G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

09 lipca 2007 godzina:22.55(Czytań: 4631)
:: Regulamim Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sezon 2007 ::
REGULAMIN DLA ZWIEDZAJ?CYCH BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

W Parku Narodowym ca?o?? przyrody o?ywionej i nieo?ywionej jest chroniona.

Niniejszy regulamin okre?la zasady udost?pnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okre?laj?ce zasady zachowania si? zwiedzaj?cych w polskich parkach narodowych.

1. Turystyka piesza i edukacyjna dozwolona jest po znakowanych szlakach turystycznych pieszych oraz ?cie?kach przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych.
2. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest wy??cznie po drogach publicznych.
3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej.
4. W?drówki na nartach dozwolone s? na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji:
a) Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Siod?o pod Tarnic?-Tarnica-Wo?osate,
b) Prze??cz Wy?na-Po?onina Wetli?ska (schronisko)-Brzegi Górne,
c) Wetlina-Prze??cz Or?owicza- Po?onina Wetli?ska (schronisko).
5. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wy??cznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania si? wprowadzania psów na szlaki turystyczne, za wyj?tkiem odcinków prowadz?cych wzd?u? dróg publicznych.
6. Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zwiedzaj?cych i ochron? przyrody poruszanie si? po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wy??cznie od ?witu do zmierzchu.
7. Biwakowanie dozwolone jest w nast?puj?cych miejscach:
• Pole namiotowe w Bere?kach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Camping Górna Wetlinka (2/172h).
8. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wy??cznie w wyznaczonych do tego celu parkingach:
• Ustrzyki Górne (1/217b),
• Wo?osate (1/182m),
• Wy?nia?ski Wierch (2/70k),
• Berehy Górne (2/67h),
• Bukowiec (1/280c),
• Bere?ki (przy polu namiotowym - 2/1r)
• Prze??cz Wy?na (parking Gminy Lutowiska).
9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wy??cznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i w odpowiednio przygotowanych paleniskach - przy nast?puj?cych obiektach infrastruktury turystycznej BdPN:
• Camping Górna Wetlinka (2/172h),
• Pole namiotowe w Bere?kach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wo?osatem (1/183i),
• Hotelik nad Roztok? w Tarnawie Ni?nej (1/262a),
• Schron turystyczny w Wo?osatem (1/182k),
• Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych (1/133g).
10. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wy??cznie za zgod? Dyrektora Parku i na warunkach z nim uzgodnionych.
11. W Parku zabronione jest:
• Zak?ócanie ciszy, p?oszenie, chwytanie i zabijanie dziko ?yj?cych zwierz?t, ?owienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poro?y, zbieranie dziko wyst?puj?cych ro?lin i grzybów oraz ich cz??ci, niszczenie drzew i krzewów,
• Za?miecanie terenu, pozostawianie resztek po?ywienia i opakowa?, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. ?mieci nale?y znosi? do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze wzgl?du na ochron? dziko ?yj?cych zwierz?t pojemniki na odpadki nie s? wyk?adane w obr?bie szlaków turystycznych.
• Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ?cie?ek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie si? pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie si? na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ?cie?kach przyrodniczych, za wyj?tkiem ich odcinków biegn?cych drogami publicznymi.
• Palenie wyrobów tytoniowych oraz u?ywania ?róde? ?wiat?a o otwartym p?omieniu,
• U?ywanie motolotni, lotni i spadolotni.
• Niszczenie zabytków dziedzictwa historycznego.
• Poruszanie si? pojazdami mechanicznymi po drogach wewn?trznych Parku, za wyj?tkiem tych prowadz?cych do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych.
• Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku dzia?alno?ci handlowej.
• Umieszczanie tablic, napisów, og?osze? reklamowych i innych znaków.
12. Zwiedzaj?cych Park w okresie pomi?dzy 28 kwietnia a 12 listopada 2007 r. obowi?zuje wykupienie przy wej?ciu na szlak biletu wst?pu na ka?dy dzie? zwiedzania Parku. W przypadku braku obs?ugi na punkcie, obowi?zuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zej?ciu ze szlaku. Istnieje mo?liwo?? zakupienia karnetów 4-dniowych (wa?ny dla 1 osoby). Dowodem wniesienia op?aty za wst?p do Parku jest paragon z kasy fiskalnej, który nale?y zachowa? do kontroli.
13. Organizator imprezy turystycznej jest zobowi?zany do zapewnienia udzia?u przewodnika górskiego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obs?udze grupy licz?cej powy?ej 10 osób.
14. Wykonywanie zdj?? i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia op?aty.
15. Zwiedzanie parku po sezonie turystycznym (12.11.2007-25.04.2008) jest mo?liwe pod warunkiem zg?oszenia wej?cia na szlak turystyczny u konserwatora obr?bu ochronnego (warunek ustanawia si? ze wzgl?du na konieczno?? zachowania bezpiecze?stwa zwiedzaj?cych w górach).
16. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wst?pu, s? funkcjonariusze Stra?y Parku oraz inne osoby upowa?nione przez Dyrektora Parku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).
2. Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.. U. Nr 144 poz. 664 z pó?n. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o us?ugach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578).
4. Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 188/poz. 1944).
Źródło: Bieszczadzki Park Narodowy Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.655 secs