G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 lutego 2007 godzina:13.31(Czytań: 4762)
:: Ludzie szkodz? lasom ::
Mo?na tak powiedzie? na podstawie analizy zwalczania szkodnictwa le?nego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie sporz?dzonej za rok 2006. Najobszerniejsz? pozycj? w analizie stanowi? kradzie?e drewna, których w ci?gu ubieg?ego roku ujawniono 613 przypadków. Ogó?em w lasach Podkarpacia skradziono 1933 m3 drewna, z tego 1626 m3 (84%) drewna u?ytkowego. ??czna jego warto?? wynios?a 279,3 tys. z?. Wykrywalno?? sprawców kradzie?y drewna wynios?a 32%. S?dy zas?dzi?y od sprawców kradzie?y drewna tytu?em wyrównania szkody kwot? 42,5 tys. z?. Warto?? odzyskanego przez Stra? Le?n? drewna wynios?a 76,5 tys. z?., natomiast ??czna suma zas?dzonych na rzecz Lasów Pa?stwowych nale?no?ci przekroczy?a 124 tys. z?.
W 2006 roku zarejestrowano 15 przypadków bezprawnego korzystania z lasu. Najcz??ciej pope?nianym wykroczeniem by?y wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone, wywóz odpadów i nieczysto?ci do lasu, uszkadzanie drzew i upraw. Wykryto 14 sprawców, przeciwko 10 z nich skierowano wnioski o ukaranie do s?dów grodzkich. Nowym problemem staj? si? nielegalne rajdy samochodów i motocykli terenowych na obszarach le?nych.
W 2006 roku ujawniono 30 przypadków k?usownictwa. Przy u?yciu broni palnej i wnyków sk?usowano: 12 jeleni, 12 saren, 2 dziki, 2 bobry, 2 kuny. Wykryto 5 sprawców k?usownictwa. Warto?? nielegalnie pozyskanej zwierzyny wynios?a 100,2 tys. z?.
Funkcjonariusze S?u?by Le?nej zlikwidowali 645 sztuk wnyków z drutu i linek stalowych, 47 sztuk side? na zwierzyn? drobn? oraz 1 pu?apk? na borsuka.
W 2006 roku zarejestrowano 64 przypadki kradzie?y i zniszczenia. Przedmiotem kradzie?y by?y sadzonki z upraw i szkó?ek, siatka ogrodzeniowa, trofea my?liwskie, materia?y budowlane, tablice informacyjne, urz?dzenia zagospodarowania turystycznego, pu?apki na owady i rogatki le?ne. Zniszczenia dotyczy?y urz?dze? turystycznych i ?owieckich, sadzonek na uprawach, budynków, samochodu Stra?y Le?nej.
Warto?? ujawnionych strat wynios?a 61 tys. z?. Windykowano kwot? 33,2 tys. z? (tj. 54% poniesionych strat). Stra?nicy le?ni i le?niczowie posiadaj?cy uprawnienia do nak?adania mandatów karnych na?o?yli ich ??cznie 563, tj. o 237 mandatów wi?cej (73%) ni? w 2005 roku, na ??czn? kwot? 30,2 tys.(wzrost o 58%). Najcz??ciej pope?nianymi wykroczeniami le?nymi by?y: nieprzestrzeganie przepisów ppo?. na terenach le?nych, uszkadzanie drzew i krzewów, wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone (a? 373 przypadki!) i za?miecanie terenów le?nych.
Funkcjonariusze Stra?y Le?nej, wspólnie z pracownikami terenowymi nadle?nictw prowadzili zorganizowane akcje polegaj?ce na kontroli drewna i dokumentów wystawionych na drewno wywo?one z Lasów Pa?stwowych, utrzymania ?adu i porz?dku w miejscach masowego wypoczynku na terenach Lasów Pa?stwowych a tak?e dzia?ania prewencyjne w zakresie k?usownictwa, w tym szczególnie wnykarstwa. Co roku prowadzona jest te? akcja „Bazar”, podczas której kontrolowane s? targowisk i punkty handlowe pod k?tem legalno?ci sprzedawanych tam choinek jod?owych i stroiszu jod?owego.
- Szkodnictwo le?ne w ci?gu ostatniego roku, wprawdzie niewiele, ale jednak wzros?o. W tym wzgl?dzie co roku obserwujemy zmiany trendów. – Mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Kro?nie. – Przy spadku ilo?ci kradzie?y sadzonek, które kiedy? stanowi?y plag?, obserwujemy obecnie wzrost szkodnictwa w zakresie niszczenia mienia, zw?aszcza obiektów na polach namiotowych i parkingach ?ródle?nych oraz urz?dze? na ?cie?kach edukacyjnych. W przypadku drewna obserwujemy wzrost ilo?ci kradzie?y drewna przeznaczanego na opa?, przy jednoczesnym spadku udzia?u surowca tartacznego w skradzionej masie.
Stra?nicy le?ni podczas kontroli pojazdów wspó?pracuj? z funkcjonariuszami Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (WITD) w celu przeciwdzia?ania transportowi drewna pochodz?cego z nielegalnego pozyskania lub kradzie?y. W 2006 roku Stra? Le?na wspólnie z WITD przeprowadzi?a 16 akcji na drogach publicznych. Wi?kszo?? akcji prowadzona by?a wspólnie z Policj? i innymi s?u?bami. Stra? Le?na w zakresie swojego dzia?ania wspó?pracuje m. in. z Policj?, Pa?stwow? Stra?? ?owieck?, Pa?stwow? Stra?? Ryback?, Stra?? Parków Narodowych, Stra?? Graniczn?.


Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs