G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 sierpnia 2006 godzina:8.48(Czytań: 1217)
:: Ratujemy ko?ció? parafialny w Wietrznie – pere?k? architektury drewnianej. ::
Parafia Rzymskokatolicka p.w. ?w. Micha?a Archanio?a w Wietrznie - proboszcz parafii i mieszka?cy wsi Wietrzno - zwracamy si? do Pa?stwa z apelem o wsparcie finansowe naszych wysi?ków zmierzaj?cych do uratowania naszego zabytkowego ko?cio?a z prze?omu XVI i XVII wieku.
Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (ko?ció? wpisany jest do rej. Zabytków w 1948 r. pod nr A-16), po ekspertyzie specjalistycznej, przyst?pili?my do robót, których zakres obejmowa? cz??ciow? wymian? konstrukcji wi??by dachowej oraz ca?kowit? wymian? pokrycia dachowego (gont + blacha stalowa) na pierwotne tj. gontowe.
Kosztorys wst?pny opiewa na 181 tys. z?, a ?ród?ami pokrycia wydatków mia?y by?: wk?ad w?asny mieszka?ców (po 1000 z? od rodziny, tj. ok. 50% kosztorysu), pomoc Gminy Dukla (dotacja + drewno konstrukcyjne), dochód ze sprzeda?y cz??ci mienia parafii (gruntu), dotacja Ministra Kultury (Departament Ochrony Zabytków) oraz dotacja MSWiA (Fundusz Ko?cielny).
W trakcie wykonywania prac okaza?o si?, ?e konieczna jest wymiana ca?ej konstrukcji wi??by dachowej - co znacznie zwi?ksza koszty remontu. Ponadto oba ministerstwa nie przyzna?y wspomnianej dotacji.

Z historii ko?cio?a:
Parafia w Wietrznie erygowana zosta?a w XVI w., wtedy te? wniesiono tam pierwszy drewniany ko?ció?. Zosta? on rozebrany ok. po?. XVIII w. Obecnie istniej?ca ?wi?tynia wzniesiona zosta?a w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcze?niejszej budowli. Konsekracja ko?cio?a nast?pi?a w 1761 r. W 1880 r. ko?ció? ozdobiono polichromi? autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. Ko?ció? poddany zosta? gruntownemu remontowi (m.in. zmieniono pokrycie dachu z gontu na blach?, powi?kszono otwory okienne prezbiterium i nawy nadaj?c im pseudogotyck?, ostro?ukow? form?. Kolejny remont mia? miejsce w latach 80. XX w. (wzmocniono konstrukcj? budowli, wymieniono szalunek oraz podwaliny, przywrócono pierwotny, prostok?tny wystrój okien). Przeprowadzono te? konserwacj? wyposa?enia i polichromii ko?cio?a.
Ko?ció? nale?y do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach pó?nogotyckich ciesielstwa ma?opolskiego.
Jest to ko?ció? trójdzielny, wzniesiony w konstrukcji zr?bowej, z wie?? konstrukcji s?upowo-ramowej. Wn?trze prezbiterium (?ciany i strop) ozdobione s? polichromi? figuralno-ornamentaln? z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Wyposa?enie wn?trza jest w wi?kszo?ci pó?nobarokowe z ok. po?. XVIII w. W o?tarzu g?ównym XVIII-wiecznym zachowa? si? wcze?niejszy obraz Matki Boskiej Anielskiej - dzie?o krakowskiego malarza. Poza tym wymieni? nale?y dwa o?tarze boczne z po?. XVIII w., przerobione po 1870 r., ambon? z ok. 1750 r., kamienn? chrzcielnic? z 1906 r. - wzorowan? na gotyckiej.

Nr konta na który mo?na wp?aca? datki na ratowanie ko?cio?a:

PKO SAO/Krosno nr konta
28 1240 2311 1111 0000 3881 6639
Źródło: UG Dukla Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.880 secs