G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Wycieczka ?a?cut - Markowa i ?a?cut - Krzemienica

Wycieczka ?a?cut - Markowa - La?cut
Informacje dodatkowe: Zagroda Muzeum w Markowej
Informacje o Krzemienicy.

Odwiedzaj?c ?a?cut warto tak?e pozna? najbli?sz? okolic?. Po?wi?caj?c kilka godzin i dysponuj?c samochodem (autokarem) mo?na odby? bardzo ciekawe wycieczki po okolicach.

Z parkingu przy ulicy Cetnarskiego jedziemy ul. Pi?sudskiego w kierunku Rzeszowa. Na skrzy?owaniu jedziemy w lewo drog? mi?dzynarodow? E4 w kierunku Przemy?la. Po oko?o 1200 m po prawej stronie mijamy skrzy?owanie i cmentarz polewj, po prawej stare osiedle mieszkaniowe. Na najbli?szym skrzy?owaniu skr?camy w prawo w kierunku Ka?czugi. I teraz g?ówn?  drog? do?? kret? jedziemy ca?y czas w kierunku po?udniowym. Mijamy wie? Sonina zostawiaj?c jej centrum po lewej stronie. Nast?pnie wie? Wysok? po prawej. Droga wspina si? w?ród pól uprawnych, co niechybnie ?wiadczy ?e zbli?amy si? do Markowej (oko?o 8 km od ?a?cuta). Zje?d?amy ze wzniesienia do doliny rzeczki Markówka, nad któr? le?y wie?. Na skrzy?owaniu w centrum wsi skr?camy w prawo i po oko?o 800 metrach, przed ko?cio?em, napotykamy drogowskaz informuj?cy o skansenie, Jedziemy za drogowskazem w prawo w boczna uliczk? pod gór? po oko?o 200 metrach jeste?my na miejscu Tu  okolicach Gminnego O?rodka Kultury znajduje si? parking z miejscem na ognisko i spor? wiat? (grzybkiem).

Markowa podobnie jak wi?kszo?? starych wiosek w rejonie ?a?cuta zosta?a lokowana w XIV wieku przez w?a?cicieli ?a?cuta rodzin? Pileckich, po Pileckich w?a?cicielem Markowej by? Stanis?aw Stadnicki  s?ynny Diabe? ?a?cucki. Po nim wie? posiad? Konstanty Korniakt kupiec grecki, kolejnymi w?a?cicielami byli Lipscy, Bratkwscy i do1926 roku Lubomirscy.
Do miejsc wartych zobaczenia nale?y zaliczy? ko?ció? pw. ?w. Doroty wybudowany w 1910 roku mniej wi?cej po?rodku wsi. Uwag? przykuwa neogotycka smuk?a sylwetka ?wi?tyni. Wewn?trz o?tarz projektu Stanis?awa Majerskiego. Obecny ko?ció? powsta? na miejscu dwóch poprzednich drewnianych ?wi?ty?. Charakterystycznym elementem architektury Markowej jest styl budowy domów  o konstrukcji przys?upowej. W?a?nie takie i inne budynki mo?emy obejrze? w Zagrodzie-Muzeum.
Powo?ane w 1979 roku Towarzystwo Przyjació? Markowej doprowadzi?o do powstania  w 1985 Zagrody- Muzeum. Systematycznie do dzi? powi?ksza si? ilo?? obiektów. Dzi? mo?emy zobaczy? przy bramie nowo powsta?? ku?ni? z wn?trzem i narz?dziami kowalskimi z prze?omu XIX i XX wieku. Tu? za bram? kmieca cha?upa przys?upowa z 1874 roku, ze stajniami w otoczeniu pasieki i sadu. We wn?trzach prezentowane s? przedmioty odzie? i sprz?ty z XIX i XX wieku. mi?dzy innymi warsztat stolarski, warsztat tkacki, wyposa?enie stajni. Dalej  ?uraw przy studni i kierat konny  oraz du?a stodo?a gdzie zobaczy? mo?emy pojazdy konne maszyny i narz?dzia rolnicze z XIX w. Nast?pnie w otoczeniu drzew wi?niowych cha?upa biedniacka i male?ki chlewik. Dalej so?ek czyli spichlerz na zbo?e gdzie we wn?trzu prezentuje si? naczynia w których przechowywano ziarno, mo?na tak?e zobaczy? snop nie m?óconej pszenicy przed 100 lat. Obok so?ka zrekonstruowano r?czny trak do przecierania k?ód drewnianych- wra?enie robi 4 osobowa pi?a traczna. Ostatnim elementem chocia? najbardziej malowniczym i wzbudzaj?cym najwi?cej zainteresowania szczególnie w?ród m?odych turystów odwiedzaj?cych zagrod? jest wiatrak „ko?lak”.
Po zwiedzeniu zagrody po której oprowadza miejscowy przewodnik mo?emy za niewielk? op?at? urz?dzi? ognisko. Do ?a?cuta wracamy t? sama drog? lub przez wsie Wysoka i  Albigowa. 

Wycieczka ?a?cut-Krzemienica-?a?cut – spotkanie z  ludowa malark? Helena Gwizdak

Dla wygody wycieczk? zaczynamy w ?a?cucie na parkingu przy ul. Cetnarskiego. Z parkingu kierujemy si? drog? w kierunku Soko?owa Ma?opolskiego. Zje?d?amy ulic? Cetnarskiego w dó?, po lewej mijamy nieczynny browar po prawej niewielki zbiornik wodny tzw. Staw Browarny. Za placem targowym na rozwidleniu wybieramy kierunek w lewo, jedziemy drog? która funkcjonowa?a ju? za czasów  Króla Kazimierza Wielkiego jako tzw. Droga Ropczycka ??cz?ca ?a?cut z Rzeszowem i dalej w kierunku Krakowa. Droga pnie si? lekko pod gór? aby w  swojej kulminacji osi?gn?? wysoko?? oko?o 250 mnpm. Ze szczytu ciekawy widok (mi?dzy zabudowaniami) na  Kotlin? Sandomiersk?. Z tego miejsca przy dobrej widoczno?ci mo?na dostrzec 9 wie? ko?cielnych w miejscowo?ciach  ?a?cut, K?ty, Podzwierzyiec, D?brówki ?o?ynia, Czarna, Medynia G?ogowska, ?ukawiec, Stra?ów. Wje?d?amy do wsi Krzemienica i zje?d?amy drog? w dó?. Na skrzy?owaniu obieramy kierunek w prawo i  teraz g?ówn? drog? bez trudno?ci do przejazdu kolejowego (oko?o 5 km od parkingu przy ul. Cetnarskiego). Zatrzymujemy si? w okolicach przystanku PKS aby odwiedzi? pracowni? malarsk? pani Heleny Gwizdak. Ta niezwyk?a wiekowa kobieta ??czy ci??k? prac? na roli z pasa malarsk? maluje sceny z ?ycia ?wi?tych, krzemienickie krajobrazy. U?ywa ró?nych technik. Jej obrazy by?y prezentowane m in. Na wystawie w Senacie RP w 2003 roku. Po zwiedzeniu galerii idziemy na krótki spacer. Kierujemy si? bit? droga za domem pani Heleny i w?ród pól i ?piewu skowronków (latem oczywi?cie) idziemy w kierunku pasa zaro?li. Droga po 300 metrach staje si? ?cie?k? i ona doprowadza nas do jaru dawnego koryta Wis?oka. Wis?ok po katastrofalnej powodzi w 1750 roku porzuci? swoje dotychczasowe koryto  oddalaj?c si? od tego miejsca o oko?o 3 km w kierunku pó?nocnym. Dzi? Starym Wis?oczyskiem p?ynie niewielki strumie? Glemieniec. Miejsce to jest bardzo urokliwe szczególnie wiosn? i latem kiedy rozkwita bujna w tym miejscu ro?linno??. W powietrzu lataj? ogromne wa?ki przysiadaj?c na ?ó?tych kwiatach gr??ela. My pod??amy zgodnie z nurtem ?cie?k? w?ród traw która po kolejnych 300 metrach wyprowadza nas na drog? asfaltow? kilkaset metrów od domu pani Gwizdak. Idziemy w prawo przechodzimy most na Glemie?cu i zatrzymujemy przy stawie z wysp? na której wybudowano kapliczk?. Do lat 90-tych XX wieku kapliczce patronowa? ?w. Jan Nepomucen. Niestety figura zosta?a skradziona i od tamtej pory w kapliczce umieszczona jest reprodukcja obrazu Matki Bo?ej. Miejsce to owiane jest legendami. Powsta? nawet poemat napisany przez  miejscowego nie?yj?cego ju? poet? Walentego Pasierba. Spod kaplicy drog? asfaltow? wracamy do samochodu i kierujemy si? znów przez przejazd kolejowy teraz w przeciwnym kierunku do centrum Krzemienicy. Za przejazdem w otoczeniu lip stoi kapliczka ?w. Stanis?awa biskupa postawiona na pami?tk? dzia?alno?ci na tych terenach ksi?dza Stoja?owskiego.
Doje?d?amy  do skrzy?owania  w lewo droga któr? jechali?my w kierunku ?a?cuta, my wybieramy kierunek na wprost. Lekko pod gór? ?ukiem w prawo droga wiedzie nas wprost na wygodny parking przy ko?cio?ach. Na górce nowa ?wi?tynia po?wi?cona w 1975 roku p w. Matki Bo?ej pocieszenia projektu Jerzego Noska. Wn?trze ?wi?tyni ozdobione ?wi?tyni  sgraffito przedstawiajace sceny z ?ycia MB Zwiastowanie i Wniebowzi?cie oraz nad chórem ?w Cecylia w?ród anio?ów w prezbiterium pot??ne figury Chrystusa zmartwychwsta?ego i trzech niewiast. W bocznym o?tarzu rze?ba MB Pocieszenia z XIV wieku, która „przyw?drowa?a” do Krzemienicy razem z osadnikami z Niemiec za panowania Kazimierza Wielkiego.
        
Spod ko?cio?a wracamy znan? nam droga do ?a?cuta na parking przy ul Cetnarskiego

Opracowanie wycieczki:
Krzysztof Liebchen - Przewodnik Beskidzki.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs