G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 lipca 2007 godzina:15.19(Czytań: 5371)
:: Podkarpackie: A mo?e postawi? na turystyk?? ::
Podkarpacie to jeden z najpi?kniejszych rejonów Polski. Atrakcyjne krajobrazy, rozleg?e tereny chronione, rozwini?te lecznictwo uzdrowiskowe, liczne zabytki i bogaty folklor. To wszystko czyni ten obszar wyj?tkowo atrakcyjnym dla turystów i wartym tego, by go promowa?! Problem polega jednak na tym, ?e jak dot?d nikt nie dostrzega i nie wykorzystuje tego potencja?u przez co traci na tym gospodarka, za ni? rynek pracy i sama spo?eczno??. Mo?e zatem warto postawi? na turystyk? w regionie, opracowa? now?, skuteczn? kampani? promuj?c? jego najwi?ksze walory i w ten sposób rozwin?? koniunktur??
Firma ASM Centrum Bada? i Analiz Rynku podejmuj?c realizacj? projektu Turystyka szans? na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy rozpocz??a szereg analiz, które pozwol? nie tylko zdiagnozowa? sytuacj? na podkarpackim rynku pracy pod k?tem bran?y turystycznej, ale i okre?li? tendencje i mo?liwo?ci rozwoju sektora turystycznego. Dot?d powsta?y trzy z siedmiu zaplanowanych raportów. Dwa z nich dotycz? w?a?nie tendencji rozwoju turystki: jeden w kontek?cie istniej?cych zasobów i mo?liwo?ci, drugi porównuje rozwój turystyki w regionie z trendami w Polsce i na ?wiecie.
Ponadto, prowadzone przez nas badania pozwol? oceni? czego oczekuj? tury?ci, jaka jest w ogóle struktura odwiedzaj?cych ten region, jak? ofert? maj? dla nich podkarpaccy przedsi?biorcy bran?y turystycznej. Postaramy si? równie? zapozna? Pa?stwa z potrzebami i oczekiwaniami lokalnych pracodawców, zarówno wobec kandydatów do pracy jak i wobec instytucji monitoruj?cych tamtejszy rynek i ?wiadcz?cych pomoc przedsi?biorcom.
Turystyka na ?wiecie traktowana jest jako jeden z filarów gospodarki. St?d wynikaj? du?e nak?ady na promocj? regionów i ich walorów, a tak?e na wzrost atrakcyjno?ci turystycznej danych obszarów. W Polsce tendencje te s? ledwo zauwa?alne z du?? strat? dla ca?ej ga??zi gospodarki. Decyzj? o podj?ciu realizacji projektu podj?to
w oparciu o zaobserwowan? stagnacj? w województwie. To niemal zadziwiaj?ce, ?e tak pi?kny region cieszy si? tak ma?? popularno?ci? turystyczn? oraz, ?e wszystkie jego walory s? tak s?abo promowane! A przecie? o pozycji województwa w turystyce decyduje m.in. umiej?tno?? „sprzedania” istniej?cych zasobów w formie gotowej oferty turystycznej. Niektóre z tych walorów, odpowiednio zarekomendowane mog? z czasem sta? si? „markowym produktem” turystycznym regionu.
Najdogodniejszym punktem wyj?cia dla dalszych rozwa?a?, ale i ewentualnych programów dzia?ania jest analiza SWOT, pozwalaj?ca okre?li? s?abe i mocne strony zasobów województwa, a tak?e szanse i zagro?enia dla rozwoju turystyki.
Do mocnych stron zaliczy? z pewno?ci? nale?y po?o?enie województwa na osi przebiegu mi?dzynarodowych traktów komunikacyjnych, walory ekologiczne, atrakcyjne krajobrazy i wielkoobszarowy system terenów chronionych, rozwini?te lecznictwo uzdrowiskowe, ?ród?a wód mineralnych. Ponadto Podkarpacie szczyci? si? mo?e unikatowym dziedzictwem kulturowym, licznymi zabytkami, bogatym folklorem, a tak?e miejscami szczególnego kultu religijnego.
S?abe strony to:
- Utrudniona dost?pno?? komunikacyjna terenu,
- Z?y stan techniczny oraz niedostateczna ekspozycja turystyczna wielu zabytków, zbiorów muzealnych,
- Brak na rynku produktów turystycznych zwi?zanych z krajobrazem kulturowym regionu,
- Niedostateczna ekspozycja walorów i atrakcji przyrodniczych regionu,
- Ubogo?? oferty noclegowej i pobytowej,
- Promocja i informacja turystyczna oparta na zasobach turystycznych, nie za? na produktach (np.: informujemy ?e mamy akweny wodne nie sprawdzaj?c czy s? one dost?pne i przygotowane do korzystania przez turystów),
- Uboga oferta turystyczna ferowana przez biura podró?y na terenie kraju,
- Bardzo ma?a ilo??, nowoczesnych centrów szkoleniowo – konferencyjnych (trzeba pami?ta?, ?e w zakresie aktywno?ci turystycznej zawarte s? równie? podró?e s?u?bowe, pielgrzymki itp., a wi?c nie tylko wycieczki czy wypoczynek urlopowy),
- Niewystarczaj?ce kwalifikacja zawodowe kadry turystycznej,
- Brak proturystycznego nastawienia w?adz wielu miast i gmin oraz spo?eczno?ci lokalnych,
- Niski poziom zorganizowania bran?y turystycznej, zw?aszcza sfery us?ug hotelarskich i gastronomicznych.
Jak wida? s?abych stron nie jest ma?o, jednak s? to uwarunkowania, które mo?na zmieni?. Wymaga to wiele pracy i nak?adów, zw?aszcza je?li chodzi o infrastruktur?.
Jednak je?li w?adzom i samej spo?eczno?ci zale?y na rozwoju regionu w?a?nie pod k?tem turystyki, podj?cie tych dzia?a? jest konieczne. Konieczna jest równie? zmiana samego nastawienia spo?eczno?ci do kwestii wzbogacania oferty turystycznej.
W trakcie bada? zauwa?ono, ?e przedsi?biorcy oferuj?cy swoje us?ugi turystyczne, cz?sto uwa?aj?, ?e ich oferta jest w zupe?no?ci wystarczaj?ca. W?a?ciciele Gospodarstw Agroturystycznych nie zawsze potrafi? dostrzec, ?e korzystaj?cy z takiego wypoczynku go?cie mog? potrzebowa? nieco wi?cej atrakcji. Sami tury?ci podkre?laj?, ?e oferta wypoczynkowa jest za w?ska i czasami prócz korzystania ze ?wie?ego powietrza i zdrowego jedzenia nie maj? czym si? zaj??! Ponadto bardzo wa?ne jest, aby nasili? i odpowiednio wykorzysta? wspó?prac? w?adz samorz?dowych i lokalnych z przedsi?biorcami. Takie partnerstwo prywatno-publiczne, efektywnie wykorzystane mo?e w pe?niejszym wymiarze realizowa? za?o?enia planu rozwoju regionalnego w?a?nie pod k?tem turystyki. Nale?y jednak przy tym odrobin? zrezygnowa? z indywidualnych priorytetów i spojrze? globalnie na korzy?ci jakie dla wszystkich mog? p?yn?c dzi?ki takiej wspó?pracy.
Obserwowalny wzrost popytu na us?ugi w turystce oraz odpowiednio poprowadzona promocja regionu powinny da? dobry pocz?tek i stworzy? du?o lepsze szanse dla rozwoju. Nale?y przy tym opracowa? takie programy, które z jednej strony umo?liwi? wzrost aktywno?ci turystycznej w regionie, a z drugiej zapobiegn? spadkowi atrakcyjno?ci tych terenów chocia?by ze wzgl?du na wzrost zanieczyszcze? czy dewastacji ?rodowiska.
Rozwój turystyki w regionie stworzy doskona?e warunki do pobudzenia koniunktury gospodarczej, o?ywienia rynku pracy, zwi?kszenia dochodów bud?etowych samorz?dów, podmiotów gospodarczych i ludno?ci. Musi jednak sprzyja? temu skuteczna promocja, spore nak?ady finansowe oraz konieczne jest uwzgl?dnienie wymogów ochrony ?rodowiska. A chyba warto podj?? taki wysi?ek, tym bardziej ?e w d?ugofalowych planach czekamy na Euro 2012, w którym nadziej? pok?adaj? wszyscy uczestnicy bran?y turystycznej. Nap?yw kibiców zza granicy to doskona?a okazja do pochwalenia si? wszystkimi walorami naszego kraju i zawalczenia o turystów na kolejne lata.

Projekt realizowany przez ASM wspó?finansowany jest ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Unii Europejskiej.

Badania prowadzone s? w?ród:
- Rolników: N. 600 ( w tym 150 prowadz?cych gospodarstwa agroturystyczne
- Turystów: N. 1250
- Pracodawców: N. 1070
- Pracowników przedsi?biorstw bran?y turystycznej: N. 1510
- Pracowników organizacji turystycznych: N. 80

Opracowanie: Agnieszka Majsiej
ASM Centrum Bada? i Analiz Rynku
Wi?cej informacji udziela kierownik projektu:
Izabela Kowalska-?akieta
Tel.: 024 35 77 35
Mail: i.kowalska@asm-poland.com.pl
Raporty z bada? dost?pne s? na stronie www.turystykadlapracy.org
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.727 secs