G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 maja 2004 godzina:22.09(Czytań: 2444)
:: Jest du?o myszy. Czy b?dzie wi?cej ?mij w górach? ::
W pierwszych dniach maja pojawi?o si? sporo doniesie? o zwi?kszonej liczebno?ci ?mii zygzakowatej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Rzeczywi?cie w ciep?e dni mo?na by?o je spotka? cz??ciej ni? zazwyczaj. W tym roku mo?e wyst?pi? wzrost populacji ?mii zygzakowatej ze wzgl?du na du?? ilo?? potencjalnego jej pokarmu, czyli myszy. Te z kolei maj? dogodne warunki ?erowe, gdy? rok 2003 by? rokiem nasiennym w lasach. Obrodzi?y niemal wszystkie gatunki drzew. Takie na?o?enie si? roku obfitego owocowania u wielu gatunków drzew naraz zdarza si? ?rednio raz na 5 lat. Szczególnie obficie obrodzi?y buki.
- Ubieg?oroczny urodzaj nasion na pewno jest przyczyn? wi?kszej ilo?ci gryzoni a szczególnie myszowatych w lesie. Zapewne prze?o?y si? to równie? na zwi?kszon? aktywno?? rozrodcz? u ?mii. To sytuacja zupe?nie normalna – przyroda w ten sposób reguluje procesy zachodz?ce w naturze. – Twierdzi Tadeusz Zaj?c, zast?pca nadle?niczego w Nadle?nictwie Lutowiska.
- Kilka dni temu mia?em przypadek, ?e ?mija wesz?a mi wprost do mieszkania. – Opowiada Andrzej Luks, zast?pca nadle?niczego w Nadle?nictwie Stuposiany. - By? to osobnik doros?y licz?cy oko?o 70 cm d?ugo?ci. Wynios?em j? na patyku do lasu - wi?cej nie wróci?a. ?mij jest wi?cej ni? w inne lata, ?wiadczy o tym cho?by fakt, ?e dwukrotnie ju? obserwowano u nas bardzo rzadkiego ptaka drapie?nego, krótkoszpona gado?era ze ?mij? w dziobie.
?mija zygzakowata (Vipera berus) jest jedynym gadem jadowitym w naszym kraju a jednocze?nie podlega ochronie gatunkowej. Jej uk?szenie mo?e by? gro?ne dla cz?owieka, je?li jad dostanie si? do krwiobiegu. Nie atakuje ludzi, mo?e jednak uk?si?, je?li poczuje si? zagro?ona, np., gdy zaskoczymy j? na ?rodku szlaku turystycznego lub chcemy zdepta?.
Radzimy zachowa? ostro?no?? przy poruszaniu si? w górach, szczególnie nad brzegami rzek, na obrze?ach lasu, w miejscach nas?onecznionych. ?mije s? niegro?ne dla osób nosz?cych obuwie turystyczne i tzw. ochraniacze. Zanim usi?dziemy na trawie, sprawd?my na wszelki wypadek czy nie „siedzi” ju? w niej ?mija. W tym roku, jak zapewnia Hubert Marek, szef szkolenia Grupy Bieszczadzkiej GOPR, nie by?o przypadku uk?szenia turystów przez ?mij?. W razie takiego uk?szenia nale?y:
- ograniczy? ruch do minimum,
- za?o?y? opask? uciskow? powy?ej miejsca zranienia,
- ob?o?y? ko?czyn? lodem,
- nie podawa? ?adnych p?ynów,
- zapewni? szybki transport do lekarza.
?mija od?ywia si? ma?ymi gryzoniami, ?abami, kijankami i piskl?tami. D?ugo?? cia?a ok. 60 cm, najwi?ksze osobniki osi?gaj? 80 cm. Jej ulubione kryjówki to nory, rumowiska skalne, przestrzenie mi?dzy korzeniami drzew. Przyjmuje barw? od popielatej poprzez rdzawoczerwon? do czarnej, u której „wst?ga kainowa” (zygzak) jej niemal zupe?nie niewidoczna. Od pa?dziernika do kwietnia zapada w sen zimowy.
tekst EdMarsze?ek

Aby dowiedzie? si? wi?cej o ?mijach proponujemy zapozna? si? z fragmentem artyku?u Marcina S. Wilgi (zamieszczony na stronie PG listopad 2000)
?mija zygzakowata Vipera berus nie cieszy si? dobr? opini?. Kr??? legendy o jej niezwyk?ej agresywno?ci i zajad?o?ci, polegaj?cej na ?ciganiu swoich prze?ladowców na dystansie kilku kilometrów. Co wi?cej - wg relacji naocznych ?wiadków (o wybuja?ej fantazji) niejeden raz w po?cig udawa?a si? odci?ta kos? cz??? ?mii, zako?czona g?ow? z paszcz? uzbrojon? w z?by jadowe. Oczywi?cie ostro?no?? nie zawadzi i nale?y unika? takich sytuacji, podczas których mo?emy zosta? uk?szeni, np. wybieraj?c si? na wypraw? po okolicy, gdzie gatunek ten wyst?puje, warto na?o?y? odpowiednie buty. Ale bez przesady - ?mija, s?ysz?c zbli?aj?cego si? cz?owieka, zwykle umyka. Kiedy zostaje zaskoczona, mo?e objawi? swoje niezadowolenie poprzez wydawanie charakterystycznego d?wi?ku - syczenia. Gdy nie poskutkuje to w odp?dzeniu natr?ta, czuj?c si? zagro?ona, potrafi by? agresywna - jednak nigdy nie atakuje bez powodu. Swojej broni - jadowych z?bów - ?mija u?ywa wy??cznie we w?asnej obronie, ale przede wszystkim do zdobycia po?ywienia (pod tym wzgl?dem jest du?o bardziej "humanitarna" od nas, ludzi, którzy z ca?kiem innych pobudek stajemy si? agresywni i zadajemy niepotrzebnie ból naszym wspó?ziomkom oraz zwierz?tom). ?upem ?mii padaj? najcz??ciej polne gryzonie, uchodz?ce za szkodniki upraw, oraz ryjówki, krety, ?aby i jaszczurki. W Polsce gatunek ten nie jest zbyt cz?sty, gdy? zosta? wyparty z wi?kszo?ci terenów g??ciej zaludnionych i zagospodarowanych; jednak pewne rejony, jak Bieszczady i Pomorze, znane s? z licznych populacji ?mii. W regionie gda?skim, na Kaszubach najcz??ciej napotyka?em osobniki ubarwione na ciemno (forma melanistyczna), uchodz?ce za najrzadsze. Ucieszy?em si?, widz?c na terenie le?nictwa Polanka w dawnej Puszczy Sztumskiej samic? ?mii o barwie srebrzystoszarej. P?e? osobnika oceni?em na podstawie d?ugo?ci cia?a, wynosz?cej prawie 80 cm; samce s? zawsze nieco mniejsze i przez to mniej jadowite. Moja ?mija by?a nastawiona wyj?tkowo pokojowo: nie sycza?a, lecz delikatnie unosz?c g?ow? bacznie penetrowa?a wzrokiem otoczenie. Oko ?mii wyposa?one jest w pionow? ?renic?, po której m.in. mo?na j? odró?ni? od innych rodzimych w??y: zaskro?ca, gniewosza i w??a Eskulapa. Obszed?em ?mij? dooko?a, staraj?c si? nie wykonywa? gwa?townych ruchów, i sporz?dzi?em seri? zdj?? na pami?tk?. Dopiero na zdj?ciach dok?adnie przyjrza?em si? pi?knemu rysunkowi na jej grzbiecie, tzw. wst?dze Kaina, który u formy melanistycznej jest prawie niewidoczny. Nieuzasadniony strach przed omawianym gatunkiem sprawia, ?e cz?sto beznogie jaszczurki - padalce - s? traktowane w?a?nie jako jadowite gady (?mije) i bezmy?lnie zabijane; dzieje si? to pomimo zaliczenia tych zwierz?t do gatunków pod ?cis?? ochron?.Źródło: Lasy Krosno Autor:

Warto przeczytać:
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ Dzi?ki nim Bieszczady staj? si? popularniejsze
+ Kulturalni tury?ci w lasach
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Szwajcarskie ?ubry dotar?y w Bieszczady
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.731 secs