G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 czerwca 2010 godzina:12.41(Czytań: 1552)
:: Uroczysto?ci 65-lecia powstania WOP odby?y si? w Jasielu ::
W czwartek 10 czerwca w nieistniej?cej wsi Jasiel na terenie rezerwatu „?ródliska Jasio?ki” odby?y si? uroczysto?ci patriotyczne upami?tniaj?ce 65-lecie powstanie Wojsk Ochrony Pogranicza. Na terenie rezerwatu znajduje si? pomnik ?o?nierzy WOP poleg?ych w walkach i pomordowanych przez ukrai?skich nacjonalistów w roku 1946.
Ponad 64 lata temu na terenie Jasiela mia?a miejsce tragiczna w skutkach potyczka ?o?nierzy i milicjantów polskich z oddzia?ami UPA, w wyniku której ?mier? ponios?o 72 Polaków. Przed obeliskiem upami?tniaj?cym te wydarzenia odby?y si? uroczysto?ci, w trakcie których przypomniano tragedi? sprzed lat i oddano honory poleg?ym. Delegacje uczestników z?o?y?y wie?ce i kwiaty. Wieniec w imieniu dyrektora RDLP w Kro?nie z?o?y?a Krystyna Kie?tyka, zast?pca dyrektora ds. ekonomicznych.
Oddano te? ho?d kurierom beskidzkim, których pomnik znajduje si? na obszarze tego? rezerwatu.
W trakcie uroczysto?ci odznaczono osoby zas?u?one dla upami?tniania miejsc walki i m?cze?stwa oraz dla wspó?pracy ze ?rodowiskami kombatanckimi. W?ród uhonorowanych znale?li si?: Maria Szkutnik, zast?pca nadle?niczego i Bogus?aw Famielec, nadle?niczy Nadle?nictwa Rymanów – jednostki która od wielu lat dba o miejsca pami?ci narodowej w Beskidzie Niskim.
Uroczysto?ci u?wietni? wyst?p uczniów ze szko?y w Ja?liskach oraz koncert orkiestry d?tej PGNiG w Sanoku.
Organizatorami uroczysto?ci byli: Starostwo Powiatowe w Sanoku, Zarz?d Rejonowy ZB?ZiORWP w Sanoku, Wójt Gminy Koma?cza i Nadle?nictwo Rymanów
Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
W centrum dawnej wsi, w miejscu spalonej placówki WOP w Jasielu, stoi dzi? pomnik wopistów z wypisanymi nazwiskami 72 ?o?nierzy, którzy zgin?li w marcu 1946 roku. W dniu 17 marca dowództwo jednostki wojskowej w Sanoku otrzyma?o wiadomo?? o zamierzonym napadzie po??czonych si? UPA na stra?nic? w Jasielu, gdzie stacjonowa?o 30 ?o?nierzy. Podj?to decyzj? o ewakuacji tej placówki do Koma?czy. Zebrano eskort? w sile 68 ?o?nierzy i milicjantów. Grupa ta w dniu 19 marca po przebyciu prawie 20 km dotar?a do Jasiela. Nazajutrz rankiem, po spakowaniu sprz?tu i dokumentacji, zarz?dzono wymarsz oddzia?u. Gdy kolumna wysz?a poza obr?b wsi, wpad?a w zasadzk? po??czonych sotni „Bira”, „Hrynia” i Mirona” licz?cych ponad 500 ludzi. W walce zgin??o 3-5 ?o?nierzy. Trzem uda?o si? uciec na stron? czechos?owack?. Po wyczerpaniu si? amunicji 94 ?o?nierzy i milicjantów upowcy wzi?li do niewoli. Wszystkim zwi?zali r?ce drutem telegraficznym i w kolumnie odprowadzili do Moszcza?ca. W nocy skr?powanych ?o?nierzy przetrzymywano na mrozie, oficerowie byli katowani podczas przes?uchania. Nast?pnego dnia 20 je?ców w samej bieli?nie wypuszczono na wolno??. Pozosta?ych wyprowadzono w okolice wioski Wis?ok Wielki i nad wykopanym do?em rozpocz?to egzekucj?, zabijaj?c ich strza?em w ty? g?owy. Tylko jeden cz?owiek – strzelec Pawe? Sudnik – zdo?a? uciec, w momencie strza?u przeskoczy? swój niedosz?y grób i lekko ranny ucieka? na o?lep. Po kilku dniach, boso i bez ubrania, przyby? do sztabu jednostki i zda? relacj? z tragedii. W jednym zbiorowym grobie odkryto pó?niej 36 zw?ok. Do tej pory nie wyja?niono losów 30 ?o?nierzy. O tych zdarzeniach przypomina dzi? pomnik stoj?cy w miejscu dawnej placówki wojskowej.
W czasie ostatniej wojny przez Jasiel prowadzi? szlak kurierski na W?gry. Chodzili t?dy m. in. miejscowi le?nicy zaanga?owani w dzia?alno?? konspiracyjn?. Wielu z nich, jak cho?by Wojciech Grodzi?ski, le?niczy z Ja?lisk, przyp?aci?o sw? s?u?b? ?yciem. Mi?dzy innymi dla uczczenia ich pami?ci w 1981 roku PTTK Brzozów postawi?o tu obelisk „Kurierom beskidzkim AK 1939-1944”. Ciekawostk? jest, ?e funkcj? le?niczego w Jasielu sprawuje obecnie Pawe? Grodzi?ski, wnuk tragicznie zmar?ego kuriera, Wojciecha Grodzi?skiego.
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.651 secs