G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

09 lipca 2007 godzina:22.58(Czytań: 4182)
:: Op?aty w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 roku ::
OP?ATY za udost?pnienie obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za ?wiadczenie us?ug z zakresu edukacji i rekreacji, obowi?zuj?ce od 28.04.2007 r.

Informujemy, ?e wp?ywy z dzia?alno?ci turystycznej przeznaczone s? na tworzenie i utrzymanie
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochron? przyrody. Op?aty zwieraj? podatek VAT.

I. Op?aty za wst?p do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN).
1. Wst?p na piesze szlaki turystyczne i ?cie?ki przyrodnicze w okresie od 28.04.2007 r. o 12.11.2007 r.
Bilety wst?pu jednorazowego:
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata normalna za 1 dzie? - 4,00 z?
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata ulgowa za 1 dzie? - 2,00 z?
Bilety wst?pu wielokrotnego: (wa?ne przez 14 dni od wystawienia, uprawniaj?ce do wst?pu (1 osoby) w dowolne 4 dni w okresie wa?no?ci):
• Bilet wst?pu wielokrotnego, op?ata normalna za 4 dni - 12,00 z?
• Bilet wst?pu wielokrotnego, op?ata ulgowa za 4 dni - 6,00 z?
2. Wst?p na trasy górskiej turystyki je?dzieckiej w okresie od 28.04.2007 r. do 12.11.2007 r.
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata normalna za 1 dzie? - 20,00 z?
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata ulgowa za 1 dzie? - 10,00 z?
Podana cena dla koni nieb?d?cych w?asno?ci? BdPN, cena zawiera op?at? wst?pu do parku dla je?d?ca.
Zorganizowane grupy turystyki je?dzieckiej s? zobowi?zane do zg?oszenia planowanej trasy oraz wniesienia stosownych op?at w O?rodku Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach.
3. Ulgi i zwolnienia z op?at za wst?p do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Do op?at ulgowych (50%) za wst?p do Parku, za okazaniem wa?nej legitymacji uprawnieni s?: uczniowie szkó? i studenci (do lat 26), emeryci i renci?ci, osoby niepe?nosprawne oraz ?o?nierze s?u?by czynnej.
Z op?at zwolnione s?:
• dzieci w wieku do 7 lat;
• osoby posiadaj?ce zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie bada? naukowych w zakresie ochrony przyrody;
• uczniowie szkó? i studenci odbywaj?cy zaj?cia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
• mieszka?cy gmin po?o?onych cz??ciowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gm. Cisna, Czarna i Lutowiska);
4. Fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach komercyjnych ze szlaków turystycznych - op?ata wynosi 50,00 z? za 1 dzie?.

II. Edukacja Ekologiczna.
A. O?rodek Naukowo - Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
1. Op?ata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata normalna - 5,00 z?
• Bilet wst?pu jednorazowego, op?ata ulgowa - 3,00 z?
Do op?at ulgowych za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, za okazaniem wa?nej legitymacji uprawnieni s? uczniowie szkó? i studenci (do lat 26), emeryci i renci?ci oraz osoby niepe?nosprawne. Z op?at zwolnione s?: dzieci do lat 7, uczniowie szkó? specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, osoby uczestnicz?ce w zaj?ciach dydaktycznych organizowanych przez OND.
2. Grupy zorganizowane zwiedzaj? Muzeum pod opiek? pracowników edukacyjnych parku – op?ata 20,00 z? od grupy licz?cej do 20 osób (niezale?nie od wykupienia biletów wst?pu).
3. Op?ata za wynaj?cie sali z mo?liwo?ci? wykorzystania sprz?tu multimedialnego na potrzeby warsztatów, szkole?, itp. – 200 z? za 4 godziny zaj?? oraz 25 z? za ka?d? kolejn? godzin?.
B. O?rodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach:
Zwiedzanie O?rodka (wystawy czasowe, galeria, filmy) - bezp?atnie.

III. Op?aty za us?ugi z zakresu górskiej turystyki je?dzieckiej ?wiadczone przez Zachowawcz? Hodowl? Konia Huculskiego BdPN w Wo?osatem oraz w stanicach konnych w Ustrzykach Górnych i Tarnawie Ni?nej.
• Jazda konna w uje?d?alni lub na padoku, jazda terenowa w grupie (3-10 osób) pod opiek? instruktora BdPN - 25,00 z?/ 1 godz.
• Krótka przeja?d?ka na koniu prowadzonym przez osob? z obs?ugi stadniny: 10 z? (10 min.)
• przeja?d?ka bryczk? (na zamówienie) - 50,00 z?/ 1 godz. za bryczk?; na nast?puj?cych trasach: w dolinie Wo?osatego, Tarnawa Ni?na-Torfowisko – Tarnawa N., Tarnawa N.-D?winiacz, Bukowiec-Sianki (obowi?zuje po wcze?niejszym og?oszeniu o uruchomieniu wymienionych tras),
• kulig (na zamówienie)- 50,00z?/1 godz. za sanie,
• rajd konny 6-dniowy (grupa 4-8 osób) 1600 z? od osoby. W cen? wliczone s?: noclegi, wy?ywienie, transport baga?u, us?ugi przewodnickie, op?aty za wst?p, op?aty za wynajem koni i ich pobyt w stanicach górskiej turystyki je?dzieckiej BdPN;
• pobyt koni w stanicach górskiej turystyki je?dzieckiej BdPN (pasza, bez obs?ugi) - 15,00 z? za dob?.
W przypadku us?ug ?wiadczonych licznym grupom lub w d?u?szym okresie wysoko?? powy?szych op?at mo?e by? negocjowana.

Potwierdzeniem wniesienia okre?lonych wy?ej op?at s? paragony z kasy fiskalnej. Wysoko?? op?at oraz okres ich pobierania mo?e ulec zmianie w drodze zarz?dzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dodatkowych informacji nt. op?at obowi?zuj?cych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego udzielaj?:

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-714 Ustrzyki Górne 19
tel/fax. 013 461 06 50, 461 06 10 , e-mail: dyrekcja@bdpn.pl , http:// www.bdpn.pl
Źródło: Bieszczadzki Park Narodowy Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.700 secs