G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 września 2006 godzina:14.47(Czytań: 1350)
:: Zapraszamy na VI Ogólnopolski rajd im. M. Or?owicza 23-24.09.2006 ::
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE Zarz?d Oddzia?u im. dr Mieczys?awa Or?owicza w Przemy?lu, Klub Górski "Karpaty", Ko?o Przewodników przy wspó?pracy Urz?du Miejskiego w Przemy?lu organizuj? VI Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczys?awa Or?owicza: Przemy?l 23 - 24 wrzesie? 2006.
Cele rajdu:
- Propagowanie sylwetki Patrona Oddzia?u PTTK Mieczys?awa Or?owicza
- Poznanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych regionu
- Promowanie aktywnego sp?dzania wolnego czasu
Komandor rajdu: Beata Groszewska

Trasy rajdu:
Nr 1
23.09.06 zbiórka o godz. 10:25 na przystanku MZK ul. Jagiello?ska, wyjazd na tras? autobusem linii 40 o godz. 10:35.
Przej?cie trasy: Krasiczyn - kirkut w Krasiczynie - linia bunkrów Mo?otowa - Tarnawce - Dybawka Dolna - fort VII - Pra?kowce - Wapielnica ( 394 m n.p.m.) - Przemy?l.
D?ugo?? trasy: 13 km.
Punkty: 15 pkt na GOT, 13 na OTP

Nr 2
23.09.06 zbiórka o godz. 12:05 na przystanku MZK ul. Jagiello?ska, wyjazd na tras? autobusem linii 8 o godz. 12:14
Przej?cie trasy: Witoszy?ce - zachodni stok Helichy - Helicha - Wapielnica ( 394 m n.p.m.) - Przemy?l.
D?ugo?? trasy: 8 km.
Punkty: 9 pkt na GOT, 8 pkt na OTP

Nr 3 (Rowerowa pod patronatem Klubu Górskiego "Karpaty")
23.09.06. zbiórka o godz. 14:30 przy pomniku Orl?t Przemyskich, wyjazd o godz. 14:45
na tras?: Przemy?l - Buszkowice - ?urawica - Orzechowce - Przemy?l ( ok. 30 km ).
Prowadzenie: Jan Paradysz (Przodownik Turystyki Kolarskiej)
Uwaga! Uczestnicy trasy nr 3 maj? obowi?zek zapozna? si? tre?ci? szczegó?owego regulaminu trasy rowerowej b?d?cego za??cznikiem do niniejszego regulaminu.

Nr 4 (Pieszo - kolejowa pod patronatem Klubu Górskiego "Karpaty")
24.09.06 ( niedziela) zbiórka o godz. 7:20 w holu g?ównym dworca PKP.
Przejazd poci?giem o godz. 7:40 do Przeworska - przejazd kolejk? w?skotorow? na trasie Przeworsk- Dynów; wyj?cie na tras?: Dynów - Kruszelnica ( 500 m n.p.m.) - Prze??cz Kruszelnicka. D?ugo?? trasy: 12 km. Powrót wynaj?tym autokarem.
Przejazd pociagiem PKP (8,50 z?) oraz kolejk? w?skotorowa ( 11 z?) na koszt w?asny (m?odzie?y przys?uguj? przejazdy ulgowe).
Punkty: 14 pkt na GOT, 12 pkt na OTP
Prowadzenie: Dariusz Hop

Warunki uczestnictwa: W rajdzie moga bra? udzia? dru?yny zg?oszone przez szko?y, Szkolne Ko?a i Kluby PTTK, Ko?a, Kluby i inne Oddzia?y PTTK, dru?yny harcerskie, indywidualni tury?ci. M?odzie? szkolna mo?e bra? udzia? tylko pod nadzorem doros?ych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadaj?cych za jej zachowanie. Ka?dy uczestnik powinien: posiada? strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument to?samo?ci, zespo?owo pokonywa? trasy, szanowa? i nie niszczy? przyrod?, przestrzega? KARTY TURYSTY oraz postanowie? niniejszego regulaminu i podporz?dkowa? si? ustaleniom organizatorów.

Zg?oszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 19.09.2006 ) nale?y dokona? w biurze Oddzia?u PTTK, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemy?l, tel./fax: (0-16) 678-53-74.

W zg?oszeniu nale?y poda?: imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, przynale?no?? do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokona? wp?aty wpisowego w wysoko?ci :
- cz?onkowie PTTK - 3 z?
- M?odzie? szkolna zg?oszona przez szko?y - 4 z?
- Nie zrzeszeni w PTTK - 5 z?
- Zaproszeni go?cie oraz opiekunowie dru?yn szkolnych zwolnieni s? od op?aty wpisowego (jeden opiekun na dziesi?ciu m?odocianych)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymuj?: pami?tkowa odznak? rajdow? (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonaj? wpisowego), materia?y krajoznawcze, opiek? kierowników tras, kie?bas? do pieczenia przy okoliczno?ciowym ognisku, ubezpieczenie NW, przejazd autobusami MZK na punkty startu (trasa 1 i 2) oraz transport powrotny autokarem ( trasa 4).

Uczestnicy rajdu spotykaj? si? przy okoliczno?ciowym ognisku w dniu 23.09.2006 (sobota) o godz. 17:00 przy restauracji "Barcelonka" ul. Sienkiewicza w Przemy?lu.

Postanowienia ko?cowe: ?wiadczenia przys?uguj? tylko osobom uczestnicz?cym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie dru?yn ponosz? odpowiedzialno?? za zachowanie si? uczestników, wszelkie szkody obci??aj? sprawc?.

UWAGA! Podczas zako?czenia rajdu istnieje mo?liwo?? zakupienia archiwalnych znaczków rajdowych O/PTTK w Przemy?lu.

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegó?owe informacje o imprezie mo?na otrzyma? w biurze Oddzia?u PTTK w Przemy?lu.

Sponsorzy: Urz?d Miejski w Przemy?lu, Miejski Zak?ad Komunikacji w Przemy?lu, Restauracja "Barcelonka".

ZAPRASZAMY!!!

Za??cznik do regulaminu VI Ogólnopolskiego Rajdu im. dr Mieczys?awa Or?owicza Trasa nr 3 (trasa rowerowa)

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ,, Karpaty " 37 - 700 Przemy?l, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl
2. Trasa rajdu / wycieczki
Rajd b?dzie przebiega? po drogach i bezdro?ach Pogórza Przemyskiego na trasie: Przemy?l, Buszkowice, ?urawica, Orzechowce, Przemy?l ( ok. 30 km ). Zbiórka uczestników 23.09.2006 ( w sobot? ) o godz. 14:30 przy pomniku Orl?t Przemyskich. Start o godz. 14:45. Meta godz. 17.00 przy restauracji "Barcelonka" ul. Sienkiewicza w Przemy?lu.
3. Cel imprezy
Uczczenie 70 rocznicy powstania PTT - PTTK im. dr Mieczys?awa Or?owicza w Przemy?lu, popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa oraz przepisów ruchu drogowego w?ród m?odzie?y szkolnej.
4. Warunki uczestnictwa
Rajd ogólnodost?pny, mog? wzi?? w nim udzia? rodziny i tury?ci indywidualni. Osoby niepe?noletnie bior? udzia? tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
5. Zg?oszenia
Udzia? w imprezie nale?y zg?osi? oraz op?aci? wpisowe w biurze Oddzia?u PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74 do dnia 19.09.2006
6. Informacje dodatkowe :
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem na rajd. Uczestnicy rajdu nie b?d?cy cz?onkami PTTK z op?acon? sk?adk? na bie??cy rok ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie. Ka?dy uczestnik powinien posiada?: strój dostosowany do pogody, kurtk? przeciwdeszczow?, dokument to?samo?ci ( cz?onkowie PTTK legitymacj? i nr PESEL ), napój, suchy prowiant, zapasow? d?tk? lub ?atki.
Organizator zach?ca do je?d?enia na rowerze w kasku kolarskim. Tempo jazdy turystyczno - rekreacyjne tj. ok. 15 km/h
7. Postanowienia ko?cowe
Podczas rajdu prosimy o stosowanie si? do zalece? obs?ugi rajdu. Uczestnicy zobowi?zani s? do bezwzgl?dnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynik?e w stosunku do uczestników radu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegó?owe informacje o imprezie mo?na otrzyma? w biurze Oddzia?u PTTK w Przemy?lu.

Autor: Beata - 2006-09-09
Źródło: PTTK PRZEMYSL Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.642 secs