G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

03 listopada 2006 godzina:23.30(Czytań: 2746)
:: Park Kulturowy - Rezerwat Pustki ::
Dzia?aj?ca przy Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie Orkiestra ?w. Miko?aja opracowa?a unikalny projekt zagospodarowania i rewitalizacji doliny po ?emkowskiej wsi Jawornik znajduj?cej si? w gminie Koma?cza. Projekt parku kulturowego o nazwie „Rezerwat Pustki” spotka? si? z du?ym zainteresowaniem w?adz gminy. Nic w tym dziwnego, poniewa? jest on szans? na niekonwencjonaln? promocj? i zwi?kszenie ruchu turystycznego. Mo?e przyczyni? si? do inwestycji turystycznych i rozwoju agroturystyki.

„Rezerwat pustki” to pomys? na nowoczesne – interaktywne, pozwalaj?ce na kontakt z przyrod?, w niczym nieprzypominaj?ce zakurzonych sal pe?nych eksponatów - muzeum zgodne ze standardem XXI wieku. Jego istot? jest zachowanie doliny potoku Jawornik, jej krajobrazu, przyrody wraz ze ?ladami zabudowa?, sadów, siatki pól i dróg przy jednoczesnej delikatnej ingerencji s?u??cej nakierowaniu zwiedzaj?cych na najbardziej interesuj?ce miejsca (wyposa?enie tego terenu w infrastruktur? informacyjno-turystyczn? np. szlaki, punkty informacyjne, przewodnik, strona WWW, p?yta multimedialna, wydawnictwa towarzysz?ce). Dalszym etapem dzia?a? mo?e by? utworzenie w Koma?czy nowoczesnego muzeum-galerii ukazuj?cego wspó?czesny wizerunek kulturowy Bieszczadów i Beskidu Niskiego, a wi?c dawne i wspó?czesne warstwy kulturowe (oferta dla osób, które z ró?nych wzgl?dów nie odwiedz? Parku).

W projekcie bardzo wa?n? rol? odgrywa sposób w jaki odbiorcy podaje si? wiedz?. Nie jest to metoda bezpo?rednia (mo?na powiedzie? "kawa na ?aw?") jak? znajdujemy w skansenach czy ksi??kach, ale po?rednia – poprzez ?lady dzia?aj?ce na wyobra?ni?, budz?ce w uczestnikach „ducha odkrywcy”. Fizyczny wysi?ek, d?ugi spacer po dzikim terenie, kontakt z przyrod?, pogod? itp. to pozorne przeszkody, które w istocie mog? wzmocni? skuteczno?? procesu poznawczego.

W pierwszym rz?dzie w dolinie Jawornika zostan? wytyczone i przystosowane do w?drówek szlaki wiod?ce wzd?u? najciekawszych miejsc, np. pozosta?o?ci zabudowa? (studni, piwnic) i punktów interesuj?cych krajobrazowo. B?d? one opisane, jednak w taki sposób, aby tablice nie zdominowa?y przyrody Jawornika. Równolegle zostan? przeprowadzone badania, które pos?u?? do opracowania materia?ów w postaci interaktywnej mapy, widoków o k?cie 360 stopni, makiety wsi, kalendarza tradycji "Pory roku w Jaworniku", serwisu sieci komórkowej dostarczaj?cego materia? d?wi?kowy, zbudowania "reperów czasu" – obelisków zawieraj?cych odci?ni?ty tekst lub znaki.
W dalszej perspektywie planowana jest, na obrze?ach parku, budowa pomieszcze? – g?ównie dla tych turystów, którzy nie skusz? si? na wypraw?, albo zach?ceni w?drówk? chcieliby uzupe?ni? wiedz?. W ten sposób mog?oby powsta? muzeum, które nie musia?oby zawiera? nawet ?adnego autentycznego eksponatu, a oparte by?oby na nowoczesnych technikach przekazu jak projekcje filmów, projekcje multimedialne, mo?liwo?? skorzystania z komputera czy ods?uchania materia?u d?wi?kowego. Celem placówki by?oby przedstawienie zarówno historii i tradycji regionu, jak i wk?adu Bieszczadów i Beskidu Niskiego w kultur? wspó?czesn?. Takie „Muzeum Legendy Bieszczadów” mo?e tak?e prowadzi? dzia?alno?? edukacyjno – animacyjn?: warsztaty dawnych zawodów, lekcje kultury regionalnej, informacj? turystyczn?, a tak?e rozwija? swoj? dzia?alno?? wykorzystuj?c naturalne mo?liwo?ci – tworz?c np. galeri? landartu.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e Jawornik jest jedn? z kilkudziesi?ciu urokliwych dolin, które decyduj? o atrakcyjno?ci Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Wa?ne, by sta? si? pierwsz?, której urok zostanie odpowiednio odczytany, potraktowany jako kapita?, m?drze pomno?ony i zachowany dla przysz?ych pokole?. Dolina Jawornika jest elementem potencja?u gminy, ale trzeba pami?ta?, ?e podobnym potencja?em dysponuje wiele miejsc. Mamy nadziej?, ze spo?eczno?? i w?adze gminy Koma?cza b?d? umia?y wykorzysta? ten lubelski pomys? i potencja? jaki daje im wieloletni zwi?zek ze studentami i naukowcami z UMCS. Wcze?niej czy pó?niej kto? wpadnie na podobny pomys?, a "Rezerwat Pustki" jako symbol tych gór mo?e by? tylko jeden.

Wi?cej: http://www.orkiestra.umcs.lublin.pl/jawornik/jutro/projekt_rp.html
oraz http://www.jawornik.beskidniski.pl

Kontakt z autorami pomys?u:
Bogdan Bracha
e-mail: bebrach@interia.pl
tel 503503207

Kontakt z w?adzami gminy Koma?cza:
Wójt Stanis?aw Bielawka
e-mail: urzad@komancza.pl
tel. 013 4677018

Informacja nades?ana przez:
Anna Miszczyszyn, Stowarzyszenie WILK
Źródło: Anna Miszczyszyn, Stowarzyszenie WILK Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs