G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 lipca 2006 godzina:8.29(Czytań: 1316)
:: Powsta?a Lokalna Organizacja Turystyczna ::
LOT Bieszczady obejmuje zasi?giem swego dzia?ania 3 powiaty: bieszczadzki, leski i sanocki. Jej celem jest przekonanie samorz?dów lokalnych tj w?adz gmin i 3 powiatów oraz przedsi?biorców z bran?y turystycznej do wspó?dzia?ania w zakresie rozwoju gospodarczego Bieszczadów. W tym celu niezb?dne jest wspólne wypracowanie wizji "Bieszczadów przysz?o?ci" i opracowanie wspólnej strategii ich rozwoju turystycznego. Wszystkie powiaty i gminy bieszczadzkie w swoich strategiach rozwoju przyj??y turystyk? jako g?ówny kierunek dzia?ania w?adz samorz?dowych i niewiele w tym zakresie zrobi?y z powodu niekompetencji urz?dników, radnych i zwyk?ego lenistwa. W najbli?szych latach 2007 - 2013 na rozwój wschodniej cz??ci Polski skierowane zostan? du?e ?rodki pomocowe z UE. Nie wolno tej szansy zmarnowa?. Je?li mieszka?cy regionu w najbli?szych wyborach samorz?dowych wybior? do gmin i powiatów kompetentnych radnych, specjalistów znaj?cych si? na turystyce i gospodarce, to powstanie wiele miejsc pracy w us?ugach turystycznych.

Turystyka bowiem jest jedyn? szans? dla tego regionu. Nikt w Bieszczadach nie zbuduje ju? fabryk czy kombinatów drzewnych. Trzeba zatem wspólnie wypracowa? madr? wizj? "Bieszczadów przysz?o?ci", do których zechc? przyje?d?a? go?cie z ca?ego ?wiata. A g?ównym i najwi?kszym skarbem regionu przyci?gaj?cym tutaj turystów jest przyroda i nie wolno jej zniszczy?. Dzisiejsze strategie rozwoju gmin i powiatów musz? opiera? si? na bogactwie przyrodniczo-kulturowym regionu i mie? na celu zachowanie tego dziedzictwa dla przysz?ych pokole?. Wówczas z turystyki b?d? godnie ?y?y nast?pne pokolenia i m?odzie? nie b?dzie musia?a szuka? pracy poza granicami w?asnego kraju.

Wiele jest do zrobienia w Bieszczadach. Od dróg po kadry turystyczne zdolne obs?u?y? nie tylko turystów polskich, ale te? i zza granicy. Trzeba pilnie szkoli? specjalistów, wypracowa? oferty pobytu w regionie i poszczególnych miejscowo?ciach, wypromowa? je profesjonalnie na stronach internetowych w kilku j?zykach (przede wszystkim angielskim i rosyjskim), stworzy? sie? utwardzonych i widokowych szlaków rowerowych prowadz?cych obok poboczy dróg i s?u?acych równocze?nie za chodniki, sie? utwardzonych, dobrze oznakowanych i zagospodarowanych szlaków pieszych górskich, spacerowych oraz ?cie?ek przyrodniczo-dydaktycznych, zimowych spacerowych szlaków narciarskich, pla? i kapielisk nad zalewami, zbudowa? kilkanascie basenów termalnych (jak na S?owacji i W?grzech), kompleksów sportowo-rekreacyjnych zw?aszcza w miastach, sanatoriach i na obrze?ach Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Nasze drogi musz? zosta? pilnie ods?oni?te z krzaków i zaro?li, aby wystaj?ce na jezdni? ga??zie nie rysowa?y lakieru samochodów i autobusow. Turysta chce podziwia? pi?kno krajobrazu i ten trzeba stale ods?ania? przy trasach komunikacyjnych. W okresie zimy nawierzchnie dróg i parkingi musz? by? od?nie?ane i utrzymane w stanie gwarantuj?cym bezpiecze?stwo przybyszom z nizin. To tylko gar?? z wielu potrzeb i niezauwa?anych przez gospodarzy regionu problemów.

Za?o?yciele i wybrane w?adze LOT Bieszczady b?d? przekonywa? mieszka?ców regionu do potrzeby wspó?dzia?ania w celu osi?gania du?ych korzy?ci materialnych z turystyki jako bardzo dochodowej ga??zi gospodarki. W?adze samorz?dowe musz? zrozumie?, ?e turysta nie przyje?d?a do gminy czy powiatu lecz do regionu - w Bieszczady. Region trzeba wi?c promowa? i zagospodarowywa? wspólnie. Wydawanie folderków i mapek gmin czy powiatów, to wyrzzucenie pieni?dzy podatników w b?oto!!! A ci maj? ju? do?? ignorancji i niekompetencji. Najwy?szy czas zostawi? uprzedzenia i ?mieszne podzia?y (powiatowe). Trzeba pilnie siada? przy wspólnym stole i szuka? sposobów na wygranie z konkurecj? innych regionów turystycznych (np. Beskid Niski) czy S?owacji i Ukrainy.

Brak przedstawicieli gmin i powiatów bieszczadzkich na 2 bardzo wa?nych dla regionu spotkaniach z Kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej i ostatnio z Vice Ministrem Gospodarki i Wojewod? Podkarpackim zakrawa na ironi?. Jest dowodem braku zainteresowania turystyk? jako szans? dla tego regionu i jego mieszka?ców. Na dzisiejszym zebraniu wyborczym LOT Bieszczady by? 1 wójt (gmina Zarszyn), sekretarz gminy Ustrzyki Dolne, 3 przedstawiciele Urz?du Miasta w Sanoku, Sekretarz Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku i cz?onek Zarz?du Starostwa Powiatowego w Lesku. O czym to ?wiadczy? Czy tylko o braku zainteresowania? Czy te? o braku odpowiedzialno?ci za rozwój spo?eczno?ci lokalnych?

Miejmy nadziej?, i? w przysz?o?ci - po wyborach listopadowych - b?dzie inaczej. Zapraszamy przedstawicieli bran?y turystycznej do wspó?dzia?ania i zaanga?owania si? w zespo?ach specjalistycznych LOT w celu osi?gania korzy?ci i rozwijania swoich firm. Zapraszamy zdoln? m?odzie?, mieszka?cow miast i wsi, le?ników oraz absolwentów szkó? i uczelni do nawi?zania kontaktu w wybranym Zarz?dem i w??czenia si? ze swoimi pomys?ami w tworzenie w?asnych firm i miejsc pracy w us?ugach turystycznych oraz w tworzenie wizji "Bieszczadów przysz?o?ci".

Po zarejestrowaniu przez Wojewódzki S?d Rejestrowy w Rzeszowie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Bieszczady" z siedzib? w Sanoku dniu 5 lipca br. podczas spotkania grupy inicjatywnej w sali narad Urz?du Miasta w Lesku wybrano jej Zarz?d. W jego sk?ad weszli: Pan Leszek Tomaszkiewicz (Prezes) - naczelnik Wydzia?u Promocji Urz?du Miasta w Sanoku, Pan Jacek ?eszega (V-ce Prezes) - przewodnik beskidzki i kierownik Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Pan Wojciech Or?owski (V-ce Prezes) - przewodnik beskidzki z Uherzec i cz?onek Zarz?du Starostwa Powiatowego w Lesku, Pan Roman Glapiak (Sekretarz) z D?winiacza - Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Go?cinne - Bieszczady", Pan Krzysztof Praizner (Skarbnik) - przewodnik beskidzki i Prezes Oddzia?u PTTK" Ziemia Sanocka" w Sanoku, Pan Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn oraz Pan Andrzej Radwa?ski - przewodnik beskidzki i V-ce Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku jako cz?onkowie Zarz?du. Pracami 5-osobowej Komisji Rewizyjnej b?dzie kierowa? Pan Andrzej G?siorowski z Leska (Przewodnicz?cy)- przewodnik beskidzki i Sekretarz Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Go?cinne - Bieszczady". W jej sk?ad weszli równie?: Pan Tadeusz Nabywaniec z Sanoka - przewodnik beskidzki, Pan Jan Stelmach z ?ukawicy - przewodnik beskidzki, Pan Eugeniusz Urbaniak z Uherzec - Prezes so?tysów bieszczadzkich i Pan ?ukasz Dawidowski - przedsi?biorca z Tyrawy Solnej.

Stanis?aw Or?owski
Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Źródło: Stanis?aw Or?owski Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.670 secs