G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 listopada 2006 godzina:8.34(Czytań: 1786)
:: Cykl bezp?atnych konferencji regionalnych - Turystyka – wspólna sprawa ::
Rozpoczyna si? cykl bezp?atnych konferencji regionalnych w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w województwie podkarpackim. Podczas konferencji uczestnicy b?d? mieli okazj? zapozna? si? z pierwszymi pomys?ami produktów turystycznych rozwijanych w formule sieciowej, czyli w ?cis?ej wspó?pracy partnerów w regionie. Osoby bior?ce udzia? w konferencjach b?d? tak?e mia?y pierwsze?stwo w zapisywaniu si? na atrakcyjne szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W województwie odb?d? si? trzy konferencje, z których ka?da jest wa?nym elementem projektu szkoleniowo–doradczego „Turystyka – wspólna sprawa”. Ich uczestnikami b?d?: przedsi?biorcy, przedstawiciele samorz?dów.
Konferencje odb?d? si? w nast?puj?cych terminach i miejscach:
1. 1 grudnia 2006 r. ?wilcza k. Rzeszowa, Hotel Nowy Dwór, ?wilcza 146 e.
2. 4 grudnia 2006 r. Krosno, Hotel Krosno Nafta, ul. Lwowska 21.
3. 6 grudnia 2006 r. Przemy?l, Hotel Gromada, ul. Wybrze?e Józefa Pi?sudzkiego 4.

„G?ównym celem konferencji regionalnych jest przybli?enie za?o?e? projektu „Turystyka – wspólna sprawa” oraz wskazanie korzy?ci, jakie uczestnicy konferencji mog? z niego uzyska?.” – mówi Rafa? Hubczyk Zarz?dzaj?cy Projektem, z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. „Chcemy tak?e przybli?y? uczestnikom konferencji ide? tworzenia produktów turystycznych w formule sieciowej i zach?ci? ich do tworzenia grup partnerskich.”

Projektem „Turystyka – wspólna sprawa” obj?te s? województwa o bardzo zró?nicowanym stopniu rozwoju oferty turystycznej i infrastruktury. Województwo podkarpackie ma dobrze rozwini?t? baz? turystyczn? w Bieszczadach i nad Jeziorem Soli?skim, a w województwie wielkopolskim dobrze funkcjonuje turystyka biznesowa oraz rozwini?ta jest oferta turystyki rowerowej. Jednak w projekcie udzia? bior? tak?e województwa, które do tej pory nie by?y kojarzone z turystyk?, np. lubuskie, czy ?ódzkie. Regiony te ??czy jednak zainteresowanie w?adz samorz?dowych obszarem turystyki.
W wi?kszo?ci sprawnie dzia?aj? ju? Regionalne Organizacje Turystyczne, zosta?y przyj?te strategie rozwoju turystyki lub stanowi? one wa?ny element rozwoju województw.
Jan So?ek, koordynator projektu „Turystyka wspólna sprawa” w województwie podkarpackim uwa?a, ?e Bieszczady od lat przyci?gaj? turystów, zw?aszcza turystów krajowych. Jednak podkarpackie to wi?cej ni? dzika przyroda, to równie? liczne zabytki oraz muzea. Warto wspomnie? o takich miejscach jak: muzeum wn?trz - Pa?acu w ?a?cucie, o pa?acu w Baranowie Sandomierskim, o zamku
w Krasiczynie, oraz o Przemy?lu uwa?anym za jedno z najpi?kniejszych miast Polski z uwagi na liczne zabytki. Jednak barier? dla turystyki jest brak kompleksowej oferty.

„Same atrakcje to jeszcze nie wszystko. Atrakcje s? warto?ci? sam? w sobie, ale stanowi? jeden
z elementów takiego modelu, który mo?e przyci?ga? potencjalnych turystów. Turysta oczekuje gotowych pakietów turystycznych. To jest w?a?nie zadanie projektu „Turystyka – wspólna sprawa” – mówi Jan So?ek koordynator projektu. „??cz?c si?y podmiotów z bran?y turystycznej, samorz?dowców, dzia?aczy ze stowarzysze? turystycznych nale?y przygotowa? kompleksow? ofert?, która b?dzie dla turystów atrakcyjna i zaspokoi jego oczekiwania.”

Ide? wspó?pracy sieciowej, z któr? uczestnicy zapoznaj? si? na konferencjach regionalnych oddaje przyk?ad grupy partnerskiej „W krainie MOCnych wra?e? - Kraina Legend ?wi?tokrzyskich”, dzia?aj?cej w ramach pierwszej edycji projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Produkt ten zosta? wyró?niony Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, w konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny” podczas targów turystycznych TOUR SALON 2006 w Poznaniu.

Produkt turystyczny „W krainie MOCnych wra?e? - Kraina Legend ?wi?tokrzyskich” to ciekawa oferta gier terenowych opartych na bogactwie legend i poda? ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszka?ców regionu ?wi?tokrzyskiego. Trasa gier ma zwykle d?ugo?? 2-3 kilometrów i wiedzie przez ciekawe zak?tki Gór ?wi?tokrzyskich. Uczestnicy gier maj? okazj? pozna? tak?e wiele innych postaci znanych z wczesnos?owia?skiej kultury naszych przodków. W ka?dej z gier bierze udzia? oko?o 30 postaci, co zapewnia intensywno?? wra?e? dla uczestników. Zabawy maj? charakter integracyjno - edukacyjny. Dzi?ki interesuj?cym dialogom uczestnicy poznaj? historie i legendy zwi?zane z postaciami, a atrakcyjne gry zespo?owe oraz „misje do spe?nienia” integruj? grupy
i pozwalaj? im dobrze si? bawi?. Gry terenowe ko?cz? si? biesiad? przy ognisku, gdzie spotykane wcze?niej postaci z legend, bawi? uczestników i serwuj? legendarne potrawy.

„Kraina Legend ?wi?tokrzyskich” i gry terenowe sta?y si? jedn? z ciekawszych propozycji aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Ich organizatorzy zaobserwowali znaczny wzrost zainteresowania ofert? turystyczn? w rejonie Gór ?wi?tokrzyskich. Ka?da z gier by?a wzbogacona o dodatkowe atrakcje: festyny, zabawy integracyjne, biesiady, inscenizacje i wyst?py.

* * *
Wi?cej informacji:
Robert Kaszlewicz
Migut Media S.A.
tel.: 0 22 515 00 38, 0 502 707 705
fax.: 0 22 613 25 84
e-mail: r.kaszlewicz@migutmedia.pl
www.tws.org.pl
Źródło: Urz?d Marsza?kowski Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.649 secs