G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 października 2008 godzina:12.41(Czytań: 1969)
:: Drzwi do lasu otwarte ::
Europejski Tydzie? Le?ny, który pod has?em „Las czeka na Was” og?oszono w 46 krajach naszego kontynentu, b?dzie trwa? od 20 do 24 pa?dziernika. Ka?da jednostka Lasów Pa?stwowych zobowi?za?a si? do zorganizowania Dnia Otwartego z tej okazji. Warto zajrze? na ofert? nadle?nictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych Kro?nie.
Le?nicy zapraszaj? do lasu, oferuj?c m. in. zwiedzanie budynków nadle?nictw, udzia? w sadzeniu drzew i grzybobraniu, wizyty na ?cie?kach przyrodniczych i w o?rodkach edukacyjnych, rajdy rowerowe, wycieczki do lasu, pogadanki, pokazy filmów i referaty tematyczne. Ka?de z nadle?nictw przygotowa?o swój szczegó?owy program. (W za??czeniu)
- Lasy w Polsce s? otwarte dla ludzi zawsze, poza wyj?tkami okre?lonymi w ustawie, st?d zaproszenie do lasu jest ca?oroczne – zaprasza dyrektor Wojciech Szepieci?ski. – Dzie? otwarty w nadle?nictwach stanowi jednak dobr? okazj? do poznania ró?nych aspektów pracy le?ników, do zwiedzenia pod ich przewodnictwem ciekawych miejsc, a tak?e do odpoczynku.
Europejski Tydzie? Le?ny zosta? og?oszony przez ministrów odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich, podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odby?a si? 5-7 listopada 2007 r., w Warszawie.
Cele Europejskiego Tygodnia Le?nego to :
 Wspólne dzia?ania, maj?ce na celu promocj? trwa?ej i zrównowa?onej gospodarki le?nej oraz prowadz?ce do w??czenia innych sektorów do dialogu na temat mi?dzysektorowych powi?za? le?nictwa.
 Prezentacja mo?liwo?ci wykorzystania potencja?u lasów Europy w celu z?agodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz przyrody.
 Inicjatywa organizacji serii spotka? z udzia?em ró?nych grup uczestników, w??cznie z reprezentantami pa?stwowego i prywatnego sektora le?nego oraz ca?ego spo?ecze?stwa europejskiego.
Le?ny Tydzie? jest przygotowywany wspólnie przez Komisj? Europejsk?, Organizacj? Narodów Zjednoczonych do spraw Wy?ywienia i Rolnictwa (FAO), ministerialn? konferencj? nt. ochrony lasów w Europie (MCPFE)oraz Europejsk? Komisj? Gospodarcz? (UNCE).

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie


Le?nicy zapraszaj? do lasu

Nadle?nictwo Baligród zaprasza w dniach 20-21.10.2008 r. na wystaw? zorganizowan?
w Gminnym O?rodku Kultury w Baligrodzie.

Nadle?nictwo Bircza zaplanowa?o na dzie? 23.10.2008 r. uroczyste otwarcie O?rodka Edukacji Le?nej. W programie wr?czenie klucza do lasu, prelekcja na temat dzia?alno?ci O?rodka Edukacji Le?nej, zwiedzanie O?rodka Edukacji Le?nej, inscenizacja ,,rola zwierz?t w lesie” w wykonaniu dzieci
ze szkó? bircza?skich, piknik - zwiedzanie Zielonej Klasy.

Nadle?nictwo Brzozów w dniach 20-24.10.2008 r. planuje zorganizowanie wycieczki po ?cie?kach dydaktycznych z przewodnikiem – le?nikiem, zwrócenie uwagi na rol? Lasów Pa?stwowych
i wp?yw na ca?okszta?t przemian w ?rodowisku naturalnym, umo?liwienie zwiedzenie budynku nadle?nictwa i przyjrzenia si? pracy w LP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej cz??? administracyjno-biurow?.

Nadle?nictwo Cisna w dniu 21.10.2008 r. planuje zorganizowanie wycieczki do lasu z grup? m?odzie?y szkolnej, spotkanie z le?niczym i pogadank? na temat specyfiki pracy le?nika, zwiedzanie le?nego mini zoo przy le?niczówce w Lisznej oraz podsumowanie dnia przy ognisku.

Nadle?nictwo Dukla zaprasza do Le?nego O?rodka Nasiennego przy Nadle?nictwie Dukla
w Równem w dniu 23.10.2008 r. O godz.10.00 nast?pi przywitanie zaproszonych go?ci, nast?pnie
zwiedzanie Le?nego O?rodka Nasiennego - zapoznanie uczestników z technologi? wy?uszczania szyszek
i metodami przechowywania nasion.

W Nadle?nictwie Dynów w dniach 20-22 pa?dziernika odbywa? si? b?d? wycieczki terenowe dla uczniów szkó?. Dnia 23.10. nadle?nictwo zorganizuje dzie? otwarty, natomiast 24.10. nast?pi uroczyste zako?czenie Europejskiego Tygodnia Le?nego po??czone z wystaw? oraz uroczystym apelem szkolnym.

Nadle?nictwo G?ogów w dniu 23.10.2008 r. zaprasza na spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli lokalnych samorz?dów i szkó? po??czone z prelekcj?, zwiedzaniem izby le?nej, prezentacj?, zwiedzaniem ?cie?ki edukacyjnej, szkó?ki le?nej i ogniskiem.

Nadle?nictwo Ka?czuga zaprasza na rajdy rowerowe przez najciekawsze miejsca w lasach na terenie nadle?nictwa /rezerwaty, ?cie?ki przyrodnicze, szkó?ka le?na/ organizowane we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Gminie Ka?czuga. Ka?da z rowerowych wypraw wzbogacona jest o ognisko.

Nadle?nictwo Ko?aczyce w dniu 23.10.2008 r. umo?liwi zwiedzanie swojej siedziby
i zapoznanie si? z prac? le?ników na poszczególnych stanowiskach, zaprasza na prelekcj?, pokaz filmu i quiz.

Nadle?nictwo Lesko zaprasza w dniach 21-23.10.2008 r. Zorganizowana zostanie wycieczka dla uczniów Szko?y Podstawowej w Hoczwi po "Le?nej Klasie” na terenie Nadle?nictwa Lesko oraz szkó?kach le?nych le?nictwa Kostry?. Podsumowanie wycieczki nast?pi podczas ogniska pod wiat? na szkó?kach le?nych. W dniu 24.10. w Szkole Podstawowej w Sanoczku odb?dzie si? pogadanka oraz wycieczka podsumowuj?ca do lasu.
Nadle?nictwo Lubaczów organizuje w dniu 21.10.2008 r. o godz. 10.00 spotkanie z nauczycielami
z okolicznych szkó?, zaprasza na pokaz filmów (LP i okolice nadle?nictwa), referat dotycz?cy pracy le?nika, nast?pnie zwiedzanie sali edukacyjnej oraz wycieczk? po ?cie?ce edukacyjnej „Jedlina”. Na zako?czenie planowane jest wr?czenie sadzonek.

Nadle?nictwo Lutowiska proponuje w dniu 23.10.2008 r. zwiedzanie nadle?nictwa i arboretum ?ywy Zielnik, po??czone z pogadank? na tematy ochrony przyrody i pracy le?ników oraz przej?cie po ?cie?ce przyrodniczo-dydaktycznej „Szkó?ki le?ne w Smolniku”

Nadle?nictwo Mielec zorganizuje w dniu 21.10.2008 r. imprez? plenerow?, w dniach 22-24.10. pogadanki w szko?ach podstawowych i gimnazjalnych na terenie wszystkich le?nictw, przy udziale miejscowych le?niczych i podle?niczych, w dniu 24.10.08 imprez? plenerow? wraz z konkursami
i quizem ekologicznym.

Nadle?nictwo Narol zaprasza na pogadank? na temat funkcji lasu i pracy le?ników. Zostan? omówione nast?puj?ce zagadnienia: 1. Las - skarb przyrody, 2. Co nam daje las, 3. PGL LP, 4. Hodowla, ochrona i u?ytkowanie lasu.

Nadle?nictwo Oleszyce zaprasza na wycieczk? do lasu, w ramach której zostan? przeprowadzone zaj?cia edukacyjne w le?nej klasie. Uczestnicy wycieczki zapoznani zostan? z produkcj? sadzonek w szkó?ce kontenerowej, wezm? tak?e udzia? w zaj?ciach na ?cie?ce przyrodniczej po??czonych ze zbiorem nasion d?bu i buka.

Nadle?nictwo Rymanów w dniu 22.10.2008 r. umo?liwi zwiedzanie budynku, po??czone z udzieleniem informacji na temat specyfiki pracy le?nika oraz projekcj? filmu. W dniu 23.10.2008 r. do zwiedzania zostanie udost?pniony O?rodek Edukacji Ekologicznej. Na jego terenie odb?dzie si? pogadanka oraz wycieczka po ?cie?ce przyrodniczej " Hrendówka”. Spotkanie zostanie zwie?czone wspólnym ogniskiem.

Nadle?nictwo Sieniawa planuje zorganizowa? w ramach dni otwartych LP piknik le?ny
w Le?nictwie Witoldówka na terenie "Zielonej Klasy”, w tym: grzybobranie, wycieczk? do rezerwatu "LUPA", wycieczk? na ?cie?k? edukacyjn? "Radawa". Piknik zako?czy si? ogniskiem i pogadank? na temat specyfiki pracy le?ników. Ponadto w dniach otwartych Nadle?nictwo planuje udost?pni? do zwiedzania obiekty tj. izb? edukacyjn?, arboretum, szkó?k? le?n?, budynek nadle?nictwa oraz po??czy? zwiedzanie z pokazem filmów przyrodniczych i zapoznaniem zwiedzaj?cych z aplikacjami le?nymi (SILP, LMN, SIP). W trakcie trwaj?cych dni otwartych rozdawane b?d? gad?ety reklamowe z logo LP oraz broszury informacyjne.

Nadle?nictwo Strzy?ów w dniu 24.10.2008 r. umo?liwi zwiedzanie sta?ej ekspozycji przyrodniczej
w izbie le?nej, po??czone z prezentacj? filmów o tematyce le?nej oraz zwiedzanie budynku nadle?nictwa po??czone z udzielaniem informacji na temat specyfiki pracy w lesie.

Nadle?nictwo Tuszyma proponuje w dniu w dniu 21.10.08 r. zwiedzanie budynku nadle?nictwa
w godzinach od 9.00 do 17.00. W dniach 20.10, 22.10 - 24.10. odb?d? si? spotkania z m?odzie?? ponadgimnazjaln? na powierzchniach dydaktycznych.

Nadle?nictwo Wetlina zaprasza w dniu 23.10.2008 r. na grzybobranie po??czone z rozpoznawaniem grzybów jadalnych i truj?cych, pogadank? na temat pracy le?nika i wykonywania prac le?nych, a tak?e zwiedzanie budynku nadle?nictwa.


Zestawi?a Ma?gorzata Zaj?c
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.635 secs