G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 lipca 2006 godzina:22.36(Czytań: 1820)
:: ?wi?to Lasu w Cisnej ::
Le?nikom w Cisnej ?wieci?o s?o?ce
Kordelas Le?nika Polskiego dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR

W dniu 28 czerwca le?nicy z terenu RDLP w Kro?nie ?wi?towali regionalne obchody Dni Lasu, po??czone z uroczystym po?wi?ceniem i oficjalnym otwarciem zmodernizowanego O?rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wo?osa?” w Cisnej. Ich gospodarzem by?o Nadle?nictwa Cisna.
Obchody Dni Lasu zaszczycili parlamentarzy?ci: El?bieta ?ukacijewska, Tomasz Kulesza, Maria Zbyrowska i Stanis?aw Piotrowicz. Udzia? wzi?? równie? wicewojewoda Robert Godek oraz wójtowie bieszczadzkich gmin. Przybyli te? przedstawiciele s?u?b mundurowych z terenu Podkarpacia oraz firm wspó?pracuj?cych z nadle?nictwami.
Rozpocz?to uroczyst? msz? ?wi?t? pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka, koncelebrowan? przez ks. Janusza Marsza?ka, proboszcza Cisnej oraz kapelanów le?ników: ks. dra Jana Cebulaka i ks. Tadeusza Gramatyk?. O?tarz polowy umieszczono przed wej?ciem do hotelu „Wo?osa?”. Opraw? muzyczn? mszy ?wi?tej zapewnia? zespó? z parafii ?w. Brata Alberta z Przemy?la oraz zespó? sygnalistów my?liwskich z Nadle?nictwa Brzegi Dolne. W cz??ci oficjalnej wyst?pi? Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Kro?nie, który kilkakrotnie nawi?zywa? do historii lasów bieszczadzkich i udzia?u le?ników w ?yciu gospodarczym, spo?ecznym i kulturalnym tego regionu. Przypomnia? s?owa prezydenta Ignacego Mo?cickiego, wypowiedziane w roku 1928 w czasie obchodów ?wi?ta lasu: „W ka?dym z nas, po praojcach naszych tkwi umi?owanie lasu...”
- Jestem przekonany, ?e to umi?owanie lasu najmocniej tkwi w sercach le?nej braci, która od lat ?wi?tuje nie swoje w?asne ?wi?to – Dzie? Le?nika - , ale w?a?nie ?wi?to Lasu, manifestuj?c w ten sposób przywi?zanie do tego wielkiego daru natury, który jest warsztatem naszej pracy. – Mówi? dyrektor Kraczek.
W trakcie uroczysto?ci wr?czono odznaczenia pa?stwowe i organizacyjne. Z?otym Krzy?em Zas?ugi udekorowany zosta? : Edward MARSZA?EK, st. specjalista w RDLP w Kro?nie, za? Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, El?bieta BOROWIEC, in?ynier nadzoru w Nadle?nictwie Mielec. Odznaczenia wr?cza? wicewojewoda Robert Godek.
Wr?czono te? Kordelasy Le?nika Polskiego, przyznane przez dyrektora RDLP w Kro?nie. Otrzymali je: GRUPA BIESZCZADZKA GOPR w Sanoku oraz doc. dr hab. Kajetan PERZANOWSKI - kierownik Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych.
Spo?ród le?ników kordelasem uhonorowani zostali: Maria SZKUTNIK, zast. nadle?niczego Nadle?nictwa Rymanów, Jerzy ZIOBRO? – zast. nadle?niczego Nadle?nictwa Mielec, Zbigniew ?YWIEC, zast. nadle?niczego Nadle?nictwa Dukla, Jan D?U?A, in?ynier nadzoru w Nadle?nictwie Dynów, Stanis?aw WÓJTOWICZ, kier. Zespo?u ds. Infrastruktury Le?nej w RDLP w Kro?nie, Jacek GA?USZKA, kier. Zespo?u Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Kordelasy wr?czy? Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Krosnie.
Srebrn? odznak? honorow? Polskiego Towarzystwa Le?nego otrzymali:
Andrzej MODLISZEWSKI, nadle?niczy Nadle?nictwa Strzy?ów, Kazimierz SAMOJEDNY, in?ynier nadzoru w Nadle?nictwie Kolbuszowa. Odznaki wr?czy?a przewodnicz?ca oddzia?u PTL w Kro?nie, Anna Bondar-Zabiciel
Uroczy?cie po?egnano odchodz?cego na emerytur? Józefa BUJAKA, naczelnika Wydzia?u Kontroli w RDLP, który przepracowa? 41 lat w Lasach Pa?stwowych.
Cz??? oficjaln? zako?czy?o po?wi?cenie nowo oddanego do u?ytku obiektu biurowego i hotelowego Nadle?nictwa Cisna. Aktu po?wi?cenia dokona? biskup Marian Rojek, za? uroczyste przer?banie jod?owego warkocza przypad?o w udziale pos?ance El?biecie ?ukacijewskiej.
W wyst?pieniach zaproszonych go?ci przewija?y si? podzi?kowania i s?owa podziwu dla le?ników za jako?? pracy na rzecz utrzymania polskich lasów.
- To nie jest zwyk?a praca – to s?u?ba, – mówi? senator Stanis?aw Piotrowicz – któr? wype?niacie doskonale. ?wiadczy o tym dobry stan polskich lasów.
Znakomicie dopisa?a pogoda; zamiast przys?owiowego „deszczu w Cisnej”, z nieba la? si? s?oneczny ?ar. Parasole przygotowane przez organizatorów na wypadek zapowiadanej ulewy, bardzo si? przyda?y, tym razem dla os?ony przez s?o?cem.
Edward Marsza?ek

Na zdj?ciach:
1. Msz? ?wi?t? pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka odprawiono przy o?tarzu polowym
2. Kordelas dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR odebrali: naczelnik Grzegorz Chudzik i prezes zarz?du Pawe? Sikora
3. Kordelasy dla zas?u?onych le?ników
4. S?o?ce ?wieci?o le?nikom w Cisnej


Kordelas to bro? u?ywana w Polsce od 1780 roku. Nazwa pochodzi od w?oskiego cortello – nó?. Bia?a bro? u?ywana raczej do polowa? ni? w bitwach. W okresie mi?dzywojennym Kordelas Le?nika Polskiego by? broni? paradn?, przys?uguj?c? wy?szym urz?dnikom le?nym. Noszenie go by?o oznak? pozycji zawodowej. Od 1996 roku reaktywowany jako najwy?sze zawodowe odznaczenie dla le?ników. Przyznawany jest równie? osobom spoza bran?y za zas?ugi dla le?nictwa i dla Lasów Pa?stwowych.


GRUPA BIESZCZADZKA GOPR w Sanoku zosta?a uhonorowana kordelasem w 45. rocznic? swego powstania za niesienie pomocy w górach. Wielokrotnie ratownicy uczestniczyli w akcjach ratuj?cych ?ycie ofiar wypadków przy pracy w lesie. Nadle?nictwa bieszczadzkie od lat wspó?pracuj? z GOPR, za? w roku 2004 zawar?y stosowne porozumienie normuj?ce zasady wspó?dzia?ania na wypadek akcji w górach. Le?nicy od pocz?tku istnienia GOPR w Bieszczadach, stanowili istotn? grup? zawodow? w?ród ratowników ochotników.

Doc. dr hab. Kajetan PERZANOWSKI - kierownik Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych otrzyma? kordelas za wieloletni? wspó?prac? z Lasami Pa?stwowymi w dziedzinie ochrony przyrody a zw?aszcza bieszczadzkiej populacji ?ubra. Wspólne dzia?ania przynosz? owoce w postaci dobrego stanu zdrowotnego ?ubrów, lepszego poznania ich biologii. W ostatnich 2 latach wspó?praca ta przybra?a charakter mi?dzynarodowy. Polscy le?nicy i naukowcy uczestnicz? w akcji reintrodukcji ?ubra na S?owacji, Rumunii i Ukrainie. Wspó?pracuj? te? w dziadzienie programów badawczych i sta?ego monitoringu dzikich stad.
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs