. W 1610 r. Stadniccy utracili Krzemienic? na rzecz Lubomirskich. Donacja Stanis?awa Lubomirskiego  z 6 maja 1633 r przekaza?a konwentowi O.O. Dominikanów folwark na terenie Woli Krzemienickiej o obszarze 104 ha. Teodor Lubomirski w 1723 lub 1727 za?o?y? we wsi szpital dla ubogich.
Zachowa?y si? do naszych czasów akta tego szpitala, z 1827 roku. Jego pensjonariusze  m.in. mieli obowi?zek modlitwy za zmar?ych i opiek? nad ko?cio?em.
Szpital przetrwa? do pocz?tku  lat 40-tych XX w. Ostatnimi w?a?cicielami Krzemienicy od 1816 do 1939 roku byli Potoccy, wspominani do dzi? przez najstarszych mieszka?ców wioski, jako dobrzy ludzie i gospodarze.
Z ?a?cuta do Krzemienicy (3 km) mo?emy si?  dosta?  drog? w kierunku Soko?owa Ma?opolskiego. Droga wspina si? na grzbiet pagórka o wysoko?ci ok. 255m n.p.m.
Z jego szczytu, w kierunku pó?nocy rozci?ga si? imponuj?cy widok na Stra?ów, ?ukawiec, Czarn?, Medyni? G?ogowsk?, ?o?yni?, ?a?cut, Podzwierzyniec i K?ty. Przy dobrej widoczno?ci mo?na z jednego miejsca rozpozna? a? 8 wie? ko?cielnych. W kierunku  po?udniowym wida? Pogórze Rzeszowskie z  pasmem Górnicy i le??c? na niej wsi? Husów. W kierunku zachodnim, ponad budynkiem szko?y i zabudowaniami dawnego folwarku Potockich, wieczorami dostrzec mo?na ?un? ?wiate? Rzeszowa.
W Krzemienicy warto zobaczy? drewniany ko?ció? pw. ?w. Jakuba aposto?a. Od kilku lat s? prowadzone prace konserwatorskie w miar? pozyskiwanych ?rodków. Podobnie jak wie?, ko?ció? ma swoj? bogat? histori?. Nieznany kataklizm - mo?e po?oga po naje?dzie tatarskim, a mo?e gro?ba zawalenia po powodzi -  by? powodem przeniesienia ?wi?tyni na dzisiejsze miejsce. Obecny ko?ció? jest trzecim na tym miejscu. Wybudowany zosta? w 1750 roku.
Nadzoruj?cy prac? konserwator stwierdzi?, i? cz??? belek z których jest dzisiejszy ko?ció? zbudowany, pochodzi z tego pierwszego przenoszonego ko?cio?a. Wn?trze jest  bardzo przytulne. G?ówny  barokowy o?tarz zosta? pozyskany ze zlikwidowanego ko?cio?a OO Dominikanów w ?a?cucie. W o?tarzu obraz MB pocieszenia ze ?w. Monik? i ?w. Augustynem. Na dzie? odpustu 25 lipca wysuwany by? obraz patrona ko?cio?a - ?w. Jakuba. Za tymi obrazami znajduje si? nisza, w której sta?a cudowna figura MB Pocieszenia.
Na ?cianach prezbiterium wisz? obrazy: „Przemienienie Pa?skie” , „?w. Miko?aj” i ?w. Antoni Padewski”  Nad chrzcielnic? jest portret biskupa Sierakowskiego, który w 1754 roku konsekrowa? ten ko?ció?.
W bocznych nawach znajduj? si? o?tarze:
• Serca Jezusa (obecnie zdemontowany do konserwacji),
• ?w. Rodziny
• Jezusa Ubiczowanego.
Pod chórem umieszczono portrety fundatorek ko?cio?a: Marii z Bobrownickich Sudraskiej i Anny z Bobrownickich Bia?og?owskiej. Portret m?odszej i ?adniejszej zosta? skradziony podczas w?amania do ko?cio?a i do dzi? nie zosta? odzyskany. Na chórze, niegdy? pi?kne, cynowe, niewielkie organy, dzi? niestety s? ju? bardzo zniszczone. Dzia?a?y jeszcze w chwili przeniesienia Naj?wi?tszego Sakramentu do nowego ko?cio?a w 1975 roku, potem nieu?ywane zacz??y popada? w ruin?.
Nowy ko?ció? pw. MB Pocieszenia zosta? wybudowany z ogromnym zaanga?owaniem ca?ej parafii i ówczesnego proboszcza Stanis?awa Dud?. Obszerne wn?trze ozdabiaj? nad tabernakulum rze?by Chrystusa zmartwychwsta?ego w obecno?ci trzech niewiast. Na pó?nocnej ?cianie i nad chórem sgraffito  przedstawiaj?ce zwiastowanie NMP, Wniebowzi?cie NMP i ?w. Cecyli?. ?cian? po?udniow? zajmuje ogromny witra? przedstawiaj?cy Chrystusa – Panna, Króla Nieba i Ziemi. Pod witra?em znajduje si? czterna?cie stacji drogi krzy?owej.   
Prastara figura krzemienickiej Pani, znalaz?a godne miejsce w nowej ?wi?tyni, w specjalnie dla niej wybudowanej bocznej kaplicy. Posta? Madonny zachwyca majestatem. Inga Sepetowa w swoim opracowaniu pisze, ?e wykonana w drewnie lipowym pochodzi sprzed 1360 roku. Pochodzi z warsztatu znamienitego mistrza z zachodu Europy, w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci Madonn podkarpackich, które zrodzi?y si? spod d?ut w?drownych snycerzy. Wed?ug badaczy, za wzór pos?u?y?a rze?ba z którego? z ko?cio?ów zachodniej Francji, a przyw?drowa?a do Krzemienicy wraz z sakso?skimi osadnikami. Tak wi?c zwi?zana jest z parafi? od pocz?tku jej dziejów. Patrz?cych na figur? zachwyca niespotykanie pi?kny i  dobrotliwy u?miech MB. W  fa?dach jej p?aszcza, trzymany na lewej r?ce, siedzi ma?y Jezus.  Lew? r?czk? wskazuje na kul?, trzyman? w prawej r?ce. Jest ona symbolem doskona?o?ci i niesko?czono?ci. Matka Bo?a jako w?adczyni i królowa w swojej prawicy dzier?y ber?o. Ich  skronie zdobi? otwarte korony.
 Jeszcze przed 100 laty - o czym wspominaj? kronikarze - do cudownej figury przychodzi?y pielgrzymki z miejscowo?ci odleg?ych nawet o 60 km od Krzemienicy. 
O naszej wiosce mo?na by d?ugo snu? opowie?ci, jednak nawet najlepszy opis nie zast?pi w?asnych obserwacji. Przeto zapraszamy do Krzemienicy, aby us?ysze? legend?:
• ub?oconych stopach Matki Bo?ej,
• o cudownej studzience,
• o kaplicy na stawie,
• o karczmach krzemienickich
• i wyprawie Kuby. 
By poszuka? tunelu, który ??czy? krzemienicki folwark ze starym zamkiem ?a?cuckim, wybra? si? na spacer po meandrach starego Wis?oka i mo?e jeszcze odwiedzi? galeri? dzie? ludowych twórców.

Z Rzeszowa do Krzemienicy mo?na dojecha? poci?giem. Z ?a?cuta autobusem linii prywatnej nr 11(z ul. Cetnarskiego). Stary ko?ció? jest udost?pniany dla zwiedzaj?cych tylko z miejscowym przewodnikiem.

S?u?ymy pomoc? i czasem, wszystkim którzy chc? odwiedzi? nasz? wiosk?.

Opracowanie:
Zdzis?awa Liebchen
Krzysztof Liebchen

Serdecznie zapraszamy.
Z i K Liebchen
Tel. 609 809 894
e-mail:
krzysztof@agencjapilot.pl
www.agencjapilot.pl
gadu-gadu: 3739466

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs