G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 maja 2008 godzina:18.31(Czytań: 3334)
:: Rekonstrukcja Historyczna - Wrzesie? 1939 - Przemy?l 2008 ::
25. maja o godzinie 14:00 Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej wraz z Wydzia?em Kultury, Promocji i Turystki UM w Przemy?lu oraz Klubem Kolekcjonerów Policyjnych przeprowadzi rekonstrukcj? historyczn? o nazwie "Wrzesie? 1939 - Przemy?l 2008".
Akcja rekonstrukcji b?dzie rozgrywa? si? w okolicach ulicy T. Ko?ciuszki oraz Rynku, gdzie oprócz walki obro?ców miasta pod dowództwem pu?kownika Matuszka z pododdzia?ami niemieckiej 7 Dywizji Pancernej, ukazane zostan? tak?e m.in. obrazy z pierwszych dni wojny w mie?cie oraz exodus ludno?ci cywilnej wycofuj?cej si? przed niemieck? nawa??. Niecodzienny charakter imprezy sprawi, ?e b?dzie jedynym takim wydarzeniem w historii polskiej rekonstrukcji.

Impreza odb?dzie si? 25 maja 2008 r.(niedziela) w Rynku w Przemy?lu. Pocz?tek o godz. 14. Bitwie towarzyszy? b?d? wystawa „Przemy?l w czasie II wojny ?wiatowej" w Muzeum Historii Miasta – Rynek 9 oraz stoiska militarne.

Organizowane w Przemy?lu rekonstrukcje historyczne ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem. W ubieg?ym roku „Barbaross? 2007", której byli?my organizatorami, obejrza?o 12 tys. widzów. „Barbaross?2006" obejrza?o 8 tys. widzów.

Udzia? w rekonstrukcji historycznej zapowiedzia?y ju? wst?pnie stowarzyszenia:

GRH RHEIN
AA7
PIONIER 39
3 BASTION GROLMAN
GRH LUBLIN
GRH SAN
SRH WRZESIE? 39
SRH CYTADELA
SRH ODWACH
GRH RADOS?AW
OA PRUSY
SRH PATRIA
SRH STRZELCY KANIOWSCY
GRH GO ?L?SK
2 BAT 18 PP
STOWARZYSZENIE ULANÓW GROCHOWSKICH
14 PU? JAZ?OWIECKICH
40 pp Leg
Oddzia? Strzelec Tomaszów Lubelski
GRH 51 PP Wilki
Ko?o Gospody? Wiejskich Wyszatyce
Teatr Fredreum
I LO

Po raz pierwszy w rekonstrukcji udzia? we?mie tak du?a liczba cywilów, bo oko?o 100 osób.

25 maja od godziny 6:00 ulica Ko?ciuszki zostanie wy??czona dla ruchu ko?owego, a dla pieszych o godz. 13:30 wej?cie na Rynek od Zasania przez ulic? Grodzk? i Wodn?.

RYS HISTORYCZNY:
Po dwóch tygodniach ci??kich walk odwrotowych polskie dywizje, 24 DP oraz 11 KDP docieraj? do Przemy?la. Miasto przygotowuje si? do obrony. 24 DP mija miasto od poludnia i kieruje si? w stron? Medyki. 11 KDP po zwyci?skim boju pod Krzywcz? w nocy z 13 na 14 IX 1939 roku dociera pod Przemy?l. Droga do miasta jest jednak zamkni?ta pod wsi? ??townia przez Niemców. Dowódca dywizji. P?k. Prugar-Ketling nakazuje bezzw?ocznie uderzy? na Niemców i otworzy? drog? do miasta. Brawurowa akcja polskich pododdzia?ów rozbija blokad? wroga i w nocy 11 KDP wkracza do miasta.

Oddzia?y tylko krótk? chwil? odpoczywaj? w Rynku oraz w ulicach Kazimierzowska i Franciszka?ska. Po?piech jest konieczny. Jako wzmocnienie za?ogi miasta p?k. Prugar-Ketling pozostawia 2 batalion mjra M?y?skiego. Ma on za zadanie broni? mostów - kolejowego i drogowego. Wa?nego odcinka z po?udniowej strony miasta ma broni? 1 batalion OZ 24 DP kpt. Franciszka Wyl?ga?y. ?o?nierze tego oddzia?u mieli broni? kluczowej pozycji obronnej - Zniesienia i Podzamcza. Reszta oddzia?ów 11 KDP na rozkaz gen Sosnkowskiego maszeruje w kierunku na Lwów id?c na odsiecz Najwierniejszemu z Polskich Miast.

14 IX 1939 r oko?o po?udnia na rejon mostów uderzy? niemiecki 2 bat 62 pp pp?ka Streila, lecz zosta? odrzucony ogniem 5 i 6 kompanii 53 pp oraz improwizowanych kompanii ("ma?oletniaków" i podchor??ych).. Pierwsze natarcie i próba zdobycia miasta z marszu si? nie powiod?a. Tymczasem na po?udniowym skrzydle niemiecki 3 bat 62 pp 7 DP przeszed? pod ogniem oko?o 11.00 San pod Ostrowem, zaj?? Pra?kowce, Kruhel Ma?y i Wielki oraz Zielonk?, a nast?pnie natar? w dwóch rzutach na zniesienie i Podzamcze. Pierwsze natarcie odrzucono g?ównie ogniem karabinów maszynowych i mo?dzierzy.

Niemcy po?o?yli wi?c oko?o godz 15.00 silny ogie? artylerii na Zniesienie. Pod przykryciem tego ognia nieprzyjacielski 3 bat 62 pp 7 DP zbli?y? si? do polskich stanowisk na odleg?o?? szturmow?. Wobec powagi sytuacji kpt. Wyl?ga?a osobi?cie poprowadzi? do kontrataku dwie kompanie, zatrzymuj?c po ci??kiej walce wr?cz nieprzyjaciela i odrzucaj?c go na pozycje wyj?ciowe. Straty po obu stronach by?y bardzo du?e. W tym dniu na tym odcinku poleg?o 68 polskich ?o?nierzy, a rannych by?o 97 w tym dowódca odcinka kpt. Wyl?ga?a. Niemcy mieli jeszcze wy?sze straty. Tylko w pierwszym ataku poleg?o i zosta?o rannych ponad 150 Niemców.

W rejonie mostów 2 bat 53 pp 11 KDP wraz z przydzielonymi mu pododdzia?ami odpar? trzy natarcia niemieckie, nie dopuszczaj?c do sforsowania Sanu. Raz sytuacja sta?a si? dramatyczna gdy Niemcom uda?o si? pod przykryciem ognia prawie wej?? na Stare miasto. Zaalarmowano oddzia?y odwodowe w Rynku i podci?gni?to je na podstawy do kontrataku. Niemców odrzucono jednak zmasowanym ogniem broni maszynowej i r?cznej. Straty na tym odcinku nie by?y tak wysokie. W nocy z 14 na 15 IX wykonawszy pomy?lnie ale kosztem wysokich strat zadania os?onowe, wycofa?y si? w kierunku Mo?cisk, gdzie 15 IX do??czy?y do 24 DP.

Informacje o Przemyskim Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K."

Jako Stowarzyszenie dzia?amy formalnie od 11 maja 2007 r. (Nr KRS 0000280860)

Naszym g?ównym celem jest promowanie w?ród spo?ecze?stwa historii wspó?czesnej ze szczególnym uwzgl?dnieniem ziemi przemyskiej.

Propagujemy wiedz? historyczn? z okresu I i II wojny ?wiatowej, w szczególno?ci poprzez rekonstrukcje i inscenizacje wybranych wydarze? tego okresu.

Wspieramy inicjatywy s?u??ce propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pami?ci ipojednania.

Pocz?tkowo dzia?ali?my w ramach GRH Podkarpacie. Jako samodzielna grupa przemyska zadebiutowali?my na najwi?kszej rekonstrukcji w Polsce " Bitwa nad Bzur?" w 2006 roku. Brali?my udzia? w rekonstrukcjach w Polsce oraz zagranic? (S?owacja - Dukla - Kapisowa 2006). Wspó?pracujemy z Prezydentem Miasta Przemy?la, UM w Przemy?lu, PCKiN "ZAMEK", Przemasem Grz?dzielem (Deaf Dumb Blind Management), wieloma grupami rekonstrukcyjnymi z Polski, Czech, S?owacji. Wspó?pracujemy równie? z grup? z Rosji. W naszych dzia?aniach wspiera nas równie? Fundacja Polonia Militaris.

W roku 2007 zrealizowali?my najwi?ksze przedsi?wzi?cie rekonstrukcyjne w po?udniowo - wschodniej Polsce, a zarazem jedno z najwi?kszych w Polsce - "Operacj? Barbarossa - bitwa o Przemy?l".

W swoich strukturach realizujemy trzy projekty:
- Dru?yna piechoty polskiej z 38 pp z 1939 r.
- Dzia?on ppanc z armatk? kal. 45 mm wz. 1937 z 6 DP Wojska Polskiego na Wschodzie
- Dru?yna piechoty Wehrmachtu ze 101 DP
W planach mamyrównie? odtworzenie dru?yny piechoty Landsturmu z lat 1914-1915.

Uwaga! Stowarzyszenie PSRH „X D.O.K." nie ma nic wspólnego z propagowaniem nazizmu, komunizmu, ani ?adnej innej ideologii totalitarnej, a rekonstruowane przez ni? wydarzenia oraz umundurowanie maj? charakter wy??cznie edukacyjny i poznawczy.

Pozdrawiam
?ukasz Kisielica
www.przemysl24.pl
Źródło: Przemy?l24.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.696 secs