G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

03 lutego 2006 godzina:18.06(Czytań: 2848)
:: IMPREZY i PROPOZYCJE NA WEEKEND 3-5.02.06 ::
IMPREZY
:: Wystawy psów rasowych ::
Ponad 800 psów 150 ras b?dzie rywalizowa? o tytu?y najlepszych podczas XXXV wystawy psów rasowych. Impreza odb?dzie si? w niedziel? w hali widowiskowo-sportowej w Rzeszowie przy ul. Podpromie.
Oprócz hodowców z Polski ch?? udzia?u w wystawie zg?osili wystawcy z Bia?orusi, Czech, Danii, Estonii, S?owacji i Ukrainy. ??cznie z zagranicy przyjedzie 45 psów.
Pocz?tek rywalizacji o godz. 10. O godz. 15 rozpoczn? si? konkurencje fina?owe i wybór zwyci?zców wystawy.

:: Zjazd na bele czym::
Impreza dla dzieci i m?odzie?y "Zjazd na bele czym" odb?dzie si? w sobot? o godz.10.30 w Wo?osatem. Obowi?zkowo stroje oraz pojazdy w?asnej konstrukcji. Darmowa kuchnia polowa. Kuligi i inne atrakcje. Zbiórka przy stadninie koni w Wo?osatem.

:: Zimowy festyn ::
W niedziel? w Czarnej odb?dzie si? "Zimowy Festyn pod Le?niczówk?". W programie prezentacje psich zaprz?gów, przeja?d?ki tradycyjnymi saniami, wyst?py artystyczne i gor?ca kuchnia. Mo?na zabra? sanki, narty. Pocz?tek o godz. 13.30.

:: Gwiazdy na parkiecie::
STALOWA WOLA. W hali widowiskowej MOSiR odb?dzie si? w niedziel? „Dance Show". Na parkiecie wyst?pi ?wiatowa czo?ówka tancerzy, w tym stalowowolanie Wiktor Kiszka i Ma?gorzata Garlicka. S? oni mistrzami Polski i ósm? par? ?wiata w ta?cach standardowych. B?d? te? mistrzowie ?wiata w ta?cach latynoameryka?skich Piotr Iwanicki i Dorota Janowska (para promuj?ca kampani? na rzecz niepe?nosprawnych). Na ciep?e przyj?cie mog? te? liczy? Robert Kochanek i Anna Stepunowa oraz pozostali tancerze. Pocz?tek tanecznej gali o godz. 18. Bilety po 11 z? (przedsprzeda? -10 z?) i 22 z? (rodzinne)

:: Zakr?c? p?ytami ::
?A?CUT .W sobot?, o godz.19, w Domu Kultury w Budach ?a?cuckich rozpocznie si? „Konkurs Prezenterów Dyskotekowych". Zobaczymy popis DJ-ów, wyst?py tancerzy z grupy break dance „SPB ekip Cha?upki D?bia?skie", odb?dzie si? te? loteria. Wst?p 6 z?. Ci?g dalszy konkursu w niedziel? o godz. 19. Wyst?pi? prezenterki dyskotekowe oraz formacja The Base Crew. Bilety po 4 z?. Podczas obu imprez na " uczestników czekaj? liczne konkursy z nagrodami. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „Arete" z Bud ?a?cuckich. Jest to ju? 13. edycja tego konkursu.

HOBBY
:: Gie?da przyrodnicza::
W niedziel? o godz. 10 w Zespole Szkó? Energetycznych w Rzeszowie (al. Batalionów Ch?opskich 7) odb?dzie si? gie?da ryb i ro?lin akwariowych, osprz?tu akwarystycznego, gadów i p?azów.

:: Zdj?cia z Turcji::
RZESZÓW. Podkarpacki Klub Podró?nika zaprasza na pokaz zdj?? Jakuba Steca z wyprawy do Turcji. Slajdowisko odb?dzie si? we wtorek w pubie Atmosfera. Pocz?tek o godz. 19. Wst?p jest darmowy.

Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
:: Grek Zorba jeszcze nie teraz ::
W niedziel?, 29 stycznia ze wzgl?du na ?a?ob? narodow? odwo?ano "Greka Zorb?". Mimo wielu stara? nie uda?o si? doprowadzi? do tego, by ten wyj?tkowy spektakl odby? si? w najbli?szym czasie. Teatr Wielki - Opera Narodowa deklaruje ponowny przyjazd z tym spektaklem do Rzeszowa, ale dopiero w drugiej po?owie roku. W tej sytuacji Estrada Rzeszowska zwraca pieni?dze za zakupione bilety. Estrada (ul. Jagiello?ska 24) zaprasza od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8 -16. Osoby, które zakupi?y bilety w zak?adzie pracy, dokonuj? zwrotu w zak?adzie.

::Tango moja mi?o?? ::
W pi?tek o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert z udzia?em wybitnego polskiego skrzypka Krzysztofa Jakowicza i zespo?u Tangata Quintet. W programie koncertu znajd? si? utwory przedwojennych kompozytorów, takich jak: J. Petersburski, Z. Karasi?ski, H. Wars, W. Szpilman ("Umówi?em si? z ni? na dziewi?t?", "Z?ociste chryzantemy", "Odrobina szcz??cia we mi?o?ci"). Jest to program dla wszystkich pokole?.

TEATR
Teatr "Maska"
:: Brel raz jeszcze ::
W sobot? na deskach teatru "Maska" o godz. 17 rozpocznie si? spektakl "Brel raz jeszcze". Us?yszymy 11 przebojów Jaques'a Brela m.in. "Starzy kochankowie", "Nie opuszczaj mnie". Wszystkie piosenki wykona Janusz Zbiegie?. Ka?dy przebój jest komentowany po polsku poprzez listy, czu?e wyznania. Monodram wyre?yserowa?a Krystyna Janda. Rzeszowski pokaz organizuj? Prezydent Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie "Klub Francuski".

:: Calineczka ::
W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na przedstawienie "Calineczka".

WYSTAWY
:: Bozna?ska ma?o znana ::
Muzeum Regionalne zaprasza od niedzieli na wystaw? "Bozna?ska nieznana”. Sk?adaj? si? na ni? prace artystki z pozostaj?ce w prywatnych kolekcjach. W?ród 70. wystawionych prac dominowa? b?d? portrety i martwe natury. Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? do 12 marca. Bilety po 8 i 5 z? (ulgowy).

KONCERTY
:: B?dzie gor?co ::
KOLBUSZOWA. W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odb?dzie si? koncert zespo?ów hard-corowych, punk i hard-rockowych. Pocz?tek o godz. 19. Wyst?pi?: PUNK MA?OLATY, CLOCKWORK MIND ze Stalowej Woli, 004 z Rzeszowa, a zw?aszcza najbardziej z nich znana MASKA z Krosna. Wst?p 5 z?.

:: Mozart i Arriagi::
NAROL. Uroczysty koncert z okazji 250 rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta i 200 rocznicy urodzin Juana Crisóstomo de Arriaga Balzola odb?dzie si? w niedziel?, o godz. 18, w restauracji „Pa?acowa".
Organizatorem koncertu jest Urz?d Miasta i Gminy Narol.

:: Tyma?ski w Jamie ::
KROSNO. W niedziele w Klubie Studenckim Jama koncert Tymona Tyma?skiego i formacji Transistors. Pocz?tek o godz. 20.30. Wst?p -12 z?.

:: Zagra Afera ::
JAS?O. Dzia?aj?cy przy Jasielskim Domu Kultury zespól Afera, wyst?pi w niedziel?, o godz. 17, w sali widowiskowej, bilety kosztuj? 5 z?.

SPORT i TURYSTYKA
:: W?druj z PTTK ::
PTTK Rzeszów zaprasza na "niedzielny wypad za miasto". Trasa: ?oiny, Soko?ów M?p. Zbiórka na Dworcu G?ównym PKS w Rzeszowie o godz. 8.10, planowany powrót z Soko?owa M?p. ok. godz. 14. Do przej?cia ok. 14 km.

:: Wyjazdy na narty ::
W ka?d? sobot? i niedziel? PTTK organizuje wyjazdy na narty Karlików - Magura Ma?astowska - Pu?awy. Odjazd z Rzeszowa o godz. 7. Ch?? udzia?u w wycieczce nale?y wcze?niej zg?osi? telefonicznie, tel. 017 852-88-60 (w godz. 9 - 17).

:: Zagramy dla dzieci ::
KOLBUSZOWA. Dziennikarze, przedsi?biorcy oraz pracownicy Starostwa Powiatu Kolbuszowskiego zagraj? w niedzielnym turnieju pi?ki halowej o Puchar Radia RMF. Dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie dzieci.
Impreza w hali LO potrwa od godziny 12.30 do 16. W jej trakcie odb?dzie si? licytacja pami?tek przekazanych przez dru?yny. Dochód b?dzie przekazany na zakup sprz?tu dla Oddzia?u Dzieci?cego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawia II w Kolbuszowej.

:: Zmagania na torze ::
RZESZÓW. W niedziel? odb?d? si? II eliminacje Zimowego Pucharu Man Diesel. Udzia? w nich mog? wzi?? wszyscy chc?cy sprawdzi? oraz podnie?? swoje umiej?tno?ci prowadzenia samochodu w zimowych warunkach.
Zmagania kierowców rozpoczn? si? o godz. 10. na terenie firmy „Polan" przy ul. Podkarpackiej 6a. Zako?czenie imprezy planowane jest na godzin? 14. Zg?oszenia b?d? przyjmowane w dniu zawodów w biurze rajdu, w godz. 8 - 9. Wpisowe od za?ogi wynosi 15 z?.

:: Szachy czekaj?::
PRZEMY?L. Podczas ferii dzieci i m?odzie? mog? zagra? w szachy. Najbli?szy otwarty turniej w pi?tek. M?odzie?owy Dom Kultury, godz. 10.

:: Pi?ka::
RADYMNO. Rozgrywki amatorskiej ligi „Pi?tek". Hala miejska, sobota, od godz. 12.
CIESZANÓW .Mo?na pogra? w halowy futbol. Sala Zespo?u Szkól, pi?tek od godz. 16.30, niedziela-godz. 15.
PRZEWORSK. Halowe pi?karskie rozgrywki „Pi?tek". Hala gimnazjum, sobota - godz. 12. niedziela - godz. 10.
GNIEWCZYNA. Rozgrywki pi?karskie z udzia?em dru?yn z gm. Try?cza. Hala szkolna, niedziela, od godz. 10.
?URAWICA. Mo?na pokopa? w pi?k? w amatorskich rozgrywkach. Hala Zespo?u Szkól, niedziela, od godz. 15.
Na wszystkie wy?ej wymienione imprezy wej?cie bezp?atne.

:: Rajd lodo?amaczy::
STALOWA WOLA. Szóste Zimowe P?ywanie po Sanie, czyli „Rajd Lodo?amaczy 2006" odb?dzie si? w sobot?.Grupa blisko stu nurków przep?ynie kilka km lodowatym Sanem. Start o godz. 11.30, w okolicach przystani wodnej LOK.
Atrakcj? b?da dwa psy ratownicze, które w specjalnych skafandrach pokonaj? rzek? razem z nurkami. Na przystani wodnej przez ca?y czas b?d? zabawy, szanty, konkursy dla dzieci i grzane wino dla doros?ych.

KLUBY
R Z E S Z Ó W
AKADEMIA
Klub zaprasza w pi?tek na SAUNA! 10 lat na scenie... Wyst?pi dla was did?ej OSA. W niedziel? feriowa dyskoteka dla nastolatków. Pocz?tek o godz. 18, koniec zabawy o godz. 21.30.
ALIBI
Zaprasza w pi?tek na przeboje muzyki klubowej w nowej ods?onie - C:DOOR come back. Wst?p wolny. W sobot? ró?ne hity z nowej p?yty - same przeboje, a w ?rod? - pozycj? 6/9 kr?ci DJ Viagra. Wst?p wolny. W czwartek - sex i latino. Zagra did?ej O,Mike - wst?p wolny.
LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60. i wspó?czesnych (r'n'b, soul, funky, latino). W sobot? rytmy klubowe, a w niedziel? After Party - dyskoteka w klimatach lat 60., 70., 80., 90.
PIANO
Zaprasza w pi?tek na muzyk? w stylu lat 60.-90., imprez? prowadzi did?ej Viagra. Impreza wskazana tylko dla doros?ych. Sobota to nieko?cz?ca si? historia i party do rana z did?ejem Crissem. W ?rod? - impreza po polsku, czyli dobra zabawa dla wszystkich tych, którzy kochaj? polsk? muzyk?. Wst?p gratis.
POD PALM?
W pi?tek odb?dzie si? impreza HOT PARTY, czyli zabawa w stylu rock, punk, grunge, reggae. Impreza rozpocznie si? o godz. 20. Bilety w cenie 3 z?.
KWADRAT
Restauracja i Club muzyczny Kwadrat zaprasza w pi?tek na dobry beat, a w sobot? na Top 100 - Najwi?ksze Hity 2005. Wst?p dla osób powy?ej 21 lat.
KLUB TURKUS
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza w sobot? na "Zabaw? karnawa?ow?", która odb?dzie si? w Klubie "Turkus" i sali baletowej WDK. Pocz?tek imprezy o godz. 19, planowany koniec o godz. 2 w nocy. W programie przewidzianych jest szereg atrakcji. Zabawa prowadzona b?dzie przez wodzireja. Impreza adresowana jest g?ównie do osób w dojrza?ym wieku. Bilet wst?pu 55 z? od osoby (z konsumpcj?).
MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja zaprasza w sobot? na "Wielki bal karnawa?owy w stylu retro" z muzyk? na ?ywo. Bawi? was b?dzie zespó? AMANTI. Mile widziane przebranie. Pocz?tek o godz. 20. Cena 70 z? od pary (z menu).
BODRO
Rzeszowski klub BoDro (przy ul. Zawiszy Czarnego) to bar, klub, a zarazem pizzeria. Tutaj mo?na nie tylko smacznie zje??, ale i pobawi? si? na imprezie tanecznej. Lokal jest czynny od pon. - niedz. w godz. 11 - 24. Zestawy obiadowe oraz pizze s? dowo?one na ?yczenie do klienta na terenie Rzeszowa (tel. 017 864-00-09). Dansingi oraz dyskoteki s? organizowane w ka?d? sobot? od godz. 19. Wst?p wolny.
KLUB CHILII
W najbli?sz? niedziel? klub Chilli zaprasza na zabaw? karnawa?ow? ze z?otymi przebojami. W programie muzyka lat 60., 70., 80.

S?DZISZÓW/KROSNO
PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.
ARMAGEDON
KROSNO. W pi?tek w klubie Armagedon -DJMeeting. Zagraj?: Da Luka (Galeon), Martines (?l?sk), Radi (Restan), Bathree (Elita), Virus (Solina), lce Killer (D?bica ) oraz po raz pierwszy za konsolet?: DJ-e Martin & Konczit (bilet 8 z?).
W sobot? „Sobotnia mieszanka wybuchowa", za konsolet? DJ Mattey & DJ Barti (bilet 10 z?).

INNE
:: Akademia Komiksu::
Spotkanie mi?o?ników komiksów po??czone z projekcj? filmów odb?dzie si? sobot? w sali audiowizualnej WDK w Rzeszowie. Plan spotkania: o godz. 12 - anime/manga, o godz. 14 spotkanie sekcji komiksowej. Wst?p wolny.

:: Filmowe echa gór ::
USTRZYKI DOLNE. Piotr Pustelnik, wybitny polski alpinista, b?dzie 4 lutego go?ciem II Przegl?du Filmów Górskich "Echa Wysokich Gór".Impreza rozpocznie o godz. 17 w Ustrzyckim Domu Kultury. Piotr Pustelnik opowie o swoich dotychczasowych dokonaniach i zamierzeniach na przysz?o??. Przegl?dowi b?dzie towarzyszy? wystawa fotografii ratownika GOPR Waldemara Czado „Karpaty Wschodnie".

WKRÓTCE
:: MAANAM::
Zespó? do Krosna zawita w czwartek 23 lutego. Wyst?p tej grupy rockowej to przebój za przebojem, niezwyk?a atmosfera i sentymentalna w?drówka w czasie. Koncert tego kultowego zespo?u sceny polskiej odb?dzie si? o godz. 19 w hali MOSiR (ul. Bursaki). Bilety w cenie 30 z?.

:: Koncert Ewy Bem ::
Pierwsza dama polskiej wokalistyki Ewa Bem przyjedzie z wyst?pem do Rzeszowa w niedziel? 26 lutego. Jej koncert z towarzyszeniem znakomitego Trio Andrzeja Jagodzi?skiego odb?dzie si? o godz. 18 w Filharmonii Rzeszowskiej.

:: Strachy Na Lachy::
Powo?ana przez Graba?a i Kozaka z Pid?amy Porno, formacja Strachy Na Lachy, pomimo odwo?ania z powodu ?a?oby narodowej, zapowiadanego na wtorek koncertu, wkrótce wyst?pi w Akademii. Zagraj? w ?rod?, 15 bm.
Bilety w przedsprzeda?y kosztuj? 18 z?, w dniu koncertu - 23 z?. Kupione wcze?niej zaproszenia zachowuj? wa?no??.

:: Pod rz?sami::
W lutym, w Akademii odb?dzie si? koncert Doroty Mi?kiewicz, promuj?cy wydan? niedawno p?yt? „Pod rz?sami". Do 10 bm. mo?na kupi? bilety w specjalnej, promocyjnej cenie 15 z?.....

?yczymy udanego weekendu !!!
CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner

U NAS KUPISZ BILETY ! ! !
Autokarowe/Lotnicze/Na imprezy


Wiesz o ciekawym wydarzeniu, fajnym koncercie czy imprezie w Regionie poinformuj nas !
e-mail: rcit@commback.pl

?ród?o:
Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.erzeszow.pl;
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.670 secs