G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 lipca 2006 godzina:15.23(Czytań: 2211)
:: 53 RAJD PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH ::
Pocz?tek sierpnia to od wielu lat tradycyjny termin w którym organizowana jest najstarsza turystyczna impreza na Podkarpaciu i jedna z najstarszych w Polsce. Rajd Przyja?ni Bieszczadzkich znacznie ró?ni si? od tych rajdów z lat pi??dziesi?tych i sze??dziesi?tych ubieg?ego stylecia, gdy najwa?niejsze by?o krzewienie komunistycznego modelu turystyki i przyja?ni z "bratnimi" krajami socjalistycznymi a g?ównie ze Zwi?zkiem Radzieckim.

Obecnie spotykaj? si? na nim tury?ci z ca?ej Polski, by wspólnie w?drowa?, bawi? si? i odpoczywa? w tym jednym z najpi?kniejszych miejsc w naszym kraju i by podtrzymywa? przyja?? z pi?kn? natur? i braci? turystyczn?

Od o?miu lat jedynym organizatorem tej akcji jest Mielecki Klub Górski "Carpatia" Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego w Mielcu. Wcze?niej organizatorami Rajdu by?y Oddzia?y PTTK w Mielcu, Lesku, Rzeszowie oraz WRZZ, TPPR, LZS.

Po latach stagnacji (po?owa lat dziewi??dziesi?tych) znów nast?pi?o zainteresowanie imprez? i obecnie ka?dego roku przyje?d?a ponad 100 osób.

Od kilku lat na imprez? przyje?d?aj? tak?e tury?ci ze S?owacji.

Ludzi na rajdzie ??cz? wspólne w?drówki, ogniska z piosenkami a tak?e konkursy, zabawy i pota?cówki. Organizatorzy maj? nadziej? , ?e w roku 2006 nie b?dzie inaczej.

TRASY 53 RAJDU PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH

29 lipiec (sobota)
Przyjmowanie uczestników na campingu BdPN „Górna Wetlina” .
Camping „Górna Wetlina” – schr. „Chatka Puchatka” na Po?. Wetli?skiej(1228) – camping [1,45]
Godz. 2000 - ognisko na dobry pocz?tek
30 lipiec (niedziela)
Smerek – Smerek(1222) – Prze??cz Or?owicza – Po?onina Wetli?ska - Wetlina [5,00]
Godz. 2030 - wieczorek z muzyk? i prze?roczami (jak kto? przywiezie)
31 lipiec (poniedzia?ek)
Smerek – Okr?glik – Jas?o - Przys?op
01 sierpie? (wtorek)
Berehy Górne – Po?onina Cary?ska(1297) – Prze??cz Przys?up – Przys?up - Bere?ki [5,00]
Nale?nikowy wieczór - konkurs na najwspanialszy nale?nik .
02 sierpie? (?roda)
Wetlina – Rabia Ska?a(1199) – P?asza – Smerek
Konkurs rzutu beretem (mo?e nawet moherowym) i prezentacja filmu z 50 Rajdu Przyja?ni
03 sierpie? (czwartek)
Wo?osate – Rozsypaniec – Halicz – Siod?o pod Tarnic? - Wo?osate
Godz. 20 - „Vatros Veteranos” – czyli ognisko z weteranami Rajdu Przyja?ni
04 sierpie? (pi?tek)
Wo?osate – Tarnica(1346) – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne [4,45]
Godz. 2000 – pota?cówka folkowa
05 sierpnia (sobota)
Prze?. Wy?nia?ska – Ma?a Rawka – Wielka Rawka(1307) – Kremenaros – Dzia? – Wetlina
Oko?o godz. 20 – ognisko na koniec rajdu
06 sierpie? (niedziela)
Zako?czenie imprezy, powrót do domów

Uwaga ! Kolejno?? wycieczek lub ich przebieg mog? ulec zmianie .

UWAGA !!!
W dniach 02-05.VIII. odb?dzie si? tak?e na terenie Campingu „Górna Wetlinka”
I Zlot Weteranów Rajdów Przyja?ni, którego organizatorem jest Henryk „Toporek” Kardy? z Mielca.
Uczestnicy Zlotu nie s? wprawdzie uczestnikami Rajdu Przyja?ni, ale b?d? zaproszeni na wspólne ognisko w dniu 03 sierpnia (czwartek)

MIELECKI KLUB GÓRSKI „CARPATIA” ODDZIA?
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO

53 OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI RAJD
PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH
(Najstarsza impreza turystyczna w Województwie Podkarpackim )

WETLINA - 29.VII – 05 .08.2006

Regulamin
53 Ogólnopolskiego Rajdu Przyja?ni Bieszczadzkich

Organizator:
Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego

Komitet honorowy:
Pose? Rzeczypospolitej Polskiej El?bieta ?ukacijewska
Pose? Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowro?ska
Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego Antoni Leon Dawidowicz

Kadra Rajdu:
Jerzy P.Krakowski - szef Rajdu, przewodnik BdPN
Zbigniew Dulniawka – kwatermistrz
Pawe? Michno - przewodnik
Ireneusz Wo?oszyn - przewodnik

Informacje medialne:
Tygodnik KORSO
Gazeta Codzienna NOWINY
Radio PULS FM
Podkarpacki Portal Turystyczny www.ePodkarpacie.com

Cel imprezy:
- aktywny wypoczynek i popularyzacja turystyki górskiej
- przyjacielskie spotkanie mi?o?ników Bieszczadów
- poznanie pi?kna i promocja Województwa Podkarpackiego

Uczestnictwo:
W rajdzie mog? bra? udzia? tury?ci indywidualni oraz zorganizowani w dru?yny zg?oszone przez oddzia?y i ko?a PTT, organizacje, stowarzyszenia, szko?y, zak?ady pracy itp. Grupy szkolne b?d? przyjmowane wy??cznie z opiekunem i za zgod? dyrekcji szkó?. Kierownikami grup mog? by? tylko osoby pe?noletnie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zg?oszenia :
Zg?oszenia wraz z wpisowym nale?y przes?a? przekazem pocztowym w terminie do dnia 22 lipca 2006 roku na adres:
MKG „Carpatia” O/PTT 39-300 Mielec ul. Kpt. Hynka 8
Nale?y poda?: imi? i nazwisko, adres, rok urodzenia i numer telefonu kontaktowego.

Wpisowe:
1. Cz?onkowie O/PTT MKG ”Carpatia” (z op?acon? sk?adk? za 2006 rok) - 55 z?
2. Cz?onkowie innych Oddzia?ów PTT ( z op?acon? sk?adk? za 2006 rok) - 65 z?
3. Tury?ci nie zrzeszeni w PTT 75 z?
Uwaga ! Czas to pieni?dz. Wpisowe wp?acone po terminie b?dzie wy?sze o 5 z?. Wp?ata po terminie mo?e nie gwarantowa? wszystkich ?wiadcze?. Uwaga ! W przypadku rezygnacji wpisowe nie b?dzie zwracane, a wp?acaj?cy traci prawo do ?wiadcze?. Dowód wp?aty nale?y okaza? kierownictwu rajdu w dniu przyjazdu na camping..

Organizator zapewnia:
- obs?ug? przewodnick? na trasie (wg . regulaminu rajdu)
- ubezpieczenie od nieszcz??liwych wypadków
- pami?tkow? odznak? rajdow? i odcisk piecz?ci
- op?at? pola namiotowego
- potwierdzenie punktów do GOT
- ogniska i „folkow?” pota?cówk?

Dodatkowe informacje o rajdzie:
Informacji udziel? telefonicznie organizatorzy rajdu :
Zbigniew Dulniawka tel. nr (017) 583 4311 tel. kom. nr 692 137 709
Jerzy Piotr Krakowski tel. nr (017) 586 4359 tel. kom. nr 505 729 181 lub otrzymasz osobi?cie na zebraniach klubowych w ka?dy czwartek w godz. 1830 - 1930. oraz na stronie internetowej MKG „Carpatia” : www.carpatia-mielec.ptt.org.pl

INFORMACJE REGULAMINOWE
1. Ka?dy uczestnik rajdu powinien dok?adnie zapozna? si? z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy bior? udzia? w rajdzie na w?asn? odpowiedzialno??.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu tras rajdu lub jego przerwania.
5. Rajd odbywa si? bez wzgl?du na warunki pogodowe.
6. ?rodki transportu oraz koszty dojazdów na rajd i do miejsc wyj?cia na trasy (oraz powrotów) zabezpieczaj? sobie i pokrywaj? uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiada? w?asne namioty, ?piwory, turystyczny ubiór i ekwipunek (np. kompas, latarka, mapa), prowiant, apteczk? , paszport.
8. Uczestnicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów p. po?arowych, ochrony przyrody, postanowie? „Karty Turysty” i polece? kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszcz??liwego wypadku uczestnicy powinni udzieli? pomocy poszkodowanemu i powiadomi? kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mog? rozpocz?? lub zako?czy? udzia? w rajdzie w innym dniu ni? mówi regulamin, jednak wpisowe w takim przypadku nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestników z rajdu.
12. Uczestnicy mog? sami organizowa? sobie wycieczki, lecz powinni o swej trasie poinformowa? kierownictwo rajdu.
13. Interpretacja regulaminu nale?y wy??cznie do kierownictwa rajdu.

* * * * * *
Uwaga ! Camping BdPN „Górna Wetlina” oferuje uczestnikom rajdu posi?ki.
Uwaga ! Tury?ci rowerowi znajd? w okolicy Wetliny wiele kilometrów górskich tras.
Źródło: Mielecki Klub Górski Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.694 secs