G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 kwietnia 2007 godzina:21.29(Czytań: 3286)
:: Ogólnopolskie V Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Marszach na Orientacj? ::
KOLBUSZOWSKI KLUB TURYSTYCZNY „SALAMANDRA” i Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej zapraszaj? na: OGÓLNOPOLSKIE V OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJ?.
1. Termin i miejsce:
20 - 22 kwietnia 2007 roku, Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Zespó? Szkó? nr 2, ul. Obro?ców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa.
2. Organizatorzy:
- Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra” w Kolbuszowej przy Zespole Szkó? nr 2 w Kolbuszowej
- Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej
3. Wspó?organizatorzy:
- Urz?d Miejski w Kolbuszowej,
4. Sponsorzy:
- w miar? mo?liwo?ci... b?d? jak zawsze...
5. Cel imprezy:
- upowszechnienie idei imprez na orientacj? (InO) w?ród spo?eczno?ci Kolbuszowej i okolic,
- spotkanie sympatyków turystycznych Imprez na Orientacj?, wspólna zabawa, wspó?zawodnictwo, wymiana do?wiadcze? zwi?zanych z InO.
- poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych ziemi kolbuszowskiej,
- integracja ?rodowiska zwi?zanego z imprezami na orientacj?,

6. Forma i kategorie imprezy:
- Kategoria TD - dzieci?ca (szko?y podstawowe),
2 etapy (2 dzienne) w zespo?ach 2 osobowych – 2 x 3 pkt do odznaki InO
- Kategoria TM - m?odzie?owa (gimnazja), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespo?ach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do odznaki InO
- Kategoria TJ - juniorzy (szko?y ponadgimnazjalne), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespo?ach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do odznaki InO
- Kategoria TS - seniorzy (osoby urodzone przed 1986 rokiem), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) indywidualnie – 3 x 3 pkt do odznaki InO.
- Kategoria TF – rodzinna (rodzice z dzieckiem lub dzie?mi), 1 etap (dzienny) w sobot?, 1 pkt do odznaki InO,
7. Teren i mapy:
Teren urozmaicony pod wzgl?dem pod?o?a (miejscami podmok?y, niewielkie wzgórza oraz pagórki), ogólnie p?aski. Mapy nieaktualizowane w skali 1:10000, nietypowe.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
- zg?oszenie na za??czonym formularzu do dnia 14 kwietnia 2007 roku: (formularz), ka?da szko?a, instytucja ma prawo do zg?oszenia maksymalnie 10 osób (5 zespo?ów). Jedynie gospodarz zawodów mo?e zg?osi? wi?cej zawodników.

a) na adres: KKT „Salamandra”, Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obro?ców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa
b) poczt? elektroniczn? na adres: salamandra@gim2kolbuszowa.pl wraz ze zg?oszeniem prosimy o dokonanie wp?aty wpisowej na konto:
Milenium Gimnazjalny Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej, Bank Spó?dzielczy o/Kolbuszowa
nr 95 9180 0008 2001 0000 1443 0001
z dopiskiem "Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO".
9. Wpisowe jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach. Ksero odcinka potwierdzaj?cego wp?at? prosimy do??czy? do zg?oszenia,

10. ?wiadczenia:
- pami?tkowa koszulka (z okazji jubileuszu Mistrzostw)- z wyj?tkiem kategorii TF
- komplet map dla ka?dego zespo?u,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacj?
- nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespo?ów w ka?dej z kategorii,
- nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna - prosimy o zabranie karimaty, ?piwora i mi?kkiego obuwia zamiennego),
- posi?ki:
* 2 ?niadania (w sobot? i niedziel?), 2 obiadokolacje (w pi?tek i sobot?), posi?ek regeneracyjny mi?dzy etapami dziennymi w sobot? – kat. TM, TJ, TS
* posi?ek regeneracyjny mi?dzy etapami dziennymi w sobot?, obiadokolacja w sobot? – kat. TD.

11. Program Mistrzostw:
20 kwietnia, pi?tek:
- od 17.00 - dzia?alno?? sekretariatu, pocz?tek meldowania zespo?ów startuj?cych w imprezie, otwarcie bazy Mistrzostw,
- 19.00 - 20.00 - obiadokolacja,
- 21.00 - ? - 1 (nocny) etap,

21 kwietnia, sobota:
- 7.00 - 8.30 - praca sekretariatu,
- 8.00 - 9.00 - ?niadanie,
- 10.00 - 15.30 – 2 i 3 etap (1 i 2 dzienny) + kat. TF,
- 15.30 - przerwa mi?dzy etapami, obiad, Mistrzostwa Kolbuszowej w rzucie beretem, trasa krajoznawcza
- 19.00 – zako?czenie trasy krajoznawczej
- 22.30 – odpoczynek i czekanie na wyniki...
22 kwietnia, niedziela:
- 7.00 - 8.00 - praca sekretariatu, przyjmowanie ewentualnych reklamacji,
- 9.00 – ?niadanie,
- 10.00 – oficjalne og?oszenie wyników, uroczyste zako?czenie Mistrzostw, rozdanie nagród i dyplomów,
- 11.00 – ostateczne zamkni?cie bazy.

12. Kierownictwo Mistrzostw:
Kierownik zawodów: Pawe? Michno,
S?dzia g?ówny: Aleksander Czy? (PInO nr 447)
Sekretariat: Dorota Hapta?
Obliczenia: budowniczowie tras, Dorota Hapta?
Budowa tras:
TD: Mateusz Styga, ?ukasz Zi?tek, Monika Cynar
TM: Rafa? Lechowski, Kiwak Witold
TJ: Pawe? Dro?d?, Fr?cz Wojciech Rafa? Lechowski
TS: Pawe? Dro?d?, Fr?cz Wojciech
TF: Pawe? Michno
Obs?uga zawodów: M?odzie? z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”.
13. Postanowienia ko?cowe:
- uczestnicy ubezpieczaj? si? na w?asny koszt,
- Mistrzostwa odb?d? si? niezale?nie od warunków atmosferycznych,
- zawody s?dziowane b?d? zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
- odwo?ania od wyników ka?dego etapu przyjmowane b?d? w formie pisemnej do 30 min. od wywieszenia nieoficjalnych,
- za szkody wyrz?dzone przez uczestników oni sami ponosz? odpowiedzialno??,
- osobom, które zg?osz? si? do Mistrzostw, a nie pojawi? si? na starcie nie przys?uguje zwrot wpisowego,
- za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci,
- uczestnicy Mistrzostw zobowi?zani s? do przestrzegania regulaminu zawodów i bazy oraz do stosowania si? do polece? organizatorów,
- w czasie trwania imprezy obowi?zuje zakaz spo?ywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i za?ywania jakichkolwiek innych u?ywek pod gro?b? dyskwalifikacji i wydalenia z bazy.
- uczestnicy Mistrzostw wyra?aj? zgod? na opublikowanie swoich danych osobowych (imi?, nazwisko, przynale?no?? klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdj?? z imprezy na stronie internetowej: http://www.kkts.glt.pl/do_zrodel_nilu
- ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do Kierownictwa Imprezy
14. Jak do nas dotrze??
- dojazd do Kolbuszowej z Rzeszowa autobusami PKS ?rednio co godzin? (http://www.pks.rzeszow.pl/)
- dojazd PKP z Rzeszowa (godz.15:50)
- dojazd samochodem lub autokarem: od Rzeszowa (na rondzie jedziemy na Mielec i Tuszym?), od S?dziszowa M?p. (od ul. Pi?sudskiego skr?camy w ul. Obro?ców Pokoju)
- plan Kolbuszowej znajduje si? na stronie: http://mapa.szukacz.pl/ - baza znajduje si? naprzeciwko Urz?du Miejskiego (czas doj?cia z Dworca PKS do bazy ok. 20 min.)
Wszelkie uwagi mo?na kierowa? na adres e-mail: salamandra@gim2kolbuszowa.pl lub telefonicznie: do kierownika zawodów 0 661 209 234, do sekretariatu: (017) 744 54 67, lub na stronie http://www.kkts.glt.pl/do_zrodel_nilu
Źródło: KKT Salamandra Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs