G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 października 2008 godzina:10.56(Czytań: 1726)
:: Park w nowej szacie ::
4,5 hektarowy park podworski w Siennowie (gm. Zarzecze) doczeka? si? wreszcie lepszych czasów. W ubieg?ym roku oczy?ci?a go m?odzie? szkolna, a w tym roku pieni?dze na ten sam cel znalaz?y si? w projekcie „Zielone Podkarpacie”, finansowanym z programu Funduszu Norweskiego.

Wydawa?o si?, ?e lata ?wietno?ci XVII-wieczne za?o?enie dworsko-parkowe w Siennowie ma ju? za sob?. Czasów PRL-u nie przetrwa? zabytkowy dwór alkierzowy, po którym zosta? tylko zarys fundamentów. G?szcz krzewów zarasta? zabytkowy 200-300 letni park le?ny. Uratowano jedynie przed rozbiórk? oficyn? dworsk? z 1674 r., urz?dzono tak?e boisko na terenie dawnego ogrodu. Jeszcze w latach 80. XX wieku na obrze?ach parku sta?y chlewnie. Na ich miejscu gmina zbudowa?a pó?niej Dom Stra?aka i amfiteatr.
W roku ubieg?ym m?odzie? szkolna oczy?ci?a park ze ?mieci, ale na reszt? zabrak?o czasu i finansów. W tym roku gmina zwróci?a si? jako pierwsza do Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w Rzeszowie, które realizuj?c projekt „Zielone Podkarpacie” mia?o ?rodki na odkrzaczanie zabytkowych za?o?e? podworskich.
Do prac porz?dkowych zg?osi?o si? 25 mieszka?ców Siennowa i 31dzieci z nauczycielami-opiekunami ze szko?y podstawowej. W parku na powierzchni ponad 2 hektarów wyci?to zarastaj?ce go krzewy i niepotrzebne samosiejki, usuni?to uschni?ty pie?. Po raz pierwszy od lat ukaza? si? jego zarys przestrzenny. Ca?y teren zosta? tak?e oczyszczony ze ?mieci.
Wies?aw Kubicki, wójt gminy by? zdziwiony, ?e w ci?gu jednego dnia ponad pó? setki osób wykona?o prac?, której efekty widoczne by?y natychmiast. - Jestem pod wra?eniem efektów i szybko?ci dzia?ania. Ciesz? si?, ?e gmina b?dzie mia?a kolejny w?asny park. Nie tak wielki jak w Zarzeczu, ale za to ze wspania?ymi okazami starych d?bów, lip, platanów, magnolii i akacji – mówi? zadowolony wójt Kubicki, dodaj?c, ?e w przysz?ym roku – na wiosn? - trzeba b?dzie zrobi? kolejn? przycink? oraz odtworzy? g?ówn? i boczne aleje.
Agnieszka Pieni??ek, wiceprezes Stowarzyszenia mówi, ?e w przysz?ym roku porz?dkowane b?d? kolejne parki podworskie. Zainteresowanie tymi dzia?aniami do tej pory wyrazi?y gminy Haczów, Stubno Try?cza, Nozdrzec i Wi?niowa.
- Na szkoleniowcy staraj? si? u?wiadomi? lokalnym spo?eczno?ciom warto?? tych parków. Pó?niej fachowcy wyja?niaj?, jakie dzia?ania mo?na realizowa? w zabytkowych parkach. Praca kilkudziesi?ciu osób w ci?gu krótkiego czasu pozwala na oczyszczenie znacznej cz??ci przeci?tnego 4-5 hektarowego parku. Wynaj?ta firma potrzebowa?aby na to kilka miesi?cy. A koszty by?yby zdecydowanie wy?sze – dodaje wiceprezes Pieni??ek.
Program „Zielone Podkarpacie” zostanie zako?czony w sierpniu 2009. Efektem pó?torarocznych prac b?dzie wzorcowa ?cie?ka kulturowo – przyrodnicza, specjalny portal internetowy, gdzie pod adresem: www.zielonepodkarpacie.pl, gdzie b?dzie mo?na znale?? wszystko zwi?zane z przyrod? naszego regionu. Portal b?dzie pierwszym tego typu wojewódzkim serwisem po?wi?conym ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. Oprócz wyczerpuj?cych informacji znajdzie si? na nim docelowo 16 filmów o rezerwatach, ogrodach i parkach podworskich oraz o obszarach chronionych naszego regionu. Filmy te wyprodukuje rzeszowski Oddzia? TVP. Pi?? z nich jest ju? gotowych i zosta?y wyemitowane w telewizji regionalnej. S? te? i na portalu do obejrzenia.
Ch?tnych do udzia?u w programie: samorz?dy, instytucje oraz w?a?cicieli prywatnych na których terenach znajduj? si? parki podworskie prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem „Pro Carpathia” tel. 017 852 85 26, e-mail:info@procarpathia.pl


Projekt „Zielone Podkarpacie” realizuje Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa dzi?ki wsparciu udzielonemu przez Islandi?, Liechtenstein i Norwegi? ze ?rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak?e ze ?rodków bud?etu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.707 secs