G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 listopada 2006 godzina:13.16(Czytań: 1494)
:: My?liwym w dniu ich ?wi?ta - Niech ?wi?ty Hubert darzy! ::
3 listopada - dzie? ?wi?tego Huberta - to tradycyjne ?wi?to my?liwych. W tym dniu we wszystkich ko?ach ?owieckich odbywaj? si? polowania i spotkania z zachowaniem my?liwskiego rytua?u. Prawie dwa wieki temu Wincenty Pol pisa? w „Roku my?liwca”:
Gdy w siedem znaków to si? niebo stroi,
S?o?ce podówczas w znaku Strzelca stoi,
A ?e cz?ek dobry, psiarnia nie ostatnia,
To na Huberta ?owów sama matnia

Stare za? przys?owie my?liwskie g?osi: „Kiedy swego czasu go?y las nastaje, ?wi?ty Hubert z lasu ca?y obiad daje”. I w?a?nie w „Roku my?liwca” znale?? mo?na opis obiadu, który wed?ug starego ?owczego: „…musiemy pocz?? od wódki; wszystkiego b?dzie na cze?? ?wi?tego Huberta po troje. Wi?c najprzód trzy my?liwskie wódki: topolówka z p?czków, d?bówka tak?e z p?czków i ja?owcówka, wszystko wódki trzyletnie, pi?knie sklarowane i najbezpieczniejsze w tym czasie. Do tych trzech wódek s? trzy przyprawy: dziengiel mia?ko t?uczony, pieprz t?uczony grubo i ?wie?e sad?o borsucze, na od?ywienie trzewików, szczegó1ni?j dla starych my?liwych bardzo dobre. Kto go u?ywa jak lekarstwa, pije je z wódk? ja?owcówk?, poczynaj?c od ?wi?tego Huberta a? do wigilii Bo?ego Narodzenia. Po wódce pójd? przek?ski. Wiec najprzód królewska w?dlina, bo ozory jelenie i j?zyczki z koz?ów do chrzanu; na drug? przek?sk? marynowane ko?l? dzikiej kozy; na trzeci? serek utarty z g?uszca, przek?adany bia?emi truflami. My bedziem mieli jutro g?uszca, który do królewskiej przek?ski nale?y; ale gdzie g?uszczca niema, mo?na wzi?? i inn? le?n? kur?, jarz?bka lub cietrzewia, a ?e brat nasz nie przebiera, wi?c ,,na bezrybiu i rak ryba". Mo?na utrze? serek i z kuropatew, zawsze go jednakowo? wypada prze?o?y? bia?emi truflami. Po przek?skach b?dziemy mieli barszcz jeden i drugi; dobrze skromny zaj?c pójdzie do barszczu…”
Tak by?o w dawnej Polsce, ale wiele z ?owieckich tradycji przetrwa?o do dzi?. Jest ona piel?gnowana w sygna?ach ?owieckich, w symbolice, w zachowaniu a nawet w staropolskim pozdrowieniu: Darz Bór. Polska kultura ?owiecka jest wa?nym elementem naszej kultury narodowej.
My?liwym w dniu Ich Patrona, najlepsze ?yczenia DARZ BÓR!
sk?adaj? le?nicy z RDLP w Kro?nie

?lady kultu ?w. Huberta wida? nawet w le?nych kapliczkach takich jak ta z lasów Nadle?nictwa Mielec (Le?nictwo Czajkowa) nieopodal miejsca zwanego Budy Wolacze. W jej wn?trzu znajduje si? p?askorze?ba ?w. Huberta – patrona my?liwych.
Zbudowana wed?ug projektu znanego krakowskiego architekta Bogdana Tatara z roku 1925, w dniu 26 pa?dziernika 1926, tu? przed ?wi?tem my?liwskiego patrona, zosta?a uroczy?cie po?wi?cona. W jej wn?trzu umieszczono wówczas rze?b? ?w. Huberta autorstwa s?ynnego polskiego rze?biarza, Ksawerego Dunikowskiego. Sk?d w zapad?ej le?nej okolicy tak wielki artysta? Okazuje si?, ?e Tatar i Dunikowski, jako zapaleni my?liwi, cz?sto bywali w tych okolicach, poluj?c w go?cinie u Jana Zdzis?awa W?odka, profesora UJ, ówczesnego w?a?ciciela dóbr Pateraki, Czajkowa i Ruda Tuszowska. Prawdopodobnie Bogdan Tatar zaprojektowa? te? swemu przyjacielowi drewniany dworek my?liwski w Babulach a Dunikowski pomaga? wyposa?y? jego wn?trze. Dworek sta? dwa kilometry od kapliczki do ko?ca ostatniej wojny. Podczas zmaga? frontowych w 1944 roku sp?on?? on doszcz?tnie.
Niemal cudem jego losu unikn??a kapliczka. Wprawdzie rosyjscy ?o?nierze stacjonuj?cych w okolicy zabrali z niej wszystko, co mia?o warto?? u?ytkow?; nawet p?askorze?b? ?w. Huberta d?uta Dunikowskiego wyj?li z o?tarzyka i u?yli na spód do ko?skiego ??obu. Patron my?liwych przez pó? roku s?u?y? radzieckim koniom a? rozpad? si? zupe?nie. Przez jaki? czas kapliczka sta?a opustosza?a, a? wreszcie osadzono w niej ?w. Huberta b?d?cego wiern? kopi? rze?by Ksawerego Dunikowskiego. Zamówi? j? miejscowy le?niczy a wykona? znany ludowy twórca, Mieczys?aw Dudzik. I odbiera? nowy ?wi?ty cze?? od le?nych ludzi, a? go w pocz?tkiem lat 90. skradziono z o?tarzyka. Wówczas le?nicy i my?liwi postanowili odnowi? kaplic? i ufundowa? kolejny raz now? rze?b?. Na szcz??cie Kazimierz Kriger, nadle?niczy z Kolbuszowej posiada? jedn? z kilku kopii zrobionych niegdy? przez Dudzika. Dzi?ki temu mo?na by?o znów odtworzy? wygl?d o?tarzyka. Wykona? go na nowo W?adys?aw Kopera, rze?biarz z B?onia k. Tuszymy. Tego trzeciego ju? z kolei ?w. Huberta osadzono w kapliczce w 1993 roku, wtedy te? odnowiono ?ciany a wal?cy si? dach pokryto gontem. W dniu 3 listopada 1993 roku – w imieniny Huberta – przy kapliczce odby?o si? uroczyste spotkanie my?liwych i le?ników. Rozpalono dwa pot??ne ogniska, odprawiono Msz? ?wi?t?, podczas której ks. Górka, proboszcz z Sarnowa, po?wi?ci? wizerunek patrona i odnowion? budowl?. Od tego czasu stoi ju? spokojnie w?ród lasów.
Kapliczka w Budach Wolaczych zwraca uwag? sw? architektur? i ci?gle jest miejscem kultu ?w. Huberta. Co roku w dniu 3 listopada spotykaj? si? tu my?liwi, by w dniu swego patrona ruszy? st?d na polowanie. Podobnie jak po?o?ona nieopodal le?niczówka z 1800 roku w Czajkowej, jest dzi? jednym z nielicznych materialnych ?ladów dawnego le?nictwa w Puszczy Sandomierskiej. Opiek? nad ni? sprawuj? le?nicy z Nadle?nictwa Mielec.
Tekst: Edward Marsza?ek
Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.666 secs