G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 sierpnia 2012 godzina:18.18(Czytań: 6498)
:: FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY ::
KROSNO 31 sierpnia – 2 wrze?nia 2012

W?ród wielu wydarze? sk?adaj?cych si? na trzydniowy Festiwal Kultur Pogranicza w Kro?nie, jakim s? KARPACKIE KLIMATY, ka?dy znajdzie co? wyj?tkowego dla siebie -niepowtarzalne karpackie przysmaki, w tym tradycyjny chleb, r?kodzie?o artystyczne, porywaj?ce d?wi?ki muzyki folkowej, ?ywio?owe ta?ce krajów pogranicza, i wiele innych atrakcji, jak pokazy kro?nie?skich rzemie?lników, odkrywanie tajemnic dzwonnicy farnej, spotkanie mi?o?ników czarnego kr??ka, czy popularno-naukowe przygotowane przez miejscow? PWSZ.
Tradycyjnie mieszka?cy Krosna i tury?ci wybior? tak?e swój Ulubiony Chleb.

Muzyczn? gwiazd? tegorocznej edycji KARPACKICH KLIMATÓW b?dzie - Kapela góralska InoRos, finalista telewizyjnego programu „Must be the music”.

Prezentacjom artystów i regionalnych twórców towarzyszy? b?dzie Festiwal Win W?gierskich im. Portiusa, podczas którego b?dzie mo?na degustowa? kilkana?cie gatunków i s?ucha? opowie?ci o wspania?ym trunku.

Krosno od lat s?ynie z wyrobów szklarskich, ta ga??? przemys?u ma tutaj d?ug? i bogat? tradycj?. To tutaj powsta?o unikatowe Centrum Dziedzictwa Szk?a, gdzie swoje miejsce znalaz?a sta?a ekspozycja wzornictwa szk?a i historii szklarstwa, dost?pny dla zwiedzaj?cych piec szklarski, galeria, w której prezentowane s? najnowsze wyroby podkarpackich hut szk?a, za? elementy architektury szklanej umieszczone zosta?y w wa?niejszych punktach miasta. Podczas Karpackich Klimatów ka?dy b?dzie móg? cho? na chwil? sta? si? „artyst? szk?a”. Na ekspozycjach przygotowanych przez lokalne huty i pracownie artystyczne znajd? si? ma?e arcydzie?a sztuki szklarskiej, które b?dzie mo?na podziwia?, ale tak?e kupowa?. Dla publiczno?ci b?d? odbywa? si? pokazy wytopu, grawerowania i malowania szk?a. Dla kro?nian oczywiste jest, ?e najpi?kniejsze szk?o pochodzi w?a?nie st?d.

Krosno, zwane niegdy? „Parva Cracovia” czyli „ma?ym Krakowem”, z zabytkowym zespo?em architektonicznym i pi?knymi, bogato wyposa?onymi ko?cio?ami nale?y do najpi?kniejszych miast Podkarpacia. Podziwiaj?c uroki starego miasta ?atwo zatrzyma? klimat lata.
Kierujemy wi?c nasze zaproszenie nie tylko do mieszka?ców, ale tak?e do tych, którzy zechc? przyjecha? w ostatni wakacyjny weekend do Krosna, b?d? b?d? tutaj przejazdem.


X FESTIWAL WIN W?GIERSKICH IM. PORTIUSA
organizowany przez Stowarzyszenie Portius
Prezentacje winiarzy, degustacje, kuchnia w?gierska /pi?tek, sobota, niedziela, kro?nie?ski rynek/. Koncerty z degustacj? win w?gierskich /sala wystaw czasowych CDS, bilety w recepcji CDS) pi?tek godz. 21.00, sobota godz.17.00 i 20.00, niedziela.16.00 i 19.00

SZKLANE CENTRUM…
Znany prawie na ca?ym ?wiecie fenomen kro?nie?skiego szk?a liczy ju? niemal 90 lat. Szklane dziedzictwo regionu nareszcie doczeka?o si? godnej oprawy. Przy Rynku w Kro?nie powsta?o Centrum Dziedzictwa Szk?a, które pod??aj?c z duchem czasu oraz dzi?ki zdobyczom wspó?czesnego muzealnictwa i nowoczesnym technologiom, prezentuje ekspozycj? nie tylko opowiadaj?c? o historii kro?nie?skiego szk?a, ale tak?e j? tworzy. Centrum to pierwszy w Polsce obiekt w kompleksowy sposób ukazuj?cy tematyk? hutnictwa szk?a i szklanej twórczo?ci. Zwiedzaj?cy mog?
w nim podziwia? pi?kno szklanej sztuki, kunszt artystów szk?a oraz pozna? tajniki technik zdobniczych. Jednak najwi?kszym atutem placówki jest interakcja z odwiedzaj?cymi, którzy mog? spróbowa? w?asnych si? w tworzeniu i obróbce szk?a, dzi?ki czemu wizyta w Centrum staje si? prawdziw? przygod?.


… I SZKLANY DZIEDZINIEC
Czas Karpackich Klimatów to wyj?tkowa szansa do poznania aktualnych trendów
w produkcji szk?a. Na dziedzi?cu Centrum Dziedzictwa Szk?a zaprezentuj? si? dzia?aj?ce w mie?cie i regionie huty, zak?ady i pracownie artystyczne, których wyroby b?dzie mo?na ogl?da? i zakupi?. Szk?o artystyczne i u?ytkowe, dekoracyjne oraz to stosowane w wystroju wn?trz. Przez trzy dni dziedziniec CDS stanie si? centralnym punktem kro?nie?skiego szklanego ?wiata, a szklana produkcja znajdzie si? na wyci?gni?cie r?ki.

TO CO NASZE
Cech Rzemios? Ró?nych w Kro?nie, kultywuj?c wielowiekowe tradycje kro?nie?skiego rzemios?a, wprowadzi nas w arkany powstawania „prawdziwie dobrych” smako?yków. Zaprasza wszystkich na pokazy wypieku chleba, degustacj? wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz do udzia?u w pokazach fryzjerskich. Cech oznaczaj?cy wspólnot?, stowarzyszenie, zrzeszenie przedstawicieli tego samego lub podobnych zawodów, uformowane wed?ug ?ci?le sprecyzowanego prawa cechowego, pod przewodnictwem Starszego Cechowego gwarantuje jako?? wyrobów i prezentacji rzemie?lników na kro?nie?skim rynku.

ULUBIONY CHLEB KRO?NIAN
W konkursie organizowanym przez Muzeum Rzemios?a i Cech Rzemios? Ró?nych
przez dwa dni kro?nianie oraz odwiedzaj?cy nasz pi?kny gród tury?ci, oceniaj? wyj?tkowo?? i magiczn? nut? smakow?, niepowtarzaln? w ?adnym innym wypieku. Smakowanie kro?nie?skiego chleba jest ju? nieod??cznym elementem Karpackich Klimatów. Kosztujemy i wybieramy w sobot? i niedziel?, og?oszenie wyników konkursu i wr?czenie upominków dla uczestników zabawy w niedziel? o godz.17.30

ODKRYWANIE TAJEMNIC DZWONNICY FARNEJ
Z wysoko?ci 38 m. podziwia? mo?na nie tylko pi?kny Rynek, Starówk? oraz miasto, ale tak?e panoram? Pogórza Dynowsko-Strzy?owskiego z jednej strony i Beskid Niski z Cergow? z drugiej. Prawdziw? atrakcj? wie?y jest zabytkowy, osadzony po?ród dwóch innych, dzwon Urban. Cechuj?cy si? niezwyk??, czyst? i unikaln? dla tej wielko?ci dzwonów barw? Urban jest trzecim pod wzgl?dem wagi i rozmiarów dzwonem historycznym w Polsce. W pomieszczeniach wie?y, podczas Karpackich Klimatów, prezentowana jest wystawa plakatu Miros?awa Rymara. Do zwiedzania dzwonnicy zaprasza Muzeum Rzemios?a w pi?tek od 10.00-15.00, w sobot? i niedziel? od 10.00-14.00 i od 18.00-22.00.

VIII BIEG O SKARB PORTIUSA
START – Rynek - Sienkiewicza, Plac Konstytucji, Grodzka, Skargi, Plac Konstytucji, Sienkiewicza, Rynek, Pi?sudskiego, Rondo Solidarno?ci, Okrzei, Bia?obrzeska, Moniuszki, Konopnickiej, Krakowska, ?ukasiewicza, Czajkowskiego, Tkacka, Grodzka, Plac Konstytucji, Sienkiewicza, Rynek – META. Organizatorem biegu jest MOSiR w Kro?nie.

KIERMASZ TWÓRCZO?CI ARTYSTYCZNEJ
W naszym regionie wci?? bardzo wiele osób kultywuje tradycje r?kodzie?a artystycznego, maluje, tka, rze?bi, a co najwa?niejsze chce podzieli? si? tym
z innymi. I w?a?nie w Kro?nie maj? ku temu wspania?? okazj?. Kolorowe stragany
z daleka przykuwaj? wzrok, pe?ne wyrobów, które stanowi? mog? zarówno mi?? pami?tk? z Krosna czy upominek dla kogo? bliskiego. Znajdziemy tu przeró?nych kszta?tów wiklinowe koszyki, kwiaty ze skóry, obrazy karpackich twórców z utrwalonym pi?knem pobliskich okolic, drewnian? bi?uteri? i coraz popularniejsze drewniane zabawki, rze?by, r?cznie malowane koszulki, ikony, bieszczadzkie biesy i anio?y, ceramik?, koronki, kilimy.PALCE LIZA?…
Wedle starego porzekad?a i? do serca, nie tylko m??czyzny, trafia si? przez ?o??dek, nasze pi?kne miasto pragnie zapa?? w sercach i pami?ci odwiedzaj?cych niezapomnianymi smakami regionu. Nasz region s?ynie ze zdrowego i smacznego jedzenia. Na Karpackich Klimatach mo?na posmakowa? niespotykanych gdzie indziej przysmaków jak zalewajka na ma?lance, pierogi z m?ki gryczanej omaszczone skwarkami, proziaki, gomó?ki, go??bki bieszczadzkie, fuczki i wiele innych. Ju? same nazwy zach?caj? do skosztowania. Wszystko przygotowywane wed?ug starych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur. Tutejsze znakomite warunki przyrodnicze wp?ywaj? na jedyny w swoim rodzaju smak karpackich miodów, produkowanych przez do?wiadczonych pszczelarzy. Palce liza?!

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
Na klimatycznej scenie ustawionej na Rynku pojawi si? ponad 500 artystów. Specjalnym go?ciem b?dzie kapela góralska InoRos, finalista programu „Must be the music”. Zespó? zyska? s?aw? dzi?ki swojemu nowoczesnemu podej?ciu do grania, czasami ju? zapomnianych, melodii ?piewanych przez naszych dziadków. Energetyczna, góralska muzyka zabrzmi w sobot? o 20.45. Urozmaiceniem tegorocznych Karpackich Klimatów b?dzie dwukrotny wyst?p w?oskiej formacji tr?baczy i b?bniarzy Gualdo Tadino - sobota godz. 22.30 i niedziela 17.00.
Karpackie Klimaty b?d? prawdziw? uczt? dla mi?o?ników muzyki pogranicza karpackiego z rzewn? ukrai?sk?, pe?n? rado?ci s?owack? i w?giersk? oraz nieco rubaszn? czesk? nut?. Na klimatycznej scenie nie zabraknie ?ywego ta?ca z w?gierskim czardaszem na czele.

KLIMATY POMAGAJ?
Spotkanie kultur pogranicza gromadz?ce szerok? rzesz? uczestników jest wspania?? okazj? do wsparcia potrzebuj?cych. W tym roku pomagamy ma?ej Marysi zbieraj?c plastikowe zakr?tki. Na kro?nie?skim rynku, w sobot?, stanie specjalny namiot z „dobr?” wag?, na której odwa?a? b?dziemy zbierane elementy. Na tych, którzy przynios? najwi?ksz? ilo?? czekaj? mi?e upominki, w tym urokliwy statek ufundowany przez Macieja Habrata. Statek, jak na miasto szk?a przysta?o, b?dzie szklany.

MAGIA CZARNEGO KR??KA
S?uchanie muzyki ze starych p?yt ma w sobie niepowtarzalny urok. Charakterystyczne szumy i trzaski sprawiaj?, ?e zapominany o codzienno?ci i zanurzamy si? w d?wi?ki.
O tym wszystkim opowiedz? kro?nie?scy mi?o?nicy winyli w pi?tk? noc na wirydarzu restauracji „Ambrozja”. Zapraszamy bardzo serdecznie ze swoim ulubionym czarnym kr??kiem. Pos?uchajmy wspólnie!

KLIMATY PWSZ – OTWARTE DRZWI UCZELNI
W sobot? i w niedziel? od 11.00 do 18.00 wydarzenia popularno-naukowe na dwóch dziedzi?cach uczelni, zabytkowym przy ul. K. Wielkiego i nowoczesnym biblioteki: fascynuj?ca geoin?ynieria i mechanika, informatyka XXI wieku, spotkanie z architektur?. Kro?nie?ska PWSZ proponuje te? „zdrowe lato”, odkrywanie zakamarków biblioteki i ciekawe wyk?ady.

S?ONECZNIKOWE KONKURSY
Biuro podró?y Why Not HOLIDAYS zaprasza do udzia?u w dwóch konkursach, Pierwszy polega na wykonaniu s?onecznika dowoln? technik? plastyczn?. Drugi to zabawa, w ramach której w ka?d? niedziel? sierpnia w biurze Why Not HOLIDAYS ca?e rodziny rysowa? b?d? s?oneczniki. Na autorów najlepszych prac czekaj? cenne nagrody.

MI?DZYNARODOWY PLENER FOTOGRAFICZNY
Polska, S?owacja, Ukraina


WYSTAWY ARTYSTÓW POGRANICZA
„Gualdo Tadino w Kro?nie - ceramika tradycyjna”
Muzeum Rzemios?a – Piwnica PodCieniami, Rynek 5
„Plakat. Miros?aw Rymar”
Muzeum Rzemios?a – Wie?a Dzwonnica, ul. Pi?sudskiego 5

Mi?dzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
Franti?ek Turcsanyi – malarstwo
Anna Papiernik - malarstwo
Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kolejowa 1

„Ko?cio?y i pi?kno na gotyckiej drodze”- malarstwo Klubu Plastyka ze Spi?skiej Novej Vsi/S?owacja
Fotografie z Mi?dzynarodowych Plenerów Fotograficznych - Polska, S?owacja, Ukraina
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1

„Bieszczady, Beskid Niski i troch? o nim poezji” - fotografia Bart?omieja Kielskiego
- Bardanaszwili Biuro Grupy Why Not TRAVEL ul. Rynek 1Źródło: Crosscena Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.766 secs