G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 stycznia 2007 godzina:13.13(Czytań: 2547)
:: Wielkie liczenie w Lasach Pa?stwowych! ::
Pierwszy etap wielkiej inwentaryzacji w Lasach Pa?stwowych zako?czony. W grudniu ub. roku zako?czono pierwszy etap powszechnej inwentaryzacji gatunków ro?lin, zwierz?t, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych w Lasach Pa?stwowych. Nadle?nictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie podsumowa?y etap zbierania wszelkich publikacji dotycz?cych stanu przyrody na zarz?dzanym przez siebie terenie.
Od ubieg?ego roku funkcjonuje zarz?dzenie nr 31 dyrektora generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 czerwca w sprawie ustalenia systemu okresowej, powszechnej inwentaryzacji gatunków ro?lin, zwierz?t, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych. Na podstawie tego zarz?dzenia oraz decyzji nr 61 dyrektora generalnego LP z 25 lipca, w latach 2006 - 2007 wykonana b?dzie powszechna inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory, o których mowa w przepisach unijnych, w tzw. Dyrektywie Siedliskowej.
Do ko?ca listopada zebrano tysi?ce publikacji naukowych i popularnych, informacji prasowych i zapisków terenowych, mog?cych by? wskazówk? co do wyst?powania rzadkich gatunków ro?lin i zwierz?t oraz identyfikacji zbiorowisk ro?linnych w lasach. W biurze RDLP w Kro?nie powo?ano Regionalny Organ Opiniodawczo-Doradczy z?o?ony z naukowców, przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i le?ników, natomiast w nadle?nictwach dzia?aj? zespo?y inwentaryzacyjne. W ramach inwentaryzacji zebrano ju? dane o wyst?powaniu sze?ciu gatunków ptaków o charakterze wska?nikowym dla ?rodowiska: bociana czarnego, or?a bielika, orlika krzykliwego, puchacza, cietrzewia i ?urawia. Zosta?y te? rozpocz?te prace zwi?zane z opisywaniem oraz inwentaryzacj? ro?lin i zwierz?t oraz siedlisk przyrodniczych, których wyznaczenia i ochrony wymaga Europejska Sie? Ekologiczna Natura 2000.
- Nikt do tej pory nie wykona? tak du?ego zakresu prac na tak du?ym obszarze kraju. To dopiero pierwszy etap wielkiej inwentaryzacji przyrodniczej naszych lasów, ale ju? mamy jego pierwsze efekty w postaci zmienionych zapisów w nowo opracowanych planach urz?dzenia lasu dla nadle?nictw. – Mówi Wojciech Szepieci?ski, zast?pca dyrektora RDLP w Kro?nie ds. gospodarki le?nej i jednocze?nie szef Regionalnego Organu Opiniodawczo-Doradczego . – Od stycznia zaczynamy szkolenia osób, które w ci?gu tego roku b?d? wykonywa?y identyfikacj? siedlisk i gatunków oraz weryfikowa?y dost?pn? dzi? wiedz? w terenie.
- W nadle?nictwach od 11 lat prowadzimy tzw. waloryzacj? przyrodnicz? lasów, ci?gle aktualizuj?c zawarte w niej dane oraz sporz?dzamy programy ochrony przyrody. – Wyja?nia Zdzis?aw Skorupa, g?ówny specjalista ds. ochrony lasu w RDLP w Kro?nie. - Dzi? dokumenty te s? cennym ?ród?em wiedzy przyrodniczej. Wst?pn? waloryzacj? siedlisk przyj?li?my wed?ug algorytmów, które mo?na opracowa? dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych na podstawie danych zgromadzonych w dzia?aj?cym ju? Systemie Informatycznym LP.
Ko?cowym efektem tegorocznych opracowa? b?dzie uzupe?nienie i uaktualnienie baz danych o walorach przyrodniczych, wyst?puj?cych na terenie poszczególnych nadle?nictw. Z kolei wyniki inwentaryzacji zostan? wykorzystane przede wszystkim do opracowywania programów ochrony przyrody, które stanowi? integraln? cz??? planów urz?dzania lasu. Rezultaty przedsi?wzi?cia b?d? opracowane w postaci raportów regionalnych, które otrzymaj? wojewodowie i marsza?kowie oraz raportu zbiorczego, którego synteza znajdzie si? w dorocznym raporcie o stanie lasów, prezentowanym w Sejmie RP.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie

Na zdj?ciu:
1. ?yzna buczyna to siedlisko chronione dyrektyw? UE. Fot. EdM
Jaworzyna karpacka z okazami wi?zu górskiego i j?zycznikiem zwyczajnym w runie to zbiorowisko ro?linne priorytetowe do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej UE. Fot. EdM
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.669 secs