G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 października 2006 godzina:21.03(Czytań: 1883)
:: Konkurs Le?ne Fotografie po raz szósty ::
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie we wspó?pracy z Telewizj? Rzeszów i redakcj? Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” organizuje VI edycj? konkursu fotograficznego pod has?em: „Le?ne fotografie 2006”. Do konkursu mog? zosta? zg?oszone wszelkie prace tematycznie zwi?zane z lasem; pokazuj?ce pi?kno pejza?u, bogactwo ?wiata ro?linnego i zwierz?cego, urod? le?nych zabytków, urok grzybobrania lub w?drówek po lesie. Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formu?? otwart?, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mog? w nim wzi?? udzia?u osoby profesjonalnie zajmuj?ce si? fotografi?. Nie mo?na nadsy?a? zdj?? wcze?niej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik mo?e zg?osi? najwy?ej odbitki trzech zdj?? wykonanych w postaci materia?u gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdj?? w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
3. Na odwrocie zdj?? nale?y wpisa?: god?o autora, tytu? pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac nale?y za??czy? kart? zg?oszeniow?, podaj?c: imi? i nazwisko, dok?adny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nades?anych prac. Kart? zg?oszeniow? nale?y umie?ci? w zaklejonej kopercie opatrzonej god?em. Prace nie spe?niaj?ce powy?szych wymogów nie b?d? dopuszczone do konkursu.
4. Poprzez przyst?pienie do konkursu uczestnik potwierdza, ?e przys?uguj? mu do przed?o?onej pracy wszelkie niezb?dne prawa autorskie oraz ?e prace te nie s? obci??one ?adnymi prawami, w szczególno?ci maj?tkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace nale?y nades?a? w terminie do 15 stycznia 2007 roku pod adresem organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Le?ne fotografie”.
6. Rozstrzygni?cia konkursu dokona jury z?o?one z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2007 roku. Wyniki zostan? og?oszone na ?amach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeci?gu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
7. Nagrodzone i wyró?nione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdj?cia zostan? wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i opublikowane na ?amach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP w Kro?nie. O terminie wr?czenia nagród laureaci zostan? powiadomieni osobnym pismem.
8. Przewiduje si? przyznanie nagród, wyró?nie? i dyplomów
9. Komisarzem konkursu jest Edward Marsza?ek
10. Informacje dodatkowe, tel. (013) 43 644 51 w. 313 lub informacja@krosno.lasy.gov.pl
Uwaga:
• W konkursie nie mog? bra? udzia?u pracownicy biura RDLP w Kro?nie, Telewizji Rzeszów i redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zg?oszone do konkursu nie b?d? odsy?ane. Organizator zastrzega sobie prawo bezp?atnego wykorzystania nagrodzonych i wyró?nionych zdj?? w publikacjach zwi?zanych z konkursem, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytu?u pracy i miejsca, jakie zdoby?a w konkursie..
• Organizator nie b?dzie archiwizowa?, przetwarza? ani w ?aden niezwi?zany z konkursem sposób wykorzystywa? danych osobowych uczestników konkursu.
• Nades?anie prac oznacza akceptacj? warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do organizatora.

Organizatorzy
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.657 secs