G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

11 maja 2007 godzina:18.12(Czytań: 4554)
:: KONFERENCJA MA?E DZIECKO - Z?OTY OKRES ROZWOJU CZ?OWIEKA” ::
Inauguracja projektu „Pomocna d?o?” realizowanego w ramach Dzia?ania 2.1a) SPO RZL, konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”. Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz", Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Pocz?tkowej oraz Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla ?rodowiska maj? zaszczyt zaprosi? wszystkich zainteresowanych na konferencj? inauguruj?c? Projekt „Pomocna d?o?” w województwie podkarpackim, która odb?dzie si? w dniu 17 maja 2007r. w Ustrzyckim Domu Kultury (Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada) w godzinach 10.00 – 15.00.
Pierwsze lata ?ycia cz?owieka to z?oty okres jego rozwoju. Ponad 50% zdolno?ci uczenia si? powstaje w wieku przedszkolnym. Tymczasem w Polsce a? 92% 3-latków, 87% 4-latków i 78% 5-latków mieszkaj?cych na terenach wiejskich, nie jest obj?tych edukacj? przedszkoln?. Aby zmieni? t? sytuacj?, wspólnie ze ?wi?tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Pocz?tkowej, podj?li?my si? realizacji projektu "Pomocna d?o?", którego celem jest niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkaj?cych we wsiach, w których nie ma przedszkoli . Na jego przeprowadzenie pozyskali?my kwot? 3,4 mln z? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach konkursu og?oszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt zak?ada utworzenie i prowadzenie przez 12 miesi?cy 37 o?rodków alternatywnej edukacji przedszkolnej na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego i podkarpackiego. Dzieci b?d? uczestniczy?y w zaj?ciach dydaktycznych prowadzonych przez uprawnionych nauczycieli, zaj?ciach logopedycznych, obj?te zostan? opiek? psychologa. Liczymy, ?e do naszych o?rodków ucz?szcza? b?dzie oko?o 590 dzieci. Wszystkie nauczycielki odb?d? wielogodzinne szkolenia z zakresu metod pracy z dzie?mi w grupie ró?nowiekowej, uko?cz? równie? kurs „Zarz?dzanie O?wiat? Wiejsk?”. Wszystkie O?rodki wyposa?ymy w meble, pomoce dydaktyczne, sprz?t audio oraz bibliotek?. Pod koniec realizacji Projektu o?rodki zostan? usamodzielnione, tak aby mog?y kontynuowa? swoj? dzia?alno?? po zako?czeniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
W ramach Projektu wydamy równie? szereg publikacji: ksi??ki edukacyjne dla dzieci, poradniki dla nauczycieli, a tak?e poradniki dla samorz?dów i spo?eczno?ci lokalnych, zawieraj?ce modelowe rozwi?zania alternatywnej edukacji przedszkolnej.

Wszystkich zainteresowanych udzia?em w konferencji prosimy o zg?oszenie swego udzia?u
na za??czonym formularzu zg?oszeniowym, który nale?y przes?a? e-mailem na adres: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl lub faksem na numer: (013) 469-62-90.
www.fundacja.bieszczady.pl

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc prosimy o dostarczenie powy?szego formularza w nieprzekraczalnym terminie:
14 maja 2007 roku.

Aktualizowana (w miar? nadchodz?cych zg?osze?) lista uczestników konferencji b?dzie umieszczona na naszej stronie. W dniu 15 maja 2007 roku b?dzie to ju? lista ostateczna.

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz bud?et pa?stwa

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Miros?aw Leszczy?ski
Źródło: Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla ?rodowiska Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.741 secs