G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 kwietnia 2007 godzina:21.25(Czytań: 3409)
:: Turystyka polega na sprzedawaniu ludzkich marze? ::
Gdzie diabe? mówi dobranoc – nie ma chyba trafniejszego okre?lenia Bieszczad. Jest to pewien paradoks, bowiem potencja? turystyczny, który kryje si? w tym regionie jest porównywalny z tym, co oferuj? inne miejsca w Polsce. Wiedz? o tym ci, którzy przenie?li si? w Bieszczady z róznych zak?tków kraju, po to, by odnale?? spokój, cisz?, metafizyczn? i nieskr?powan? wolno??.
Jestem sceprzonym góralem z Tarnobrzega – mówi z u?miechem Przemys?aw O?dakowski, wspó?za?o?yciel Bieszczadzkiej Fundacji „Partnerstwo dla ?rodowiska”. Powa?niej?c, dodaje: – Tu jest moje miejsce. ?yciorys ma bujny i chmurny. Pierwszy raz pojawi? si? w Lesku w 1975 roku z zamiarem uko?czenia Technikum Le?nego. Poci?ga?y go Bieszczady z ca?ym surowym romantyzmem ówczesnej turystyki: sypia¬niem na go?ej ziemi, wystawaniem za chlebem w d?ugiej kolejce w skle¬pie w Wetlinie, polowaniem w knaj¬pie na wolny kufel do piwa. Bieszcza¬dy w owych czasach by?y jedynym miejscem w Polsce, w którym nie obowi?zywa? komunistyczny przymus pracy. Zewsz?d ?ci?gali tu wi?c ludzie-niebieskie ptaki chc?cy ?y? inaczej. Na przyk?ad zaprzyja?niony z O?dakow¬skim J?drek Po?onina, ostatni legen¬darny „cowboy bieszczadzki”. Uciek? tu z domu, maj?c zaledwie 17 lat. Rozsmakowany w trwaj?cych tygo¬dniami balangach w towarzystwie wozaków, drwali i jagodziarzy, a? do ?mierci „bieszczadowa?” z krótkimi przerwami na nieudane próby stabili¬zacji. Struga? ?wi?tki, kleci? wiersze, je?dzi? konno, pi? na umór. W?ciekle zdolny, ale w ?yciu zatracony – bez takich ludzi przyroda bieszczadzka straci?aby na kolorycie.
Drugi raz Przemys?aw O?dakowski pojawi? si? w Bieszczadach po powa?nym zakr?cie ?yciowym (wypadek samochodowy) i d?ugim okresie rehabilitacji. Przeniós? si? z rodzin? na ojcowizn? ?ony do Leska. By? rok 1995. Obserwuj?c z bliska t? pi?kn?, ale biedn? ziemi?, doszed? do wniosku, ?e szans? dla niej b?dzie turystyka. Ale sama przyroda nie wystarczy. Musia?a zaistnie? równo¬waga mi?dzy zasobami natury a mo?liwo?ciami mieszka?ców. Spokojna, dobrze zorganizowana dzia?alno?? turystyczna posi?kowana wspólnym systemem promocji. Mniej wi?cej w po?owie lat 90. zacz??a si? tworzy? koalicja ludzi rozumiej?cych problemy tych terenów. O?dakowski równie? by? w?ród nich. Znaczna cz??? grupy partner¬skiej sk?ada?a si? z ludzi m?odych, o szerokich horyzontach my?lowych, ow?adni?tych megapasjami. Realizowa? swe marzenia mogli w regio¬nie Bieszczadów, gdzie mie?ci? si? Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – pierwszy trójstronny rezerwat UNESCO na ?wiecie obejmuj?cy tereny Polski, S?owacji i Ukrainy. Rezerwat ten by? i jest nie tylko jedn? z ostatnich ostoi dzikiej, karpackiej przyrody, ale tak?e tyglem skupiaj?cym ró?ne kultury narodowe i etniczne: Wo?ochów, ?emków, Bojków, ?ydów, Polaków, S?owaków i Ukrai?ców. Pi?kna drewniana architektura ?wiecka i sakralna, tradycje rolnicze i pasterskie... Tylko w jaki sposób pokaza? turystom magiczne miejsca w Bieszczadach, sple?? je w trasy? Mechaniczne ??czenie pieszych szlaków wydawa¬?o si? nudne. Jako alternatywa powsta? projekt „Zielony rower” – rowerowej ?cie?ki przyrodniczej na terenie gminy Lesko. W 2003 roku powsta?a Bieszczadzka Fundacja Partnerstwo dla ?rodowiska (szefem jest O?dakowski), a trzy lata pó?niej, na jej bazie – Przedsi?biorstwo Spo?eczne Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej „Zielony Rower”, którego ide? jest aktywizacja osób bezrobotnych w kontek?cie turystyki dziedzictwa narodowego. Firma stanowi trzon, wokó? którego kr??? pojedynczy przedsi?biorcy, o?rodek, w którym centralizuj? si? ich oferty. Razem tworz? sprawn? turystyczn? siatk?. Dzia?aj?c w pojedynk? nie mieliby szans na rozwój.
Zawsze my?la?em i przekonywa¬?em do tego otoczenie, ?e naszym interesem jest inwestowanie w lu¬dzi, a nie w ci??k? infrastruktur? – opowiada szef Fundacji. – Na naszym terenie z powodu ni?u demograficznego zamyka si? szko?y – dlaczego by w ich miejsce nie stworzy? sieci niedrogich baz noclegowych? Zielone szko?y na rowerze po??czo¬ne z interdyscyplinarn? dydaktyk?, z wykorzystaniem nauczycieli, dla których pracy jest coraz mniej – to jest pomys?! Przecie? lekcje równie dobrze mogliby prowadzi? ludzie st?d. Pokazywa?, jak wygl?da stara ku?nia, jak wykonuje si? zawód pszczelarza, jak si? prowa¬dzi gospodark? le?n?... Jestem g??boko przekonany o tym, ?e podstaw? rozwoju regionu s? nie tyle pieni?dze, ile umiej?cy ze sob? wspó?pracowa? ludzie.
Przemys?aw O?dakowski rzeczywi?cie znalaz? swoje miejsce w Biesz¬czadach. Uczestniczy w przedsi?¬wzi?ciach, które przynosz? ludziom rado??, daj?c im przy okazji mo?li¬wo?? rozwoju. Jest te? cz?owiekiem dialogu i wielkiej cierpliwo?ci. Do celu d??y ma?ymi krokami. Wed?ug niego, turystyka jest fascynuj?ca, bo polega na sprzedawaniu ludz¬kich marze?. Im wi?cej turystom ich sprzedamy, tym wi?cej tury¬stów przyjedzie. Marzenia powinny si? rozrasta?. Kiedy? my?la?em ostro?nie o skromnej ?cie?ce rowe¬rowej. Nie przypuszcza?em wtedy, ?e b?d? uczestniczy? w olbrzymim projekcie transgranicznego szlaku rowerowego, przebiegaj?cego przez trzy kraje: Polsk?, Ukrain? i S?owacj?. Dzi? szlak ten liczy 1300 km, jego polska cz??? – 900 km. (El?bieta Konieczna)


Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej
„ZIELONY ROWER” Przedsi?biorstwo spo?eczne
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7
38 – 600 Lesko
tel./fax + 48 (0-13) 469 62 90
www.zielonyrower.pl

?ród?o: Biuro Prasowe Projektu „Gospodarka Spo?eczna na Bursztynowym Szlaku”
Informator Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 8/9
30-033 Kraków
tel. 012 630 91 46
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.641 secs