G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Szlak Naftowy: Jas?o - Krosno - Sanok - Ustrzyki Dolne - Sambor - Borys?aw - Drohobycz - Lwów

Transgraniczny szlak ??czy ze sob? miejsca zwi?zane z narodzinami i histori? przemys?u naftowego. Jego g?ówn? o?: Jas?o – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor -Borys?aw –Drohobycz – Lwów wzbogacaj? p?tle dla turystyki pieszej i rowerowej. W II po?. XIX w. ówczesna austrow?gierska prowincja Galicja prze?ywa?a „gor?czk? naftow?”. ?lady fortun przedsi?biorców oraz pierwsze urz?dzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego znajduj? si? na trasie szlaku, podobnie jak miejsca zwi?zane z dzia?alno?ci? Ignacego ?ukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej, która zap?on??a w lwowskim szpitalu w 1853 r. On to w 1854 r. w Bóbrce ko?o Krosna za?o?y? pierwsz? na ?wiecie kopalni? ropy naftowej, a tak?e destylarnie i rafinerie w Ulaszowicach, Chorkówce i Polance. Szyby naftowe zacz??y te? wyrasta? w okolicach Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych.Najwa?niejszym o?rodkiem „Galicyjskiego Teksasu” sta?o si? zag??bie borys?awsko-drohobyckie, które znacz?co wp?yn??o na rozwój regionu. Szlak wiedzie zarówno przez skanseny i muzea, w których zlokalizowano i urz?dzono ekspozycje po?wi?cone historii przemys?u naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka si? ocala?e, stare urz?dzenia naftowe. Wyczerpywanie si? pok?adów, modernizacja procesów wydobywczych oraz reorganizacja struktur górnictwa nafty i gazu w nieodleg?ej przysz?o?ci mog? sprawi?, ?e jedynie trasa Szlaku Naftowego i jego oznakowanie stanowi? b?d? widomy ?lad narodzin przemys?u naftowego na tym terenie. Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym przydaj? uroczy krajobraz, determinowany zasobami unikalnej przyrody na ca?ej trasie szlaku, a tak?e wspania?e zabytki ?wieckie i sakralne przenikaj?cych si? kultur, ?wiadcz?ce o bogactwie dziedzictwa kulturowego i z?o?onej historii tych ziem.

Partnerzy projektu:
Ze strony polskiej:
Miasto Krosno, Powiat Bieszczadzki, Powiat Jasielski, Powiat Kro?nie?ski, Powiat Leski, Powiat Sanocki
Ze strony ukrai?skiej:
Miasto Borys?aw, Rejon Samborski, Rejon DrohobyckiMateria?y zgromadzone na tej stronie pochodz? z zasobów
Lokalnej Organizacji Turystycznej "BESKID NISKI" w Kro?nie.
Dzi?kujemy za ich przekazanie i zapraszamy na stron?:
http://www.BeskidNiski.org.pl

Praktyczny podzia? szlaku na rejony i powiaty:
  1. Powiat Jasielski
  2. Powiat Kro?nie?ski i Miasto Krosno
  3. Powiat Sanocki
  4. Powiat Leski
  5. Powiat Bieszczadzki
  6. Rejon Sambor i Stary Sambor
  7. Rejon Drohobycz
  8. Borys?aw
  9. Lwów
1. Szlak Naftowy - Powiat Jasielski
Zabytki naftowe
1. Harklowa – szyby naftowe, budowle, sprz?t wiertniczy
2. Osobnica – kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego
3. Folusz – kopalnia nafty i gazu ziemnego, stare urz?dzenia wydobywcze
4. Samokl?ski – zbiornik na rop? naftow?
5. Jas?o – Muzeum Regionalne, kamienica apteki ?ukasiewicza, tablica upami?tniaj?ca pierwsz? rafineri? w Ulaszowicach
6. Roztoki – urz?dzenia do wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, stare budynki gazoliniarni
7. Dobrucowa - do?y szlamowe po nieistniej?cych ju? wiertniach, urz?dzenia wodoci?gowe, które dostarcza?y wod? do pobliskich kopal?
8. Brzezówka – stare kiwony pompowe, urz?dzenia s?u??ce do wydobywania ropy naftowej z szybów wiertniczych
 
Inne zabytki
1. S?aw?cin – ko?ció? drewniany z 1779 r., cmentarz z I wojny ?wiatowej
2. Trzcinica – grodzisko wczesno?redniowieczne, zespó? pa?acowo-parkowy z XVIII-XX w., drewniany ko?ció? z XV w.
3. Krajowice –grodzisko wczesno?redniowieczne, ruiny zamku Golesz z XIV w., kurhany
4. D?bowiec – Sanktuarium Matki Boskiej Salety?skiej, zabytkowa zabudowa drewniana
5. Cieklin, Wola Ciekli?ska – cmentarze z I wojny ?wiatowej
6. Pielgrzymka – cerkiew drewniana z XIX w.
7. Mrukowa – zabytkowa kaplica z drog? krzy?ow?, ?lady dawnej warowni
8. ?wi?tkowa Wielka, ?wi?tkowa Ma?a - drewniane cerkwie z po?. XVIII w., stare cmentarze ?emkowskie
9. Grab - cmentarz z I wojny ?wiat., drewniany ko?ció? z 1808 r., stare cha?upy ?emkowskie
10. O?enna - cmentarze z I wojny ?wiatowej
11. Kota? – drewniana cerkiew z XVIII w.
12. Krempna - cerkiew z XVIII w., cha?upy ?emkowskie, cmentarz z I wojny ?wiatowej
13. Polany – dawna cerkiew
14. K?ty - stare chaty, zabytkowy zajazd i kapliczki murowane z XIX w.
15. Skalnik – obraz Matki Boskiej Skalnickiej z 1470 r. w neogotyckim ko?ciele
16. Nowy ?migród - ko?ció? z XVI w. , rynek z XVII i XIX w., fortyfikacja miejska z XV – XVII w.
17. Osiek Jasielski - ko?ció? drewniany przebudowany w 1640 r., domy mieszcza?skie, piwnice kazimierzowskiego zameczku, pozosta?o?ci ziemnych fortyfikacji z XVI-XVII w.
18. ???yny – stary, drewniany ko?ció?
19. Tarnowiec - pozosta?o?ci zespo?u ko?cielnego z XVIII w., dwory z XVIII i XIX w., mogi?y z I i II wojny ?wiatowej
20. Szebnie - zespó? dworsko-parkowy, ko?ció? drewniany z XVII w., pomnik ofiar faszyzmu

Atrakcje przyrodnicze
1. Magurski Park Narodowy
2. Rezerwat „Golesz”
 

2. Szlak Naftowy - Powiat i Miasto Krosno
Zabytki naftowe
9. Jaszczew / Winnica - szyby naftowe i urz?dzenia kopalniane (kiwony)
10. Jedlicze - rafineria ropy naftowej, grobowiec Tytusa Trzecieskiego wspó?pracownika Ignacego ?ukasiewicza, protektora spó?ek naftowych
11. Potok-szyby naftowe i urz?dzenia kopalniane
12. Krosno- szyby naftowe i urz?dzenia kopalniane, pomnik Ignacego ?ukasiewicza, unikalna, najwi?ksza w Europie ekspozycja lamp naftowych w Muzeum Podkarpackim, Instytut Naftowy, szko?a „Naftówka”, Izba Pami?ci w „Naftomecie”
13. Kro?cienko Wy?ne - szyby naftowe na Górze Marynkowskiej (najstarszy „Arnold” –g?. 498 m)
14. W?glówka - szyby i urz?dzenia kopalniane z XIX/XX w., groby Kietha Nelsona poszukiwacza oleju skalnego, jego córki i wspó?towarzyszy, ekspozycja po?wi?cona historii górnictwa naftowego w szkole
15. Zr?cin - grobowiec I. ?ukasiewicza , ko?ció? fundacji I. ?ukasiewicza i K. Klobassy - inicjatorów i za?o?ycieli spó?ek naftowych
16. Chorkówka - obelisk upami?tniaj?cy dzia?alno?? Ignacego ?ukasiewicza i jego ?ony Honoraty
17. Bóbrka - Skansen Przemys?u Naftowego i Gazowniczego, najstarsza na ?wiecie kopalnia ropy naftowej
18. Równe- szyby i urz?dzenia kopalniane
19. Wietrzno - szyby i urz?dzenia oraz charakterystyczne obiekty kopalniane
20. Ropianka - obelisk upami?tniaj?cy dzia?alno?? Praktycznej Szko?y Wiercenia Kanadyjskiego (1885 – 1888)
21. Iwonicz-Zdrój - kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego, ?ród?o „Be?kotka”, pijalnia wód mineralnych, warzelnia soli w Lubatówce
22. Klimkówka- ?urawie pompowe
23. Rymanów-Zdrój - stanowisko po?wi?cone historii wydobycia ropy naftowej w dolinie Czarnego Potoku
24. Rudawka Rymanowska - szyb po kopalni „Opiag” z XIX w., ?ród?a wód mineralnych
25. G??bokie - ?lady po „kopankach” z prze?omu XIX i XX w.
 Inne zabytki
21. Jedlicze - neogotycki ko?ció? parafialny, pa?ac Stawiarskich z zespo?em parkowym
22. ?arnowiec- Muzeum Marii Konopnickiej
23. Krosno - zespó? staromiejski (renesansowy rynek z podcieniami oraz ko?cio?ami farnym i
OO. Franciszkanów z renesansow? kaplic? O?wi?cimów), Muzeum Podkarpackie, Muzeum Rzemios?a, zabytkowe kamienice i gmachy
24. Kro?cienko Wy?ne - neogotycki ko?ció? parafialny, izba muzealna, odrestaurowana oficyna podworska
Potockich
25.Korczyna - neogotycki ko?ció? parafialny – sanktuarium ?w. Józefa Sebastiana Pelczara, plenerowa Droga Krzy?owa z Korczyny do zamku „Kamieniec” (4,5 km) – kirkut, dwór Szeptyckich, grobowiec gen. St. Szeptyckiego
26. Korczyna/Odrzyko? - ruiny zamku „Kamieniec” z XIV w. - miejsce akcji komedii „Zemsta” A. Fredry, Muzeum Zamkowe
27. W?glówka - cerkiew (obecnie ko?ció? parafialny) z oryginalnie zachowanymi „carskimi wrotami”
28. Dukla - Muzeum Historyczne, zabytkowy rynek, ko?ció? OO.Bernardynów (relikwiarz ?w. Jana z Dukli), barokowy ko?ció? parafialny, cmentarz wojenny i kirkut, ruiny synagogi
29. Trzciana - pustelnia ?w. Jana z Dukli
30. Olchowiec - izba muzealna w chy?y ?emkowskiej
31. Zyndranowa - Muzeum Kultury ?emkowskiej
32. Rogi - ko?ció? drewniany z XVI w.
33. Miejsce Piastowe – Ko?ció? i klasztor OO.Michalitów, miejsce kultu b?. ks. Bronis?awa Markiewicza , dwór Trzecieskich z XVIII w.
34. Iwonicz - drewniany ko?ció? z XV w., pa?ac Za?uskich
35. Iwonicz-Zdrój - zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa
36. Klimkówka - drewniany ko?ció? z XIX w. z cennym wyposa?eniem
37. Rymanów - ko?ció? barokowy, ruiny synagogi, kirkut, zabytkowy rynek, dwór Potockich
38. Rymanów-Zdrój - drewniana zabudowa uzdrowiska
39. Sieniawa - drewniana cerkiew z 1874 r. (obecnie ko?ció? parafialny)
 
Atrakcje przyrodnicze
3. Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobrazowy - rezerwaty: „Prz?dki” i „Kretówki”, ?cie?ki przyrodnicze, pomniki przyrody (kilkusetletni d?b „Poganin” w W?glówce)
4. Ja?liski Park Krajobrazowy – rezerwaty: „?ródliska Jasio?ki”, „Kamie? nad Ja?liskami”, „Prze?om Jasio?ki”, „Modrzyna” „Wadernik”, ?cie?ki przyrodnicze


3. Szlak Naftowy - Powiat Sanocki
Zabytki naftowe
26. Zarszyn - magazyn glikolu i metanolu do eksploatacji gazu ziemnego
27. Strachocina - podziemny magazyn gazu, zagospodarowanie dawnej kopalni
28. Sanok – ekspozycja obiektów przemys?u naftowego z XIX/XX w. w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego
29. Tyrawa Solna - zachowana infrastruktura kopalni, kiwony
30. Wielopole - budynki kancelarii, kot?owni, hali adsorberów, poczekalnia dla pracowników

Atrakcje turystyczne
40. Czerte? - cerkiew greckokatolicka z 1742 r.
41. Dobra - cerkiew greckokatolicka z 1879 r. , zabytkowa dzwonnica
42. H?omcza – czynna cerkiew greckokatolicka z 1859 r., dzwonnica z 1859 r.
43. Ho?uczków - cerkiew greckokatolicka z 1858 r., zagrody jednobudynkowe Dolinian.
44. Ja?mierz - zabytkowy uk?ad urbanistyczny dawnego miasteczka, XV w. ratusz, ko?ció? drewniany barokowy z XVII w.
45. Jurowce- cerkiew greckokatolicka z 1873 r.
46. Koma?cza- drewniana cerkiew z 1802 r., klasztor Nazaretanek - miejsce internowania Prymasa Wyszy?skiego, cerkiew greckokatolicka dwupoziomowa z muzeum kultury ?emkowskiej
47. ?odzina - cerkiew greckokatolicka z 1743 r. drewniana
48. Mymo? – ?lady grodziska z epoki br?zu i ?elaza
49. Odrzechowa - cerkiew i zespó? dworsko-pa?acowy z XIX w., stadnina konia huculskiego
50. Radoszyce - cerkiew greckokatolicka z 1868 r., cha?upy ?emkowskie
 51. Rzeped? – drewniana cerkiew greckokatolicka z 1824 r.
52. Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego, zamek z XIV w. - siedziba Muzeum Historycznego z kolekcj? ikon i malarstwa Zdzis?awa Beksi?skiego, ko?ció? i klasztor o.o. Franciszkanów z pocz?tku XVI w., ko?ció? parafialny z 1886 r., cerkiew katedralna z 1784 r, zajazd z XVIII w., kamienice mieszcza?skie z XVIII/XIX w.
53. Sanok-Olchowce - cerkiew greckokatolicka z 1844 r.
54. Siemuszowa - cerkiew greckokatolicka z 1841 r., malowniczy cmentarz
55. Trepcza - cerkiew greckokatolicka, pozosta?o?ci dwóch wielkich, wczesno?redniowiecznych grodów
56. Turza?sk - cerkiew z 1801-03 r.
57. Tyrawa Wo?oska - barokowy ko?ció? z XVIII w., mur obronny, stary cmentarz
58. Wis?ok Wielki - cerkiew greckokatolicka z 1854 r., cmentarz przycerkiewny
59. Zagórz - ruiny ko?cio?a klasztoru obronnego Karmelitów Bosych z XVIII w., ko?ció? z XVIII w., cerkiew greckokatolicka z 1836 r., p.w. ?w. Micha?a, murowana, obecnie prawos?awna
Atrakcje przyrodnicze
5. Duszatyn – rezerwat Zwiez?o
6. Besko – Prze?om Wis?oka

4. Szlak Naftowy - Powiat Leski
Zabytki naftowe
31. Olszanica - warsztat naprawczo-remontowy urz?dze? naftowo- gazowniczych
32. Wa?kowa - kopalnia z kiwonami, kieratami, zbiornikami do magazynowania ropy naftowej
Inne zabytki i atrakcje
60. Sobie? - ruiny zamku obronnego z XIV w., zniszczonego przez W?grów w 1474 r., w którym odby?o si? wesele króla W?adys?awa. Jagie??y z El?biet? Granowsk?
61. Bezmiechowa - greckokatolicka cerkiew drewniana, obecnie ko?ció? rzymskokatolicki, najstarsza w Polsce szko?a szybowcowa
 62. Lesko - Zamek Kmitów XVI-XIX w., synagoga obronna z XVI/XVII w., kirkut z ok. 2 tys. nagrobków, ko?ció? z XVI w. fundacji Piotra Kmity, zabytkowy uk?ad urbanistyczny XIX w.
63. Olszanica – romantyczny pa?acyk Jordanów z 1905 r., fragmenty ziemnych fortyfikacji z XVI w.
64. Uherce Mineralne – zabytkowy ko?ció? parafialny z XVIII w., przebudowany dwór Herbutów z XVI w.
65. ?rednia Wie? - drewniany ko?ció? z 2. po?owy XVI w.
66. Pola?czyk – cerkiew z 1907 r, obecnie ko?ció? rzymskokatolicki, przeniesiona z ?opienki cudowna ikona Matki Bo?ej
67. Baligród – XVII w. uk?ad urbanistyczny miasteczka, ruiny cerkwi greckokatolickiej z 1829 r., cmentarze ?ydowski i wojskowy
68. Górzanka - drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. ?w. Paraskewii z 1835 r.
69. ?opienka – odbudowana cerkiew greckokatolicka p.w. ?w. Paraskewii z 1757 r.
70. Cisna – cha?upy bojkowskie
71. Majdan - mini skansen na g?ównej stacji bieszczadzkiej kolejki le?nej
 
Atrakcje przyrodnicze
7. Ci?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy
8. Rezerwaty przyrody: Góra Sobie?, Kamie? Leski, Prze?om Sanu, Go?oborze, Sine Wiry,
9. Myczkowce - zapora i elektrownia wodna
10.Solina – najwi?ksza w Polsce zapora wodna, Jezioro Soli?skie
POWIAT BIESZCZADZKI
 Zabytki naftowe

33. Ropienka - kiwony, kieraty, zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, kancelaria i warsztat, willa Scotów, krzy? z Anglii upami?tniaj?cy pierwszy odwiert ropy
34. ?odyna - siedziba kopalni ?odyna – Brzegi, kiwony, kieraty i zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, gazoliniarnia
35. Brzegi Dolne - czynne z?o?e ropy naftowej, kiwony i kieraty
36. Ustrzyki Dolne – zbiorniki na rop? naftow? nieistniej?cej ju? rafinerii „Fanto”
37. Czarna - kiwony i kieraty oraz zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, O?rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Nafta”
38. Dwernik -czynne z?o?e ropy naftowej, kiwony i kieraty
39. Zatwarnica - kiwony i pracuj?ce kieraty
 
 
Inne zabytki
72. Ar?amów – w nieistniej?cej ju? wsi dawny rz?dowy o?rodek wypoczynkowy PRL, miejsce internowania Lecha Wa??sy, obecnie o?rodek rekreacyjno-wypoczynkowy
73. Jasie? - ko?ció? parafialny z XVIII w. Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej
74. Równia - drewniana cerkiew greckokatolicka z XVIII w., obecnie ko?ció? rzymskokatolicki
75. Hoszów - cerkiew greckokatolicka, obecnie ko?ció? rzymskokatolicki
76. Czarna - drewniana cerkiew greckokatolicka z 1834 r., drewniane cha?upy bojkowskie, przydro?ne krzy?e, kapliczka upami?tniaj?ca zniesienie pa?szczyzny
77. Lutowiska – kirkut, O?rodek Informacyjno – Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
78. Smolnik - drewniana cerkiew greckokatolicka z 1791 r., obecnie ko?ció? rzymskokatolicki
79. Ustrzyki Górne - muzeum turystyki górskiej
Atrakcje przyrodnicze
11. Bieszczadzki Park Narodowy
12. Park Krajobrazowy Doliny Sanu
13. Rezerwaty przyrody: Hulskie, Krywe, Dwerniczek, Zakole
14. Serednie Ma?e - stadnina koni huculskich
15. Wo?osate - hodowla konia huculskiego


5. Szlak Naftowy - Rejon Sambor i Stary Sambor
Zabytki i obiekty zwi?zane z przemys?em naftowym
40. Stara Sil – obiekty zwi?zane z przemys?em naftowym
41. Stary Sambor i okolice – czynne urz?dzenia i obiekty wydobywcze

Pozosta?e zabytki
80. Chyrów – kolegium jezuickie, synagoga
81. Stary Sambor – zespó? staromiejski z ko?cio?em ?w. Miko?aja, kirkut
82 Sambor - ko?ció? ?ci?cia ?w. Jana Chrzciciela (XVI w.) – miejsce zar?czyn Maryny Mniszek i Dymitra Samozwa?ca), Klasztor Brygidek (XVII w.), ratusz miejski (XVII w.), muzeum krajoznawcze «Bojkiwszczyna», ko?ció? bernardynów (obecnie sala organowa), cerkiew Narodzenia Naj?wi?tszej Bogurodzicy (pocz. XVIII w.) z cudownym obrazem Samborskiej Bogurodzicy oraz relikwiami ?w. Walentego, budynek b. S?du Powiatowego, obecnie - Wydzia? Socjalno-Humanistyczny Uniwersytetu Drohobyckiego, fragmenty murów obronnych z XV i XVI w.
 
83. Berestiany – miejsce urodzenia biskupa o. Jana Snihurskiego, dziekana Wydzia?u Teologicznego Uniwersytetu Wiede?skiego
84. Czukwa – muzeum ukrai?skich tradycji niepodleg?o?ciowych
85. Rudki - ko?ció? z XVII w.(sanktuarium NMP Rudeckiej), z kaplic? Fredrów, w jego podziemiach pochowany Aleksander Fredro, ratusz miejski z XVII w., pomniki Tarasa Szewczenki i Iwana Franki
86. Kulczyci – pomnik Piotra Sahajdacznego, hetmana zaporoskiego, muzeum hetmana Sahajdacznego i bohatera Odsieczy Wiede?skiej Jurija Kulczyckiego, cerkiew ?w. Floriana i Wawrzy?ca
87. We?yka Ozymyna – tablica pami?tkowa po?wi?cona rodzinie pisarza ukrai?skiego Iwana Franki: pradziadowi Teodora, dziadkowi Iwanowi i ojcu - Jakubowi, którzy tu si? urodzili i mieszkali 


6. Szlak Naftowy - Rejon Drohobycz
Zabytki i obiekty zwi?zane z przemys?em naftowym
42. Drohobycz - technikum naftowe (kszta?cenie kadr dla przemys?u naftowego i gazowego), 2 rafinerie ropy naftowej (benzyna, olej nap?dowy, mazut, smo?a, parafina)
43. Nagujewyczi – czynne szyby wydobywcze
44. Jasenycia-Silna - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
45. Popeli - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
46. Opaka - ?ród?a mineralnych wód leczniczych, infrastruktura uzdrowiskowa
47. Pidbu? - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
48. Schidnycia – czynne urz?dzenia wydobywcze (kiwony), ?ród?a leczniczych wód mineralnych, infrastruktura uzdrowiskowa
49. Nowyj Kropywnyk – o?rodek leczniczy "Naftusia" (infrastruktura uzdrowiskowa)
50. Stary Kropywnyk - ?ród?a leczniczych wód mineralnych "Naftusia", infrastruktura uzdrowiskowa
51. Rybnyk - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
52. Modryczi - ?ród?a mineralnych wód leczniczych, infrastruktura uzdrowiskowa, tu znajdowa?y si? pierwsze urz?dzenia do pompowania ropy oraz podziemne zbiorniki do jej magazynowania (by?y wykorzystywane w czasie I wojny ?wiatowej)
53. Borys?aw - muzeum historii przemys?u naftowego, kopalnia ozokerytu - jedyny tego rodzaju czynny szyb wydobywczy na ?wiecie, czynne urz?dzenia wydobywcze, miejsce szybu naftowego«Oil-City», który w 1908 roku trysn?? najwi?ksz? fontann? ropy powoduj?c trwaj?cy 3 tygodnie po?ar
54. Truskawiec – ?ród?a wód leczniczych, o?rodek lecznictwa uzdrowiskowego
55. Stanilia - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
56. Dobrohostiw - ?ród?a mineralnych wód leczniczych
57. U?yczne - funkcjonuj?ce urz?dzenia wydobywcze

 Pozosta?e zabytki
88. Sile? – drewniana cerkiew soboru Naj?w. Bogarodzicy z dzwonnic? (1700)
89. Nagujewyczi - dom-muzeum Iwana Franki, rezerwat historyczno-kulturalny, drewniana cerkiew ?w. Miko?aja z dzwonnic? (1800), grób o. Józefa ?ewy?koho - autora pierwszej w Galicji "Gramatyki j?zyka ukrai?skiego"
90. Lisznia – drewniana cerkiew ?w. Ilji (1698), muzeum "Nauczycielstwa Drohobycza", groby ofiar holokaustu
91. Drohobycz - Muzeum Brunona Szulca
92. Popeli - drewniana cerkiew Bogurodzicy (XVII w) z dzwonnic?
93. Nowyj Kropywnyk – murowana cerkiew ?w. Miko?aja (1695)
94. Majdan - piec do wypalania rudy ?elaznej (XVIII w.)
95. Dowhe Girske - grób znanego ukrai?skiego malarza Korny?a Ustyjanowycza, drewniana cerkiew z jego obrazami
96. U?yczne, Dobrohostiw - muzeum im. Boberskoho - za?o?yciela ruchu o?wiatowo-sportowego "Soki?"
97. Grusziw – cerkiew z XVIII/XIX w. z cudown? ikon? Przenaj?wi?tszej Marii Panny
98. Medenyczi – drewniana cerkiew Bogurodzicy z dzwonnic? (1664r.), funkcjonuj?cy ko?ció? rzymsko-katolicki, synagoga
99. Korosnycia - "kolonia niemiecka" – pami?tki przedwojennego osadnictwa Niemców z zachowanymi elementami niemieckiego dziedzictwa kulturowego
100. Riwne - "kolonia niemiecka" – pami?tki przedwojennego osadnictwa Niemców z zachowanymi elementami niemieckiego dziedzictwa kulturowego

Atrakcje przyrodnicze
16. Uniatyczi – zbiornik wodny o pow. 93 ha
17. Chutor Rowi? - rezerwat pa?stwowy "Beskidy Skoliwskie", wodospad-12 m., rzadkie okazy fauny, rzeka Stryj, centrum edukacyjno-wypoczynkowe "Rowi?"
18. Dowhe Girskie - rezerwat pa?stwowy "Beskidy Skoliwskie”
19. Majdan - rezerwat pa?stwowy "Beskidy Skoliwskie", rzadkie okazy fauny
20. U?yczne, Dobrohostiw – jezioro o pow. 50 ha7. Szlak Naftowy - Borys?aw
Obiekty i urz?dzenia powi?zane z histori? przemys?u naftowego:
1. Rejon Potok - ul. Cerkiewna – tablica upami?tniaj?ca miejsce pierwszego szybu naftowego
2. Rejon Borys?aw - ul. Korolenki - by?y Instytut Nafty i Gazu, kierownikiem którego by? K. To?wi?ski. z tablic? pami?tkow? w j?zyku ukrai?skim i polskim
3. Rejon Tustanowyczi - ul. B. Chmielnickiego - miejsce szybu naftowego«Oil-City», który w 1908 roku trysn?? najwi?ksz? fontann? ropy powoduj?c trwaj?cy 3 tygodnie po?ar
4. Centrum Borys?awia - miejsce egzekucji uczestników demonstracji pokojowej pracowników przemys?u naftowego w 1923 roku
5. Mraznycia_ ul. S. Bandery – szyby naftowe
6. Borys?aw, ul. Iwasiuka - kopalnia ozokerytu - jedyny tego rodzaju czynny szyb wydobywczy na ?wiecie
7. Borys?aw, ul. Szewczenki - funkcjonuj?ce szyby naftowe
8. Borys?aw; ul. K. Brama - Urz?d «Borys?awnaftogaz»
9. Borys?aw, ul. Szewczenki - centralny zak?ad obs?ugi produkcji produkuj?ce urz?dzenia dla przemys?u naftowego
10. Borys?aw, ul. Szewczenki – przedsi?biorstwo wiertnicze
11. Borys?aw, ul. Szewczenki - laboratorium bada? szybów
 Pozosta?e zabytki:
1. Mraznycia, ul. S. Bandery - cerkiew greckokatolicka z witra?ami Piotra Cho?odnogo
2. Borys?aw, ul. Szewczenki – pomnik Adama Mickiewicza z roku 1898
3. Borys?aw , ul. Ga?yckoho – gmach poczty
4. Borys?aw, pl. I. Franki – pomnik Iwana Franki
5. Potik, ul. Cerkiewna - cmentarz, grób Stefana Kowaliwa, pisarza – pedagoga
6. Borys?aw, ul. W. We?ykoho - ko?ció? ?w. Anny (by?y rzymskokatolicki ko?ció? ?w. Barbary)
7. Borys?aw, ul. S. Bandery - obiekt by?ego getta z placem prze?adunkowym
8. Borys?aw, ul. Szewczenki - muzeum historyczno-krajoznawcze, by?a siedziba NKWD

8. Szlak Naftowy - Lwów
Zabytki i obiekty zwi?zane z przemys?em naftowym  
58. Apteka Piotra Mikolascha (ul. Kopernika), Apteka „Pod Czarnym Or?em” (Rynek), Szpital Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Dani?a Galickoho (dawny Szpital Pijarów) – tu po raz pierwszy przeprowadzono operacj? przy lampie naftowej Ignacego ?ukasiewicza, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Lwowski (budynek d. Sejmu Krajowego, którego pos?em by? m.in. I. ?ukasiewicz).

Pozosta?e zabytki
101. Zabytkowe centrum zespo?u staromiejskiego, Góra Zamkowa, Katedry: ?w. Jura, Rzymskokatolicka, Ormia?ska, zabytkowe ko?cio?y i cerkwie ( m.in. ?w. El?biety, ?w. Marii Magdaleny, Bernardynów), Uniwersytet, Ossolineum, Cmentarz ?yczakowski i wiele, wiele innych..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs