G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 sierpnia 2013 godzina:15.30(Czytań: 1605)
:: Spe?ni?y si? marzenia siedmiorga dzieci z województwa podkarpackiego ::
W dniach 19 – 27 sierpnia 2013 podczas Podró?y Spe?nionych Fantazji spe?ni?y si? marzenia materialne 16 podopiecznych Fundacji Dzieci?ca Fantazja. Wraz z fundacj? marzenia spe?niali wolontariusze z Kanady. Rzeczywisto?ci? sta?y si? marzenia dzieci z woj. lubelskiego, podkarpackiego, ma?opolskiego oraz ?wi?tokrzyskiego.
W czwartek 22 sierpnia w godzinach porannych spe?ni?o si? marzenie 17-letniej Agnieszki z miejscowo?ci Nisko, która choruje na mukowiscydoz?, ci??k? chorob? genetyczn?, która nieub?aganie prowadzi do niewydolno?ci p?uc. Codzienno?ci? dzieci dotkni?tych t? chorob? s? codzienne wielogodzinne drena?e i inne zabiegi utrzymuj?ce je przy ?yciu. Dziewczynka dzielnie walczy z t? nieuleczaln? chorob? i stara zachowa? si? pogod? ducha. Bardzo du?o czasu sp?dza w szpitalu, jednak wolontariuszom uda?o si? j? akurat zasta? w domu. Agnieszka mia?a ju? spe?nione jedno marzenie o lustrzance cyfrowej. Fotografia jest jej ogromn? pasj? i dziewczyna marzy?a o komputerze, na którym mog?aby obrabia? swoje zdj?cia. Oprócz sprz?tu elektronicznego Agnieszka dosta?a tak?e kosmetyki i gry komputerowe.

Agnieszka bardzo zm?czona leczeniem i walk? z chorob?, przedstawi?a wolontariuszom powód dla którego codziennie rano wstaje i si? u?miecha. Ma?y siostrzeniec Gabriel mieszka w tym samym domu co ona i dodaje jej si? do dalszej walki o nast?pny dzie?. Dziewczyna by?a bardzo zadowolona z prezentów, szczególnie bardzo ucieszy? j? wspania?y komputer. Ch?tnie te? porozmawia?a z wolontariuszami gdy? na co dzie? nie ma kontaktu z rówie?nikami ze wzgl?du na cz?ste pobyty w szpitalach.

Równie? w czwartek spe?ni?o si? marzenie niespe?na 4-letniej Martynki z Rzeszowa, która zmaga si? z ostr? bia?aczk? limfoblastyczn?. Dziewczynka jest na chemii podtrzymuj?cej, wreszcie po wielu miesi?cach w szpitalu mo?e przebywa? d?u?ej w domu.

Na wolontariuszy wyczekiwa?a ju? z mam?, co spowodowa?o tyle emocji, ?e nie mog?a a? zasn?? w ci?gu dnia. Pomimo zm?czenia od razu zabra?a si? za oprowadzanie wolontariuszy po swoim pokoju i pokazywanie ró?nych ulubionych zabawek. Dopiero po d?u?szej chwili rozpocz??o si? szale?stwo otwierania prezentów. Zestawy ciastoliny, klocków Duplo oraz akcesoriów do zabawy w dom sprawi?y jej wielk? rado??. Zw?aszcza podoba?o si? Martynce rozdzieranie kolorowych papierów. Martynce nie zamyka?a si? buzia i ca?y roz?miesza?a wolontariuszy mówi?c do nich bardzo du?o i bardzo szybko i oczywi?cie… po polsku. Najlepsza zabawa zacz??a si? z najwi?kszymi prezentami – kuchenk? zabawkow? i trampolin?. Martynka uwielbia gotowa? razem z mam?, wi?c prezent od sprawi? jej wielk? rado??. Od razu przygotowa?a dla wszystkich pyszny „posi?ek”, a nast?pnie zabra?a si? za ogl?danie paczek z trampolin?. Wielce podekscytowana wyb?aga?a dziadka, ?eby nast?pnego dnia zabrali si? za sk?adanie trampoliny w ogródku, poniewa? uwielbia skaka? i ca?y czas by? w ruchu. Jest to dla niej wspania?a zabawa, ale równie? forma rehabilitacji.

Martynka bardzo polubi?a wszystkich wolontariuszy i fakt, ?e musz? ju? jecha? bardzo j? zasmuci?. Po?egna?a wszystkich ze smutn? mink?, ale te? zaprosi?a na ponowny przyjazd i zabaw? w gotowanie.

W pi?tek 23 sierpnia w godzinach porannych spe?ni?o si? marzenie 16-letniego Grzesia z Rymanowa, który zmaga si? z ch?oniakiem. Ch?opiec po sp?dzonych d?ugich miesi?cach nareszcie jest w domu, a ?e uwielbia sport we wszystkich postaciach to bardzo ci??ko utrzyma? go d?u?ej w jednym miejscu nawet podczas choroby. W czasie leczenia codziennie musia? cho? na chwil? wsta? aby kopn?? pi?k?, która zawsze by?a ko?o niego.

Grze? razem z mam? przygotowali pyszny pocz?stunek w postaci ciasta, przy którym odby?a si? rozmowa na ró?ne tematy dotycz?ce Kanady i Polski. Ch?opak uwielbia pi?ka no?n? i opowiada? o meczu, który czeka? go kolejnego dnia. Wolontariusze tak bardzo polubili Grzesia, ?e postanowili dla niego stworzy? plakat z ró?nymi rysunkami i dedykacjami.

Najwi?kszym marzeniem Grzesia by? nowy rower górski, który pozwoli mu na liczne wyprawy po pobliskich pi?knych pagórkach i do jego ulubionego miejsca nad strumieniem. Oprócz tego dosta? tak?e kask i zestaw samochodowy od Kubicy. Mama Grzesia zaprosi?a wolontariuszy na ponowny przyjazd z opcj? oprowadzenia wszystkich po pi?knej okolicy, w której mieszka Grze?.

Tego samego dnia w godzinach popo?udniowych spe?ni?o si? marzenie 5-letniego Dawida z miejscowo?ci Milcza, który walczy z PFFD - wad? uk?adu kostnego. Ch?opiec ma wygl?d rocznego dziecka, jednak nie przeszkadza mu to w bardzo szybkim rozwoju umys?owym. Zaskakuje wszystkich swoj? bystro?ci? i poczuciem humoru. Dawidek chodzi do przedszkola co pomaga mu w utrzymaniu kontaktu z rówie?nikami. Ch?opiec ma tak?e starsze rodze?stwo – dwóch braci i siostr?.

Podczas wizyty fundacji pocz?tkowo bardzo nie?mia?y troch? si? zestresowa?, jednak pierwsze otwarte prezenty – zestawy ciastoliny - od razu pomog?y mu prze?ama? pierwsze lody i pojawi?y si? pierwsze nie?mia?e u?miechy. Dawidowi najbardziej przypad?a do gustu koparka, której zastosowanie znalaz? tak?e nie tylko do ciastoliny, ale tak?e do zaczepiania wolontariuszy. Kolejny prezent wzbudzi? jeszcze wi?ksze emocje – samochód zdalnie sterowany gdy? Dawid jest wielkim fanem motoryzacji. Po sprawdzeniu jakie mo?liwo?ci ma nowe zabawka Dawid zaj?? si? ponownym przegl?dem otrzymanych ju? prezentów i wtedy wolontariusze przynie?li jeszcze jeden najwi?kszy prezent, na którego Dawid a? podskoczy? z rado?ci. Uwielbia by? w ruchu i jako wielkim fan motoryzacji marzy? o elektrycznym quadzie dostosowanym do swojego wzrostu.

Ostatni prezent przyniós? tak? dawk? rado?ci, ?e Dawid a? nie wiedzia? co ze sob? zrobi?. Od razu wskoczy? na swojego quada i zachwyci? wszystkich tym, ?e intuicyjnie wiedzia? jak na nim je?dzi?. Jego nowy pojazd zosta? wyniesiony na dwór i tam Dawid zacz?? na nim szale?, a u?miech nie schodzi? z jego twarzy ani na sekund?. Z rado?ci? odprowadzi? wolontariuszy i d?ugo macha? za odje?d?aj?cym samochodem siedz?c szcz??liwy na zielonym quadzie.

Pó?nym popo?udniem rzeczywisto?ci? sta?o si? marzenie 6-letniej Dominiki z Krosna, która walczy z zespo?em wad wrodzonych mózgu oraz mózgowym pora?eniem dzieci?cym. Dziewczynka wychowywana jest przez wspania?? rodzin? zast?pcz?, która zapewnia jej mi?o?? i ci?g?e zaj?cia rehabilitacyjne, dzi?ki którym dziewczynka robi wielkie post?py w rozwoju.

Dominika otrzyma?a sprz?t rehabilitacyjny, ?eby mog?a mie? tak?e specjalistyczne zabiegi w domu. Dziewczynka dopiero, co wróci?a ze szpitala po operacji oka, wi?c nie czu?a si? najlepiej, poniewa? bardzo dokucza?y jej szwy za?o?one po zabiegu. Pomimo tego by?a jednak bardzo podekscytowana now? sytuacj? – nowymi osobami i ogromn? ilo?ci? prezentów zapakowanych w kolorowe papiery. Oprócz sprz?tu rehabilitacyjnego dosta?a te? hamak, który mo?na powiesi? zarówno w domu jak i na zewn?trz, kocyk, zabawki edukacyjne oraz przytulanki.

W rozpakowywaniu prezentów pomaga?o jej ca?e „przyszywane” rodze?stwo – Mateuszek, Zuzia i Wiktoria, dla których wolontariusze przywie?li te? pud?o ma?ych podarunków, które zapewni?y wszystkim ponad godzinn? zabaw?. Mama Dominiki upiek?a ciasto specjalnie na t? okazj?, które by?o tak pyszne, ?e wolontariusze spytali czy mog? jeszcze kiedy? wróci? ponownie. To by?a wspania?a wizyta.

W sobot? 24 sierpnia wolontariusze odwiedzili 15-letniego Kamila z miejscowo?ci B?a?kowa, który zmaga si? z guzem w?troby. Ch?opiec nadal przyjmuje chemi?, która go bardzo os?abia. Podczas pobytów w domu nie mo?e zbyt cz?sto wychodzi? na zewn?trz, dlatego wi?kszo?? czasu sp?dza w swoim pokoju.

Kamil jest pod opiek? hospicjum domowego, jednak ostania agresywna chemia daje pozytywne wyniki, wi?c wszyscy wierz?, ?e stan ch?opca si? poprawi. Jego marzeniem by? telewizor 42 calowy, który pomo?e mu upora? si? z nud? podczas pobytów w domu i pozwoli cho? na chwil? zapomnie? o chorobie. Dodatkowo Kamil dosta? tak?e swoje ulubione gry komputerowe typu wy?cigi samochodowe i strzelanki.

Wielk? rado?? w ?ycie ch?opca wnosi 2-letni brat Wiktor, który pomaga mu zapomnie? o smutnej codzienno?ci. Pomimo tego, ?e Kamil by? bardzo zm?czony chorob? to ucieszy? si? ze wszystkich prezentów.

Nast?pnie spe?ni?o si? marzenie 10-letniej Sylwii ze Zwiernika, która walczy z ostr? bia?aczk? limfoblastyczn?. Dziewczynka przebywa w domu, ale jest os?abiona leczeniem i przyjmuje chemi? podtrzymuj?c?. Jej najwi?kszym marzeniem by? powrót do domu, gdzie b?d? na ni? czeka?y nowe meble. Dziewczynka uwielbia ró?owy kolor i Barbie, dlatego ogromna ilo?? prezentów, które spe?nia?y te wymogi, przywo?a?a pi?kny u?miech na jej twarz. Oprócz zestawu mebli Sylwia dosta?a te? zestawy akcesoriów do jej nowego pokoju – krzese?ko, ?yrandol, lampk? na biurko, firanki, pojemniki na zabawki, artyku?y szkolne oraz tapet? z ksi??niczkami. Dziewczynka otrzyma?a tak?e zestaw kina domowego, który zapewni jej i jej rodze?stwu ogromne atrakcje.

Sylwia z rado?ci? otwiera?a tak?e pozosta?e prezenty ze swoimi ulubionymi bajkami – Barbie i Monster High. Bardzo szybko z?apa?a kontakt z wolontariuszami i dlatego wspólne odkrywanie, co kryje si? w kolejnych paczkach, sprawi?o, ?e jej oczy a? iskrzy?y ze szcz??cia.

Podró?uj?c po Polsce, wolontariusze dziel? si? z naszymi podopiecznymi swoimi do?wiadczeniami. To daje poczucie wyj?tkowo?ci dzieciom, cz?sto przywraca si?? do walki z chorob? i ch?? ?ycia. Nieuleczalnie chore dzieci poprzez te spotkania ucz? si?, ?e nigdy nie wolno si? poddawa? i ?e w ka?dym tunelu tli si? ?wiat?o nadziei.

Spe?nianie marze? podopiecznych jest mo?liwe tak?e dzi?ki marketom OBI, ich pracownikom oraz wolontariuszom fundacji. Wspólnie z marketami OBI ju? po raz kolejny Fundacja Dzieci?ca Fantazja organizuje akcj? charytatywn? i w?a?nie dzi?ki pozyskanym ?rodkom finansowym mo?emy uszcz??liwi? wiele ci??ko chorych dzieci spe?niaj?c ich fantazje. Dzi?ki firmie OBI spe?ni?o si? ju? ponad 300 marze? naszych podopiecznych. Wszystkie mo?na zobaczy? na podstronie fundacji: http://obi.f-df.pl/. Akcja polega na sprzeda?y w marketach OBI magazynu wn?trzarskiego „Sztuka Dekoracji” drukowanego i dystrybuowanego przez markety OBI w ca?ym kraju. Do zakupu „Sztuki Dekoracji” za 1 z? zach?caj? klientów pracownicy OBI oraz wolontariusze fundacji, g?ównie uczniowie szkó? gimnazjalnych i liceali?ci. Ca?y dochód przekazywany jest na spe?nianie fantazji podopiecznych Fundacji Dzieci?ca Fantazja.

Fundacj? mo?na wesprze?:
- przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego,
- przez wp?at? na konto Fundacji prowadzone w Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001,
- „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego dziecka z danego regionu,
- uczestnictwem w imprezach organizowanych przez ca?y rok na rzecz podopiecznych,
- polubieniem fanpage’u Fundacji www.facebook.com/DzieciecaFantazja

Rodziny, które zmagaj? si? z ci??kimi chorobami dzieci mog? zg?asza? dzieci?ce marzenia za po?rednictwem formularza zg?oszeniowego dost?pnego na stronie internetowej fundacji
www.f-df.pl oraz listownie.


Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Adrianna Wróbel
Źródło: Fundacja Dzieci?ca Fantazja Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs