G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 lutego 2007 godzina:20.48(Czytań: 3208)
:: VIII Submisja Drewna Cennego na terenie RDLP w Kro?nie ::
W trudnych warunkach pogodowych przebiega?y w tym roku przygotowania do VIII Submisji Drewna Cennego na terenie RDLP w Kro?nie. Na sk?adnicach submisyjnych w Czudcu, Oleszycach, Uhercach i Za?u?u przygotowano 2486 k?ód drewna li?ciastego, które klas? odpowiadaj? wymaganiom stawianym surowcowi na oklein?. ??czna obj?to?? tego drewna to 2269 metrów sze?ciennych. Niemal po?ow? tej wielko?ci stanowi drewno bukowe (1106 m³.), sporo te? zgromadzono okleiny d?bowej (451 m³) i ciesz?cej si? du?ym popytem jaworowej (386 m³.). Stosunkowo du?o w tym roku jest te? olszy czarnej (123 m³). Ofert? uzupe?niaj? k?ody brzozy, czere?ni, d?bu czerwonego, jesionu, klonu i wi?zu. Drewno to zosta?o wybrane na sk?adach przej?ciowych nadle?nictw spo?ród tysi?cy sztuk pozyskanych w toku normalnych zabiegów piel?gnacyjnych i hodowlanych w drzewostanach.
- Nigdzie w Polsce nie ma takiego bogactwa gatunków li?ciastych, jak na Podkarpaciu, st?d oferta submisyjna jest tak zró?nicowana. – Twierdzi Andrzej Miara, naczelnik Wydzia?u Marketingu RDLP w Kro?nie. – Spodziewamy si? podobnego zainteresowania, jak w zesz?ym roku. Prócz polskich, prawdopodobnie w przetargu wezm? udzia? firmy z Niemiec, Austrii i Estonii.
Od 16 lutego ka?dy klient mo?e otrzyma? katalog submisyjny i przez tydzie? (do 22 lutego) dokonywa? ogl?dzin surowca na sk?adach, po czym przes?a? swoje propozycje cenowe na ka?dy z submisyjnych losów do biura submisji. W dniu 23 lutego o godz. 10.00 w Nadle?nictwie Brzozów, komisja przetargowa dokona otwarcia ofert. W ci?gu kilku godzin znane b?d? wyniki. Bardzo pomocny jest tu specjalny program komputerowy, który pozwala szybko i sprawnie wybiera? najkorzystniejsze oferty, podsumowuje wyniki w dowolnym uk?adzie tabelarycznym, daje kupuj?cym i sprzedaj?cym pe?n? informacj? o przetargu, przygotowuje umowy sprzeda?y i faktury za zakupione drewno. Submisja na terenie RDLP w Kro?nie z ofert? ponad 2 tysi?ce metrów sze?ciennych to najwi?kszy przetarg na cenne drewno w Europie ?rodkowej.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie

Z historii submisji
Pierwszy tego rodzaju przetarg na Podkarpaciu zorganizowano w grudniu 1998 r. w Nadle?nictwie Brzozów. Zgromadzono wówczas 160 m³ drewna bukowego najlepszej jako?ci, w ca?ych d?u?ycach. Zaproszono kontrahentów krajowych i zagranicznych, opracowano uproszczony katalog i regulamin przetargu, zak?adaj?cy mi?dzy innymi preferencj? zakupu ca?ej partii drewna. Oferty z?o?y?o wówczas 5 firm a ca?o?? drewna zakupi?a firma krajowa.
Na pocz?tku 1999 r. le?nicy z Krosna zapoznali si? z przetargami organizowanymi na wzór niemiecki na terenie RDLP w Szczecinie, nast?pnie obejrzeli gie?dy drzewne w Niemczech oraz w RDLP Pozna?, a poczynione tam obserwacje oraz w?asne do?wiadczenia by?y dodatkowym bod?cem do pracy. Ju? w grudniu 1999 roku, pracownicy s?u?by nadzoru gospodarki drewnem wspólnie z pracownikami nadle?nictw, g?ównie le?niczymi, przyst?pili do wybierania drewna pochodz?cego z planowanych pozycji ci??, zw?aszcza ci?? r?bnych.
Wybrane drewno odpowiednio wymanipulowane, równo przyci?te i zabezpieczone tzw. „esami” przed p?kaniem, zosta?o dostarczone do sk?adnic submisyjnych. Okaza?o si?, ?e zainteresowanie submisj? ze strony nadle?nictw by?o tak du?e, ?e na sk?adnicach zgromadzono 1.183 m³ drewna, g?ównie bukowego, a tak?e olchowego, d?bowego, jaworowego i czere?niowego. Drewno zosta?o pieczo?owicie przygotowane, wyeksponowane i ponumerowane. Opracowany zosta? katalog ze szczegó?owymi informacjami o ka?dej sztuce ( losie) wraz z regulaminem, który okre?la? sposób rozstrzygni?cia przetargu w formie submisji czyli bez podania ceny wywo?awczej. Cen? zakupu okre?la? oferent, a sprzedaj?cy wybiera? ofert? o najwy?szej cenie.
Otwarcie ofert i rozstrzygni?cie submisji nast?pi?o w dniu 25.02.2000 roku w siedzibie Nadle?nictwa Brzozów. By? to ostatni pi?tek lutego i w ten sposób okre?lony termin, zosta? ju? przyj?ty jako sta?y. Od tej pory regionaln? submisj? zorganizowano ju? po raz ósmy.
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs