G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 października 2006 godzina:20.58(Czytań: 2650)
:: Widpust w Jaworniku ::
W Jaworniku ko?o Koma?czy – na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego – odby? si? widpust. Nie mog?o by? to zwyk?e ?wi?to. W 1947 roku ta parafialna wie? w wyniku Akcji "Wis?a" przesta?a istnie?. Dzisiaj jest tylko malownicz?, dzik? dolin? pe?n? starych studni, pozosta?o?ci po zabudowaniach i innych tajemnic, które od czasu do czasu zagadkowo wynurzaj? si? z morza zaro?li. Przed wojn? odpust w Jaworniku odchodzono na ?wi?tego Dymitra – 8 listopada. Tamte czasy min??y, ale 15 pa?dziernika 2006 roku na jeden dzie? wie? o?y?a, wype?niaj?c si?, jak dawniej, ?emkowskim ?piewem, muzyk?, biegaj?cymi dzie?mi oraz szczególnymi go??mi – dawnymi mieszka?cami Jawornika i okolicznych wsi.
Pomi?dzy nieistniej?c? cerkwi?, na której fundamentach stoi dzi? skromna kaplica, a cmentarzem oraz na terenie studenckiej bazy namiotowej zgromadzi?o si? oko?o 250 osób. W??czali si? oni do wspólnej modlitwy w kaplicy, a tak?e do ?piewania dawnych piosenek z Jawornika. Pomagali dzieciom rozwi?zywa? zagadki dotycz?ce dawnego ?ycia wsi. Tradycyjnie zgromadzili si? przy ognisku z pieczon? kie?bas?. Du?? atrakcj? by?y kramy z ludowym r?kodzie?em, w tym prace plastyczne dzieci ze szko?y w Lutowiskach, gry i zabawy integracyjne oraz konkursy z wiedzy o kulturze, tradycji, historii regionu oraz o tematyce przyrodniczej. Dopisali tak?e arty?ci z s?siedniej gminy Dukla. Podziwiano prezentacje artystyczne uczniów, b?d?ce efektem prowadzonych wcze?niej warsztatów. W?ród muzyki i ta?ca mo?na by?o skosztowa? tradycyjnych potraw, przygotowywanych specjalnie na t? okazj? przez Ann? By? oraz Bogdann? Perun z Koma?czy. Odby?a si? aukcja pisanych przez uczniów ikon, sprzeda? prac plastycznych wykonanych przez uczniów z Zespo?u Szkó? w Rzepedzi, oraz loteria fantowa przygotowana przez dzieci z Zespo?u Szkó? w Koma?czy, z których dochód (761 z?) przeznaczono na odbudow? spalonej cerkwi w Koma?czy.
Zako?czenie widpustu odby?o si? w bazie namiotowej Orkiestry ?w. Miko?aja w Jaworniku. Spotka?y si? tam wycieczki zwiedzaj?ce ruiny Jawornika i poznaj?ce zalety mineralnych, jawornickich wód. Podzielono si? chlebem upieczonym na kapu?cianych li?ciach w wybudowanym piecu chlebowym.
Projekt "Widpust w Jaworniku – ?wi?to wsi" odby? si? dzi?ki wspó?pracy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Koma?czy "WILK" ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego w Lublinie (Orkiestra ?w. Miko?aja z Lublina) oraz pozosta?ymi Partnerami i Sponsorami. Ponadto w realizacj? projektu uda?o zaanga?owa? si? wiele osób indywidualnych w ramach wolontariatu.
Pomys?odawcy skierowali swoje dzia?ania g?ównie do m?odzie?y ze szkó? w Rzepedzi, Szczawnem i Koma?czy. Wcze?niej w ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli – Aleksandry Hawrylec z Mokrego (szko?a w Szczawnem), Jolanty Wiewiórskiej z Rzepedzi (szko?a w Rzedpedzi) oraz Jolanty Kudlik z N.?upkowa (szko?a w Koma?czy) – przeprowadzali wywiady w?ród lokalnej ludno?ci ?emkowskiej na temat miejscowej tradycji ze szczególnym uwzgl?dnieniem relacji o widpu?cie. W pierwszej po?owie pa?dziernika odby?y si? tak?e warsztaty muzyczne prowadzone przez lidera Orkiestry ?w. Miko?aja – Bogdana Brach? oraz warsztaty ta?ca ?emkowskiego zaaran?owane przez Jaros?awa Maszluch z Mokrego. Ponadto bardzo ciekawe efekty przynios?y zaj?cia z ikonopisania, które poprowadzi?a Halina Krogulecka z Rzepedzi. Koordynatorem projektu ze strony Stowarzyszenia „WILK” jest Anna Miszczyszyn ze Szczawnego.
Ca?o?? zaplanowanych dzia?a? zosta?a sfinansowana ze ?rodków Programu "Dzia?aj Lokalnie V" Polsko - Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowanego przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo Dla ?rodowiska utworzonego ze ?rodków: (1) Gmin: Baligród, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne; (2) Funduszu Partnerstwa w ramach programu "Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównowa?onego rozwoju" finansowanego ze ?rodków Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society In Central and Estern Europe oraz (3) prywatnych sponsorów i dotacji.
Partnerzy: Gmina Koma?cza, Zespó? Szkó? w Rzepedzi, Zespó? Szkó? w Koma?czy, Szko?a Podstawowa w Szczawnem, Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego w Lublinie
Sponsorzy: Gmina Koma?cza, Gminna Spó?dzielnia Samopomoc Ch?opska w Koma?czy, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Starostwo Powiatowe w Sanoku, Orkiestra ?w. Miko?aja z Lublina, Restauracja – Hotel Pod Kominkiem
Realizatorzy projektu serdecznie dzi?kuj? wszystkim instytucjom, organizacjom i wolontariuszom za udzia?, wsparcie i zaanga?owanie w nasze dzia?ania.

Wi?cej o Jaworniku i podejmowanych tam dzia?aniach na stronach internetowych: www.jawornik.beskidniski.pl
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.713 secs