G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 stycznia 2012 godzina:11.20(Czytań: 3552)
:: Bieszczadzkie Centrun Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego ::
Z inicjatywy O?rodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego „Caritas” w Myczkowcach i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku przy wsparciu gmin Solina i Olszanica oraz Nadle?nictw Lesko i Ustrzyki Dolne latem 2011 r. w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego wytyczono 18 tras spacerowych Bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking. Powsta?y one w oparciu o istniej?c? ju? w terenie, a zw?aszcza w ekomuzeum „W Krainie Bobrów” oraz w otoczeniu Bóbrki sie? szlaków spacerowych i ?cie?ek przyrodniczych.
W realizacji przedsi?wzi?cia i prowadzonych pracach znakarskich w terenie uczestniczyli cz??ciowo mieszka?cy Myczkowiec, Bóbrki, Zabrodzia, Orelca, Zwierzynia i Uherzec. Poznali oni teren wokó? w?asnych miejscowo?ci oraz zasady znakowania i konserwacji znaków szlaków turystycznych. Je?li w przysz?o?ci te spo?eczno?ci lokalne zadbaj? o ich piel?gnowanie i bie??ce utrzymanie, to ta cz??? Bieszczadów stanie si? niebawem bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Wzi?cie w opiek? poszczególnych odcinków tras przez niektórych w?a?cicieli bazy noclegowej przyczyni si? niew?tpliwie do podniesienia ich dost?pno?ci i wyd?u?enia sezonu turystycznego.
Trasy spacerowe bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking po??czy?y 9 miejscowo?ci: Myczkowce – Zwierzy? – Kostry? – Glinne - Uherce Mineralne – Orelec – Bóbrk? – Zabrodzie i Solin? na obszarze trzech gmin: Lesko, Olszanica i Solina. Tworz? one dzi? najg?stsz? w Bieszczadach sie? szlaków, które ??cz? najcenniejsze na tym obszarze osobliwo?ci przyrodnicze tj. cztery rezerwaty przyrody (Nad Jeziorem Myczkowieckim, Prze?om Sanu pod Grodziskiem, Bobry w Uhercach i Koziniec), pi?? pomników przyrody: (Kamie? Leski, Ska?ki pod Kostryniem, Ostaniec nad Orelcem - zwany kamiennym sercem macochy, Wychodnie skalne w pasmach Kozi?ca i Berda, Wodospad na rzece Olszance) z sze?cioma du?ymi kompleksami lasów w pasmach ?ukowa, Kozi?ca, Micha?owca, Berda, Grodziska i Czulni oraz wyst?puj?c? w nich bogat? faun? i flor?.
Nowo?ci? s? dwie trasy spacerowe: jedna prowadz?ca wokó? Jeziora Myczkowieckiego w bezpo?rednim s?siedztwie zbiornika i druga przystosowana do poruszania si? na wózku inwalidzkim (z osob? towarzysz?c?) w najpi?kniejszym prze?omie Sanu mi?dzy Zwierzyniem a Grodziskiem. Obie powsta?y w porozumieniu z Dyrektorem Zespo?u Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce i Nadle?nictwem w Lesku. Ju? latem, br. cieszy?y si? one niezwyk?? popularno?ci? w?ród turystów, którzy mogli podziwia? pi?kno krajobrazu w otoczeniu tego sztucznego zbiornika wodnego spaceruj?c wzd?u? jego linii brzegowej lub w malowniczym prze?omie Sanu pod Grodziskiem odwiedzaj?c „cudowne ?róde?ko” w Zwierzyniu.
Ka?da z wymienionych miejscowo?ci posiada dzi? od 3 do 9 w?asnych tras spacerowych o lokalnych nazwach i dzi?ki nim bogatsz? ofert? wypoczynku. Na przyk?ad: Solina i Zabrodzie otrzyma?y po??czenie z Bóbrk?, Orelcem, Uhercami, Myczkowcami, Zwierzyniem, Kostryniem, Glinnem i Leskiem, a wszystkie z wymienionych z Jeziorem Myczkowieckim i Soli?skim. Dzi? tury?ci z Myczkowiec mog? wyruszy? na 9 tras, ze Zwierzynia, z Orelca i z Bóbrki na 5 tras, a z Zabrodzia, Kostrynia, Glinnego i Uherzec na 3 trasy spacerowe.
Niektóre z nich np. „?ladami bobrów do Uherzec”, „?ladami rysia w pasmach Kozi?ca i ?ukowa” czy „?ladami wilka w pa?mie ?ukowa” ciesz? si? du?? popularno?ci? w?ród osób zainteresowanych w?drówkami ?cie?kami le?nymi. W tej okolicy mo?na podziwia? bogactwo runa le?nego, flory i fauny tego obszaru, rozpoznawa? tropy rzadkich zwierz?t. Niezapomnian? pami?tk? pozostaj? w?asne zdj?cia zwierz?t le?nych, rzadkich gatunków ptaków, kwiatów, zió?, grzybów, mieszka?ców lasu czy malowniczego krajobrazu. Powsta?y one w porozumieniu z Nadle?nictwem Ustrzyki Dolne i prowadz? po istniej?cych od kilku lat ?cie?kach przyrodniczych ekomuzeum „W Krainie Bobrów”.
Dla u?atwienia w?drówek w siedmiu miejscowo?ciach ustawiono du?e plansze informacyjne (2 x 2 m) z trasami naniesionymi na map? obejmuj?c? obszar od Soliny po Lesko, Olszanic?, Hoczew, ?redni? Wie? i Myczków wg. projektu Wydawnictwa Kartograficznego Compass z Krakowa. Ponadto przy parkingu w O?rodku „Caritas” w Myczkowcach oraz przy wej?ciu na ka?d? ze ?cie?ek spacerowych umieszczono dodatkowo plansze informacyjne (90 x 150 cm) z mapk? i opisem ka?dej z nich wraz z kilkoma zdj?ciami osobliwo?ci wyst?puj?cych na danej trasie.
Wszystkie trasy, historia oraz atrakcje miejscowo?ci, przez które wiod? powy?sze szlaki opisane s? w bogato ilustrowanym przewodniku turystycznym pt. „Myczkowce i okolice – przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum „W Krainie bobrów” i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego” autorstwa Marii i Stanis?awa Or?owskich wydanym przez O?rodek „Caritas” w Myczkowcach. Podany jest w nim szczegó?owy przebieg ka?dej z tras, jej mapka i liczne fotografie. Na ko?cu przewodnika zamieszczono dodatek zawieraj?cy bogaty zbiór fotografii ro?lin i zwierz?t, jakie mo?na spotka? na trasach (??cznie 192 strony i 460 barwnych fotografii).
Wydawnictwo Compass z Krakowa wyda?o now?, szczegó?ow? map? Jezioro Myczkowieckie i okolice w skali 1 : 25 000. Na niej przedstawione s? trasy spacerowe i jedna prowadz?c? szlakami komunikacyjnymi do przejazdu rowerem lub samochodem. Ka?da z tych 19 tras tworzy p?tl?. Oznakowano je piktogramami u?atwiaj?cymi odbywanie w?drówek, które u?atwi? te? rozmieszczone w terenie na s?upach drogowskazy kierunkowe z podanym orientacyjnym czasem wolnego spaceru i odleg?o?ci? w kilometrach.
Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking powsta?o w atrakcyjnej turystycznie cz??ci Pogórza Bieszczadów s?siaduj?cej z Jeziorem Myczkowieckim i powinno odci??y? cz??ciowo obszary chronione Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Bogata biocenoza tej cz??ci Bieszczadów i ?agodna konfiguracja terenu z wieloma miejscami widokowymi powinna stanowi? zach?t? do odbywania ciekawych, krótkich spacerów lub d?u?szych w?drówek po tej malowniczej okolicy. Jest now? ofert? turystyczn? dla go?ci odwiedzaj?cych Bieszczady, a zw?aszcza dla miejscowo?ci po?o?onych w pobli?u bieszczadzkich jezior.
Oznakowane trasy prowadz? dolinami i niewielkimi wzniesieniami nie przekraczaj?cymi 500 m n.p.m. poza Czulni? (576 m) k. Leska, na któr? mo?na wej?? ?agodnie od strony Glinnego czy Kostrynia. Tworzono je g?ównie dla rodzin z dzie?mi, wycieczek szkolnych, a tak?e osób starszych poszukuj?cych ciszy i bezpo?redniego kontaktu z przyrod? o ka?dej w?a?ciwie porze roku. Nawet zim? mo?na pokonywa? je w obuwiu turystycznym lub - przy wi?kszym ?niegu - na rakietach ?nie?nych. My?l?, ?e warto pozna? ten uroczy zak?tek Bieszczadów i w?drowa? nimi z korzy?ci? dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Stanis?aw Or?owski
(przewodnik beskidzki)
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.634 secs