G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 października 2006 godzina:22.04(Czytań: 1884)
:: Bezpartyjny kandydat Bieszczadów do Wojewódzkiego Sejmiku Samorz?dowego w Rzeszowie ::
Og?oszenie Wyborcze

Poz. 5 na li?cie nr 10 Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Porozumienie Samorz?dowe Prawicy
Stanis?aw Or?owski, wiek: 52 lata, ur. w Sanoku, zna znakomicie Bieszczady i ich problemy.
W Bieszczadach i na Podkarpaciu znany jako ?wietny przewodnik beskidzki, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego i pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej i pieszej, znakarz szlaków górskich, autor publikacji o tematyce krajoznawczej, historycznej wychowawczej, wspó?za?o?yciel kilku stowarzysze? m.in. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku, Stowarzyszenia Quo – Vadis w Rudence, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady” w Sanoku, zaanga?owany w promocj? i rozwój gospodarki turystycznej w regionie. W 1978 r. (w wieku 24 lat) zas?yn?? ze zdobycia „Z?otego Lauru Przewodnickiego” i
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK.

S t a n i s ? a w O r ? o w s k i
jest mgr historii i emerytowanym nauczycielem Szko?y Podstawowej w Orelcu. Zdoby? uznanie jako jej dawny dyrektor i nauczyciel wytrwale walcz?cy o popraw? warunków edukacji dzieci ze wsi, uparcie forsuj?cy ide? szko?y autorskiej, uspo?ecznionej i lubianej przez uczniów. Uko?czy? wiele form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i przez 8 lat pe?ni? z wyboru funkcj? Przewodnicz?cego Komisji O?wiaty Zarz?du Krajowego ZMW w Warszawie zdobywaj?c uznanie w?adz o?wiatowych dla wielu nowatorskich pomys?ów.
W uznaniu kompetencji w 1990 r. na pro?b? kro?nie?skiego kuratora o?wiaty zorganizowa? Sanock? Delegatur? Nadzoru Pedagogicznego i by? jej pierwszym dyrektorem. Po 4 latach przeszed? do pracy w Kuratorium O?wiaty w Kro?nie kieruj?c Wydzia?em Wychowania i Opieki. Po utworzeniu Województwa Podkarpackiego wróci? do macierzystej szko?y w Orelcu po?wi?caj?c si? pracy wychowawczej z m?odzie?? i regionalizmowi.

Po przej?ciu na wcze?niejsz? emerytur? nauczycielska zaanga?owa? si? w wiele spo?ecznych inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia lokalne i regionalne. Za zas?ugi w promocji regionu, publikacje i opracowania krajoznawcze by? nagradzany: w 1996 r. orderem wdzi?czno?ci spo?ecznej za dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska, w 1998 r. dyplomem Wojewody Kro?nie?skiego za dzia?alno?? w popularyzacji turystyki w województwie kro?nie?skim, w 1998 r. odznak? „Za zas?ugi dla Turystyki” Prezesa Urz?du Kultury Fizycznej i Turystyki” w Warszawie, w 2001 r. statuetk? Marsza?ka Województwa Podkarpackiego za zas?ugi w promocji turystyki. W 2000 r. powo?any zosta? przez Wojewod? Podkarpackiego na egzaminatora przewodników turystycznych i funkcj? t? pe?ni do dzi?.

Mimo przej?cia na emerytur? pracuje spo?ecznie i kszta?ci si? nadal. W latach 2004 – 2006 uzyska? certyfikaty: „Metody podnoszenia jako?ci w turystyce i w uzdrowiskach” Instytutu Turystyki Krakowie i Associazione Volontari per il Servizio Internationale (2004), „Turystyka na obszarach wiejskich” (2005) i Podnoszenie jako?ci w turystyce” Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie (2006). Wieloletni? dzia?alno?ci? spo?eczn? zwi?za? si? ze ?rodowiskami stowarzysze? Sanoka, Leska, Ustrzyk Dolnych i wielu bieszczadzkich miejscowo?ci.

W chwili obecnej mieszka w Orelcu, prowadzi w?asne gospodarstwo agroturystyczne „Szept”, wiele czasu po?wi?ca na szkolenie kadr turystycznych dla potrzeb regionu i jego promocj?, a od 2003 r. pe?ni funkcj? Prezesa Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku. Jest te? autorem wielu tekstów i zdj?? w lokalnych i regionalnych portalach internetowych oraz autorem licznych publikacji krajoznawczych w czasopismach specjalistycznych.

W Sejmiku Samorz?dowym Województwa Podkarpackiego pragnie by? rzecznikiem mieszka?ców powiatów Bieszczadów, a tak?e regionu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego zabiegaj?c o ?rodki finansowe na ich wszechstronny rozwój. Posiada ku temu odpowiednie wykszta?cenie i najwy?sze w regionie Bieszczadów uprawnienia turystyczne.

W 2006 r. uczestniczy? w opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przygotowanej na zlecenie Ministra Gospodarki dla potrzeb finansowania regionu w tym okresie przez UE. Znaj?c jej za?o?enia i ide? chcia?by wspó?pracowa? ze stowarzyszeniami, przedsi?biorcami oraz nowo wybranymi w?adzami samorz?dowymi w zakresie pozyskiwania du?ych unijnych ?rodków pomocowych na rozwój gospodarczy po?udniowych powiatów Podkarpacia i rozwój gospodarki turystycznej w regionie.

W okresie najbli?szych 8 lat Województwo Podkarpackie – wed?ug za?o?e? nowej strategii - ma szans? zosta? Europejskim Centrum Turystyki Aktywnej. Pomy?lna realizacja za?o?e? strategii rozwoju regionu jest wielk? szans? na szybk? popraw? warunków ?ycia wszystkich mieszka?ców tego pi?knego zak?tka Polski, a zw?aszcza mieszka?ców obszarów górskich, w tym przede wszystkim Bieszczadów. W koncepcji tej maj? pe?ni? jedn? z kluczowych ról i umo?liwia? przep?yw du?ych rzesz turystów na wschód i po?udnie Europy.

Do Sejmiku Samorz?dowego Województwa Podkarpackiego kandyduje jako bezpartyjny przedstawiciel regionu bieszczadzkiego z listy Stowarzyszenia Porozumienie Samorz?dowe Prawicy wraz z bezpartyjnymi - niezale?nymi kandydatami znanymi z wielu osi?gni?? i dokona? w swoich ?rodowiskach. (www.kwspsp.pl)
Źródło: Reklama Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.648 secs